субота, 19.01.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:02

Пала сенка на акцију „Чеп за хендикеп”

Удружење параплегичара Баната сумњичи свог члана да је основао паралелну организацију због личних интереса, а овај то демантује
Аутор: Ђуро Ђукићуторак, 05.06.2018. у 21:44
Пластика сакупљена у акцији „Чеп за хендикеп” (Фото Удружење параплегичара Баната)

Зре­ња­нин – На ху­ма­ни­тар­ну ак­ци­ју ко­ја се про­чу­ла по це­лој Ср­би­ји па­ла је сен­ка. Ви­ше­го­ди­шње са­ку­пља­ње пла­сти­ке на­зва­но „Чеп за хен­ди­кеп” до­ве­де­но је под сум­њу баш од ње­них осни­ва­ча. Они твр­де да је део са­рад­ни­ка зло­у­по­тре­био ак­тив­но­сти и не­ле­ги­тим­но осно­вао асо­ци­ја­ци­ју ко­јој су да­ли исто име и за­не­ма­ру­ју­ћи це­ли­ну, од­но­сно осни­ва­ча це­лог по­сла. Сум­ња се да се но­ва асо­ци­ја­ци­ја ви­ше ба­ви би­зни­сом ко­ји је у лич­ном ин­те­ре­су не­ко­ли­ко по­је­ди­на­ца ко­ме су под­ре­ди­ли ху­ма­ни­тар­ни рад. 

Са­ку­пља­ње пла­стич­них че­по­ва је ори­ги­нал­на иде­ја на­ста­ла у зре­ња­нин­ском Удру­же­њу па­ра­пле­ги­ча­ра Ба­на­та (УПБ) 2012. го­ди­не. Циљ је био да се по­ве­де ве­ћа ак­тив­ност на при­ку­пља­њу си­ро­ви­не ко­ја би се унов­ча­ва­ла, а за та сред­ства би се на­ба­вља­ла аде­кват­на ор­то­пед­ска по­ма­га­ла ко­ја би се по­кла­ња­ла ин­ва­ли­ди­ма. Удру­же­ње је уло­жи­ло све сво­је ре­сур­се, а успех је бр­зо по­стиг­нут за­хва­љу­ју­ћи, пре све­га, ње­го­вом ауто­ри­те­ту и угле­ду у јав­но­сти. На тај на­чин ку­пље­но је че­тр­де­се­так раз­ли­чи­тих ор­то­пед­ских по­ма­га­ла за ко­ри­сни­ке ши­ром Ср­би­је, а по­кре­ну­те су и мно­ге дру­ге ак­тив­но­сти зна­чај­не за ин­ва­ли­де. 

У це­лој овој при­чи на пр­вом ме­сту ни­је био не­ка­кав ве­ли­ки фи­нан­сиј­ски ефе­кат већ се мно­го ура­ди­ло на раз­ви­ја­њу све­сти гра­ђа­на и под­сти­ца­ње њи­хо­ве спрем­но­сти и же­ље да се се­те оних ко­ји­ма ја по­моћ нео­п­ход­на. Би­ло је по­треб­но да не­ко ску­пи не­ко­ли­ко че­по­ва и да има осе­ћај да је не­ком по­мо­гао па се у ак­ци­ју укљу­чи­ло мно­го љу­ди, од „обич­них” гра­ђа­на до ди­пло­ма­та ко­ји су, по мно­гим на­шим гра­до­ви­ма уред­но до­но­си­ли че­по­ве на од­ре­ђе­на ме­ста.

У Управ­ном од­бо­ру ба­нат­ских па­ра­пле­ги­ча­ра са­да твр­де да су баш тај успех и пре­по­зна­тљи­вост са­ме ак­ци­је мо­ти­ви­са­ли да 2016. го­ди­не Зо­ран Мар­ти­нов са­мо­и­ни­ци­ја­тив­но, тај­но и без зна­ња од­го­вор­них чла­но­ва удру­же­ња и це­ло­куп­не јав­но­сти, по­кре­не ду­го при­пре­ма­не и сми­шље­не ак­тив­но­сти пре­о­ти­ма­ња ак­ци­је. 

– Он осни­ва соп­стве­но удру­же­ње и на­зи­ва га име­ном у то вре­ме већ сви­ма до­бро по­зна­те ак­ци­је „Чеп за хен­ди­кеп”, на­ста­вив­ши да спро­во­ди ак­ци­ју као да се ни­шта ни­је до­го­ди­ло, пре­у­зи­ма­ју­ћи че­по­ве од свих до та­да (че­ти­ри го­ди­не уна­зад) ство­ре­них са­бир­них цен­та­ра и са­ку­пља­ча (фир­ме, шко­ле, вр­ти­ћи...) са ко­ји­ма УПБ има пот­пи­са­не уго­во­ре о са­рад­њи. Је­ди­на но­ви­на би­ла је та што че­по­ви ви­ше ни­су сти­за­ли до нас већ су од­ла­зи­ли у на­ма не­по­зна­том прав­цу, без на­шег зна­ња и одо­бре­ња. Оне ко­ји су по­че­ли да при­ме­ћу­ју не­ке про­ме­не оба­ве­шта­вао је да че­по­ве ви­ше не са­ку­пља­ју па­ра­пле­ги­ча­ри из ор­га­ни­за­ци­је, да су се по­ву­кли или их је об­ма­њи­вао не­и­сти­ном о пре­ре­ги­стра­ци­ји због уна­пре­ђе­ња ак­ци­је, на­во­де у удру­же­њу. 

– Та ак­ци­ја ви­ше не по­сто­ји, она је пре­тво­ре­на у лич­но удру­же­ње по­је­ди­на­ца, из лич­ног ин­те­ре­са – ре­као је но­ви­на­ри­ма Го­ран Пер­лић из Удру­же­ња па­ра­пле­ги­ча­ра Ба­на­та, наш па­ра­о­лим­пи­јац и др­жав­ни ре­пре­зен­та­ти­вац у сто­ном те­ни­су. 

– У јед­ном тре­нут­ку, осо­ба ко­ја је има­ла глав­ну уло­гу у са­ку­пља­њу че­по­ва, ко­ја је би­ла пла­ће­на за тај рад и ко­ја је би­ла глав­на за кон­так­те у овом по­слу, на­пра­ви­ла је удру­же­ње, на­зва­ла га по на­шој ак­ци­ји и по­че­ла да пре­у­зи­ма све че­по­ве. Че­по­ви су од­је­дан­пут пре­ста­ли да при­сти­жу у на­шу ор­га­ни­за­ци­ју – ка­зао је Не­над Кр­ба­вац пред­сед­ник Управ­ног од­бо­ра. 

Са дру­ге стра­не по­кре­тач Удру­же­ња „Чеп за хен­ди­кеп” Зо­ран Мар­ти­нов на­вео је да је ову асо­ци­ја­ци­ју осно­вао да би озва­ни­чио и на ду­ги рок за­шти­тио по­сао ко­ји до­бро иде. 

– Ко је год хтео из УПБ-а мо­гао је да нам при­ђе и ја сам их све звао. Ме­ђу­тим они су се успа­ва­ли, а ми смо на­ста­ви­ли да ра­ди­мо. Од­би­јам све ин­си­ну­а­ци­је да је с мо­је стра­не би­ло зло­у­по­тре­ба, а сви ко­ји сум­ња­ју мо­гу да про­ве­ре на­ше по­сло­ва­ње јер во­ди­мо уред­но књи­го­вод­ство кроз ко­је се мо­же утвр­ди­ти пут сва­ког че­па, ре­као је Зо­ран Мар­ти­нов по­во­дом из­би­ја­ња афе­ре око овог ху­ма­ног по­сла.


Коментари6
cf8a0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Dragana Zečević
Ja čoveka poznajem lično i znam da je stvorio akciju još kada nisu ovi iz udruženja ni znali za nju, a kasnije ih jedva ubedio da je podrže. Imali su prilike da je sprovode i upravljaju, ali su hteli sve za sebe i nisu hteli ni prstom da mrdnu, a kada legne novac onda su ih trošili na sve samo ne na ono za šta postoji akcija. Zoran je neko čija kičma može da se pohvali sa imenima svih koji ga sada pljuju. Neka svaki papir stave na uvid i dokažu, a ja u prilogu nisam ni reč pročitala o tome šta je Zoran odgovorio – ČISTA POLITIKA. Eto toliko od mene, a svako neka nosi svoj krst.
Dragan
Prosle godine surfovao Sam Internetom I video oglas Koji se pojavio od strane organizacije cepom do osmeha da imaju Kolica za invalide I neznaju koje bi Dali. Posto Sam se prijavio jer Sam oboleo od cerebralne paralize dobio Sam odgovor da prednost imaju deca ucenici. Ja Sam se predstavio Kao icenik, sto i jesam .Ali Su ONI rekli da Imaju prednost dobri ucenici. Kada Sam ja predstavio uspeh 5,00 nije mi se niko vise javio Sa bilo kakvim obrazlozenjem.
Anja
Imam samo jedno pitanje za Dragana. Da li je akcija “ cepom do osmeha “ ili “ cep za hendikem “? To su 2 akcije ali sa istim plemenitim ciljem. Ovde je jasno da je Zoran M.zloupotrebio a sve iz namere sopstvene koristi i narod mu nesvesno stavlja novac u dzep. Cista manipulacija i kradja! I jasno je da se radi o akciji CEP ZA HENDIKEP.
Препоручујем 12
Dragoslav Stanisavljević
Svi koji zloupotrebe rad I finansije u humanitarnim organizacijama treba da odgovaraju po maksimalnim kaznama za takvu vrstu krivičnih dela. Zbog takvih građani gube veru u verodostojnost I ispravnost humanitarnih organizacija.
BLA
"Са­ку­пља­ње пла­стич­них че­по­ва је ори­ги­нал­на иде­ја на­ста­ла у зре­ња­нин­ском Удру­же­њу па­ра­пле­ги­ча­ра Ба­на­та (УПБ) 2012. го­ди­не." - originalna ideja je zapravno nastala u Novom Sadu gde je osnovano udruženje ČEPOM DO OSMEHA koje i danas uspešno funkcioniše, a gorepomenuti Čep za hendikep je preuzeo ideju i osnovao novo udruženje u Zrenjaninu.
Vojkan Živković
Najstariji u ovome jesu "Čep za hendikep" iz Zrenjanina. "Čepom do osmeha" iz Novog Sada je skoro 2 godine "mlađa" organizacija, tako da je jasno ko je od koga preuzeo ideju. To je materija koju dobro poznajem, ja sam jedan od onih koji vode "ČEPeNIng" iz Niša. Ono šta se u Zrenjaninu izdešavalo, to ne znam, pa se i ne svrstavam i ne komentarišem.
Препоручујем 16

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља