уторак, 22.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 20:31

Филиповић: Нећу поднети оставку, борба се наставља

Не­су­ђе­ни рек­тор Уни­вер­зи­те­та у Кра­гу­јев­цу ка­же да су по­је­ди­ни чла­но­ви са­ве­та пре­ко но­ћи про­ме­ни­ли ми­шље­ње
Аутор: Бране Карталовићчетвртак, 06.12.2018. у 13:44
Ненад Филиповић (Фото Б. Карталовић)

Кра­гу­је­вац – Не знам шта тач­но же­ле и шта им је крај­њи циљ, али знам да су по­је­ди­ни чла­но­ви Уни­вер­зи­тет­ског са­ве­та пре­ко но­ћи про­ме­ни­ли ми­шље­ње, и то под при­ти­ском ин­те­ре­сне гру­пе ко­ја Уни­вер­зи­тет у Кра­гу­јев­цу до­жи­вља­ва као сво­ју пр­ћи­ју, а мо­ја на­ме­ра је би­ла да ова ви­со­ко­школ­ска уста­но­ва по­ста­не пре­по­зна­тљи­ва и у ме­ђу­на­род­ним на­уч­ним окви­ри­ма, ка­же за „По­ли­ти­ку” вр­ши­лац ду­жно­сти рек­то­ра кра­гу­је­вач­ког уни­вер­зи­те­та проф. др Не­над Фи­ли­по­вић, ко­ји од­лу­ком ве­ћи­не чла­но­ва са­ве­та ни­је иза­бран за рек­то­ра, иако је био је­ди­ни кан­ди­дат за ту функ­ци­ју.

Под­се­ти­мо, на сед­ни­ци са­ве­та ко­ја је одр­жа­на у уто­рак, Фи­ли­по­вић је на тај­ном гла­са­њу до­био по­др­шку осмо­ро чла­но­ва овог ор­га­на, не­до­вољ­но да би пре­у­зео ду­жност рек­то­ра.

Са­вет Уни­вер­зи­те­та у Кра­гу­јев­цу има 21 чла­на, 12 гла­сач­ких ли­сти­ћа су би­ли не­ва­же­ћи, а је­дан од три пред­став­ни­ка сту­де­на­та ни­је мо­гао да при­су­ству­је сед­ни­ци јер му ман­дат ни­је био ве­ри­фи­ко­ван из про­це­ду­рал­них раз­ло­га. Сва­ки од 12 фа­кул­те­та у са­ста­ву Уни­вер­зи­те­та у Кра­гу­јев­ца (шест у Кра­гу­јев­цу, шест у дру­гим гра­до­ви­ма) има свог пред­став­ни­ка у са­ве­ту, док ин­те­ре­се Вла­де Ср­би­је за­сту­па шест чла­но­ва.

– Гла­са­ње је би­ло тај­но, не мо­гу да бу­дем си­гу­ран, али очи­то је да пред­став­ни­ци вла­де ни­су гла­са­ли за ме­не. Про­тив ме­не су, ми­слим, би­ли и пред­став­ни­ци бар по­ло­ви­не кра­гу­је­вач­ких фа­кул­те­та. Го­то­во сам уве­рен да сам до­био по­др­шку сту­де­на­та и пред­став­ни­ка ве­ћи­не фа­кул­те­та из дру­гих гра­до­ва. Ис­ход гла­са­ња за­и­ста чу­ди, јер сам у из­бор­ном про­це­су до­био по­др­шку 11 од 12 фа­кул­те­та, а са­мо не­ко­ли­ко да­на пре сед­ни­це са­ве­та мо­ју кан­ди­да­ту­ру по­др­жао је и уни­вер­зи­тет­ски се­нат. Ис­па­да да су по­је­ди­ни пред­став­ни­ци фа­кул­те­та гла­са­ли ми­мо од­лу­ка сво­јих на­став­но-на­уч­них ве­ћа. Пи­там се, он­да, ко од­лу­чу­је, зва­нич­ни ор­га­ни или по­је­дин­ци ко­ји са­мо­вољ­но мо­гу да до­но­се од­лу­ке, у ин­те­ре­су ко зна чи­је ку­хи­ње. Шта је у том слу­ча­ју са ауто­но­ми­јом фа­кул­те­та и уни­вер­зи­те­та? – пи­та се Фи­ли­по­вић ко­га је за вр­ши­о­ца ду­жно­сти рек­то­ра, пре са­мо пет ме­се­ци, име­но­вао исти са­зив са­ве­та ко­ји му је са­да ус­кра­тио по­др­шку.

Ше­сто­ме­сеч­ни ман­дат в. д. рек­то­ра Фи­ли­по­ви­ћу ис­ти­че 27. де­цем­бра. Уко­ли­ко не под­не­се остав­ку, уни­вер­зи­тет­ски са­вет по­сле то­га тре­ба да име­ну­је но­вог вр­ши­о­ца ду­жно­сти рек­то­ра и по­но­во по­кре­не про­це­ду­ру за из­бор пр­вог чо­ве­ка кра­гу­је­вач­ког уни­вер­зи­те­та.

– Очи­глед­но је да ни­сам по­до­бан, јер не слу­шам ди­рек­ти­ве и ин­си­сти­рам на ауто­но­ми­ји уни­вер­зи­те­та ко­ји тре­ба да ра­ди у свом, а не у ин­те­ре­су не­ке ин­те­ре­сне гру­пе. Но, ви­де­ће­мо шта ће би­ти. Раз­го­ва­ра­ћу са де­ка­ни­ма, а фа­кул­те­ти мо­гу да де­ле­ги­ра­ју дру­ге пред­став­ни­ке у са­вет. Уоста­лом, ме­ни је и у ова­квој кон­сте­ла­ци­ји сна­га не­до­ста­ја­ло са­мо три гла­са да бу­дем иза­бран за рек­то­ра. Остав­ку сва­ка­ко не­ћу под­не­ти, бор­ба се на­ста­вља – по­ру­чу­је Фи­ли­по­вић.

Оце­ну др Ве­сне Пе­ри­шић да је у про­те­клих пет ме­се­ци „уме­сто енер­ги­је без не­по­ти­зма, про­мо­ви­сао не­по­ти­зам без енер­ги­је”, ко­ју је ова вла­ди­на чла­ни­ца Уни­вер­зи­тет­ског са­ве­та из­не­ла у на­шем ли­сту, Фи­ли­по­вић је ока­рак­те­ри­сао као „чи­ње­нич­но не­у­те­ме­ље­ну”. (Тре­ба­ло би под­се­ти­ти да је и Фи­ли­по­ви­ћев прет­ход­ник, проф. др Не­бој­ша Ар­се­ни­је­вић, пре сме­не 27. ју­на ове го­ди­не, та­ко­ђе оп­ту­жи­ван за не­по­ти­зам.)   

У раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку”, Фи­ли­по­вић је „из­не­над­ним кри­ти­ча­ри­ма” по­ру­чио и да сво­је од­лу­ке не прав­да­ју „ка­та­стро­фал­ним фи­нан­сиј­ским ста­њем”, бу­ду­ћи да, ка­ко је ре­као, и са­ми зна­ју да ту ње­го­ве од­го­вор­но­сти не­ма. 

– Из­ве­сни фи­нан­сиј­ски про­бле­ми су на­сле­ђе­ни – об­ја­снио је наш са­го­вор­ник, на­по­ми­њу­ћи да не ве­ру­је у при­че о из­ме­шта­њу не­ких фа­кул­те­та из Кра­гу­јев­ца, као и се­ди­шта са­мог уни­вер­зи­те­та. 


Коментари13
8ac17
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Student Rade
Ovaj @Neutralni Student sigurno nije student. To je pouzdano neki od followers of pensioners-destroyers of our University, kojima je Filipovićev rektorski debakl, posle tako "jednodušne podrške" od fakulteta i senata koje čine dekani, koji su takođe followers of pensioners-destroyers of our University, kojima je pokvarena kombinacija i kombinacije koje su više godina gradili na trojanskom dejstvu unutar svojih fakulteta, sa ciljem da i oni jednom, kada budu pred penzijom, postanu "neko". Dosta ste se svi zajedno igrali sa nama studentima, pravili robove od nas i prezirali nas, huškali nas protiv svojih kolega profesora koji su u, svakom pogledu, bolji od vas da bi ih eliminisali kao kandidate za funkcije na fakultetima i univerziteta.
Sava Vukic, profesor na Fakultetu inzenjerskih nauka
Mole se profesori Milosavljevic i Lazic da se ne potpisuju kao studenti.
Neutralni Student
@Studentkinja Sanja Može se zaključiti da je glasove na anketi, koja mu je najveća referenca u CV, dobio tako što ste vas dvoje pravili lažne naloge i hvalili sami sebe a pljuvali ostale. Časnije je pričati sebi u bradu nego ogovarati svoje kolege iza leđa, kako na predavanjima tako i anonimno jer nemate hrabrosti da im bilo šta kažete u lice niti imate čime da im parirate.
Препоручујем 1
Studentkinja Sanja
Evo opet počinju da se pojavljuju jadni botovi-vazali koji su bili ućutali posle debakla Nenada Filipovića i njegovih političkih mentora penzionera-upropastitelja našeg univerziteta. Oni za sendvič (a možda i sami penzioneri upropastitelji, ili Nenad Filipović) pokušavaju da blateći naše kolege studente sa godine oblate i naše drage profesore, za koje smatraju da im mogu biti konkurencija. Pa mi već dve godine na tajnim glasanjima svih studenata proglašavamo za najboljeg profesora fakulteta prof. dr Vukića Lazića. Zato postavljamo pitanje i ovom lažnom @Savi Vukiću, koje to sile postaviše profesora Nenada Filipovića za vd rektora, koji gotovo nikad ne drži časove, koji je smušen, priča sebi u bradu i po ceo dan pravi kombinacije i paktove kako da osvoji vlast i pare za sebe i za svoju politčko-penzionersku ekipu, a ne postaviše našeg najboljeg profesora Vukića Lazića, koji bi preporodio univerzitet i učinio ga poželjnim za studije.
Препоручујем 8
Доцент Доцент
Господине ректоре, сваки члан Савета има право да гласа онако како он мисли да је најбоље, тј. онако како он види интерес Универзитета и свог Факултета. Зар у 21. веку мислите да чланови Савета немају право да гласају по својој савести, већ да треба декани или наставно-научна већа да им ковертирају гласове и да их они донесу у Ректорат? Ви хоћете да срушите нешто што је основно на саваком универзитету – слободу да се мисли и да се супростављају мишљења. Тајно гласање је закон - под претпоставком да се гласови тачно преброје. Ако је гласање организовано коректно, немате право да јавно пребројавате ко није гласао за Вас. Вероватно да они који су Вам највише обећавали нису гласали како су Вам обећали.
Ceca
Jesu li u kragujevackom obrazovanju pod istom presom pravljenji!!!? I ovaj kao bivsi bahati rektor ponavlja " ne dam ostavku! Ko mu je uopste trazi kad je V.D. ? Vezivace se sad i on ko prethodni za fotelju ili kako?! Svasta! Taj univerzitet definitivno treba ugasiti. Napraviti makar integrisani univerzitet.
Nada Milovanovic
Zašto neko lepo , jasno i glasno, ne kaže lepo pravu istinu!? V.D. rektor Filipović se vrlo brzo po imenovanju priklonio bivšem rektoru Arsenijeviću i nastavio da radi sa njim i za njega! Zemljo Srbijo, sve moj do mojega, "ljudske gromade" , samo za lopovluk znaju. Ne zna se ko je gori od njih dvojice a kragujevački univerzitet njihov talac. Sad se kao čudi zašto nije izabran.
Cajka
Ne gajite nadu Nado da mozete na ovaj nacin prikriti ono sto kragujevcani odavno vide. Politike strukture na univerzitetu i u gradu izgubile su svaki znacaj. Oni koje B.Jeremic, A.Jankovic, S.Dejanovic, S.Arsenijevic, N. Arsenijevic, pa i ovo njihovo Dijete Grujica (N.Filipovic) taknu macem po ramenu, ti ce biti izopsteni iz univerzitetske zajednice, kao sto su to i sa njima slucaj. A podsetimo se, svi su oni kadrovi Tomislava Nikolica!
Препоручујем 14

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља