среда, 17.07.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 15:11

Ин­валид­ске пен­зије и даље под при­смо­тром

Иако је ревизија спорних пен­зија зва­нич­но завршена и уки­нуто 360 инвалид­ских при­мања, пен­зијски фонд има пра­во да кон­тро­лише ове при­надле­жно­сти када год се за то ука­же потре­ба
Аутор: Јасна Петровић-Стојановићсреда, 06.06.2018. у 22:00
Фото А. Васиљевић

По­да­так да је Фонд за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње за­кључ­но с 31. де­цем­бром 2017. го­ди­не уки­нуо 360 ла­жних ин­ва­лид­ских пен­зи­ја, чи­ме је ре­ви­зи­ја ових при­ма­ња окон­ча­на, не зна­чи да ин­ва­лид­ске пен­зи­је не­ће и убу­ду­ће би­ти под лу­пом над­ле­жних.  На­про­тив, у скла­ду са За­ко­ном о ПИО, фонд мо­же да кон­тро­ли­ше ин­ва­лид­ске пен­зи­је ка­да год се за то ука­же по­тре­ба. Од­но­сно у слу­ча­ју про­ме­на у ста­њу ин­ва­лид­но­сти ко­је су од ути­ца­ја на оства­ри­ва­ње овог пра­ва. У ПИО фон­ду, ка­жу, да су кон­тро­лом утвр­ди­ли да се до нео­сно­ва­них ин­ва­лид­ских пен­зи­ја нај­че­шће до­ла­зи­ло на осно­ву не­ве­ро­до­стој­не (ла­жне) ме­ди­цин­ске до­ку­мен­та­ци­је, ко­ја је до­ста­вља­на фон­ду на ве­шта­че­ње у по­ступ­ку оства­ри­ва­ња пра­ва. 

На пи­та­ње да ли ин­ва­лид­ски пен­зи­о­не­ри, ко­ји­ма је пре­ки­ну­та ис­пла­та, има­ју пра­во на ста­ро­сну пен­зи­ју, у ПИО од­го­ва­ра­ју да се ин­ва­лид­ском пен­зи­о­не­ру, ко­ји се без оправ­да­них раз­ло­га у од­ре­ђе­ном ро­ку не ода­зо­ве по­зи­ву за пре­глед ра­ди по­нов­ног утвр­ђи­ва­ња ста­ња ин­ва­лид­но­сти, об­у­ста­вља ис­пла­та пен­зи­је за све вре­ме док се не ода­зо­ве по­зи­ву. Све до окон­ча­ња овог по­ступ­ка, ин­ва­лид­ски пен­зи­о­нер не мо­же да оства­ри пра­во ни на ста­ро­сну пен­зи­ју.

Уко­ли­ко се код ко­ри­сни­ка ин­ва­лид­ске пен­зи­је утвр­ди да по­сто­је про­ме­не, ко­је су од ути­ца­ја на пра­во на ин­ва­лид­ску пен­зи­ју (не по­сто­ји пот­пу­ни гу­би­так рад­не спо­соб­но­сти), пре­ста­је му пра­во на ин­ва­лид­ску пен­зи­ју. 

Ин­ва­лид­ски пен­зи­о­нер, ко­ме је пре­ста­ло пра­во на ин­ва­лид­ску пен­зи­ју, мо­же да оства­ри пра­во на ста­ро­сну пен­зи­ју, уко­ли­ко ис­пу­ни за то за­ко­ном про­пи­са­не усло­ве, ка­жу у фон­ду.

У фон­ду је пре­гле­да­на 3.961 ин­ва­лид­ска пен­зи­ја. По­твр­ђен је на­лаз код 3.677 а код 284 ни­је. Због нео­да­зи­ва­ња на пре­глед уки­ну­то је 160 ин­ва­лид­ских пен­зи­ја. За 16 слу­ча­је­ва спи­си пред­ме­та су про­сле­ђе­ни ту­жи­ла­штву, ра­ди по­кре­та­ња кри­вич­не при­ја­ве.

Ме­ђу нај­у­пе­ча­тљи­ви­јим на­чи­ни­ма да се до­ђе до ла­жне ин­ва­лид­ске пен­зи­је је слу­чај чо­ве­ка ко­ји је имао озбиљ­ну ди­јаг­но­зу на осно­ву ко­је му је и до­де­ље­на ова при­на­дле­жност. На­кон то­га он је с фал­си­фи­ко­ва­ном лич­ном кар­том, здрав­стве­ном књи­жи­цом и оста­лим до­ку­мен­ти­ма иза­шао пред ле­кар­ску ко­ми­си­ју уме­сто дру­гих и „за­ра­дио” још две ин­ва­лид­ске пен­зи­је.

Ка­ко об­ја­шња­ва­ју ово је пр­ви и је­ди­ни ова­кав слу­чај пре­ва­ре, а за­по­сле­ни у сек­то­ру за ме­ди­цин­ско ве­шта­че­ње при­ме­ти­ли су да се јед­на осо­ба, ко­ја је за­и­ста бо­ле­сна, са ви­дљи­вим зна­ци­ма опе­ра­тив­них за­хва­та, у ви­ше на­вра­та по­ја­вљи­ва­ла на ле­кар­ским ко­ми­си­ја­ма. Уста­но­вље­но је да су лич­на до­ку­мен­та фал­си­фи­ко­ва­на на име осо­ба ко­је су под­но­си­ле зах­те­ве за оства­ри­ва­ње пра­ва на ин­ва­лид­ску пен­зи­ју. 

Зва­нич­на ста­ти­сти­ка Фон­да ПИО по­ка­зу­је да број ин­ва­лид­ских пен­зи­о­не­ра у Ср­би­ји опа­да из го­ди­не у го­ди­ну, што је де­лом ре­зул­тат по­о­штре­ног за­ко­на за пен­зи­о­ни­са­ње а де­лом и кон­тро­ле пен­зиј­ског фон­да. 

У струк­ту­ри свих пен­зи­ја ин­ва­лид­ске су на кра­ју про­шле го­ди­не уче­ство­ва­ле са 17 од­сто, ста­ро­сне са 62,7 а по­ро­дич­не са 20,3 про­цен­та. Упо­ре­ђу­ју­ћи по­дат­ке из 1997. ин­ва­лид­ске пен­зи­је су чи­ни­ле тре­ћи­ну укуп­ног бро­ја свих пен­зи­ја, ста­ро­сних је би­ло 48,2 од­сто, а по­ро­дич­них 21,8 про­це­на­та.

Про­се­чан рад­ни стаж ин­ва­лид­ских пен­зи­о­не­ра же­на је 25, а му­шка­ра­ца 21 го­ди­на, док је код од­ла­зе­ћих про­сеч­на ста­рост же­на 53, а ја­чег по­ла 56 го­ди­на. 


Коментари3
f54af
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

gordana
Odlazak u invalidsku penziju, znaci da je zbog nesposobnosti za rad otisao u penziju. Sobzirom da je nesposoban za rad ne moze da radi ,ili ako pocne da radi penzija se obustavlja . Za civilne penzionere znam,a valjda isto vazi i za vojne nv.penzionere.
Ljubiša Ilić
Može li vojni invalidski penzioner da bude licencirani Upravnik zgrade? Stekao licencu u Privrednoj komori Srbije.
Dragoslav Stanisavljević
Može da se edokuje, da stiče diplome I licence koliko hoće, ali smatram da ne bi ,,smeo" da se bavi dodatnim poslovima, te da bi trebalo da odmah izgubi status inval.penzionera, te da se ustanovi od kada se bavi dodatnim aktiv.retroaktivno vrati penzije. Ne samo vojni, no bilo koji inv.penzioner.
Препоручујем 25

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља