четвртак, 24.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 13.05.2018. у 08:15 Јелена Каваја

Дипломатија списка сватова на краљевски начин

На свадбу принца Харија и Меган Маркл неће бити позвани ни страни ни домаћи политичари, што представља одступање од традиције
Харијево венчање више је породично славље него државна ствар (Фото Тоби Мелвил)

Те­ре­за Меј би­ла је „са­мо” ми­ни­стар­ка уну­тра­шњих по­сло­ва ка­да је 2011. до­би­ла по­зив­ни­цу за вен­ча­ње прин­ца Ви­ли­ја­ма и Кејт Мидлтон, а да­нас је пре­ми­јер­ка, али ни­је по­зва­на на свад­бу мла­ђег си­на бри­тан­ског пре­сто­ло­на­след­ни­ка Чар­лса. Не­што ви­ше од ме­сец да­на пред вен­ча­ње прин­ца Ха­ри­ја и Ме­ган Маркл, кра­љев­ска по­ро­ди­ца је об­ја­ви­ла да ме­ђу 600 зва­ни­ца ни­су по­ли­тич­ки ли­де­ри, ни стра­ни ни до­ма­ћи, већ са­мо љу­ди с ко­ји­ма мла­да и мла­до­же­ња има­ју лич­не и по­ро­дич­не ве­зе. Исто ва­жи и за при­пад­ни­ке стра­них кра­љев­ских по­ро­ди­ца – би­ће по­зва­ни ако су лич­ни при­ја­те­љи мла­де­на­ца, пре­нео је „Гар­ди­јан”. 

Бу­ду­ћи да је принц Ха­ри тек ше­сти по ре­ду на­след­ник пре­сто­ла, из­во­ри бли­ски дво­ру ка­жу да се на пред­сто­је­ће сла­вље гле­да ви­ше као на по­ро­дич­ну не­го као на др­жав­ну ствар, ма­да део острв­ске штам­пе пла­си­ра те­о­ри­ју да иза све­га сто­ји же­ља да се спре­чи ди­пло­мат­ски скан­дал.

На­и­ме, ка­да је је­се­нас об­ја­вље­на ве­рид­ба, по­што је из свих угло­ва об­ра­ђе­на чи­ње­ни­ца да је бу­ду­ћа кра­љев­ска сна­ха раз­ве­де­на аме­рич­ка глу­ми­ца и да јој је мај­ка црн­ки­ња, кре­ну­ла су на­га­ђа­ња да ли ће се пар усу­ди­ти да на свад­бу по­зо­ве Ми­шел и Ба­ра­ка Оба­му, с ко­ји­ма се принц Ха­ри спри­ја­те­љио по­след­њих го­ди­на, а да не по­зо­ве са­да­шње ста­на­ре Бе­ле ку­ће. Бри­тан­ски зва­нич­ни­ци су на­вод­но стра­хо­ва­ли да би та­ква од­лу­ка мо­гла да има по­ли­тич­ке по­сле­ди­це за од­но­се две зе­мље.

О До­нал­ду Трам­пу се принц Ха­ри ни­је из­ја­шња­вао јер се као члан кра­љев­ске по­ро­ди­це др­жи пра­ви­ла по­ли­тич­ке не­у­трал­но­сти, па ни­је ре­а­го­вао на не­при­клад­не ко­мен­та­ре њу­јор­шког би­зни­сме­на о по­кој­ној прин­це­зи Да­ја­ни и о Кејт Мидлтон. Ме­ган Маркл је, ме­ђу­тим, оштро кри­ти­ко­ва­ла ре­пу­бли­кан­ског пред­сед­нич­ког кан­ди­да­та, оп­ту­жу­ју­ћи га за ми­зо­ги­ни­ју и да про­ду­бљу­је по­де­ле у дру­штву.

Ко год да је кро­јио ли­сту зва­ни­ца и с ка­квим год ка­квим мо­ти­ви­ма, вен­ча­ње у Винд­зо­ру 19. ма­ја би­ће знат­но ма­ња свет­ко­ви­на од оне пре се­дам го­ди­на. Ме­ђу 1.900 го­сти­ју та­да су се на­шли при­пад­ни­ци стра­них кра­љев­ских по­ро­ди­ца, пред­став­ни­ци зе­ма­ља Ко­мон­вел­та, ам­ба­са­до­ри, вер­ски ли­де­ри и по­ли­ти­ча­ри из це­лог све­та. Вен­ча­њу су при­су­ство­ва­ли та­да­шњи пре­ми­јер Деј­вид Ка­ме­рон и та­да­шњи во­ђа ла­бу­ри­ста Ед Ми­ли­бенд, али ни он­да из­бор ни­је про­шао без тр­за­ви­ца.

Па­ла­та је оп­ту­же­на да фа­во­ри­зу­је то­ри­јев­це јер су по­зив­ни­це до­би­ли бив­ши кон­зер­ва­тив­ни пре­ми­је­ри Џон Меј­џор и Мар­га­рет Та­чер (ни­је до­шла због здрав­стве­них раз­ло­га), а ла­бу­ри­сти То­ни Блер и Гор­дон Бра­ун ни­су. Об­ја­сни­ли су да је Меј­џор по­зван због ра­ни­је уло­ге за­кон­ског ста­ра­те­ља Ви­ли­ја­ма и Ха­ри­ја ка­да им је мај­ка по­ги­ну­ла, а осим то­га Блер и Бра­ун ни­су но­си­о­ци Ор­де­на под­ве­зи­це док Меј­џор и Та­чер­ка је­су. 

Бри­тан­ски ме­ди­ји до­да­ва­ли су со на ра­ну Бле­ру и Бра­у­ну об­ја­вљу­ју­ћи до де­та­ља спи­сак зва­ни­ца на ком су би­ли ди­пло­мат­ски пред­став­ни­ци да­ле­ких остр­ва с не­ко­ли­ко хи­ља­да ста­нов­ни­ка, па чак и бар­мен из оми­ље­ног ле­то­ва­ли­шта мла­ди­них ро­ди­те­ља. Под­се­ти­ли су та­ко­ђе да су вен­ча­њу Чар­лса и Да­ја­не 1981. при­су­ство­ва­ли сви бив­ши пре­ми­је­ри ко­ји су та­да би­ли жи­ви.

Са­да је са­оп­ште­ње фор­му­ли­са­но та­ко да оста­вља мо­гућ­ност да не­ко од по­ли­ти­ча­ра ипак бу­де по­зван, али не због функ­ци­је не­го за­то што су при­ја­те­љи с мла­ден­ци­ма. Је­дан из­вор из кра­љев­ске по­ро­ди­це ре­као је за аме­рич­ке ме­ди­је да Оба­ма не­ће би­ти на свад­би, али је од­био да ка­же да ли је по­зван или не. Он као пред­сед­ник ни­је био по­зван на вен­ча­ње прин­ца Ви­ли­ја­ма, док Ре­га­но­ви је­су ка­да се принц Чарлс же­нио.

Принц Ха­ри и ње­го­ва ве­ре­ни­ца још ра­ни­је су од­лу­чи­ли да по­зо­ву на вен­ча­ње око 2.600 љу­ди ко­ји су из не­ког раз­ло­га за­слу­жи­ли да се тог да­на на­ђу ис­пред двор­ца Винд­зор док се у ка­пе­ли Све­тог Ђор­ђа бу­де оба­вља­ло цр­кве­но вен­ча­ње. Ме­ђу њи­ма је и де­вој­чи­ца ко­ја је пре­жи­ве­ла те­ро­ри­стич­ки на­пад у Ман­че­сте­ру про­шлог ма­ја. Она ће са со­бом по­ве­сти же­ну ко­ја је у тра­ге­ди­ји на кон­цер­ту Ари­ја­не Гран­де из­гу­би­ла уну­ку.

Ти­неј­џер из Дер­би­ја Ру­бен Ли­тер­ланд (14) ис­та­као се на­по­ри­ма да по­мог­не осо­ба­ма оште­ће­ног слу­ха и ре­као је за Би-Би-Си да је ска­као од сре­ће ка­да је отво­рио ко­ве­рат. Ова по­зив­ни­ца не укљу­чу­је при­су­ство све­ча­ном руч­ку ко­ји ор­га­ни­зу­је кра­љи­ца Ели­за­бе­та Дру­га, ни ве­че­ри за 200 ода­бра­них зва­ни­ца код мла­до­же­њи­ног оца.

Сви по­зва­ни има­ће јед­ну бри­гу ма­ње јер не­ће мо­ра­ти да раз­ми­шља­ју о по­кло­ни­ма. Мла­ден­ци су тра­жи­ли да се уме­сто то­га упла­ти но­вац у ху­ма­ни­тар­не свр­хе за јед­но од се­дам ода­бра­них удру­же­ња.

Коментари0
756c8
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља