петак, 18.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:58

Ко ће угасити пожар

Аутор: Драган Вукотићпонедељак, 03.12.2018. у 12:02

Све из­ве­сни­ји но­ви гло­бал­ни су­коб ко­ји је на по­мо­лу ма­ло­број­ни пре­о­ста­ли сло­бод­но­ми­сле­ћи ин­те­лек­ту­ал­ци већ су кр­сти­ли епи­те­том „но­вог ко­ло­ни­ја­ли­зма”. Не­за­пам­ће­не су­ше ко­је по­га­ђа­ју пла­не­ту све­ле су раз­лог за не­ке но­ве осва­јач­ке по­хо­де на јед­ну реч – во­да. Нај­моћ­ни­је зе­мље све­та не ха­ју мно­го за оно што је не­ка­да би­ло по­зна­то као ме­ђу­на­род­но пра­во и то­ком про­те­клих де­це­ни­ја су сву сво­ју енер­ги­ју упре­гле за над­ме­та­ње у тр­ци у на­о­ру­жа­њу.

Вој­на моћ, уоста­лом, одав­но пред­ста­вља блан­ко оправ­да­ње да „ве­ли­ки” од „ма­лих” узму пре­о­ста­ле при­род­не ре­сур­се. Ка­ко је ни­во ат­мос­фер­ског за­га­ђе­ња ипак не­мо­гу­ће за­др­жа­ти ван соп­стве­них др­жав­них гра­ни­ца, на­уч­ни­ци уве­ли­ко раз­ра­ђу­ју иде­ју спе­ци­јал­них ку­по­ла ко­је би би­ле по­ста­вље­не из­над по­је­ди­них те­ри­то­ри­ја ка­ко би њи­хо­вим жи­те­љи­ма обез­бе­ди­ли ко­ли­ко-то­ли­ко чист ва­здух. Не­што на­лик ста­кле­ном зво­ну из­над Спринг­фил­да ко­ме смо се не­кад сме­ја­ли у „Симп­со­но­ви­ма”, са­мо овај пут са дру­га­чи­јом свр­хом. Раз­у­ме се, ис­кљу­чи­во за оне ко­ји то мо­гу да пла­те.

Прет­ход­ни ре­до­ви су, очи­то, на­мер­но ис­ка­ри­ки­ра­на вер­зи­ја по­чет­ка не­ког бу­ду­ћег тек­ста ко­ји ће се ба­ви­ти де­ша­ва­њи­ма у све­ту. Но, пре­ми­се ко­је ука­зу­ју на ова­кав сце­на­рио у не пре­те­ра­но да­ле­кој бу­дућ­но­сти ни­су пре­те­ри­ва­ње. Уко­ли­ко се уско­ро ни­шта не пре­ду­зме у об­у­зда­ва­њу гло­бал­ног за­гре­ва­ња и уни­шта­ва­ња при­ро­де, све да­на­шње „вру­ће” те­ме – од укра­јин­ске кри­зе до слу­ча­ја „Ха­шо­ги” – би­ће са­мо три­це у од­но­су на пра­ви про­блем – пи­та­ње го­лог оп­стан­ка на Зе­мљи. И не тре­ба би­ти пре­те­ран ци­ник да се на­слу­ти да ће бор­ба за пре­о­ста­ле при­род­не ре­сур­се би­ти без­оч­ни­ја од би­ло ко­је фор­ме ко­ло­ни­ја­ли­зма ко­ју је људ­ска вр­ста до­сад упо­зна­ла.

ГЛАД, СУ­ШЕ, ПО­ЖА­РИ: Ове не­де­ље два­де­се­так во­де­ћих на­уч­них ин­сти­ту­ци­ја и ме­ђу­на­род­них ор­га­ни­за­ци­ја об­ја­ви­ле су за­бри­ња­ва­ју­ћи из­ве­штај о иза­зо­ви­ма ко­ји пре­те чо­ве­чан­ству уко­ли­ко се хит­но не­што не ура­ди на за­у­ста­вља­њу за­гре­ва­ња пла­не­те. Сту­ди­ја је угле­да­ла све­тлост да­на не­пу­ну сед­ми­цу на­кон ис­тра­жи­ва­ња де­се­так аме­рич­ких вла­ди­них аген­ци­ја ко­је су не­дво­сми­сле­но по­ру­чи­ле да гло­бал­но ото­пља­ва­ње пред­ста­вља ре­ал­ну опа­сност не са­мо за здра­вље љу­ди већ и по свет­ску еко­но­ми­ју. 

Протест антиглобалиста у Аргентини (Фото АП)

По­ди­за­ње про­сеч­не тем­пе­ра­ту­ре до­ве­ло је до фе­но­ме­на да се у под­руч­ји­ма на ко­ји­ма је не­кад вла­да­ла ис­кљу­чи­во кон­ти­нен­тал­на кли­ма де­ша­ва­ју по­ја­ве ти­пич­не за троп­ска под­не­бља. Та­ко је услед ши­ре­ња ста­ни­шта ко­ма­ра­ца троп­ски ви­рус „зи­ка” до­не­сен у САД, а бак­те­ри­ја ко­ле­ре на Бал­тик.

На­уч­ни­ци упо­зо­ра­ва­ју и да ће с ра­стом тем­пе­ра­ту­ре на Зе­мљи екс­по­нен­ци­јал­но опа­да­ти ква­ли­тет хра­не. „По­раст кон­цен­тра­ци­је угљен-ди­ок­си­да у ат­мос­фе­ри сма­њи­ће при­су­ство кључ­них хран­љи­вих ма­те­ри­ја за здра­вље чо­ве­ка у хра­ни, као што су гво­жђе, цинк и про­те­и­ни.” Апо­ка­лип­тич­ним прог­но­за­ма до­при­не­ло је и пре не­ко­ли­ко да­на об­ја­вље­но ис­тра­жи­ва­ње Европ­ске ко­ми­си­је по ко­јем ће гло­бал­но ото­пља­ва­ње до­ве­сти до до­дат­них 132.000 жр­та­ва го­ди­шње, због по­сле­ди­ца пре­ве­ли­ке вру­ћи­не.

ОСНО­ВЕ КЛИ­МАТ­СКОГ МАРК­СИ­ЗМА: Су­о­чен са ова­квим по­да­ци­ма, аме­рич­ки пред­сед­ник До­налд Трамп је тви­то­вао да „не ве­ру­је” на­уч­ни­ци­ма. Сли­чан став о кли­мат­ским про­ме­на­ма де­ли и пред­сед­ник Ру­си­је Вла­ди­мир Пу­тин ко­ји је не­ко­ли­ко пу­та отво­ре­но по­сум­њао у на­ла­зе о кли­мат­ским про­ме­на­ма и по­ру­чио да око­сни­цу раз­во­ја сво­је зе­мље ви­ди нај­пре у екс­пло­а­та­ци­ји огром­них при­род­них ре­сур­са, без об­зи­ра на по­тен­ци­јал­ни ри­зик од на­ру­ша­ва­ња при­род­не рав­но­те­же. Ма­да се пре све­га не­ко­ли­ко го­ди­на то мо­гло чи­ни­ти тек као фан­та­зи­ја, низ до­га­ђа­ја ко­ји су се у ме­ђу­вре­ме­ну од­и­гра­ли је од ки­не­ског ли­де­ра Си Ђин­пин­га на­пра­вио сво­је­вр­сног фронт­ме­на бит­ке за спас пла­не­те. Ко­ме­ди­јант слу­чај је хтео да пр­ви чо­век зе­мље ко­ја по број­ним па­ра­ме­три­ма пред­ња­чи у за­га­ђе­њу по­ста­не по­след­ња бра­на на­ле­ту по­ли­тич­ке са­мо­во­ље, због ко­је на кра­ју сви ис­па­шта­ју. 

И док се за да­нас спре­ма Гло­бал­ни са­мит о кли­мат­ским про­ме­на­ма у пољ­ским Ка­то­ви­ца­ма, до­дат­но за­бри­ња­ва нај­но­ви­ји иступ још јед­ног ал­фа-муж­ја­ка свет­ске по­ли­ти­ке. На­и­ме, вла­да но­во­и­за­бра­ног пред­сед­ни­ка Бра­зи­ла Жа­и­ра Бол­со­на­ра је от­ка­за­ла го­сто­прим­ство истом та­квом са­ми­ту пла­ни­ра­ном за сле­де­ћу го­ди­ну. При­ча о опа­сно­сти од кли­мат­ских про­ме­на од­ба­че­на је као „марк­си­стич­ка” уј­дур­ма, спре­мље­на у ку­хи­ња­ма Пе­кин­га.

Са ова­квим ли­де­ри­ма, она ку­по­ла за чу­ва­ње ва­зду­ха за бо­га­те с по­чет­ка овог тек­ста мо­гла би уско­ро да по­ста­не мно­го ствар­ни­ја и зло­коб­ни­ја не­го у аван­ту­ра­ма Хо­ме­ра Симп­со­на. 


Коментари3
a5fea
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Raca Milosavljevic
... Bogami bas dobar tekst ... ali danasnja elita tkzv medjunarodne demokratske zajednice nema sa time problema ... novac je jedina nauka kojoj veruju,naravno njega stvaraju i zaradjuju uz pomoc oruzja ... treba se setiti mudrog obracanja nekog indijanca,starosedeoca novodolazecim bledolikima ...naravno gledao je kako se bezobzirno obracunavaju sa prirodom i ljudskim moralom ... a svi bledoliki su dolazili bez viza i svi su bili gle cuda iz Evrope ...
Punisa
Do nedavno, nemoral i pohlepa su uglavnom, prezirani .To vise nije slucaj, zahvalujuci popularnim medijima koji svesno "podilaze" jeftinom misljenju tipa :use, nase i ....Zbog toga buducnost neizgleda nimalo ruzicasta.
Mrle
Stare civilizacije su živele u skladu sa prirodom, dok mi samo gledamo da iskoristimo resurse. Ne poštujući nikakve prirodne zakone. Osveta planete će biti strašna!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Погледи / Међународни преглед

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља