петак, 19.07.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 19:02

Евро­скептици добили нову сна­гу у Италији

Влада Ђузепеа Контеа пла­нира да поста­не главни про­мотор ревизије систе­ма санкција које је Запад увео Мо­скви
Аутор: Љиљана Вујићсреда, 06.06.2018. у 22:00
Ђузепе Конте, премијер Италије (Фото АП)

Но­вом ита­ли­јан­ском пре­ми­је­ру Ђу­зе­пу Кон­теу ука­за­но је по­ве­ре­ње у до­њем до­му пар­ла­мен­та дан на­кон што је по­др­шку уз ова­ци­је до­био у Се­на­ту. Та­ко је зва­нич­но на власт сту­пи­ла пр­ва евро­скеп­тич­на вла­да у за­пад­ној Евро­пи и ујед­но пр­ва ове вр­сте у зе­мљи у ко­јој је пре не­што ви­ше од 60 го­ди­на на­ста­ла Европ­ска еко­ном­ска за­јед­ни­ца из ко­је је ро­ђе­на ЕУ.

Кон­те, про­фе­сор и прав­ник по во­ка­ци­ји, ни­је осво­јио по­ве­ре­ње гра­ђа­на, али је обе­ћао да ће слу­ша­ти њи­хо­ве по­тре­бе. 

На че­ло ка­би­не­та до­шао је као ком­про­ми­сно ре­ше­ње на­кон тро­ме­сеч­ног не­ре­ше­ног оба­ра­ња ру­ку из­ме­ђу Ма­теа Сал­ви­ни­ја, пред­вод­ни­ка ан­ти­ми­грант­ске Ли­ге, и Лу­и­ђи­ја ди Ма­ја из по­кре­та Пет зве­зда. Кон­те је по­слу­жио као ле­пак из­ме­ђу ове две на­чел­но иде­о­ло­шки су­прот­ста­вље­не пар­ти­је, ко­ји ће, це­не­ћи по ње­го­вом пр­вом обра­ћа­њу у пар­ла­мен­ту, би­ти њи­хов при­ме­ран гла­сник. 

Од­мах је ис­та­као да је ак­ту­ел­на ими­гра­ци­о­на по­ли­ти­ка не­у­спе­шна, због че­га ће во­ди­ти но­ве пре­го­во­ре са Бри­се­лом. Ти­ме је пре­ко ње­га го­во­рио Сал­ви­ни, ми­ни­стар уну­тра­шњих по­ло­ва (ко­је ру­ко­во­ди ими­гра­ци­о­ном по­ли­ти­ком), по­знат по ра­ди­кал­ном од­но­су пре­ма ми­гран­ти­ма ко­ји­ма, ка­же, ита­ли­јан­ске оба­ле ви­ше не­ће би­ти „бес­плат­на де­сти­на­ци­ја”. 

Пред­ста­вља­ју­ћи аген­ду сво­је „вла­де за про­ме­не” Кон­те је на­гла­сио и да пла­ни­ра­ју да раз­го­ва­ра­ју са европ­ским парт­не­ри­ма и о фи­скал­ној по­ли­ти­ци, по­но­вив­ши до­бро по­знат став ко­ји у име „Зве­зда” за­сту­па Ди Ма­јо, оштар кри­ти­чар бри­сел­ске по­ли­ти­ке. 

Та­мо­шња но­вин­ска аген­ци­ја АН­СА пре­но­си да је пре­ми­јер ис­та­као да ће се Ита­ли­ја, ина­че јед­на од осни­ва­ча НА­ТО-а, за­ла­га­ти за „по­твр­ду при­пад­но­сти” овој ор­га­ни­за­ци­ји, али под­јед­на­ко и за „ре­ви­зи­ју си­сте­ма санк­ци­ја пре­ма Ру­си­ји”. 

Овим ста­вом по­стој­би­на Рим­ског цар­ства озбиљ­но је уз­не­ми­ри­ла јед­но од нај­ве­ћих да­на­шњих цар­ста­ва ко­јем слу­жи као је­дан од но­се­ћих сту­бо­ва, а ко­је се са­да пре­ма Ри­му оп­хо­ди по прин­ци­пу шта­па и шар­га­ре­пе. Та­ко не­мач­ка кан­це­лар­ка Ан­ге­ла Мер­кел ита­ли­јан­ској вла­ди пру­жа ру­ку, али по­ру­чу­је да сва­ко мо­ра по­што­ва­ти пра­ви­ла и оба­ве­зе ко­је има у уни­ји. Слич­но ре­а­гу­је и пр­ви чо­век НА­ТО-а Јенс Стол­тен­берг ко­ји је ита­ли­јан­ском пре­ми­је­ру, на­кон што му је че­сти­тао, по­ру­чио да тре­ба раз­го­ва­ра­ти са Ру­си­јом, али се и др­жа­ти еко­ном­ских санк­ци­ја. 

Али, осим што има у пла­ну да по­кре­не озбиљ­не про­ме­не ко­је ће ста­ви­ти тач­ку на „би­знис око ими­гра­ци­је ко­ји се пре­те­ра­но уве­ћао под пла­штом ла­жне со­ли­дар­но­сти”, Ита­ли­ја­ни­ма обез­бе­ди ми­ни­мал­ну за­ра­ду по са­ту ка­ко ни­ко ви­ше не би био ис­ко­ри­шћа­ван, Рим на­ме­ра­ва да се отво­ри пре­ма Ру­си­ји, ко­ја је, ка­жу, оја­ча­ла сво­ју ме­ђу­на­род­ну уло­гу у ра­зним ге­о­по­ли­тич­ким кри­за­ма. Упр­кос по­ру­ка­ма ко­је сти­жу од кан­це­лар­ке и ње­них ко­ле­га, Рим пла­ни­ра да по­ста­не глав­ни про­мо­тор ре­ви­зи­је си­сте­ма санк­ци­ја на­мет­ну­тих Мо­скви, по­чев од оних ко­је, ка­ко ка­жу, но­се ри­зик да умр­тве ру­ско ци­вил­но дру­штво. 

„Блум­берг” пре­но­си да је ак­ту­ел­ни ита­ли­јан­ски ми­ни­стар уну­тра­шњих по­сло­ва још раз­ја­снио да они ни­су про­а­ме­рич­ки као ни про­ру­ски, али да Мо­скву сма­тра­ју стра­те­шким парт­не­ром.

Њи­хо­ву тен­ден­ци­ју ја­ча­ња ве­за са Ру­си­јом, а кри­ти­чан при­ступ по­ли­ти­ци ЕУ и бу­џет­ским пра­ви­ли­ма евро­зо­не по­др­жа­ва, по по­след­њим ан­ке­та­ма, го­то­во 60 од­сто би­рач­ког те­ла. Осим што окре­ће по­глед ка Мо­скви, власт „ан­ти­си­стем­ских” пар­ти­ја ко­чи скло­ност Ри­ма да пра­ти ре­фор­ми­стич­ку игру Бер­ли­на и Па­ри­за и по­кре­ће пи­та­ња о же­љи зе­мље да ујед­но на­ста­ви до­ма­ће ре­фор­ме и по­др­жи ин­те­гра­ци­ју евро­зо­не.   

Али, Кон­те ка­же да то не зна­чи да су по­ли­тич­ке сна­ге ко­је чи­не ве­ћи­ну ове вла­де по­пу­ли­стич­ке и ан­ти­е­ста­бли­шмент – у пе­јо­ра­тив­ном сми­слу. Ако по­пу­ли­зам зна­чи да вла­да­ју­ћа кла­са слу­ша по­тре­бе на­ро­да и ако ан­ти­е­ста­бли­шмент зна­чи уво­ђе­ње но­вог си­сте­ма ко­ји ће сме­ни­ти ста­ра пра­ви­ла он­да, ка­ко ре­че пре­ми­јер – они то и је­су.  

 


Коментари3
df023
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Sava
EU igra ulogu SSSR-2 i nema buducnost, taj projekat je gubljenje vremena, ali Nemacka kao sluga gospodarske rase mora da odradjuje taj posao za racun svojih gospodara. Kada se Nemacka oslobodi i bude sam svoj gospodar bice grobar SSSR-2.
Gojko71
Nemacka kao drzava nije ni postojala do druge polovine 19. veka od tada 2 svetska rata idu ogromnom vecinom njima na teret. Ne daj boze da se Nemacka "oslobodi".
Препоручујем 2
Иван Р
Као да читам немачке новине, чим се неко побуни против актуелног од стране Немачке вођеног поретка у Европи, одмах бива проглашен евроскептичним и антиевропским.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља