уторак, 19.11.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:51

Раст БДП-а највећи у последњој деценији

недеља, 29.04.2018. у 08:10
(Фото Бета)

Пре­ма упра­во за­вр­ше­ним про­це­на­ма, оче­ки­ва­ни раст бру­то до­ма­ћег про­из­во­да у пр­вом квар­та­лу 2018. го­ди­не из­но­си 4,5%, и знат­но је ве­ћи од про­јек­то­ва­ног ра­ста ко­ји је за овај пе­ри­од из­но­сио 3,9%. Раст срп­ске при­вре­де за пр­ва три ме­се­ца ове го­ди­не знат­но је ве­ћи од про­сеч­ног ра­ста у ре­ги­о­ну и у Европ­ској уни­ји, на­во­ди се у са­оп­ште­њу из ка­би­не­та пред­сед­ни­це Вла­де Ср­би­је Ане Бр­на­бић.

„Ово је нај­ви­ши за­бе­ле­же­ни квар­тал­ни раст БДП-а у по­след­њих де­сет го­ди­на и пред­ста­вља ре­зул­тат ре­фор­ми ко­је је за­по­че­ла прет­ход­на и на­ста­ви­ла ова вла­да”, ис­та­кла је пред­сед­ни­ца Вла­де Ср­би­је Ана Бр­на­бић. „По­ка­за­ли смо да тим­ским ра­дом и по­све­ће­но­шћу свих чла­но­ва Вла­де мо­же­мо оства­ри­ти про­јек­то­ва­ни раст БДП-а ко­ји нам омо­гу­ћа­ва отва­ра­ње но­вих рад­них ме­ста и ве­ће пла­те и пен­зи­је. Ја­ка еко­но­ми­ја зна­чи ја­ку Ср­би­ју”, на­гла­си­ла је Бр­на­би­ће­ва и до­да­ла да је овај ре­зул­тат по­себ­но ва­жан јер да­је пер­спек­ти­ву мла­ди­ма. 

„Јед­на­ко ва­жно као сто­па ра­ста је­сте и чи­ње­ни­ца да се ме­ња мо­дел при­вред­ног ра­ста. Уме­сто за­ду­жи­ва­ња и по­тро­шње, ко­ји су пре 10 го­ди­на би­ли основ­ни по­кре­та­чи срп­ске еко­но­ми­је, раст се са­да за­сни­ва на одр­жи­вим из­во­ри­ма, пр­вен­стве­но на про­из­вод­њи, ин­ве­сти­ци­ја­ма и ино­ва­ци­ја­ма”, ре­кла је пре­ми­јер­ка Бр­на­бић.

Вла­да је у бу­џе­ту за 2018. го­ди­ну из­дво­ји­ла 128 ми­ли­јар­ди ди­на­ра за ин­ве­сти­ци­је у ка­пи­тал­не про­јек­те. Пла­ни­ра­ни про­јек­ти за­по­че­ти су на вре­ме, па је из­вр­ше­ње бу­џе­та за ин­ве­сти­ци­је у ка­пи­тал­не про­јек­те ве­ће за 2,8% од пла­ни­ра­ног у пр­вом квар­та­лу.

У пр­вом квар­та­лу на­ста­вљен је раст из­во­за ро­бе за ви­ше од 10%, док је по­ве­ћан увоз ма­ши­на и ма­те­ри­ја­ла за про­из­вод­њу, што пра­ти раст пре­ра­ђи­вач­ке ин­ду­стри­је. 

Раст из­во­за услу­га од ско­ро 20% у пр­ва два ме­се­ца ове го­ди­не по­ка­за­тељ је да еко­но­ми­ја Ср­би­је по­ста­је све ви­ше ба­зи­ра­на на зна­њу. Са­мо код по­слов­них и ИКТ услу­га за­бе­ле­жен је су­фи­цит у раз­ме­ни услу­га са ино­стран­ством од око 200 ми­ли­о­на евра.

У пр­вом квар­та­лу за­по­чео је опо­ра­вак при­вред­них гра­на ко­је су има­ле пад по­чет­ком про­шле го­ди­не, та­ко да је за­бе­ле­жен зна­тан раст сек­то­ра гра­ђе­ви­нар­ства и про­из­вод­ња елек­трич­не енер­ги­је.

Још је­дан од ва­жних по­ка­за­те­ља од­го­вор­не еко­ном­ске по­ли­ти­ке Вла­де је чи­ње­ни­ца да је бу­џет у су­фи­ци­ту од 6,1 ми­ли­јар­ду ди­на­ра, док је за пр­ва че­ти­ри ме­се­ца био пла­ни­ран де­фи­цит од 40,1 ми­ли­јар­ду ди­на­ра. 

„Овај из­ван­ре­дан ре­зул­тат ко­ји смо по­сти­гли до­дат­но нас оба­ве­зу­је да на­ста­ви­мо да ра­ди­мо на до­сти­за­њу про­јек­то­ва­ног ра­ста до кра­ја го­ди­не. Не­ма про­сто­ра за опу­шта­ња”, на­гла­си­ла је пре­ми­јер­ка Бр­на­бић, и до­да­ла да Вла­да оста­је по­све­ће­на убр­за­њу еко­ном­ског ра­ста и про­ме­ни еко­ном­ске па­ра­диг­ме.

За одр­жи­ву еко­ном­ску ста­бил­ност и ин­клу­зи­ван раст у го­ди­на­ма пред на­ма, кљу­чан је на­ста­вак ре­струк­ту­ри­ра­ња при­вре­де, по­себ­но у де­лу јав­ног сек­то­ра, да­ље уна­пре­ђе­ње по­слов­ног окру­же­ња, фо­кус на ја­ча­њу вла­да­ви­не пра­ва, ши­ре­ње и мо­дер­ни­за­ци­ја про­из­вод­них ка­па­ци­те­та и под­сти­ца­ње ино­ва­ци­ја и раз­во­ја.

„Да би­смо би­ли си­гур­ни да нам БДП ра­сте у скла­ду с про­јек­ци­јом, уве­ли смо ме­ха­ни­зам дво­не­дељ­ног пра­ће­ња кључ­них ин­ди­ка­то­ра ра­ста, ка­ко би­смо сма­њи­ли шан­се да нас вре­мен­ске при­ли­ке или би­ло ко­ји дру­ги фак­то­ри из­не­на­де. Вла­да на­ста­вља кон­ти­ну­и­ра­но да пра­ти им­пле­мен­та­ци­ју свих про­је­ка­та ка­ко би­смо оства­ри­ли про­јек­то­ва­ни раст до кра­ја го­ди­не, јер здрав при­вред­ни раст омо­гу­ћу­је бо­љи жи­вот­ни стан­дард и бо­ље усло­ве жи­во­та свих на­ших гра­ђа­на”, ис­та­кла је пред­сед­ни­ца Вла­де Ана Бр­на­бић.


Коментари10
046f3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

nikola
Samo nastavite sa uzimanjem od penzionera i imaćete još veći BDP.
boban
Ako se preliminarne cifre pokazu tacnim, onda je to zaista impresivan rezultat. Razumljivo je da se premijerka hvali takvim podvigom. Nije jasno medjutim, zasto nijednom recju nije pomenula onaj vazniji rezultat, tj, rast BDP u 2017 g. Nedavno je potvrdjeno da nam je rast bio 1.9%, odnosno najnizi u istocnoj Evropi. Susedna Rumunija je recimo imala 7%. Ne znam zasto, ali premijerka nije nijednom pomenula taj takodje rekordni rezultat, doduse odpozadi. Interesantno je da se i predsednik Vucic klonio toga u nedavnoj poseti Bukurestu -- nije cak ni onako u prolazu, kurtoazno cestitao rumunskoj premijerki na briljantnom rezultatu.
Vukašin
„Ово је нај­ви­ши за­бе­ле­же­ни квар­тал­ни раст БДП-а у по­след­њих де­сет го­ди­на..." Super. Pa kako onda još uvek važi "privremeni" zakon o smanjenju penzija, koji je, kako su sami rekli, donet jer je budžet bio na ivici kraha, i to pre cele četiri godine? Ako ukinu penzije u celosti, BDP će biti još mnooogo bolji.
Mirko
E tek sad možemo da vidimo kako postavljanje pravih ljudi na prava mesta vodi Srbiju u bolju budućnost. Da smo mi imali ovakve kadrove pre pet godina gde bi nam bio kraj. Najbrži rast u evro zoni pokazuje kako sami možemo do rezultata i kako drugi treba da se ugledaju na nas a ne mi na druge. Ako ovako nastavimo EU nam nije ni potrebna. Nećemo mi pristajati na njihove ucene. Našli smo pravi put sa pravim ljudima koji nas vode na zadovoljstvo svih gradjana Srbije koje nakon ovakvih rezultata čeka bolji život i blagostanje.
privrednik
Mirko o cemu pricate????Ne treba nam EU, pa mi samo sa Nemackom imamo 30% spoljnotrgovinske razmene, hocemo li mozda u africku uniju? Pre neki dan u Politici naslov:Arandarenko (profesor Ekon. fak.): Na vrhu smo lestvice siromastva, po siromstvu iznad Bugarske, Makedonije, Portugalije. Inace da znate, za vreme Kostunicine Vlade rast je bio i 7%, pre ekon. krize. Cetvrtina stanovnistva zivi sa platom od 15.400 din.
Препоручујем 26
Frank Kish
Gde ti zivis Mirko?O cemu ti pricas?Zadovoljstvo ljudi?
Препоручујем 31
Прикажи још одговора
Mile
Standard ljudi u Srbiji je medju najlosijima u Evropi.Mesecni troskovi u odnosu na mesecna primanja su ugrozili egzistenciju ljudi .Vlast treba da smanji cene komunalnih usluga , struje , goriva , sve dok znacajno ne poveca primanja .Prosecna plata i primanja najveceg broja ljudi u Srbiji(preko 50 %) ne prelazi 32000 din.A komunalni racuni su visi od 50 % primanja , sa racunom za struju to je skoro 60 %od te plate/primanja ? To s e mora hitno menjati .Sminka stanja i prica o BDP nece ublaziti ovo tesko stanje , vec vlast mera da spreci kradju u vezi naplate centralnog grejanja , zagrevanja vode itd , koje su godinama neosnovano visoke ? Novinari , analiticari i drugi cije je zanimanje da s epojavljuju na TV , ovom ne govore , ukljucujuci i list "Politika" .

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља