четвртак, 21.03.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 16:31

Укра­јин­ски Ре­не и но­ви­нар­ска Ивет

Аутор: Биљана Митриновићсубота, 02.06.2018. у 22:00

Шта ре­ћи! До­бро је да је Ар­ка­ди­је жив. Али че­му све ово?!

Има­ло би сми­сла да се по­сле „уби­је­ног” но­ви­на­ра Ар­ка­ди­ја Бап­чен­ка на кон­фе­рен­ци­ји за ме­ди­је у Ки­је­ву по­ја­вио ба­рем шеф Фе­де­рал­не слу­жбе без­бед­но­сти и по­кај­нич­ким гла­сом при­знао да је он лич­но, усред Кре­мља, на­ре­дио уби­ство но­ви­на­ра ко­ји је мно­го во­лео да кри­ти­ку­је Пу­ти­на. А Пу­тин је се­део за сто­лом, ако ни­је на­ре­дио, си­гур­но је све чуо и ни­је ни­шта учи­нио да спре­чи уби­ство.

Али за са­да смо сти­гли до­тле да је ор­га­ни­за­тор уби­ства ухап­шен, да је то из­ве­сни Бо­рис Хер­ман, су­вла­сник не­мач­ко-укра­јин­ске фа­бри­ке оруж­ја „Шмај­сер”, чо­век ко­ји је сна­жно по­др­жа­вао бор­бу Ки­је­ва про­тив про­ру­ских по­бу­ње­ни­ка на ис­то­ку. Он је по­ре­као да је ор­га­ни­зо­вао уби­ство и твр­ди да је са­мо по­мо­гао укра­јин­ским кон­тра­о­ба­ве­штај­ним аген­ти­ма да от­кри­ју ру­ске шпи­ју­не у Укра­ји­ни. Али је из­гле­да имао од­ли­чан кон­такт с не­ким Ру­сом ко­ји се ба­ви „ор­га­ни­зо­ва­њем не­ре­да по Укра­ји­ни”. Гер­ман чак по­ма­ло ли­чи на Ре­неа из се­ри­је „Ало, ало”.

ЛА­ЖНИ УБИ­ЦА Е, сад, још ни­је са­свим ја­сно да ли је и ње­го­во хап­ше­ње ла­жно, ако је ра­дио са­мо за Укра­јин­це, или је озбиљ­но, ако је по­ма­ло ра­дуц­као и за Ру­се. Из­ве­сну не­ла­го­ду мо­же да иза­зо­ве по­да­так да је „Шмај­сер” и не­мач­ка фир­ма. А ди­рек­тор и ор­га­ни­за­тор уби­ства је ре­као да су Ру­си хте­ли да уби­ју 30 љу­ди у Укра­ји­ни. Ваљ­да је због то­га би­ло згод­но да ор­га­ни­за­тор по­се­ду­је фа­бри­ку оруж­ја.

По­том је от­кри­вен и иден­ти­тет ла­жног уби­це, ко­ји је бив­ши при­пад­ник до­бро­во­љач­ког зло­гла­сног Де­сног сек­то­ра. То је Алек­сеј Цим­ба­љук, о ко­ме смо са­зна­ли из Хер­ма­но­вог ис­ка­за пред су­дом да га је за уби­цу иза­бра­ла укра­јин­ска кон­тра­о­ба­ве­штај­на слу­жба „јер је по­знат по сво­јој де­лат­но­сти то­ком ан­ти­те­ро­ри­стич­ке опе­ра­ци­је у Дон­ба­су: ни­ка­да у жи­во­ту не би убио чо­ве­ка, а по­себ­но не­на­о­ру­жа­ног”. „Ка­да је би­ран за ту уло­гу, од­лич­но су зна­ли да ће отр­ча­ти у укра­јин­ску Слу­жбу без­бед­но­сти и све ис­при­ча­ти, због то­га што су их на фрон­ту то­ме учи­ли”, све­до­чио је Хер­ман, али ни­је об­ја­снио за­што је би­ло по­треб­но да се кон­тра­о­ба­ве­штај­на слу­жба на тај на­чин „при­ја­ви” укра­јин­ској слу­жби без­бед­но­сти. Хер­ман за раз­ли­ку од Ре­неа не­ма бр­ко­ве.

По­сле је и сам Цим­ба­љук от­крио вла­сти­ти иден­ти­тет на „Феј­сбу­ку”. На­пи­сао је: „На­кон об­ја­вљи­ва­ња сним­ка на ко­ме ја при­мам аванс за уби­ство чо­ве­ка без про­ме­не мог гла­са, не ви­дим сми­сао скри­ва­ња.”

 

ВО­ЛЕ ТО РУ­СИ Ра­дио Сло­бод­на Евро­па пи­ше да се ова­ква ин­сце­ни­ра­на уби­ства у Ру­си­ји до­га­ђа­ју че­сто, чак и ре­дов­но, и да се то мо­же про­чи­та­ти у цр­ним хро­ни­ка­ма. На при­мер, у апри­лу су ру­ски ис­тра­жи­те­љи у урал­ском ре­ги­о­ну, са­знав­ши да је на­ру­че­но уби­ство јед­не же­не, за шта је бу­ду­ћем уби­ци ис­пла­ће­но око 1.700 до­ла­ра, пред­у­хи­три­ли уби­цу: ин­сце­ни­ра­ли уби­ство и сни­ми­ли га. Ка­да је на­вод­ни ор­га­ни­за­тор ухап­шен, на­кон што му је при­ка­зан ви­део ла­жног уби­ства, пре­ма ре­чи­ма ис­тра­жи­те­ља – „ви­де­ло се да је био за­до­во­љан ре­зул­та­том”.

У слу­ча­ју „уби­је­ног” но­ви­на­ра у Ки­је­ву, тре­ба­ло је – или мо­жда сле­де још не­ки до­ка­зи – пра­ти­ти ре­ак­ци­ју на­ру­чи­о­ца: ру­ских без­бед­но­сних слу­жби, па ваљ­да и са­мог Кре­мља, и че­ка­ти да „пад­ну” на овом ки­јев­ском по­ли­гра­фу. По­што је Ла­вров био за­у­зет Ки­мом, порт­па­рол Кре­мља је са­мо ре­као да би укра­јин­ске вла­сти тре­ба­ло да пру­же до­ка­зе про­тив Ру­си­је јер ће у про­тив­ном из­гле­да­ти као бри­тан­ске ко­ле­ге.

На кри­ли­ма ус­пе­ле на­ме­штаљ­ке По­ро­шен­ко је се по­хва­лио: „Ко­нач­но смо на­у­чи­ли да бра­ни­мо зе­мљу и ње­не гра­ђе­не.” Иако је схва­тљи­во да би за не­што та­ко круп­но би­ло нор­мал­но да не­ко умре, ни­је ја­сно за­што је Ар­ка­ди­је мо­рао да ожи­ви. Рат­ни ве­те­ран и до­пи­сник из кри­зних жа­ри­шта, ко­ји је про­шле го­ди­не по­бе­гао из Ру­си­је због прет­њи, до­жи­вео ја сла­ву ка­кву ни­је за­вре­део ни­јед­ним сво­јим тек­стом. Сав сре­ћан дан по­сле свог ху­ди­ни­јев­ског на­сту­па опи­си­вао је да је мо­рао да да сво­ју ма­ји­цу на упу­ца­ва­ње, по­том је по њој про­ли­ве­на свињ­ска крв, а ко­ри­сти­ли су и услу­ге шмин­ке­ра. Чак је по­ка­зао фо­то­гра­фи­ју ме­ста „свог” зло­чи­на на ко­јој ле­жи по­тр­бу­шке, ли­цем у ло­кви кр­ви.

А ВО­ЛИ И НА­ТО Али власт у Ки­је­ву ни­је оче­ки­ва­ла да ће за­вла­да­ти го­то­во не­по­де­ље­но уве­ре­ње да је не­до­пу­сти­во пре­те­ра­ла и да по­сле ове ма­ска­ра­де, не са­мо да им ни­ко не­ће ве­ро­ва­ти не­го су у сум­њу до­ве­ли и мно­ге но­ви­нар­ске из­ве­шта­је и фо­то­гра­фи­је, по­пут оних о на­па­ди­ма хе­миј­ским отро­ви­ма. Не­мач­ки ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва је ди­пло­мат­ски из­бе­гао да би­ло шта ка­же, док је ње­гов бел­гиј­ски ко­ле­га ре­као да се про­тив ла­жних ве­сти не мо­же­мо бо­ри­ти ла­жним ве­сти­ма. Оебс је ужа­снут ши­ре­њем ла­жни ин­фор­ма­ци­ја, а „Ре­пор­те­ри без гра­ни­ца” су са­оп­шти­ли да је „ве­о­ма опа­сно кад се др­жа­ве игра­ју чи­ње­ни­ца­ма, по­го­то­во пре­ко ле­ђа но­ви­на­ра”.

Али но­ви­нар срп­ске ре­дак­ци­је Би-Би-Си-ја се се­тио још јед­ног слич­ног слу­ча­ја. Си-Ен-Ен је то­ком пр­ве не­де­ље НА­ТО бом­бар­до­ва­ња СР Ју­го­сла­ви­је об­ја­вио вест да је у При­шти­ни уби­јен но­ви­нар Ба­тон Ха­џи­ју, та­да уред­ник днев­ног ли­ста на ал­бан­ском је­зи­ку „Ко­ха Ди­то­ре”. За уби­ство су окри­вље­не срп­ске без­бед­но­сне сна­ге, а порт­па­рол НА­ТО-а Џеј­ми Шеј је сле­де­ће не­де­ље на бри­фин­гу за но­ви­на­ре у Лон­до­ну оштро осу­дио тај чин. Де­вет да­на ка­сни­је Ха­џи­ју је осва­нуо жив и здрав на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре у Лон­до­ну у дру­штву бри­тан­ског ми­ни­стра од­бра­не Ро­би­на Ку­ка. Ка­да је на јед­ном но­ви­нар­ском ску­пу у Љу­бља­ни, не­по­сред­но на­кон за­вр­шет­ка су­ко­ба на Ко­со­ву, не­ко пи­тао Ха­џи­јуа за­што је та­ко ду­го пу­стио по­ро­ди­цу и при­ја­те­ље да ве­ру­ју да је мр­тав, он је од­го­во­рио: „Ни­сам хтео да ру­шим кре­ди­би­ли­тет НА­ТО-а.” Из­гле­да да овај ме­тод не во­ле са­мо Ру­си. 


Коментари1
d1826
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Raca Milosavljevic
... ovo je tragi-komicna serija u bezbroj nastavaka u najboljim manirima holivudske produkcije a sa generalnim pokroviteljstvom zna se koga ... cekamo sledece krvave epizode ... neka od sledecih je svakako u planu i u Srbiji,i to znamo ... ali nista nije vecito ...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Погледи / Међународни преглед
Међународни преглед
Међународни преглед
Међународни преглед
Међународни преглед

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља