четвртак, 15.04.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 09.05.2018. у 21:01 Данијела Давидов-Кесар

Oпекотине на сунцу повећавају ризик од рака коже

Опасност од карцинома удвостручује се уколико је особа током детињства имала више од пет епизода прегоревања. – У шест школа биће инсталирани мерачи за сунчево зрачењe
(Фо­то Пик­са­беј)

Сва­ке го­ди­не у на­шој зе­мљи од ме­ла­но­ма, нај­смр­то­но­сни­јег ра­ка ко­же, обо­ли 650 љу­ди, а око 300 осо­ба умре. Да би се ова не­слав­на ста­ти­сти­ка про­ме­ни­ла ју­че је по­че­ло спро­во­ђе­ње кам­па­ње „За­шти­та за све”, чи­ји је циљ да де­ца уче о штет­ном ути­ца­ју пре­те­ра­ног из­ла­га­ња ко­же сун­цу и УВ зра­че­њу. За­хва­љу­ју­ћи овој ак­ци­ји у шест нај­ве­ћих шко­ла у Ср­би­ји ко­је има­ју око 10.000 уче­ни­ка, али и спро­ве­де­не обу­ке за на­став­ни­ке, би­ће ин­ста­ли­ра­ни УВ ин­ди­ка­то­ри, спе­ци­јал­ни ме­ра­чи за очи­та­ва­ње ин­тен­зи­те­та сун­че­вог зра­че­ња. Они ће при­ка­зи­ва­ти три ка­те­го­ри­је са пре­по­ру­ком бо­рав­ка на сун­цу: без­бед­но је, за­шти­ти се и скло­ни се.

Кам­па­њу спро­во­де Еуце­рин Ср­би­ја и Фонд Б 92, уз по­др­шку Ми­ни­стар­ства здра­вља и Ми­ни­стар­ства про­све­те.

Са­вет­ни­ца ми­ни­стра про­све­те Гор­да­на Ко­са­но­вић об­ја­сни­ла је да они по­ку­ша­ва­ју да по­ве­ћа­ју за­сту­пље­ност здрав­стве­них те­ма у шко­ла­ма. 

– Ду­го­трај­но из­ла­га­ње сун­цу мо­же да до­ве­де до опе­ко­ти­на на ко­жи ко­је пред­ста­вља­ју глав­ни фак­тор ри­зи­ка за на­ста­нак ме­ла­но­ма, али и не­ме­ла­ном­ских кар­ци­но­ма ко­же. Бит­но је да де­ца пред­школ­ског и школ­ског уз­ра­ста схва­те ко­ли­ки је ри­зик од пре­те­ра­ног из­ла­га­ња ко­же сун­цу, али и че­стог ко­ри­шће­ња со­ла­ри­ју­ма – на­гла­сио је ми­ни­стар здра­вља др Зла­ти­бор Лон­чар. 

До­цент др Да­ни­ца Ти­о­до­ро­вић, ге­не­рал­ни се­кре­тар Удру­же­ња дер­ма­то­ве­не­ро­ло­га Ср­би­је и пред­став­ник Ср­би­је у Ме­ђу­на­род­ном удру­же­њу за дер­мо­ско­пи­ју из Кли­нич­ког цен­тра Ниш, на­по­ми­ње за „По­ли­ти­ку” да деч­ја ко­жа зах­те­ва по­себ­ну за­шти­ту од сун­ца, јер је мно­го под­ло­жни­ја не­га­тив­ним деј­стви­ма УВ зра­ка од ко­же од­ра­слих осо­ба. То је за­то јер ма­ли­ша­ни има­ју са­мо пе­ти­ну де­бљи­не ко­же од­ра­слих. Осим то­га, пиг­мент­на, за­штит­на функ­ци­ја ко­же, по­чи­ње да се раз­ви­ја тек од дру­ге го­ди­не жи­во­та. То­ком пе­ри­о­да ра­ста и раз­во­ја, деч­ја ко­жа не­ма за­о­кру­же­не од­брам­бе­не ме­ха­ни­зме про­тив деј­ства УВ зра­ка, ко­је има ко­жа од­ра­слих.

– Сун­це је нео­п­ход­но за пра­вил­но функ­ци­о­ни­са­ње и раз­вој ор­га­ни­зма и бла­го­твор­но је за до­бро рас­по­ло­же­ње. Ње­го­во све­тло про­ди­ре кроз ко­жу и до­спе­ва до сен­зи­тив­них ће­ли­ја у очи­ма и по­кре­ће кључ­не про­це­се у ор­га­ни­зму. То­ком уме­ре­ног из­ла­га­ња сун­цу, сун­че­ви зра­ци ак­ти­ви­ра­ју ме­та­бо­ли­зам, по­бољ­ша­ва­ју цир­ку­ла­ци­ју, осна­жу­ју крв­ни про­ток и сти­му­ли­шу од­брам­бе­не ме­ха­ни­зме те­ла. УВБ зра­ци до­во­де до ства­ра­ња ви­та­ми­на Де у ор­га­ни­зму ко­ји ре­гу­ли­ше ни­во кал­ци­ју­ма, по­спе­шу­је раст ко­сти­ју, оја­ча­ва иму­но­ло­шки и по­др­жа­ва ко­шта­но-ми­шић­ни и нер­вни си­стем. За по­зи­тив­не ефек­те сун­ца по­треб­не су са­мо ма­ле ко­ли­чи­не сун­че­ве све­тло­сти, 15 ми­ну­та не­за­шти­ће­ног бо­рав­ка на сун­цу – до­да­је др Ти­о­до­ро­вић. 

Сун­че­во зра­че­ње но­си и по­тен­ци­јал­не опа­сно­сти по здра­вље ко­же и це­лог ор­га­ни­зма. Не­за­шти­ће­но и нео­гра­ни­че­но из­ла­га­ња сун­цу мо­же да иза­зо­ве опе­ко­ти­не, сла­бље­ње иму­но­ло­шког си­сте­ма, алер­гиј­ске ре­ак­ци­је и фо­то­ток­сич­не ре­ак­ци­је. Као по­сле­ди­ца ку­му­ла­тив­ног ефек­та мо­гу се ја­ви­ти ве­о­ма озбиљ­не и ду­го­роч­не по­сле­ди­це, по­пут ра­ка ко­же, ко­је се нај­че­шће ис­ка­зу­ју у ка­сни­јим го­ди­на­ма жи­во­та. Ко­жа пам­ти све, а 80 од­сто укуп­ног не­га­тив­ног ку­му­ла­тив­ног ефек­та сун­че­вог зра­че­ња са­ку­пи до 18. го­ди­не. Че­сте опе­ко­ти­не од сун­ца то­ком де­тињ­ства, знат­но по­ве­ћа­ва­ју ри­зик за на­ста­нак ра­ка ко­же. Ри­зик за по­ја­ву ме­ла­но­ма, нај­о­па­сни­јег кар­ци­но­ма ко­же, у ка­сни­јем до­бу удво­стру­чу­је се уко­ли­ко је осо­ба то­ком де­тињ­ства има­ла ви­ше од пет епи­зо­да пре­го­ре­ва­ња на сун­цу. По­след­њих го­ди­на, по­ја­ва ме­ла­но­ма у уз­ра­сту од 11 до 19 го­ди­на по­ве­ћа­ва се за око три од­сто го­ди­шње. Ова вр­ста ра­ка ко­же има удео од чак се­дам од­сто у укуп­ном бро­ју свих ма­лиг­ни­те­та у уз­ра­сту од 15 до 19 го­ди­на и дру­ги је нај­че­шћи рак у уз­ра­сту од 15 до 29 го­ди­на, по­себ­но код мла­дих же­на. 

Пра­ви­ла од­го­вор­ног по­на­ша­ња на сун­цу код де­це под­ра­зу­ме­ва­ју при­ме­ну ни­за пре­вен­тив­них ме­ра и из­бе­га­ва­ње из­ла­га­ња сун­цу у вре­ме нај­ин­тен­зив­ни­јег УВ зра­че­ња. Чак и то­ком крат­ког бо­рав­ка на­по­љу нео­п­ход­но је но­си­ти на­о­ча­ре за сун­це са УВ за­шти­том и ка­пу, обу­ћи ма­ји­це ду­гих ру­ка­ва и пан­та­ло­не ду­гих но­га­ви­ца, на­не­ти пре­па­рат за за­шти­ту од сун­ца и што че­шће бо­ра­ви­ти у хла­ду. Ка­да је УВ ин­декс бли­жи бро­ју 11 не тре­ба из­ла­зи­ти на­по­ље. У пе­ри­о­ду из­ме­ђу 10 и 17 ча­со­ва, ка­да је УВ ин­декс нај­ви­ши, осе­тљи­ва ко­жа мо­же да из­го­ри и за ма­ње од пет ми­ну­та. Пре­па­ра­те за за­шти­ту од сун­ца тре­ба при­ме­ни­ти 30 ми­ну­та пре из­ла­ска на сун­це и по­на­вља­ти сва­ка два са­та то­ком из­ло­же­но­сти УВ зра­че­њу.

Коментари3
1e0eb
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Ana
Nodgovorno je potencirati samo negativno dejstvo sunčevog zračenja na ljudski organizam i dozvoliti da kapanje u školama sprovode kompanije,tim pre što se u ovom slučaju radi o kompaniji koja proizvodi preparate za sunčanje za decu i odrasle.
Miljana
Marina niste u pravu. Treba boraviti u hladovini kada je sunčevo zračenje najjače, postepeno se izlagati suncu,zatim nositi zaštitne odevne predmete ,naočare i dr.Hemikalije su poslednje za čim treba posegnuti jer sprečavaju stvaranje D vitamina u organizmu ,a hipovitaminoza D je danas veoma zastupljena u svetu i jedan je od uzroka više tipova raka.
Marina
Ana, sve to stoji, ali zaista ne postoji drugi način da se zaštitite od UVA i UVB zračenja a da pritom provedete neko vreme napolju. Preparati za sunčanje su, nažalost, danas neophodni. Ja nikada u životu nisam ušla u solarijum, niti sam se preterano sunčala, a bolujem od melanoma. Mogu da se setim samo jednog leta u životu kada sam, recimo, bila malo manje odgovorna prema svojoj koži... Verujte mi da bih rado vratila vreme unazad da ispravim taj banalni propust. I dalje ne znam zašto sam tačno obolela, ali treba svi da uradimo sve ono što je do nas kako bismo sprečili ono što se sprečiti može.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља