субота, 17.08.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 16:27

Суђење Зеленовићу љуља шабачко правосуђе

Док пљу­ште ме­ђу­соб­не при­ја­ве из­ме­ђу пред­сед­ни­ка су­да Ми­ло­ра­да Малeтића и су­ди­је Би­ља­не Мра­о­вић, гра­до­на­чел­ник че­ка да про­цес за­ста­ри
Аутор: понедељак, 10.12.2018. у 16:55
Основни суд у Шапцу (Фото М.Мијушковић)

Ша­бац – Пред­сед­ник Основ­ног су­да у Шап­цу Ми­ло­рад Ма­ле­тић под­нео је Ви­со­ком са­ве­ту суд­ства ди­сци­плин­ску при­ја­ву про­тив Би­ља­не Мра­о­вић, су­ди­је истог су­да, због по­вре­де на­че­ла не­при­стра­сно­сти. Ви­шем јав­ном ту­жи­ла­штву у Но­вом Са­ду – По­себ­ном оде­ље­њу за су­зби­ја­ње ко­руп­ци­је, пред­сед­ник Ма­ле­тић је под­нео и кри­вич­ну при­ја­ву про­тив су­ди­је Мра­о­вић због при­ма­ња ми­та. 

Су­ди­ја Мра­о­вић под­не­ла је Ви­шем ту­жи­ла­штву у Шап­цу и По­ли­циј­ској упра­ви у овом гра­ду кри­вич­ну при­ја­ву про­тив пред­сед­ни­ка Основ­ног су­да Ма­ле­ти­ћа због оме­та­ња прав­де, о че­му је оба­ве­сти­ла и вр­ши­о­ца функ­ци­је пред­сед­ни­ка Ви­шег су­да у Шап­цу. 

У по­за­ди­ни ових не­сва­ки­да­шњих до­га­ђа­ња, ко­ја по­тре­са­ју ша­бач­ко пра­во­су­ђе, на­ла­зи се про­цес про­тив гра­до­на­чел­ни­ка Не­бој­ше Зе­ле­но­ви­ћа, ко­га Основ­но јав­но ту­жи­ла­штво те­ре­ти за не­на­мен­ско тро­ше­ње око пет ми­ли­о­на евра бу­џет­ских сред­ста­ва, што је утвр­ди­ла Др­жав­на ре­ви­зор­ска ин­сти­ту­ци­ја. Су­ди­ја Мра­о­вић до­не­ла је 22. ма­ја осло­ба­ђа­ју­ћу пре­су­ду Зе­ле­но­ви­ћу, ко­ју је Ви­ши суд уки­нуо 11. ок­то­бра „због по­гре­шно утвр­ђе­ног чи­ње­нич­ног ста­ња и бит­них по­вре­да кри­вич­ног по­ступ­ка”, а он­да га је 15. но­вем­бра по­но­во осло­бо­ди­ла. И док пљу­ште озбиљ­не оп­ту­жбе из­ме­ђу пред­сед­ни­ка су­да и по­сту­па­ју­ћег, пр­во­сте­пе­ног су­ди­је, је­ди­но је за­до­во­љан Зе­ле­но­вић, ко­га тек не­што ви­ше од два­де­сет да­на де­ли од за­ста­ре­ва­ња про­це­са.

Су­ди­ји Мра­о­вић је у де­цем­бру 2017, пу­тем ком­пју­тер­ског про­гра­ма до­де­љен у рад пред­мет у ко­јем је оп­ту­жни пред­лог под­нет про­тив гра­до­на­чел­ни­ка Зе­ле­но­ви­ћа. Она је 9. ја­ну­а­ра за­ка­за­ла глав­ни пре­трес за 20. фе­бру­ар, ко­ји је због не­мо­гућ­но­сти бра­ни­о­ца да при­сту­пи од­ло­жен, па је но­ви за­ка­зан за 21. март. Пре­трес је по­том по­но­во од­ло­жен, по­што 21. мар­та ни­су при­сту­пи­ли ни окри­вље­ни, ни бра­ни­лац, при че­му су из­о­ста­нак оправ­да­ли. Зе­ле­но­вић је са­слу­шан 18. апри­ла, а по­сле из­во­ђе­ња до­ка­за 22. ма­ја, до­не­та је пр­во­сте­пе­на пре­су­да ко­јом се осло­ба­ђа од оп­ту­жбе. 

„На­кон до­но­ше­ња пре­су­де по­ја­ви­ла се ин­фор­ма­ци­ја да је ћер­ка су­ди­је Мра­о­вић, ко­ја је по за­ни­ма­њу вас­пи­та­чи­ца при­мље­на 6. фе­бру­а­ра 2018. у рад­ни од­нос у Пред­школ­ску уста­но­ву „На­ше де­те”, у над­ле­жно­сти гра­да Шап­ца. Ове на­во­де сам про­ве­рио и утвр­дио да су исти­ни­ти: ћер­ка су­ди­је Мра­о­вић во­лон­ти­ра­ла је у ПУ 13 ме­се­ци, а 6. фе­бру­а­ра је при­мље­на у рад­ни од­нос на од­ре­ђе­но вре­ме, без прет­ход­но об­ја­вље­ног огла­са, а ве­ро­ват­но и без са­гла­сно­сти ре­сор­ног ми­ни­стар­ства. По ис­те­ку тог пе­ри­о­да, по­но­во је при­мље­на у рад­ни од­нос, та­ко­ђе на од­ре­ђе­но вре­ме. Ка­ко је су­ди­ја Мра­о­вић пред­мет до­би­ла у де­цем­бру 2017, а су­ди­ла од фе­бру­а­ра до ма­ја 2018, то иза­зи­ва сум­њу да раз­ло­зи до­но­ше­ња осло­ба­ђа­ју­ће пре­су­де ни­су би­ли про­фе­си­о­нал­ни”, на­ве­де­но је у при­ја­ва­ма ко­је је под­нео пред­сед­ник су­да. 

– Пи­тао сам Би­ља­ну Мра­о­вић за­што ни­је под­не­ла зах­тев за из­у­зе­ће у тре­нут­ку ка­да је ње­на ћер­ка за­по­сле­на у град­ској уста­но­ви, на што ми је она од­го­во­ри­ла: „Па ја бих баш тад хте­ла да су­дим. Има и мо­ја ћер­ка пра­во да ра­ди.” По­сле ова­кве ње­не из­ја­ве и ка­те­го­рич­ког ста­ва сте­као сам ути­сак да се ни­шта ни­је де­си­ло слу­чај­но. Сум­њу у ово про­ду­бљу­је и чи­ње­ни­ца да су се у Основ­ном су­ду, по кри­вич­ним при­ја­ва­ма ко­је је ДРИ под­не­ла Основ­ном јав­ном ту­жи­ла­штву за исто кри­вич­но де­ло, по­ред Не­бој­ше Зе­ле­но­ви­ћа, во­ди­ли и по­ступ­ци про­тив још две осо­бе из Град­ске упра­ве, и они су окон­ча­ни осу­ђу­ју­ћим пре­су­да­ма – ка­же за „По­ли­ти­ку” пред­сед­ник су­да Ма­ле­тић.

– Уко­ли­ко сам не­што по­гре­ши­ла у про­це­су про­тив Зе­ле­но­ви­ћа, по­сто­ји Ви­ши суд да то ис­пра­ви. Ми­слим да ни­сам, али за­и­ста не­мам пра­во да да­ље ко­мен­та­ри­шем пр­во­сте­пе­ну пре­су­ду. Оно што мо­гу да ка­жем, је­сте да сам пре­су­ду до­не­ла за че­ти­ри ме­се­ца, а да је Ви­шем су­ду тре­ба­ло још то­ли­ко да по­гле­да спи­се. И са­да по­ви­ка на ме­не да ће про­цес да за­ста­ри. Ни­ко се, та­ко­ђе, не пи­та ко­ли­ко је вре­ме­на тре­ба­ло ту­жи­ла­штву да под­не­се оп­ту­жни пред­лог. Пред­сед­ник су­да Ма­ле­тић ме је упо­зо­ра­вао да је пред­мет осе­тљив и да бу­дем па­жљи­ва, да је о ње­му упо­зна­та и ми­ни­стар­ка, а шта је то не­го – при­ти­сак. Ка­да су кре­ну­ле про­зив­ке по та­бло­и­ди­ма, тра­жи­ла сам да са­зо­ве ко­ле­ги­јум су­да и да ме за­шти­ти, али то ни­је ура­дио – на­во­ди за наш лист су­ди­ја Мра­о­вић.

Она ка­же да је из­ме­ђу пр­ве пре­су­де и по­но­вље­ног про­це­са пред­ла­га­ла пред­сед­ни­ку су­да да је из­у­зме због ат­мос­фе­ре у јав­но­сти, иако за то не по­сто­ји за­кон­ски основ, и од­ба­цу­је оп­ту­жбу да је због за­по­сле­ња ћер­ке „про­да­ла образ”. 

– Зар вам ја ли­чим да имам пи­ле­ћи мо­зак? Да не знам да ће СНС до­ћи на власт у Шап­цу. Да због два ме­се­ца по­сла на од­ре­ђе­но вре­ме, ко­је мо­же пре­ста­ти ко­ли­ко су­тра, пљу­нем на 32 го­ди­не суд­ске ка­ри­је­ре. Ни­сам се пре­да­ва­ла ни ка­да ме је ДС раз­ре­ши­ла на прав­ди бо­га, ка­да су из Та­ди­ће­вог ка­би­не­та тај­но сла­ли мо­ју пред­став­ку про­тив пред­сед­ни­ка та­да­шњег Окру­жног су­да, па не­ћу ни са­да. Ме­ђу­тим, це­ну ко­ју пла­ћа­мо мо­ја по­ро­ди­ца и ја са­мо ми зна­мо. У су­ду ми се тек пе­то­ро ко­ле­га нор­мал­но ја­ви, оста­ли са­мо клим­ну гла­вом. У пар­ку, ка­да сам се вра­ћа­ла ку­ћи, чо­век са би­ци­кла ме је пљу­нуо и опсо­вао „што сам осло­бо­ди­ла Зе­ле­но­ви­ћа”, на­гла­ша­ва Би­ља­на Мра­о­вић.

– Су­ди­ја твр­ди да не по­сто­је за­кон­ски осно­ви, а ка­же из­у­зми ме. Не иде то баш та­ко – од­го­ва­ра пред­сед­ник су­да Ми­ло­рад Ма­ле­тић. 

Су­ђе­ње ша­бач­ком гра­до­на­чел­ни­ку Не­бој­ши Зе­ле­но­ви­ћу за не­на­мен­ско рас­по­ла­га­ње град­ским бу­џе­том – но­вац је са јед­них по­зи­ци­ја пре­ба­ци­ван на дру­ге без од­го­ва­ра­ју­ћих од­лу­ка па чак и до­ку­мен­та­ци­је – иза­зва­ло је ве­ли­ку па­жњу јав­но­сти. Не то­ли­ко због ви­си­не евен­ту­ал­не ка­зне, јер је ту­жи­лац тра­жио нов­ча­но ка­жња­ва­ње од 300.000 ди­на­ра, ко­ли­ко због чи­ње­ни­це да би пра­во­сна­жно осу­ђу­ју­ћа пре­су­да (за кри­вич­но де­ло у оба­вља­њу де­лат­но­сти) зна­чи­ла и Зе­ле­но­ви­ћев од­ла­зак из фо­те­ље.

Град­ски од­бор СНС-а је на кон­фе­рен­ци­ја­ма за но­ви­на­ре ви­ше пу­та ука­зи­вао да се због спо­ро во­ђе­них по­сту­па­ка мо­же до­го­ди­ти да про­цес Зе­ле­но­ви­ћу за­ста­ри 31. де­цем­бра ове го­ди­не. Ни гра­до­на­чел­ник ни­је оста­јао ду­жан, па је ре­дов­но у јав­но­сти оп­ту­жи­вао на­пред­ња­ке да про­тив ње­га во­де мон­ти­ран про­цес, из­ме­ђу оста­лог и при­ли­ком не­дав­ног обра­ћа­ња у Стра­збу­ру. По­сле (дру­ге) осло­ба­ђа­ју­ће пре­су­де 15. но­вем­бра, са­звао је хит­ну пре­скон­фе­рен­ци­ју и но­ви­на­ри­ма лич­но пре­нео од­лу­ку су­ди­је Би­ља­не Мра­о­вић. 

За­ни­мљи­во је, ме­ђу­тим, да пи­са­ни от­пра­вак пре­су­де, иако га је су­ди­ја Мра­о­вић бр­зо ура­ди­ла, Зе­ле­но­вић ни­је уред­но при­мио, због че­га је 30. но­вем­бра у Основ­ном су­ду по­но­во на­ло­же­на до­ста­ва. 

 


Коментари2
db618
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

penzioner
Zelenovicu se sudi po nalazu DRi sto je preraspodelio neka sredstva a u Politici od 19.12. citam da javna preduzeca u Bgd, Kragujevcu, Subotici i jos neki su radili slicno, ali ne najavljuju se tuzbe. Sta mislite zasto?
Aca sapcanin
Pa da je, kcerka, gospođe pocela da radi u Telekomu i srednjoj Medicinskoj, onda bi Birmancevic i Pajic rekli da nije sukob interesa a pitanje je koliko bi radila jer nije presudula kako bi njih dvojiica voleli. Sa obzirom da je Pajiceva neostvarena zelja da bude gradonacelnik a Birmancevic kalif, jedino joj preostaje da dete radi od kuce ili da je prekvalifikuje za med. sestru i posalje za Nemacku. Nema vise hleba u Šapcu ni u Srbiji. Pamet je davno iscezla sa ovih prostora. Dis je davno ispevao Naši dani!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља