понедељак, 18.11.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 14:33

Ро­дитељи деце обо­леле од рака још се боре за боловање

Тренут­но има­ју пра­во на одсуство с посла од четири месеца без пуне плате, а чиње­ница је да у про­секу лечење детета обо­лелог од рака тра­је око две и по године и веома је скупо
Аутор: Данијела Давидов-Кесарсреда, 06.06.2018. у 22:00
Велики број малих пацијената лечи се на клиници у Тиршовој (Фо­то Драган Јевремовић)

Упр­кос обе­ћа­њи­ма над­ле­жних да ће до­ћи до из­ме­не про­пи­са у здрав­стве­ном оси­гу­ра­њу, ро­ди­те­љи де­це обо­ле­ле од ра­ка још не­ма­ју пра­во на бо­ло­ва­ње то­ком ком­плет­ног ле­че­ња де­те­та. Пред­став­ни­ци На­ци­о­нал­ног удру­же­ња ро­ди­те­ља де­це обо­ле­ле од ра­ка (Нур­дор) твр­де да су још пре пет го­ди­на под­не­ли зах­те­ве ка­ко би до­би­ли пра­во на бо­ло­ва­ње то­ком ле­че­ња сво­је де­це и 100 од­сто на­док­на­де на за­ра­ду с об­зи­ром на дра­стич­но по­ве­ћа­ње жи­вот­них тро­шко­ва то­ком ле­че­ња. 

Сла­ви­ца Ла­зић Вук­са­но­вић, чла­ни­ца Управ­ног од­бо­ра Нур­до­ра, на­гла­ша­ва да и да­ље че­ка­ју на усва­ја­ње из­ме­на и до­пу­на За­ко­на о здрав­стве­ном оси­гу­ра­њу ка­ко би ре­ши­ли про­блем бо­ло­ва­ња ро­ди­те­ља чи­ја се де­ца ле­че од ма­лиг­них бо­ле­сти и под­се­ћа да су већ за­бе­ле­жи­ли ло­ша ис­ку­ства ро­ди­те­ља ко­ји су то­ком ле­че­ња ма­ли­ша­на до­би­ли от­каз због ду­гог из­о­ста­ја­ња са по­сла. У са­рад­њи са Адво­кат­ском ко­мо­ром Ср­би­је са­ста­ви­ли су Ини­ци­ја­ти­ву за про­ме­ну за­кон­ских ака­та и по­да­та­ка, ко­ју су још 2013. го­ди­не упу­ти­ли на не­ко­ли­ко ре­ле­вант­них адре­са, али су од­го­вор и за­ни­ма­ње за њу до­би­ли, ка­ко ка­же Ла­зић Вук­са­но­вић, са­мо од Од­бо­ра за здра­вље и по­ро­ди­цу На­род­не скуп­шти­не, ко­јим је та­да пред­се­да­вао проф. др Ду­шан Ми­ли­са­вље­вић. Ини­ци­ја­ти­ва је пр­ви пут ушла у скуп­штин­ску про­це­ду­ру у де­цем­бру 2013. го­ди­не. 

– На­жа­лост, ни­је се на­шла на днев­ном ре­ду јер је по­чет­ком 2014. го­ди­не рас­пу­ште­на Скуп­шти­на Ср­би­је и рас­пи­са­ни су но­ви из­бо­ри. Про­фе­сор Ми­ли­са­вље­вић је, на на­шу мол­бу, 4. но­вем­бра 2014. го­ди­не по­но­во под­нео скуп­шти­ни наш пред­лог из­ме­не За­ко­на о здрав­стве­ном оси­гу­ра­њу. У де­цем­бру 2014. го­ди­не по­сла­ни­ци од­би­ја­ју да ста­ве на днев­ни ред пред­лог из­ме­не за­ко­на, а 19. фе­бру­а­ра на­ред­не го­ди­не вла­да је да­ла пред­лог скуп­шти­ни да од­би­је наш пред­лог за­ко­на. На­кон на­ше бур­не ре­ак­ци­је, за­тра­же­не су ин­фор­ма­ци­је о пред­ло­гу и ин­си­сти­ра­но је на фор­ми­ра­њу рад­не гру­пе ко­ја ће га још јед­ном раз­мо­три­ти – по­ја­шња­ва Ла­зић Вук­са­но­вић. 

По­чет­ком 2015. го­ди­не Нур­дор је пре­дао ини­ци­ја­ти­ву Ми­ни­стар­ству здра­вља и твр­де да су у ма­ју те го­ди­не до­би­ли ин­фор­ма­ци­ју да је ко­ми­си­ја на­пра­ви­ла пред­лог из­ме­не за­ко­на ко­ји је по­слат Ре­пу­блич­ком фон­ду за здрав­стве­но оси­гу­ра­ње на фи­нан­сиј­ску ана­ли­зу. 

– По пла­ну, на­ред­ни ко­рак је пред­ви­ђао да пред­лог за­ко­на бу­де про­сле­ђен Ми­ни­стар­ству фи­нан­си­ја и Ми­ни­стар­ству ра­да и со­ци­јал­не по­ли­ти­ке на ми­шље­ње, а на­кон то­га да од­мах бу­де по­слат вла­ди на усва­ја­ње без јав­не рас­пра­ве. Од та­да смо до­би­ли ин­фор­ма­ци­ју да ће ипак мо­ра­ти да иде на јав­ну рас­пра­ву, као и раз­не уоп­ште­не ин­фор­ма­ци­је. Тре­нут­но ро­ди­те­љи има­ју пра­во на бо­ло­ва­ње од че­ти­ри ме­се­ца, а чи­ње­ни­ца је да у про­се­ку ле­че­ње де­те­та обо­ле­лог од ра­ка тра­је око две и по го­ди­не – до­да­је Ла­зић Вук­са­но­вић.

У Ми­ни­стар­ству здра­вља об­ја­шња­ва­ју да је на­цр­том за­ко­на о здрав­стве­ном оси­гу­ра­њу пред­ви­ђе­но пра­во на пу­ну на­кна­ду за­ра­де за ро­ди­те­ље де­це обо­ле­ле од те­шког оште­ће­ња мо­жда­них струк­ту­ра, ма­лиг­не бо­ле­сти или дру­гог те­шког по­гор­ша­ња здрав­стве­ног ста­ња де­те­та до 18 го­ди­на. На­црт на­ве­де­ног за­ко­на је у фа­зи из­ра­де фи­нан­сиј­ских ефе­ка­та, на­кон че­га сле­ди при­ба­вља­ње ми­шље­ња Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја, Ре­пу­блич­ког се­кре­та­ри­ја­та за јав­не по­ли­ти­ке и Ре­пу­блич­ког се­кре­та­ри­ја­та за за­ко­но­дав­ство. По­сле то­га, на­црт за­ко­на упу­ћу­је се Вла­ди Ср­би­је, ко­ја утвр­ђу­је пред­лог за­ко­на о здрав­стве­ном оси­гу­ра­њу и до­ста­вља га На­род­ној скуп­шти­ни.

 

У Ср­бији 350 малишана годишње обо­ли од рака

Према подацима Свет­ске здрав­ствене организације, у све­ту годишње од рака обо­ли око 200.000 деце, а код нас до 350 најмла­ђих. Рак је излечив у 70 одсто слу­чаје­ва, а код неких облика кан­цера и до 90 одсто. Ма­лишани се лече у Ин­сти­туту за онкологију и радио­логију, Ин­сти­туту за мајку и дете, Дечјој уни­вер­зитет­ској кли­ници у Тиршовој, кли­никама у Но­вом Са­ду, Крагујевцу и Ни­шу.

 


Коментари2
03443
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Ivan
Neko je rekao "Onog trenutka kada prestanemo da pomazemo jedni drugima ponestace ljuduskosti u nama". Da ima toliko nerazumevanja i bahatosti u skupstini Srbije da se po ko zna koji put odlaze izglasavanje zakona koji bi trebalo da olaksa muke roditelja dece obolele od raka je znak da u skupstini Srbije nema ljudi . Ko su ta ziva bica koja sede tamo prezderavalju se u skupstinskom restoranu, primaju odlicne plate za to sto "rade" i da nemaju sluha i razumevanja za ovaj problem ? Svi bolesni od raka se tretiraju kao zivi mrtvaci za zdravstevni sistem i za drzavu. Sve sto drzava i zdravstvo moze da vam uradi da vam oteza situaciju u kojoj se nalaze oboleli od raka to ce sigurno i uraditi. Nemamo mi vecih neprijatelja od ove drzave.
miroslav
I ovo je problem u zemlji Srbiji,strašno. Zbog ovakvog nerazumevanja našeg društva, do roditelja čija deca su teško bolesna, može nas biti sram, kako svih nas tako i onih što vode našu državu. Pa čak umanjena plata roditelja dok su na bolovanju a svi znamo da teško bolesna deca imaju veće potrebe. Po ovom pitanju, bilo bi dobro čuti gospođu ministarku Dejanović, koja nam priča priču, da svaka treća mama u Srbiji mora roditi tri deteta, da bi narod opstao. To su naša deca, naši roditelji, moramo im biti skloni u svakom pogledu, da bi što lakše savladali muku koja ih je snašla. Teško mi je poverovati da bi naši parlamaentarci bili protiv zakona naklonjenom roditeljima što imaju bolesnu decu?Ako prave problem roditeljima sa bolesnom decom, onda smo svi mi krivi, jer smo pogrešno odabrali.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља