четвртак, 21.01.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
четвртак, 18.10.2018. у 15:11 Јелена Церовина

Непримерене амбасадорске пацке

Скотова изјава може да буде најава неких потеза против интереса Србије
Зграда Владе Србије (Фото А. Васиљевић)

„Све­стан сам да је ово осе­тљи­ва те­ма, али по­ли­ти­ка САД у ве­зи с Ко­со­вом ни­је но­вост”, на­пи­сао је аме­рич­ки ам­ба­са­дор Кајл Скот ју­че на „Тви­те­ру”, дан по­што се на ње­га сру­чи­ла ла­ви­на кри­ти­ка из др­жав­ног вр­ха због из­ја­ве да „ко­сов­ска вла­да ни­је та­ко­зва­на већ вла­да Ко­со­ва, ко­је је не­за­ви­сна и су­ве­ре­на зе­мље, са сво­јим иза­бра­ним пред­став­ни­ци­ма”. Скот је још по­ру­чио да „фо­кус тре­ба да оста­не на тра­же­њу све­о­бу­хват­ног ре­ше­ња и обе стра­не има­ју на­шу пу­ну по­др­шку у то­ме”.

Ре­а­гу­ју­ћи на „об­ја­шње­ње” ко­је је аме­рич­ки ам­ба­са­дор по­ну­дио за свој иступ у згра­ди Вла­де Ср­би­је, ми­ни­стар од­бра­не Алек­сан­дар Ву­лин је ре­као да „по­ли­ти­ка САД пре­ма Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји ни­је но­вост, али ба­ха­тост ам­ба­са­до­ра САД и не­по­што­ва­ње ко­је по­ка­зу­је пре­ма Ср­би­ји је­су”.

Ско­тов иступ је, ме­ђу­тим, са­мо је­дан у мно­штву не­при­ме­ре­них из­ја­ва стра­них ди­пло­мат­ских пред­став­ни­ка у Ср­би­ји, ко­ји го­то­во без за­зо­ра ко­мен­та­ри­шу спољ­ну и уну­тра­шњу по­ли­ти­ку Ср­би­је. Кра­јем ав­гу­ста, Алек­сан­дар Ву­чић је, ре­а­гу­ју­ћи на из­ја­ву бри­тан­ског ам­ба­са­до­ра Де­ни­са Ки­фа, ко­ји је упо­зо­рио Бе­о­град да „рас­пра­ва о раз­гра­ни­че­њу или раз­ме­ни те­ри­то­ри­ја из­ме­ђу Ко­со­ва и Ср­би­је мо­ра узи­ма­ти у об­зир сва пи­та­ња, ри­зи­ке и це­ну ко­је те те­ме отва­ра­ју”, упи­тао ам­ба­са­до­ра „што је ме­њао гра­ни­це 2008. го­ди­не” и по­ру­чио да је за Ср­бе то до­не­ло огро­ман ри­зик и це­ну.

Живадин Јовановић (Фото Л.А)

У но­вем­бру про­шле го­ди­не, укра­јин­ски ам­ба­са­дор Олек­сан­др Алек­сан­др­о­вич је кри­ти­ко­вао Ср­би­ју јер „до­зво­ља­ва Ру­си­ји да је ко­ри­сти ка­ко би уни­шти­ла Евро­пу” и „упо­зо­рио” Бе­о­град да „за­пад­ни зва­нич­ни­ци тра­же да не се­ди на две сто­ли­це”. Ово је у МСП-у Ср­би­је оце­ње­но као по­ку­шај ам­ба­са­до­ра да на­ру­ши од­но­се Ср­би­је и Ру­си­је. У сва­ком слу­ча­ју је на­ру­ши­ло од­но­се Ср­би­је и Укра­ји­не јер је Алек­сан­дро­вич по­ву­чен на кон­сул­та­ци­је у Ки­јев, а срп­ски ам­ба­са­дор Ра­де Бу­ла­то­вић вра­ћен у Бе­о­град.

Ду­го се ко­мен­та­ри­сао иступ ру­ског ам­ба­са­до­ра Алек­сан­дра Ко­ну­зи­на, ко­ји је на ску­пу Бе­о­град­ског без­бед­но­сног фо­ру­ма, са­че­кав­ши нај­пре да та­да­шњи пред­сед­ник Бо­рис Та­дић иза­ђе из са­ле, уз­вик­нуо: „Има ли ов­де Ср­ба?” Ме­ђу не­при­ме­ре­ни­јим по­ступ­ци­ма стра­них ди­пло­ма­та сва­ка­ко је онај аме­рич­ког ам­ба­са­до­ра Ка­ме­ро­на Ман­те­ра, ко­ји је про­фе­со­ре бе­о­град­ског Прав­ног фа­кул­те­та „са­ве­то­вао” да из сво­јих уџ­бе­ни­ка из­ба­це тер­мин агре­си­ја НА­ТО, све кри­ти­ке на ра­чун али­јан­се, као и из­раз „ал­бан­ски те­ро­ри­зам”.

Ве­ро­ват­но је не­за­бе­ле­жен слу­чај у ди­пло­мат­ској прак­си и да је­дан ам­ба­са­дор де­ман­ту­је пред­сед­ни­ка др­жа­ве до­ма­ћи­на, што се де­си­ло То­ми­сла­ву Ни­ко­ли­ћу. На­и­ме, Хајнц Вил­хелм је твр­дио да од Ср­би­је ни­ко не тра­жи да при­зна не­за­ви­сност Ко­со­ва и да то ни­је ре­као, ни­ти тра­жио ни европ­ски ко­ме­сар Јо­ха­нес Хан, ка­ко је то пре­нео Ни­ко­лић. Пред­сед­ник је не­мач­ком ди­пло­ма­ти по­ру­чио да је на­пра­вио ди­пло­мат­ски гаф и „пре­ко­ра­чио гра­ни­цу ле­пог по­на­ша­ња”.

Пре­ма ре­чи­ма Жи­ва­ди­на Јо­ва­но­ви­ћа, бив­шег ми­ни­стра ино­стра­них по­сло­ва СРЈ, не мо­же ни­је­дан стра­ни ди­пло­ма­та, укљу­чу­ју­ћи ам­ба­са­до­ра нај­ве­ће си­ле, го­во­ри­ти шта је за Ср­би­ју до­бро или ло­ше. „Не мо­же ни­је­дан ам­ба­са­дор да јав­но др­жи лек­ци­је Ср­би­ји. То је из­раз сво­је­вр­сног ра­си­зма, ста­ва да се зна ко тре­ба да ин­стру­и­ше, а ко да ин­струк­ци­је при­ме­њу­је”, ка­же Јо­ва­но­вић и упо­зо­ра­ва да Ско­то­ва из­ја­ва мо­же да бу­де на­ја­ва прак­тич­них по­те­за про­тив ин­те­ре­са Ср­би­је. „Из ове епи­зо­де срп­ске вла­сти би тре­ба­ло да из­ву­ку по­у­ку и по­ку­ша­ју да гле­да­ју ма­ло да­ље од тре­нут­ка. Ова из­ја­ва ни­ка­ко ни­је изо­ло­ва­на и из­ван оно­га што се де­ша­ва у При­шти­ни, што из­ја­вљу­ју не­ки по­ли­тич­ки фак­то­ри из Вој­во­ди­не и оно­га што се де­ша­ва у Сан­џа­ку”, за­кљу­чу­је Јо­ва­но­вић.

 

Коментари20
f008e
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Raca Milosavljevic
... na zapadu nista novo ...ali proci ce i ova okupacija ...
Srbin Srbinovic
Nekada se u staroj Jugoslaviji za ovakve izjave ambasadorima davale sut karte u roku od 24 sata i to sa porodicom i kompletnom administracijom. Nazalost danas imamo drzavu Srbiju koja misli da je velika u "regionu" pa razne ambasadoropricalice mogu da nam dele savete i rade sta god pozele. Kada se pogleda ko nam sedi u saveznoj skupstini nije ni cudo sve moj do mojega i placenik do placenika.
Зорица Аврамовић
Одличан подсетник. Међутим, чему бацање бисера? Тадашњем амбасадору РФ Александру Конузину ништа друго није било преостало, него да Србима са тог скупа, видевши да сви поразно "мудрују", и да никоме не пада на памет да брани и одбрани српске интересе, упути питање века:" Има ли у овој сали Срба?" Једина је штета што је ово реторичко питање наш брат Конузин упутио скупу по изласку Бориса Тадића из просторије. Било би интересантно да се тада чула председникова... Но, хвала драгом Богу господу да су се ствари промениле...
Petar Ilic
Siguran sam da su Vucic i neki drugi srpski politicari, ukljucujuci tu i srpskog ambasadora u Vasingtonu odlazili u vladine zgrade i tamo javno iznosili svoj stav da Srbija ne priznaje Kosovo, iako su znali da ga Amerika piznaje kao nezaisnu drzavu. Ne verujem da su se zbog toga americki politicari uvredii i poducavali Srbe kako se to pravilno kaze. Americki ambasador nije rekao da Srbija treba da prizna Kosovo sto bi moglo biti problematicno. On je rekao da Amerika priznaje nezavisnost Kosova, sto ne bi smelo da bude problematicno. Ako neko treba de bude uvredjen zbog nerazumnog ponasanja srpskih politicara i srpskih medija onda su to americki ambasador i Amerika. Mozda i jesu. Kazace vam sta misle o vama predstojecim dogadjajima na Kosovu. Da li srpske vlasti stvarno haju sta ce biti sa Srbima na Kosovu? Vise u to ne verujem.
Славиша Гавриловић
Господине, није амбасадор Скот рекао да САД признаје сецесију наше покрајине већ да та творевина није тзв. Косово већ Косово. То је велика разлика и дрскост због које је требало да добије карту у једном смјеру, а не да се Вучић, Вулин, Михајловићка и не знам ко већ јуначе а све остаје по старом.
Taqsa
@Данило Cetrenaeste nje bilo komunista, pa Srbija prodje kako prodje. Moglo bi se reci da je katstrofa koju je narod Srbije doziveo i preziveo kataklizmicna. Istoricari revizionisti nikako da se dotaknu ove teme i objasne, da nije bilo Sarajvskg atentata, Srbija bi ostala po strani sukoba, a sile Velike antante i Osovine, ratovale bi izmedju sebe, jer je taj sukob vec planiran i cekao se samo neposredni povod. Upravo je to bio odgovor kajzera Vilhema na molu ruskog cara da ne napada Srbiju. Pasic je odbacio zahtev Austrougarske da njihovi islednici dodju u Beograd i istraze veze Srbije i atentatora. Da nije bilo tog nesrenog rata ne bi bilo ni “mrske Jugoslavije”, a granice Srbije bi bile one uspostavljene posle Balkanskih ratova. Koliko je ko dobio ili izgubio odgovor treba da da ozbiljna istoriografija, a ne kvaziistoricari u sluzbi dnevne politike.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља