уторак, 24.11.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 29.04.2018. у 21:41 Славица Ступарушић

Сањали па саградили болницу

Донацијама добрих људи, а на иницијативу Националног удружење родитеља деце оболеле од рака, стигло се готово до краја изградње и опремања новог дечјег хемато-онколошког одељења у Нишу, чије је отварање заказано за 18. мај
Нур­дор се изборио да мали пацијенти добију нови простор за лечење (Фото Нурдор)
Јо­лан­да Ко­ро­ра (Фото Александар Јовановић)

Ве­о­ма смо по­но­сни и за­хвал­ни сви­ма са ко­ји­ма смо за­јед­нич­ким сна­га­ма ус­пе­ли да са­гра­ди­мо бол­ни­цу за де­цу обо­ле­лу од ма­лиг­них бо­ле­сти и по­ка­же­мо ко­ли­ка је моћ ма­лих љу­ди удру­же­них у ве­ли­ком и ва­жном ци­љу. А то је да сва­ко де­те у Ср­би­ји има нај­бо­ље усло­ве ле­че­ња и не­ге, јер од то­га за­ви­си и из­ле­че­ње, из­ја­ви­ла је за „По­ли­ти­ку” Јо­лан­да Ко­ро­ра, пред­сед­ни­ца На­ци­о­нал­ног удру­же­њу ро­ди­те­ља де­це обо­ле­ле од ра­ка (Нур­дор).

Ова не­вла­ди­на орга­ни­за­ци­ја, ко­ја по­сле 15 го­ди­на по­сто­ја­ња мо­же да се по­хва­ли за­вид­ним ре­зул­та­ти­ма, осно­ва­на је 2003. го­ди­не на ини­ци­ја­ти­ву ро­ди­те­ља де­це обо­ле­ле од ра­ка, из­ле­че­не и пре­ми­ну­ле, уз по­др­шку ме­ди­цин­ског осо­бља.

– Она је ре­зул­тат са­зна­ња да је по­ро­ди­ца­ма нео­п­ход­на по­др­шка ка­да се на­ђу у те­шким тре­ну­ци­ма, пре све­га емо­тив­на по­моћ, али и со­ци­јал­на по­пут ра­зних пра­ва: бо­ло­ва­ња, на­док­на­да и ка­сни­је за опо­ра­вак де­це. Ве­ћи­на по­ро­ди­ца не­ма нов­ца да оде на ре­ха­би­ли­та­ци­ју, а то је за ма­ли­ша­не мно­го ва­жно због по­нов­ног вра­ћа­ња ме­ђу вр­шња­ке. Ре­ци­мо ле­че­ње од ле­у­ке­ми­је тра­је око две го­ди­не. Они све то вре­ме не иду у шко­лу, при то­ме ме­ња­ју фи­зи­о­но­ми­ју, по­ста­ју осе­тљи­ви­ји, по­сти­ђе­ни из­гле­дом, а ми ро­ди­те­љи се с дру­ге стра­не су­о­ча­ва­мо све вре­ме са огром­ним стра­хом и не­из­ве­сно­шћу за њи­хов жи­вот – об­ја­шња­ва Јо­лан­да ко­ја је и са­ма 2003. го­ди­не ле­че­ћи сво­је де­те, пре не­го што је осно­ван Нур­дор, ис­ку­си­ла сву те­жи­ну бес­по­штед­не бор­бе. 

– Пр­о­да­ва­ли су љу­ди све, да би ле­чи­ли нај­ми­ли­је. Де­ве­де­се­тих го­ди­на пр­о­шлог ве­ка ро­ди­те­љи су би­ли при­ну­ђе­ни да ку­пу­ју ску­пе ци­то­ста­ти­ке у Ма­ђар­ској, са­да је то ре­гу­ли­са­но и др­жа­ва то бес­плат­но омо­гу­ћу­је – при­ча на­ша са­го­вор­ни­ца.

– Би­ла сам са­ма на све­ту и ми­сли­ла да се та­ко не­што ни­ко­ме не де­ша­ва сем ме­ни. Мно­го би ми зна­чи­ло да сам та­да зна­ла да по­сто­је и дру­ги ро­ди­те­љи и да по­сто­ји не­ко ко је до­бро пр­о­шао, као што је мо­је де­те оста­ло жи­во. За ро­ди­те­ље је кључ­ни мо­ме­нат на­да да је из­ле­че­ње мо­гу­ће. Ве­ћи­на су­о­че­на са ди­јаг­но­зом ми­сли на крај, јер на­жа­лост то је­сте под­му­кла и те­шка бо­лест – при­ча нам Јо­лан­да до­да­ју­ћи да су кре­ну­ли са удру­же­њем сти­дљи­во, као де­те ка­да пр­о­хо­да. 

– Го­ди­не 2008. ус­по­ста­ви­ли смо са­рад­њу са ита­ли­јан­ским удру­же­њем из Бо­ло­ње, и то је био пре­лом­ни тре­ну­так. Они су та­да већ има­ли огром­но ис­ку­ство, с об­зи­ром на то да су осно­ва­ни још се­дам­де­се­тих го­ди­на пр­о­шлог ве­ка. Пре­по­зна­ли су у на­ма же­љу, енер­ги­ју, тран­спа­рент­ност и већ де­сет го­ди­на на­ма по­ма­жу, пла­ћа­ју за­куп кан­це­ла­ри­је у Бе­о­гра­ду и јед­ног за­по­сле­ног. Сви оста­ли су во­лон­те­ри, ја ра­дим као струч­ни са­рад­ник на сто­чар­ству на По­љо­при­вред­ном фа­кул­те­ту у Но­вом Са­ду и ов­де сам, што би се ре­кло, на „бож­јој пла­ти” – при­ча пред­сед­ни­ца на­ци­о­нал­ног удру­же­ња. 

Да­нас Нур­дор има две по­дру­жни­це у Ни­шу и Но­вом Са­ду, с тим што им је цен­тра­ла у Бе­о­гра­ду.

– То су гра­до­ви у ко­ји­ма се нај­мла­ђи ле­че од ма­лиг­них бо­ле­сти. У та три гра­да има­мо ро­ди­тељ­ске ку­ће, јед­ну од мно­го­број­них ства­ри за ко­ју смо се из­бо­ри­ли. Оне слу­же за сме­штај ро­ди­те­ља и де­це ко­ја се ле­че, а до­ла­зе са стра­не да би има­ли где да бо­ра­ве у па­у­зи из­ме­ђу две те­ра­пи­је. Ту мо­гу у сва­ко до­ба да до­ђу отац, брат или се­стра да би се са­чу­ва­ла бли­скост чла­но­ва по­ро­ди­це. Због ду­ге одво­је­но­сти око 70 од­сто бра­ко­ва се раз­ве­де, без об­зи­ра на ис­ход ле­че­ња. Ту је сме­штај пот­пу­но бес­пла­тан, та­ко да ро­ди­те­љи ви­ше ни­су при­мо­ра­ни да спа­ва­ју у пар­ку, ауту или код род­би­не – до­да­је на­ша са­го­вор­ни­ца.

Ак­ци­ја „Пра­мен на­де” 2010, ко­ју су по­др­жа­ли по­зна­те лич­но­сти ма­сов­ним ши­ша­њем, а ме­ди­ји зду­шно пра­ти­ли, би­ла је јак ве­тар у ле­ђа удру­же­њу ко­је је по­но­сно на по­ве­ре­ње до­на­то­ра ко­је чу­ва­ју, ка­ко ка­жу, као зе­ни­цу сво­га ока. 

– Сва­ког да­на на сај­ту ажу­ри­ра­мо ула­зак нов­ца и при­ка­зу­је­мо у ди­нар где је ко­ли­ко оти­шло, за ко­ју ак­ци­ју, камп, ку­по­ви­ну опре­ме, из­град­њу бол­ни­це... Има­мо све ве­ћу по­др­шку по­је­ди­на­ца и фир­ми та­ко да је и бол­ни­ца из­гра­ђе­на до­на­ци­ја­ма до­брих љу­ди – од те­ме­ља, са свим па­пи­ри­ма до­зво­ла­ма, 750 ква­драт­них ме­та­ра. То је у ства­ри деч­је хе­ма­то-он­ко­ло­шко оде­ље­ње при деч­јој ин­тер­ној кли­ни­ци у Ни­шу. Бол­ни­ца ће би­ти вла­сни­штво др­жа­ве и са тим не­ма­мо пр­о­блем. Ме­ђу­тим, ста­ло нам је да се ка­же да је ини­ци­ја­ти­ва и орга­ни­за­ци­ја це­лог пр­о­јек­та од идеј­ног ре­ше­ња до ан­га­жо­ва­ња из­во­ђа­ча и на­бав­ке опре­ме по­те­кла од Нур­до­ра. Та­да смо ма­шта­ли и од­са­ња­ли је­дан лу­ди сан, ушли смо ха­зар­дер­ски у при­чу и, за­ми­сли­те слу­чај­но­сти, 18. ма­ја 2016. по­ло­жи­ли ка­мен смо те­ме­љац, а за 18. мај 2018. за­ка­за­но је отва­ра­ње – за­до­вољ­на је Јо­лан­да Ко­ро­ра. 

Кли­ни­ка је ко­шта­ла око ми­ли­он евра, од че­га су 80 од­сто сред­ства ко­ја смо при­ку­пи­ли уз по­моћ до­на­то­ра. Део од 20 по­сто нам је на­док­на­ди­ло Ми­ни­стар­ство здра­вља ре­фун­ди­ра­ју­ћи ПДВ ко­ји смо мо­ра­ли да упла­ти­мо, јер по­ре­за ни­смо би­ли осло­бо­ђе­ни. За­то смо и би­ли љу­ти, јер ако већ не мо­же да по­мог­не, зар да др­жа­ва за­ра­ђу­је на на­ма, пи­та­ли смо се – се­ћа се пред­сед­ни­ца Нур­до­ра. И не по­су­ста­је. Ка­же, би­ју још јед­ну ве­ли­ку бит­ку пу­них пет го­ди­на, да се из­ме­на­ма за­ко­на о здрав­стве­ном оси­гу­ра­њу ро­ди­те­љи­ма де­це обо­ле­ле од ра­ка одо­бри пра­во на бо­ло­ва­ње то­ком ком­плет­ног ле­че­ња де­те­та и при­ма­ње 100 од­сто за­ра­де. Ка­же да то ни­је пу­но – од 30 до 50 ро­ди­те­ља го­ди­шње у це­лој Ср­би­ји.

Коментари7
a1d20
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Radovan
Iskreno cestitam jer koliko vidim najvecim (ili svim) delom ste to podigli bez pomoci drzave. Ako je tako,dobro da vas nije ometala dozvolama i slicnim stvarima. A milo mi sto drzavni mediji nece moci da se hvale uspesima,kao otvaranjem one bandere.
Yrraf
Lepa vest. Samo mi jako podiže pritisak činjenica da svaki mesec svi koji radimo izdvajamo popriličan novac za zdravstvo i opet sami moramo da gradimo bolnice. Ko i kako upravlja novcem zdravstvenog osiguranja?
Milojko
A ti stvarno misliš da izdvajaš puno za zdravstvo?
hajduk veljko
radio sam u firmi koja je donirala ozbiljan novac ovoj organizaciji i mnogim drugima za moja merila to je najveći uspeh u životu kad stekneš da bi poklonio jer naše je samo ono što darivamo veliko poštovanje prema vlasniku našem čoveku ovo je pokazatelj da vredimo i da možemo da pravimo svet boljim mestom
Sim Al
BRAVO!
Новинар
Браво.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља