среда, 15.07.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 12.12.2018. у 16:59 Јелена Каваја

Тројански коњ за пестициде и ГМО

Ло­би­стич­ка гру­па ги­гант­ских кор­по­ра­ци­ја по­ку­ша­ва да про­гу­ра за­кон ко­ји би умањио за­шти­ту по­тро­ша­ча у ЕУ
ЕУ је 2011. на осно­ву на­че­ла пре­до­стро­жно­сти за­бра­ни­ла фла­ши­це за бе­бе са хе­ми­ка­ли­јом БПА (Фото Пиксабеј)

На­че­ло пре­до­стро­жно­сти – да не­што не мо­же би­ти сма­тра­но без­бед­ним за упо­тре­бу ако по­сто­ји и нај­ма­ња сум­ња на­у­ке у тај про­из­вод – ско­ро три де­це­ни­је је те­мељ европ­ских за­ко­на о за­шти­ти по­тро­ша­ча и од­но­си се на све од ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­них жи­та­ри­ца до са­мо­во­зе­ћих ауто­мо­би­ла. Ме­ђу­тим, ве­ли­ке кор­по­ра­ци­је су мно­го нов­ца по­тро­ши­ле на ло­би­ра­ње да у за­ко­но­дав­ство уђе кон­ку­рент­ска фи­ло­зо­фи­ја ко­ја њи­ма иде у при­лог: да њи­хо­ви про­из­во­ди лак­ше до­би­ју зе­ле­но све­тло та­ко што би се тре­ти­ра­ли као зна­чај­на на­уч­на ино­ва­ци­ја. 

„На­че­ло ино­ва­тив­но­сти”, за ко­је кри­ти­ча­ри ка­жу да је из­ми­шље­на фра­за, уско­ро би мо­гло пр­ви пут да уђе у је­дан за­кон ЕУ, пи­ше пор­тал „По­ли­ти­ко”. Европ­ски пар­ла­мент да­нас ће гла­са­ти о за­ко­ну за „Хо­ри­зонт Евро­па”, ка­пи­тал­ни про­грам ЕУ за ис­тра­жи­ва­ња и раз­вој од 2021. до 2027. го­ди­не. У на­цр­ту се про­па­ги­ра раз­вој „ре­гу­ла­ти­ве на­кло­ње­не ино­ва­ци­ја­ма кроз кон­ти­ну­и­ра­ну при­ме­ну на­че­ла ино­ва­тив­но­сти”. 

За­го­вор­ни­ци твр­де да он не­ће за­ме­ни­ти на­че­ло пре­до­стро­жно­сти, већ да ће ство­ри­ти оквир на­кло­ње­ни­ји но­вим от­кри­ћи­ма, док кри­ти­ча­ри твр­де да ће ши­ром отво­ри­ти вра­та за про­из­во­де и суп­стан­це с не­ис­пи­та­ним де­ло­ва­њем на здра­вље љу­ди и око­ли­ну. Пре­пи­ска и тех­нич­ка до­ку­мен­та­ци­ја у ко­је је „По­ли­ти­ко” имао увид от­кри­ва­ју ка­ко је кон­зор­ци­јум нај­ве­ћих свет­ских енер­гет­ских и агро­хе­миј­ских ком­па­ни­ја го­ди­на­ма ло­би­рао у Бри­се­лу да се усво­ји „на­че­ло ино­ва­тив­но­сти”. Ра­ди­ли су то пре­ко ор­га­ни­за­ци­је ЕРФ, ко­ја се­бе на­зи­ва не­про­фит­ним тинк-тен­ком, а на спи­ску чла­но­ва има нај­ве­ће ком­па­ни­је чи­ји про­из­во­ди има­ју ути­ца­ја на људ­ско здра­вље или жи­вот­ну сре­ди­ну: „Фи­лип Мо­рис” и БАТ, „Ше­врон”, „Ба­јер”, „Мон­сан­то”, БАСФ...

На јед­ном од са­ста­на­ка с ди­рек­то­ром за ино­ва­ци­је Европ­ске ко­ми­си­је у ма­ју, пред­став­ни­ци хе­миј­ске ин­ду­стри­је су ре­кли да ме­то­де и про­цес од­лу­чи­ва­ња Европ­ске аген­ци­је за хе­ми­ка­ли­је мо­гу да има­ју озбиљ­не по­сле­ди­це за европ­ску ин­ду­стри­ју. У имеј­лу ко­ји је ЕРФ упу­тио ка­би­не­ту европ­ског ко­ме­са­ра за ино­ва­ци­је по­чет­ком 2017. на­уч­не сту­ди­је ко­је не иду на­ру­ку ин­ду­стри­ји опи­са­не су као ква­зи­на­у­ка.

У Ор­га­ни­за­ци­ји кор­по­ра­тив­не Евро­пе, не­вла­ди­ној ор­га­ни­за­ци­ји ко­ја ука­зу­је на ефек­те ло­би­ра­ња ве­ли­ких ком­па­ни­ја на по­ли­ти­ку ЕУ, ис­ти­чу да су нај­пр­ља­ви­је европ­ске ин­ду­стри­је, хе­миј­ска, ду­ван­ска и ин­ду­стри­ја фо­сил­них го­ри­ва, из­ми­сли­ле „на­че­ло ино­ва­тив­но­сти” да би на тр­жи­ште лак­ше про­гу­ра­ле че­сто ри­зич­не про­из­во­де по­пут хе­миј­ских суп­стан­ци, пе­сти­ци­да, ле­ко­ва и про­из­во­да до­би­је­них но­вим ме­то­да­ма ге­нет­ског ин­же­ње­рин­га. Ана­ли­зе су по­ка­за­ле да је ште­та мо­гла у ве­ли­кој ме­ри да се спре­чи да је ве­ћа пре­до­стро­жност при­ме­ње­на у слу­ча­ју азбе­ста или ди­ди­ти­ја. Ор­га­ни­за­ци­ја је на осно­ву за­ко­на о при­сту­пу ин­фор­ма­ци­ја­ма од јав­ног зна­ча­ја до­би­ла до­ку­мен­та­ци­ју ко­ја, ка­ко твр­ди, от­кри­ва на­ме­ру ових ин­ду­стри­ја да по­зи­ва­њем на „ино­ва­тив­ност” под­ри­ју за­ко­не ЕУ о хе­ми­ка­ли­ја­ма, но­вој хра­ни, пе­сти­ци­ди­ма, на­но­про­и­зво­ди­ма и ле­ко­ви­ма.

Ако из­раз уђе у за­ко­не, кор­по­ра­ци­је ће у фа­зи оце­не без­бед­но­сти про­из­во­да мо­ћи да твр­де да се угро­жа­ва ино­ва­тив­ност, што је ре­ла­тив­но ла­ко јер не­ма ја­сне де­фи­ни­ци­је то­га шта је ино­ва­ци­ја, па ће то би­ти ве­ли­ка по­бе­да круп­ног би­зни­са, ка­жу кри­ти­ча­ри.

 „Ин­ду­стри­ја је вр­ло му­дро ус­пе­ла да про­гу­ра не­што што зву­чи ле­ги­тим­но. Зна­те, ко мо­же да бу­де про­тив ино­ва­ци­ја и но­вих рад­них ме­ста? За­пра­во, ма­ли је део ин­ду­стри­је мно­го пу­та био осу­је­ћен прин­ци­пом пре­до­стро­жно­сти”, ка­же хо­ланд­ски про­фе­сор Герт ван Кал­стер.

За Европ­ску ко­ми­си­ју, два прин­ци­па су „две стра­не истог нов­чи­ћа за до­бро­бит гра­ђа­на”. 

„Пре­до­стро­жност је су­штин­ски ва­жна ка­ко би на тр­жи­ште до­ла­зи­ли са­мо без­бед­ни про­из­во­ди. Ме­ђу­тим, не сме­мо да огра­ни­чи­мо по­тен­ци­јал ино­ва­тив­них и мо­жда ре­во­лу­ци­о­нар­них тех­но­ло­ги­ја ко­је има­ју вред­ност за дру­штво и еко­но­ми­ју”, ре­кла је порт­па­рол­ка ко­ми­си­је. 

Пред­став­ник не­мач­ке хе­миј­ске ком­па­ни­је БАСФ на­вео је као при­мер ино­ва­ци­је ко­ја ће убла­жи­ти про­блем пре­хра­не жи­во­ти­ња, њи­хо­ву но­ву хра­ну за ло­со­са на ба­зи уља ка­но­ле. Про­из­вод је до­био одо­бре­ње у Ла­тин­ској Аме­ри­ци, а у Евро­пи че­ка на до­зво­лу.

„Тре­нут­но за сва­ки ки­ло­грам ло­со­са ко­ји се по­је­де мо­ра­те да из­ву­че­те три-че­ти­ри ки­ла ри­бе из Атлан­ти­ка да би­сте на­хра­ни­ли ло­со­са. То ни­је до­бро за жи­вот­ну сре­ди­ну, пин­гви­не, мор­ске ла­во­ве ни би­ло ког дру­гог”, ре­као је за „По­ли­ти­ко” Пол Ле­нард из БАСФ-а. 

Го­во­ре­ћи о ри­зи­ку за по­тро­ша­че, ре­као је да је он са­став­ни део жи­во­та, јер, ка­ко је ре­зо­но­вао за „По­ли­ти­ко”, „ни­ком се не из­ла­зи из кре­ве­та с иде­јом да уоп­ште не­ће ри­зи­ко­ва­ти јер у том слу­ча­ју не би си­ла­зио ни низ сте­пе­ни­це”.

Коментари9
98ac1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Живко(пиши ћирилицом)
Kaд нам овакве компаније(читај алаве и гладне звери) буду кројиле судбине(не сумњам да то већ раде, иако ''још'' нисмо у Европи),браћемо кожу на шиљак!Оваквим новим дефиницијама наступа(тзв.иновативност),само другачије зову нову орвеловску судбину света! Прво ће бити инвеститори(инвестирају у себе!) на нашој земљи,а онда и у нашим мозговима! Е сад колико ту обичан човек има простора за одбрану, то ће се видети(простор нам је веома сужен!),а све нас воде корумпирани политичари, само је питање да ли и умемо и да размишљамо ....
Sanja
Auuu... Mismo ni svesni šta će nam "skuvati" ovi, ako im prođe ovo... Ne verujem da će samo lososi jesti "inovativnu" hranu, nemaju samo oni problema sa ishranom.
ladislav zulj
GLOBALIZACIJA kuga 21 stoljeca, mi to nevidimo jer ej moramo upucat selfi koji jedemo u McDonalds dok ovi na drugu stranu rade punom parom da ''INOVACIJAMA'' nama olaksaju zivot etu uz "MALU" naknadicu na njihov INOVATIVNI racun………… ZIVIM U USA pogledajte samo tamo ljude i debljinu i ovde u Evropi netreba ti duze od 15 minuta da skontas da nesto SMRDI tamo a nije SARMA sto kaze Mute iz Slozne Brace :-)))) u USA je sve zakonski pa i da se u Pile ubaci mala doza ARSENA inace otrov jer taj arsen daje ljepu boju mesa a i moze ostati duze na polici... Sad je kvaka da je zakon proguran da taj ARSEN nemora niti biti na onoj etiketi sastojaka... Znaci sve zakonski.......:-) Ocemo li to u HRANI? i mogu sad danima navoditi.......... Ali kako rece samo dodji tamo i ovde osvrni se oko sebe sve ceti bit jasno......... ali pogledaj i ovde od kad Mc DONALDS EKONOMIJA dodje sta vidis sve vise djece i odrasli lici na balone a ne LJUDE... Vrijeme je da se vise ukljucimo u realan zivot a bacimo IPHONE
Zoran
"Ако из­раз уђе у за­ко­не, кор­по­ра­ци­је ће у фа­зи оце­не без­бед­но­сти про­из­во­да мо­ћи да твр­де да се угро­жа­ва ино­ва­тив­ност, што је ре­ла­тив­но ла­ко јер не­ма ја­сне де­фи­ни­ци­је то­га шта је ино­ва­ци­ја"_______ Isto vam je i sa budicm lekom protiv starosti. Rade na tome i to mozda moze da se uspori i tako to. Problem je sto po zakonu ne smeju da prodaju lek protiv starosti jer starost nije bolest. E, radi se i na tome da se po zakonu starost tretira kao bolest. I sad ne verujem da ce iko da pravi problem da se starost prog;lasi za bolest. Citam sinoc...Monteskije, ko vec, rekao nesto kao: Taman covek umno sazri, telo pocinje da popusta. I to je potpuno tacno.
Sreten Bozic -Wongar
Najvece zlo za unistenje prirode koju su USA izmislile tokom rata u Vietnamu. Daleka im pusta kuca bila. Zagadio sam svoje imanje sa tim otrovom.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља