среда, 20.03.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 11:49

Oпекотине на сунцу повећавају ризик од рака коже

Опасност од карцинома удвостручује се уколико је особа током детињства имала више од пет епизода прегоревања. – У шест школа биће инсталирани мерачи за сунчево зрачењe
Аутор: Данијела Давидов-Кесарсреда, 09.05.2018. у 21:01
(Фо­то Пик­са­беј)

Сва­ке го­ди­не у на­шој зе­мљи од ме­ла­но­ма, нај­смр­то­но­сни­јег ра­ка ко­же, обо­ли 650 љу­ди, а око 300 осо­ба умре. Да би се ова не­слав­на ста­ти­сти­ка про­ме­ни­ла ју­че је по­че­ло спро­во­ђе­ње кам­па­ње „За­шти­та за све”, чи­ји је циљ да де­ца уче о штет­ном ути­ца­ју пре­те­ра­ног из­ла­га­ња ко­же сун­цу и УВ зра­че­њу. За­хва­љу­ју­ћи овој ак­ци­ји у шест нај­ве­ћих шко­ла у Ср­би­ји ко­је има­ју око 10.000 уче­ни­ка, али и спро­ве­де­не обу­ке за на­став­ни­ке, би­ће ин­ста­ли­ра­ни УВ ин­ди­ка­то­ри, спе­ци­јал­ни ме­ра­чи за очи­та­ва­ње ин­тен­зи­те­та сун­че­вог зра­че­ња. Они ће при­ка­зи­ва­ти три ка­те­го­ри­је са пре­по­ру­ком бо­рав­ка на сун­цу: без­бед­но је, за­шти­ти се и скло­ни се.

Кам­па­њу спро­во­де Еуце­рин Ср­би­ја и Фонд Б 92, уз по­др­шку Ми­ни­стар­ства здра­вља и Ми­ни­стар­ства про­све­те.

Са­вет­ни­ца ми­ни­стра про­све­те Гор­да­на Ко­са­но­вић об­ја­сни­ла је да они по­ку­ша­ва­ју да по­ве­ћа­ју за­сту­пље­ност здрав­стве­них те­ма у шко­ла­ма. 

– Ду­го­трај­но из­ла­га­ње сун­цу мо­же да до­ве­де до опе­ко­ти­на на ко­жи ко­је пред­ста­вља­ју глав­ни фак­тор ри­зи­ка за на­ста­нак ме­ла­но­ма, али и не­ме­ла­ном­ских кар­ци­но­ма ко­же. Бит­но је да де­ца пред­школ­ског и школ­ског уз­ра­ста схва­те ко­ли­ки је ри­зик од пре­те­ра­ног из­ла­га­ња ко­же сун­цу, али и че­стог ко­ри­шће­ња со­ла­ри­ју­ма – на­гла­сио је ми­ни­стар здра­вља др Зла­ти­бор Лон­чар. 

До­цент др Да­ни­ца Ти­о­до­ро­вић, ге­не­рал­ни се­кре­тар Удру­же­ња дер­ма­то­ве­не­ро­ло­га Ср­би­је и пред­став­ник Ср­би­је у Ме­ђу­на­род­ном удру­же­њу за дер­мо­ско­пи­ју из Кли­нич­ког цен­тра Ниш, на­по­ми­ње за „По­ли­ти­ку” да деч­ја ко­жа зах­те­ва по­себ­ну за­шти­ту од сун­ца, јер је мно­го под­ло­жни­ја не­га­тив­ним деј­стви­ма УВ зра­ка од ко­же од­ра­слих осо­ба. То је за­то јер ма­ли­ша­ни има­ју са­мо пе­ти­ну де­бљи­не ко­же од­ра­слих. Осим то­га, пиг­мент­на, за­штит­на функ­ци­ја ко­же, по­чи­ње да се раз­ви­ја тек од дру­ге го­ди­не жи­во­та. То­ком пе­ри­о­да ра­ста и раз­во­ја, деч­ја ко­жа не­ма за­о­кру­же­не од­брам­бе­не ме­ха­ни­зме про­тив деј­ства УВ зра­ка, ко­је има ко­жа од­ра­слих.

– Сун­це је нео­п­ход­но за пра­вил­но функ­ци­о­ни­са­ње и раз­вој ор­га­ни­зма и бла­го­твор­но је за до­бро рас­по­ло­же­ње. Ње­го­во све­тло про­ди­ре кроз ко­жу и до­спе­ва до сен­зи­тив­них ће­ли­ја у очи­ма и по­кре­ће кључ­не про­це­се у ор­га­ни­зму. То­ком уме­ре­ног из­ла­га­ња сун­цу, сун­че­ви зра­ци ак­ти­ви­ра­ју ме­та­бо­ли­зам, по­бољ­ша­ва­ју цир­ку­ла­ци­ју, осна­жу­ју крв­ни про­ток и сти­му­ли­шу од­брам­бе­не ме­ха­ни­зме те­ла. УВБ зра­ци до­во­де до ства­ра­ња ви­та­ми­на Де у ор­га­ни­зму ко­ји ре­гу­ли­ше ни­во кал­ци­ју­ма, по­спе­шу­је раст ко­сти­ју, оја­ча­ва иму­но­ло­шки и по­др­жа­ва ко­шта­но-ми­шић­ни и нер­вни си­стем. За по­зи­тив­не ефек­те сун­ца по­треб­не су са­мо ма­ле ко­ли­чи­не сун­че­ве све­тло­сти, 15 ми­ну­та не­за­шти­ће­ног бо­рав­ка на сун­цу – до­да­је др Ти­о­до­ро­вић. 

Сун­че­во зра­че­ње но­си и по­тен­ци­јал­не опа­сно­сти по здра­вље ко­же и це­лог ор­га­ни­зма. Не­за­шти­ће­но и нео­гра­ни­че­но из­ла­га­ња сун­цу мо­же да иза­зо­ве опе­ко­ти­не, сла­бље­ње иму­но­ло­шког си­сте­ма, алер­гиј­ске ре­ак­ци­је и фо­то­ток­сич­не ре­ак­ци­је. Као по­сле­ди­ца ку­му­ла­тив­ног ефек­та мо­гу се ја­ви­ти ве­о­ма озбиљ­не и ду­го­роч­не по­сле­ди­це, по­пут ра­ка ко­же, ко­је се нај­че­шће ис­ка­зу­ју у ка­сни­јим го­ди­на­ма жи­во­та. Ко­жа пам­ти све, а 80 од­сто укуп­ног не­га­тив­ног ку­му­ла­тив­ног ефек­та сун­че­вог зра­че­ња са­ку­пи до 18. го­ди­не. Че­сте опе­ко­ти­не од сун­ца то­ком де­тињ­ства, знат­но по­ве­ћа­ва­ју ри­зик за на­ста­нак ра­ка ко­же. Ри­зик за по­ја­ву ме­ла­но­ма, нај­о­па­сни­јег кар­ци­но­ма ко­же, у ка­сни­јем до­бу удво­стру­чу­је се уко­ли­ко је осо­ба то­ком де­тињ­ства има­ла ви­ше од пет епи­зо­да пре­го­ре­ва­ња на сун­цу. По­след­њих го­ди­на, по­ја­ва ме­ла­но­ма у уз­ра­сту од 11 до 19 го­ди­на по­ве­ћа­ва се за око три од­сто го­ди­шње. Ова вр­ста ра­ка ко­же има удео од чак се­дам од­сто у укуп­ном бро­ју свих ма­лиг­ни­те­та у уз­ра­сту од 15 до 19 го­ди­на и дру­ги је нај­че­шћи рак у уз­ра­сту од 15 до 29 го­ди­на, по­себ­но код мла­дих же­на. 

Пра­ви­ла од­го­вор­ног по­на­ша­ња на сун­цу код де­це под­ра­зу­ме­ва­ју при­ме­ну ни­за пре­вен­тив­них ме­ра и из­бе­га­ва­ње из­ла­га­ња сун­цу у вре­ме нај­ин­тен­зив­ни­јег УВ зра­че­ња. Чак и то­ком крат­ког бо­рав­ка на­по­љу нео­п­ход­но је но­си­ти на­о­ча­ре за сун­це са УВ за­шти­том и ка­пу, обу­ћи ма­ји­це ду­гих ру­ка­ва и пан­та­ло­не ду­гих но­га­ви­ца, на­не­ти пре­па­рат за за­шти­ту од сун­ца и што че­шће бо­ра­ви­ти у хла­ду. Ка­да је УВ ин­декс бли­жи бро­ју 11 не тре­ба из­ла­зи­ти на­по­ље. У пе­ри­о­ду из­ме­ђу 10 и 17 ча­со­ва, ка­да је УВ ин­декс нај­ви­ши, осе­тљи­ва ко­жа мо­же да из­го­ри и за ма­ње од пет ми­ну­та. Пре­па­ра­те за за­шти­ту од сун­ца тре­ба при­ме­ни­ти 30 ми­ну­та пре из­ла­ска на сун­це и по­на­вља­ти сва­ка два са­та то­ком из­ло­же­но­сти УВ зра­че­њу.


Коментари3
920c3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Ana
Nodgovorno je potencirati samo negativno dejstvo sunčevog zračenja na ljudski organizam i dozvoliti da kapanje u školama sprovode kompanije,tim pre što se u ovom slučaju radi o kompaniji koja proizvodi preparate za sunčanje za decu i odrasle.
Miljana
Marina niste u pravu. Treba boraviti u hladovini kada je sunčevo zračenje najjače, postepeno se izlagati suncu,zatim nositi zaštitne odevne predmete ,naočare i dr.Hemikalije su poslednje za čim treba posegnuti jer sprečavaju stvaranje D vitamina u organizmu ,a hipovitaminoza D je danas veoma zastupljena u svetu i jedan je od uzroka više tipova raka.
Препоручујем 4
Marina
Ana, sve to stoji, ali zaista ne postoji drugi način da se zaštitite od UVA i UVB zračenja a da pritom provedete neko vreme napolju. Preparati za sunčanje su, nažalost, danas neophodni. Ja nikada u životu nisam ušla u solarijum, niti sam se preterano sunčala, a bolujem od melanoma. Mogu da se setim samo jednog leta u životu kada sam, recimo, bila malo manje odgovorna prema svojoj koži... Verujte mi da bih rado vratila vreme unazad da ispravim taj banalni propust. I dalje ne znam zašto sam tačno obolela, ali treba svi da uradimo sve ono što je do nas kako bismo sprečili ono što se sprečiti može.
Препоручујем 4

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља