среда, 15.07.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 17.11.2018. у 15:26 Јелена Каваја

„Гугл” ви­ше не­ће при­мо­ра­ва­ти жр­тве сек­су­ал­ног на­си­ља да ћу­те

Гнев за­по­сле­них иза­зва­ло је са­зна­ње да је „отац” ан­дро­и­да Ен­ди Ру­бин до­био от­прем­ни­ну од 90 ми­ли­о­на до­ла­ра, иако је оти­шао због сек­су­ал­ног на­па­да, што је ру­ко­вод­ство при­кри­ло
(Фото Бета АП)

Ако во­де­ће тех­но­ло­шке ком­па­ни­је мо­гу да на­пра­ве ауто­мо­бил ко­ји сам во­зи, за­што не мо­гу бо­ље да ре­ше ра­ши­ре­ни про­блем сек­су­ал­ног уз­не­ми­ра­ва­ња? То пи­та­ње је ове сед­ми­це на јед­ној кон­фе­рен­ци­ји у Ка­ли­фор­ни­ји по­ста­ви­ла фи­нан­сиј­ска ди­рек­тор­ка „Гу­гла” Рут По­рат, ко­мен­та­ри­шу­ћи те­му ко­ја по­след­њих сед­ми­ца др­ма Си­ли­ци­јум­ску до­ли­ну.

Би­ло је по­треб­но да на ули­це иза­ђе пе­ти­на за­по­сле­них у „Гу­глу” ши­ром све­та да овај гло­бал­ни џин про­ме­ни пра­вил­ник по ком су се до са­да ре­ша­ва­ли слу­ча­је­ви при­ја­вље­ног сек­су­ал­ног уз­не­ми­ра­ва­ња и на­па­да.

Ком­па­ни­ја је ис­пу­ни­ла услов 20.000 љу­ди ко­ји су ше­та­ли у Лон­до­ну, Син­га­пу­ру и дру­гим гра­до­ви­ма са зах­те­вом да се уки­не прак­са да се за­по­сле­ни уго­во­ром оба­ве­жу да у слу­ча­ју сек­су­ал­ног уз­не­ми­ра­ва­ња про­блем ре­ше ар­би­тра­жом уну­тар фир­ме и да не по­ди­жу ту­жбу, што је прак­тич­но пред­ста­вља­ло гу­ра­ње про­бле­ма под те­пих. Ни­је, ме­ђу­тим, ис­пу­њен зах­тев да се при­нуд­на ар­би­тра­жа уки­не за све слу­ча­је­ве дис­кри­ми­на­ци­је.

На оба­ве­зну ар­би­тра­жу рад­ни­ци при­ста­ју нај­че­шће кад пот­пи­су­ју уго­вор у ра­ду. Ова про­це­ду­ра, уоби­ча­је­на у тех­но­ло­шким ком­па­ни­ја­ма, углав­ном се од­ви­ја иза за­тво­ре­них вра­та и под­ра­зу­ме­ва мно­го кла­у­зу­ла о по­вер­љи­во­сти, огра­ни­ча­ва­ју­ћи жр­тве да го­во­ре о не­при­јат­ном ис­ку­ству. Та­ко­ђе је у не­ким слу­ча­је­ви­ма шти­ти­ла се­риј­ске пре­да­то­ре, а ућут­ка­ва­ла жр­тве. Оште­ће­ни се не би ни усу­ди­ли да диг­ну глас јер због ре­ша­ва­ња спо­ро­ва иза за­тво­ре­них вра­та ни­су ни зна­ли за дру­ге слу­ча­је­ве. Осим то­га, ис­тра­жи­ва­ња су по­ка­за­ла да оште­ће­на стра­на у слу­ча­ју ар­би­тра­же до­би­ја ма­њу од­ште­ту не­го да је ишла на суд. 

Про­ме­на пра­вил­ни­ка под при­ти­ском про­те­ста иза­зва­ла је лан­ча­ну ре­ак­ци­ју. Су­тра­дан је исту ме­ру пред­у­зео и „Феј­сбук”, а на­ред­них да­на и дру­ге тех­но­ло­шке ком­па­ни­је. „Гугл”, ме­ђу­тим, ни­је пр­ви уки­нуо спо­ран на­чин ре­ша­ва­ња про­бле­ма. У де­цем­бру про­шле го­ди­не „Мај­кро­софт” је уки­нуо оба­ве­зну ар­би­тра­жу у слу­ча­ју сек­су­ал­ног мал­тре­ти­ра­ња, а „Убер” је исту ме­ру об­ја­вио у ма­ју ове го­ди­не.

Гнев за­по­сле­них у „Гу­глу” иза­звао је про­шло­ме­сеч­ни чла­нак у „Њу­јорк тај­мсу” ко­ји је от­крио да је „Гугл” ис­пла­тио ви­со­ком ру­ко­во­ди­о­цу Ен­ди­ју Ру­би­ну от­прем­ни­ну од 90 ми­ли­о­на до­ла­ра, са­крив­ши чи­ње­ни­цу да је овај струч­њак, по­знат као „отац” опе­ра­тив­ног си­сте­ма ан­дро­ид, оти­шао 2014. због то­га што је јед­ну са­рад­ни­цу те­рао да му пру­жи орал­ни секс.

До по­бу­не је до­шло у осе­тљи­во вре­ме за ком­па­ни­ју. За­по­сле­ни су се по­чет­ком го­ди­не ус­про­ти­ви­ли због уго­во­ра са Пен­та­го­ном на по­љу ве­штач­ке ин­те­ли­ген­ци­је, стра­ху­ју­ћи да је то увод у ко­ри­шће­ње ове тех­но­ло­ги­је у рат­ним деј­стви­ма, по­сле че­га је са­рад­ња рас­ки­ну­та. Та­ко­ђе с по­до­зре­њем гле­да­ју на при­пре­ме за по­вра­так на ки­не­ско тр­жи­ште, ко­је се по­сма­тра као са­у­че­сни­штво с ки­не­ским вла­сти­ма у цен­зу­ри.

Про­те­сти због сек­су­ал­ног уз­не­ми­ра­ва­ња су ипак нај­ве­ћи и нај­ви­ше из­ло­же­ни оку јав­но­сти.

Ге­не­рал­ни ди­рек­тор Сун­дар Пи­чај са­оп­штио је да ће ар­би­тра­жа од­сад би­ти оп­ци­о­на за сек­су­ал­но уз­не­ми­ра­ва­ње и сек­су­ал­не на­па­де. Ре­ви­ди­ран је и про­цес при­ја­вљи­ва­ња ка­ко би слу­ча­је­ви би­ли тран­спа­рент­ни­ји. Рад­ни­ци ко­ји не про­ђу обу­ку за сек­су­ал­но уз­не­ми­ра­ва­ње има­ће сма­ње­ну оце­ну ко­ја се узи­ма у об­зир при­ли­ком на­пре­до­ва­ња.

Ни­је ис­пу­њен зах­тев за­по­сле­них да ин­тер­ни из­ве­штај о сек­су­ал­ном уз­не­ми­ра­ва­њу бу­де ја­ван, као ни да је­дан пред­став­ник за­по­сле­них се­ди у од­бо­ру. Про­ме­не се не од­но­се на за­по­сле­не на од­ре­ђе­но и оне из фир­ми по­ду­го­ва­ра­ча.

Гру­па „Гугл” шет­њом до ствар­них про­ме­на, ко­ја је ор­га­ни­зо­ва­ла про­те­сте, по­здра­ви­ла је но­ви­не али је оце­ни­ла да ком­па­ни­ја ни­је пред­у­зе­ла до­вољ­но сна­жне ме­ре да ре­ши пи­та­ње си­стем­ског ра­си­зма и дру­гих об­ли­ка дис­кри­ми­на­ци­је.

„Сек­су­ал­но мал­тре­ти­ра­ње је симп­том а не узрок. Ако же­ли­мо да га за­у­ста­вио на рад­ном ме­сту, мо­ра­мо да ре­ши­мо струк­тур­ну не­рав­но­те­жу мо­ћи”, са­оп­шти­ла је ова гру­па, а пре­но­си Си-Ен-Ен.

Нај­ви­ши ру­ко­во­ди­о­ци су се из­ви­ни­ли за­по­сле­ни­ма на­кон „Тај­мсо­вог” от­кри­ћа да су би­ли ве­ли­ко­ду­шни пре­ма сек­су­ал­ном пре­да­то­ру. Ди­рек­тор Пи­чај је ре­као да је за по­след­ње две го­ди­не от­пу­ште­но 48 љу­ди због ове вр­сте оп­ту­жби и да ни­ко од њих ни­је до­био от­прем­ни­ну.

Коментари2
50a30
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Stočar
Ovo seksualno uznemiravanje postaje „lov na veštice“.
Zoran
Nasli ste koju glupost da objavite. Evo bitne vesti: Високи војни званичник није директно именовао компанију Гугл, у којој је незадовољство радника угрозило пројекат Мејвен намењен помагању америчкој војсци у скенирању локација помоћу беспилотних летелица и вештачке интелигенције.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља