уторак, 15.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 08:42
ПОРТРЕТ БЕЗ РАМА: ИВАНКА ПОПОВИЋ

Челична професорка

Аутор: Драгана Јокић-Стаменковићсубота, 02.06.2018. у 21:31
Драган Стојановић

Проф. др Иван­ка По­по­вић, хе­ми­чар­ка с Тех­но­ло­шко-ме­та­лур­шког фа­кул­те­та (ТМФ), дру­га је же­на рек­тор у исто­ри­ји нај­ве­ћег и нај­ста­ри­јег срп­ског уни­вер­зи­те­та, ду­жој од два ве­ка. Та­ко се Бе­о­град­ски уни­вер­зи­тет род­но из­јед­на­чио с Уни­вер­зи­те­том у Но­вом Са­ду, а пр­во ме­сто и да­ље при­па­да Уни­вер­зи­те­ту умет­но­сти ко­ји је до са­да имао че­ти­ри рек­тор­ке.

Без об­зи­ра на то што је реч о при­пад­ни­ци не­жни­јег по­ла, у ака­дем­ским кру­го­ви­ма оче­ку­ју да ће од 1. ок­то­бра, ка­да но­во­и­за­бра­ној рек­то­ри по­чи­ње ман­дат, БУ во­ди­ти – чвр­ста ру­ка.

Про­фе­сор­ка По­по­вић је за наш лист ис­та­кла да ће Уни­вер­зи­те­том упра­вља­ти уз јед­на­ко ува­жа­ва­ње свих ко­ле­га и „уз мно­го до­го­ва­ра­ња”. Ми­сли да се же­не и му­шкар­ци рек­то­ри раз­ли­ку­ју по ме­то­до­ло­ги­ји ра­да и си­гур­на је да ће се из­дво­ји­ти од прет­ход­ни­ка ства­ра­њем пре­ко по­треб­не стра­те­ги­је де­ло­ва­ња БУ. За­цр­та­ла је да ре­ши спор­ну имо­ви­ну фа­кул­те­та и ис­по­шту­је же­ље за­ду­жби­на­ра, али и да пре­и­спи­та где је бо­лоњ­ска ре­фор­ма спро­ве­де­на ва­ља­но, а где фор­мал­но. Бит­но јој је да се, уз на­у­ку, сту­ден­ти ак­тив­но ба­ве спор­том, а од ње се оче­ку­је и да спре­чи од­лив мо­зго­ва.

Но­ва рек­тор­ка се у јав­но­сти по­ми­ње као нај­ан­га­жо­ва­ни­ји уни­вер­зи­тет­ски бо­рац за окон­ча­ње пи­та­ња оспо­ре­ног док­то­ра­та до­са­да­шњег гра­до­на­чел­ни­ка Си­ни­ше Ма­лог. Као је­дан од нај­ва­жни­јих ци­ље­ва у свом ман­да­ту ис­та­кла је и бор­бу за ве­ћу фи­нан­сиј­ску по­др­шку др­жа­ве Уни­вер­зи­те­ту. Упи­та­на да ли ми­сли да ће је и до­би­ти, са­да ка­да је на че­ло Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја до­шао Ма­ли, о чи­јем док­то­ра­ту тек тре­ба да се из­ја­сни тре­ћа по ре­ду уни­вер­зи­тет­ска ко­ми­си­ја, од­го­во­ри­ла је да ће се Уни­вер­зи­тет бо­ри­ти за ви­ше нов­ца, а да од од­но­са др­жа­ве пре­ма ви­со­ком обра­зо­ва­њу за­ви­си да ли ће ус­пе­ти у то­ме.

Прин­ци­пи­јел­ност и упор­ност, због ко­јих је и хва­ле и ку­де, до­ка­за­ла је бо­га­тим ис­ку­ством у ру­ко­во­ђе­њу на БУ. Сту­ди­је хе­миј­ског ин­же­њер­ства за­по­че­ла је 1976. го­ди­не на Уни­вер­зи­те­ту Ме­ри­ленд у САД, а на­ста­ви­ла их на бе­о­град­ском ТМФ-у, где је и док­то­ри­ра­ла. За­тим је по­ста­ла про­де­кан фа­кул­те­та, а он­да и де­кан од 2006. до 2012. До из­бо­ра на функ­ци­ју пр­вог чо­ве­ка у Ка­пе­тан Ми­ши­ном зда­њу, би­ла је про­рек­то­ра за ме­ђу­на­род­ну и ме­ђу­у­ни­вер­зи­тет­ску са­рад­њу. За­то и не чу­ди што је ме­ђу кључ­не ци­ље­ве у пр­вом ман­да­ту рек­то­ра за­цр­та­ла ду­пли­ра­ње бро­ја стра­них сту­де­на­та у на­ред­них пет го­ди­на, али и те­жњу да БУ при­кљу­чи трен­ду удру­жи­ва­ња европ­ских уни­вер­зи­те­та.

Но­ва рек­тор­ка има ви­ше од 85 на­уч­них ра­до­ва, до­бит­ни­ца је ме­да­ље Срп­ског хе­миј­ског дру­штва за успех и пре­га­ла­штво у на­у­ци. Ка­же да је то­ли­ко по­све­ће­на по­слу да го­то­во и не­ма сло­бод­ног вре­ме­на. А ка­да га угра­би, опу­шта се у зе­ле­ни­лу. Ро­ђе­на је 1959. го­ди­не у Рио де Жа­не­и­ру и по­ти­че из углед­не но­во­сад­ске по­ро­ди­це. Де­да јој је био се­на­тор Да­ка По­по­вић, пр­ви бан Ду­нав­ске ба­но­ви­не, а отац ам­ба­са­дор Га­вра По­по­вић, ју­го­сло­вен­ски ди­пло­ма­та. Го­во­ри ен­гле­ски и не­мач­ки, а слу­жи се фран­цу­ским и ита­ли­јан­ским је­зи­ком.


Коментари9
9ec86
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Dragutin
Ako je naslov asocijacija na Margaret Tačer, onda se preporučuju neoliberalni stavovi i reforme. Treba otvoreno reći za koje se elemente te ideologije profesorka zalaže.
Minja
Izabran je onaj za koga izlobira rektorat, a onda je taj najbolji kandidat.
Luna
A šta je sa spornim doktoratima u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu?
Milica
Beogradski univerzitet nije nikakva bara niti mrtvaja. Sasvim je solidno rangiran u svetu za zemlju ove veličine i ekonomske snage. I da jeste, to jedna osoba ne bi mogla da promeni. Idolatrija nam neće pomoći.
Danilo
O nečijoj sposobnosti govori se na kraju, a ne na početku mandata. Izbor je stvar dejstva interesnih grupa i lobija.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља