четвртак, 23.05.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:42

Рањена новинарка „Вијести” истраживала шверц цигарета

Из редак­ције Оливере Ла­кић напомињу да је ово већ дру­ги напад на њу, као и 25. напад на новинаре и имо­вину њи­ховог листа
Аутор: Новица Ђурићсреда, 09.05.2018. у 22:00
Про­тест у Под­го­ри­ци због на­па­да на но­ви­нар­ку (Фото АП- Бета)

Од на­шег стал­ног до­пи­сни­ка
Под­го­ри­ца – Ван жи­вот­не опа­сно­сти је но­ви­нар­ка „Ви­је­сти” Оли­ве­ра Ла­кић, ко­ја је прек­си­ноћ ра­ње­на ис­пред свог ста­на на бу­ле­ва­ру Све­тог Пе­тра Це­тињ­ског у Под­го­ри­ци. Пре­ма до са­да по­зна­тим де­та­љи­ма, њој је је­дан му­шка­рац при­шао ка­да је ула­зи­ла у згра­ду у ко­јој жи­ви и пу­цао јој у но­гу, а она је ви­де­ла ка­ко још два мла­ди­ћа бе­же из­ме­ђу две згра­де.

На­па­де на но­ви­нар­ку осу­ди­ли су пред­сед­ник Фи­лип Ву­ја­но­вић, пре­ми­јер Ду­шко Мар­ко­вић, ње­не ко­ле­ге, по­је­ди­не ам­ба­са­де, број­ни ин­те­лек­ту­ал­ци и по­ли­тич­ке пар­ти­је. Но­ви­на­ри „Ви­је­сти” и гра­ђан­ски ак­ти­ви­сти оку­пи­ли су се ју­че ис­пред згра­де Вла­де Цр­не Го­ре у знак про­те­ста због на­па­да на Оли­ве­ру Ла­кић. Они су по­ру­чи­ли да не­ко „мо­ра од­го­ва­ра­ти за број­не на­па­де на но­ви­на­ре и да су и прет­ход­них го­ди­на ка­да су уби­ја­ли но­ви­на­ре сви над тим за­ћу­та­ли и ни до да­нас ни­су от­кри­ве­не уби­це”.

Глав­ни и од­го­вор­ни уред­ник „Ви­је­сти” Ми­ха­и­ло Јо­во­вић је рекао: „Ве­ро­ват­но су је са­че­ка­ли ис­пред ула­за, где је пре­ту­че­на пре шест го­ди­на... Не­мам ре­чи, до­кле ви­ше, до кад ће ви­ше ово да се де­ша­ва у овој на­шој див­ној Цр­ној Го­ри? Ни­је­дан на­пад на њу ни­је ре­шен. Мно­ге при­че ко­је је на­пи­са­ла, а ко­је ука­зу­ју на кри­ми­нал, уоп­ште ни­су ис­тра­же­не. До­кле ће­мо ми да стре­пи­мо од ова­квих ку­ка­ви­ца?”

Чим је чуо за вест о ра­ња­ва­њу Ла­ки­ће­ве, пред Ур­гент­ни цен­тар сти­гао је и вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра Упра­ве по­ли­ци­је Ве­ско Да­мја­но­вић, ко­ји је ре­као да по­ли­ци­ја „у по­след­ње вре­ме ни­је има­ла опе­ра­тив­них са­зна­ња да је но­ви­нар­ки ’Ви­је­сти’ угро­же­на без­бед­ност”.

Из ам­ба­са­де САД је са­оп­ште­но: „Са за­бри­ну­то­шћу пра­ти­мо на­пад на но­ви­нар­ку Оли­ве­ру Ла­кић”, док је на зва­нич­ном тви­тер про­фи­лу ам­ба­са­де САД у Под­го­ри­ци на­пи­са­но: „Но­ви­на­ри су чу­ва­ри де­мо­кра­ти­је и мо­ра­ју би­ти за­шти­ће­ни да би без­бед­но ра­ди­ли свој по­сао.”

Пред­сед­ник Ко­ми­си­је за ис­тра­ге на­па­да на но­ви­на­ре Ни­ко­ла Мар­ко­вић за на­ше но­ви­не је ка­зао да је ужа­снут чи­ње­ни­цом да је но­ви­нар­ка Ла­кић ра­ње­на и до­дао: „Ат­мос­фе­ра стра­ха, огро­ман при­ти­сак на ме­ди­је и не­до­ста­так по­ли­тич­ке во­ље и про­фе­си­о­нал­не спо­соб­но­сти над­ле­жних, ре­зул­ти­ра­ли су пуц­њи­ма у Оли­ве­ру Ла­кић. Очи­то да су кри­ми­нал­не струк­ту­ре охра­бре­не не­ре­ша­ва­њем ра­ни­јих слу­ча­је­ва на­па­да на но­ви­на­ре. Уоста­лом, по­ли­ци­ја, ту­жи­ла­штво и су­до­ви ни­су ус­пе­ли да осу­де прет­ход­не на­па­да­че, ни­ти да от­кри­ју на­ло­го­дав­це. Сто­га ми­слим да ова­кав гну­сни на­пад на на­шу ко­ле­ги­ни­цу не сме про­ћи без сме­на или остав­ки у по­ли­ци­ји и ту­жи­ла­штву.”

Пре­ми­јер Ду­шко Мар­ко­вић по­ру­чио је да од над­ле­жних зах­те­ва „бр­зу и ефи­ка­сну ис­тра­гу”. На не­ко­ли­ко ме­та­ра од ме­ста где је пу­ца­но у но­ви­нар­ку ин­спек­то­ри су про­на­шли руч­ну лам­пу. Из ре­дак­ци­је „Ви­је­сти” на­во­де да је ра­ње­на но­ви­нар­ка по­след­њих ме­се­ци, као и ра­ни­је, из­ме­ђу оста­лог, пи­са­ла о швер­цу ци­га­ре­та.

„Она је и по­чет­ком 2011. го­ди­не ис­тра­жи­ва­ла да ли се у фа­бри­ци ’Та­ра’ у Мој­ков­цу и ње­ном скла­ди­шту у До­њој Го­ри­ци про­из­во­де, скла­ди­ште и ода­тле кри­јум­ча­ре ла­жни брен­до­ви ци­га­ре­та”, пи­шу „Ви­је­сти”. У ње­ним тек­сто­ви­ма пи­са­ло је да су са тим не­за­ко­ни­тим по­слом би­ли по­ве­за­ни слу­жбе­ни­ци по­ли­ци­је и Аген­ци­је за на­ци­о­нал­ну без­бед­ност. Од фе­бру­а­ра 2011. ме­та је уз­не­ми­ра­ва­ња и прет­њи, а у мар­ту 2012. го­ди­не пре­ту­че­на је на истом ме­сту на ком је прек­си­ноћ ра­ње­на. Иако је Иван Бу­шко­вић пра­во­сна­жно осу­ђен због на­па­да на Ла­ки­ће­ву, мо­тив ни­ка­да ни­је утвр­ђен, као ни на­ло­го­дав­ци на­па­да.

Ди­рек­тор „Ви­је­сти” Жељ­ко Ива­но­вић је по­ру­чио пред­сед­ни­ку др­жа­ве Ми­лу Ђу­ка­но­ви­ћу да је још је­дан на­пад на Оли­ве­ру Ла­кић и 25. ју­би­лар­ни на но­ви­на­ре и имо­ви­ну „Ви­је­сти”. „За­хва­љу­ју­ћи Ђу­ка­но­ви­ћу, ње­го­вој по­ли­ти­ци и де­ло­ва­њу, ус­по­ста­вљен је та­кав си­стем вред­но­сти и та­кво дру­штво да се ни­јед­ном ча­сном чо­ве­ку не мо­же га­ран­то­ва­ти си­гур­ност”, по­ру­чио је Ива­но­вић.


Коментари5
141a0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

flamantes
Ćudno kako se uvijek dogodi nešto novinarima Vijesti i nikom drugom, pri čemu je šteta uvijek beznačajana
milutin
Ko je švercovao cigarete pa ga potražuje i preko interpola Italijansko sudstvo, pre davnih godina.
Slavica
PRAVDA ZA DAVIDA I PRAVDA ZA SVE LJUDE! Želimo državu koja će brinuti o svim svojim građanima! Pravo da imamo stav!
Ајван Доктор® из Скопља
Која ли је то "јунáчина" дигла руку (пиштољ) на жену?! Не могу се не с(ј)етити Његоша. Према њему ова жена има веће срце (срце у јунака) од "свијетлог оружја", тог кукавице и беде од човека. Зна Балкан ко је од сиротиње постао највећи богаташ и олигарх у Црној Гори. Јада!
Иван С. Белић
Kao што се са слике види, транспарент је на хрватској абецеди и ћирилица је, иако писмо на коме су писани сви историски списи о Ц. Гори, потпуно прогнана. Да зло буде веће, именице и називи стараног порекла се пишу у оргиналној транскрипцији (као код Хрвата) па тако сваки читаоц мора бити полиглота да би до краја разумео текст. Због тога су Хрвати, од стр ЕУ комисије, проглашени као земља ЕУ са најгором читалачком писменошћу. То је само део апасурда код Црнгораца, који се све чешће зову Монтенегрини и назив је опште прихваћен нарочито код муслимана и Хрвата са сасвим очигледним тенденцијама. Као да је иста рука одређивал правце отуђења од корена и у Украјини и у Ц. Гори.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља