уторак, 22.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 00:01

Јубилеј најстарије музичке школе у Србији

Ни­зом кон­церата шко­ла у Суботици ће обе­лежити 150 година посто­ја­ња
Аутор: Александра Исаковнедеља, 13.05.2018. у 21:40
Ово је је­ди­на му­зич­ка шко­ла у ко­јој се на­ста­ва од­ви­ја дво­је­зич­но (Фото А. Исаков)

Су­бо­ти­ца – Као у сва­кој умет­нич­кој шко­ли, и у Му­зич­кој шко­ли у Су­бо­ти­ци већ од пет­ка по­че­ли су да при­ма­ју при­ја­ве за упис де­це у сред­њу му­зич­ку шко­лу. Та­лен­то­ва­на де­ца ко­ја ће од сеп­тем­бра по­ста­ти уче­ни­ци ове шко­ле би­ће ње­на 150. ге­не­ра­ци­ја. 

Век и по већ у Су­бо­ти­ци де­ца и мла­ди шко­лу­ју се за му­зи­ку. Ди­рек­тор­ка Дра­га­на Ни­ко­лић, на­став­ник сол­фе­ђа, ка­же да су та­ко и нај­ста­ри­ја му­зич­ка шко­ла на те­ри­то­ри­ји да­на­шње Ср­би­је. „Ми смо већ по­че­ли са обе­ле­жа­ва­њем на­шег ју­би­ле­ја, а чи­та­ва на­ред­на школ­ска го­ди­на 2018/2019. би­ће у зна­ку на­ших 150 го­ди­на”, ка­же ди­рек­тор­ка. 

У шко­ли је фор­ми­ран тим за ор­га­ни­за­ци­ју ју­би­ле­ја пред ко­јим је мно­го по­сла. Је­дин­стве­ни ју­би­леј у на­шој зе­мљи же­ле­ли би да обе­ле­же кон­цер­том у ко­јем ће уче­ство­ва­ти сви бив­ши уче­ни­ци Му­зич­ке шко­ле ко­ји су да­нас при­зна­ти му­зи­ча­ри и му­зич­ки пе­да­го­зи по чи­та­вој Евро­пи. 

„У пре­го­во­ри­ма смо за тај пр­ви све­ча­ни кон­церт, на­кон то­га при­пре­ма­мо и кон­церт са на­шим ђа­ци­ма, а на ре­пер­то­а­ру би би­ла ве­ћа во­кал­но-ин­стру­мен­тал­на де­ла. Из­ме­ђу оста­лог из­ве­шће­мо Бе­то­ве­но­ву „Кру­нид­бе­ну ми­су у це-ду­ру” ко­ја је из­ве­де­на и за сто­ту го­ди­шњи­цу шко­ле. Про­грам при­пре­ма­ју ди­ри­ген­ти Ел­ви­ра Ху­сар и Ча­ба Па­шко”, на­бра­ја ди­рек­тор­ка Дра­га­на Ни­ко­лић. Ве­че­ри ка­мер­не му­зи­ке, но­во­го­ди­шњи кон­церт, на­сту­пи ма­ту­ра­на­та, са­мо су не­ки од про­гра­ма ко­ји су у при­пре­ми.

„Из­да­ће­мо и мо­но­гра­фи­ју шко­ле, а иде­ја је и да под­се­ћа­ју­ћи се исто­ри­је шко­ле по­зо­ве­мо не­ка­да­шње на­став­ни­ке да одр­же час о то­ме ка­ко се не­ка­да ра­ди­ло. Мно­го ра­ди­мо и на по­пу­ла­ри­за­ци­ји на­ше шко­ле и до са­да смо одр­жа­ли два ма­ти­не кон­цер­та на те­му ’Ка­ко се сви­ра у ор­ке­стру?’ То се по­ка­за­ло као од­ли­чан по­тез, до­шло је на сто­ти­не де­це ко­ја су и са­ма по­ку­ша­ла да сви­ра­ју, ди­ри­гу­ју, чу­ли су мо­гућ­но­сти ин­стру­ме­на­та, што је за све њих био из­у­зе­тан до­жи­вљај и ве­ру­јем да смо ус­пе­ли да их за­ин­те­ре­су­је­мо за кла­сич­ну му­зи­ку”, при­ча са­го­вор­ни­ца „По­ли­ти­ке”.

Те 1868. го­ди­не шко­ла је има­ла три од­се­ка, за ви­о­ли­ну, ви­о­лон­че­ло и пе­ва­ње и сва­ки од­сек свог на­став­ни­ка. Да­нас у сред­њој му­зич­кој шко­ли има­ју акре­ди­то­ва­них шест од­се­ка: за му­зич­ког са­рад­ни­ка – те­о­ре­ти­чар, му­зич­ке из­во­ђа­че кла­сич­не му­зи­ке, џез му­зи­ке, тра­ди­ци­о­нал­не и цр­кве­не му­зи­ке, на ко­јем се на­ста­ви из­во­ди са­мо на ма­ђар­ском је­зи­ку и ди­зај­не­ра зву­ка. 

Му­зич­ка шко­ла у Су­бо­ти­ци по мно­го че­му је је­дин­стве­на, ово је је­ди­на основ­на и сред­ња му­зич­ка шко­ла у ко­јој се на­ста­ва од­ви­ја дво­је­зич­но, на ма­ђар­ском и срп­ском је­зи­ку. Сва­ке го­ди­не у шко­лу упи­су­ју из­ме­ђу 650 и 700 уче­ни­ка, од че­га их је око сто­ти­ну у сред­њој шко­ли. Ди­рек­тор­ка Дра­га­на Ни­ко­лић ка­же да шко­ла има и сво­ју му­зич­ку би­бли­о­те­ку, од­но­сно уче­ни­ци на по­чет­ку свог упо­зна­ва­ња са му­зи­ком по­зајм­љу­ју ин­стру­мент из би­бли­о­те­ке, док се не уве­ре да је то оно што их за­ни­ма. Шко­ла има и бо­гат фонд ин­стру­ме­на­та, али је по­треб­но и ње­го­во об­на­вља­ње.

„Шко­ла је но­ви кла­вир ку­пи­ла пре го­то­во 40 го­ди­на, и то де­сет кла­ви­ра ’ја­ма­хе’. Да­нас нам пред­ста­вља про­блем ку­по­ви­на и јед­ног кон­церт­ног кла­ви­ра. Има­мо до­бре ин­стру­мен­те, али они тра­же и ква­ли­тет­но одр­жа­ва­ње, што ни­је увек ла­ко обез­бе­ди­ти, те се до­ви­ја­мо на раз­не на­чи­не.”

Оно што ди­рек­тор­ка же­ли да из­дво­ји је­сте и под­мла­ђен ко­лек­тив шко­ле, и да су за­по­сли­ли про­фе­со­ре ко­ји су се шко­ло­ва­ли у Бе­о­гра­ду, Пе­чу­ју, Бу­дим­пе­шти, За­гре­бу. Сма­тра да је и то је­дан од раз­ло­га што су се ове го­ди­не са ре­пу­блич­ких так­ми­че­ња вра­ти­ли са де­вет пр­вих ме­ста, ме­ђу ко­ји­ма има­ју и два ла­у­ре­а­та, осво­ји­ли су и де­сет дру­гих ме­ста и од  40 му­зич­ких шко­ла у Ср­би­ји, по успе­ху сво­јих уче­ни­ка су­бо­тич­ка шко­ла је на 12. ме­сту. Му­зич­ка шко­ла има свој ор­ке­стар и фил­хар­мо­ни­ју ко­ја је у скло­пу шко­ле од осни­ва­ња 1908. го­ди­не

 


Коментари1
124b7
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Nedim
Valja se prisetiti da su u ovoj školi između ostalih nastupali Rita Kinka,ovu školu je pohađala Marika Pec Galer koloraturni sopran i prvakinja Beogradske opere,tenor Saša Štulić solista Novosadske opere,Olga Đokić operska umetnica iz Beograda,Prvakinja Novosadske opere Vera Kovač Vitkaji je u par navrata predstavila svoju klasu,trnutno u ovoj školi radi kvaliteten mezzo sopran Tamara Marković koja je imala značajne nastupe na ino scenama,i još mnogi drugi.Značajan je pedagoški rad profesorice Irme Šifliš.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља