субота, 17.08.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 17:29

„Енергетика” дугује 17 милијарди динара

Крагујевачка топлана је државна фирма у процесу приватизације, а за шест месеци би требало да постане градско комунално предузеће
Аутор: Бране Карталовићсреда, 12.12.2018. у 17:21
Погони крагујeвачке топлане (Фото Б.К.)

Кра­гу­је­вац – Од пре не­ко­ли­ко да­на, ка­да је ЈП „Елек­тро­при­вре­да Ср­би­је” бло­ки­ра­ло ра­чун „Енер­ге­ти­ке” због ду­га за стру­ју од око 1, 4 ми­ли­јар­де ди­на­ра, кра­гу­је­вач­ка то­пла­на је по­но­во у фо­ку­су ов­да­шње јав­но­сти. Не са­мо да се Кра­гу­јев­ча­ни пи­та­ју хо­ће ли се ове зи­ме смр­за­ва­ти већ и ка­ко ће „Енер­ге­ти­ка” убу­ду­ће ра­ди­ти, с об­зи­ром на то да је реч о др­жав­ном пред­у­зе­ћу у про­це­су при­ва­ти­за­ци­је. Пре­ма ре­чи­ма Вла­ди­ми­ра Мак­си­мо­ви­ћа, већ­ни­ка за­ду­же­ног за ко­му­нал­ну по­ли­ти­ку и по­моћ­ни­ка ди­рек­то­ра „Енер­ге­ти­ке”, ова то­пла­на би за шест ме­се­ци тре­ба­ло да по­ста­не град­ско ко­му­нал­но пред­у­зе­ће.

– Од пре два ме­се­ца смо у про­це­су при­ва­ти­за­ци­је. То не зна­чи да ће то­пла­на би­ти про­да­та не­ком при­ват­ни­ку, већ да ће се тран­сфор­ми­са­ти из др­жав­ног у град­ско ко­му­нал­но пред­у­зе­ће. Тај по­сту­пак би тре­ба­ло да бу­де окон­чан нај­да­ље за шест ме­се­ци, а у про­це­су при­ва­ти­за­ци­је би­ће ре­шен и про­блем ду­го­ва – об­ја­шња­ва Мак­си­мо­вић, на­по­ми­њу­ћи да је обез­бе­ђен и но­вац за од­ла­зак пре­ко­број­них рад­ни­ка ко­ји су при­хва­ти­ли др­жав­ни со­ци­јал­ни про­грам.

У град­ској то­пла­ни тре­нут­но су за­по­сле­на 444 рад­ни­ка, а за до­бро­вољ­ни од­ла­зак из пред­у­зе­ћа, са нов­ча­ним от­прем­ни­на­ма, при­ја­ви­ло се њих 60, на­во­ди Мак­си­мо­вић у раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку”, исто­вре­ме­но от­кри­ва­ју­ћи ри­пли­јев­ски, али ни­ма­ло сме­шан по­да­так о укуп­ном ду­гу кра­гу­је­вач­ке „Енер­ге­ти­ке”, ко­ји из­но­си не­ве­ро­ват­них 17 ми­ли­јар­ди ди­на­ра.

– За­и­ста из­гле­да не­ве­ро­ват­но, али реч је о ста­рим ду­го­ви­ма ко­ји су на­ста­ли пре ви­ше де­це­ни­ја, још док је „Енер­ге­ти­ка” би­ла део „За­ста­ве”. На­и­ме, на „Енер­ге­ти­ку” су, прак­тич­но, пре­ба­че­ни сви ду­го­ви „За­ста­ве” јер фа­бри­ка ауто­мо­би­ла дру­га­чи­је ни­је мо­гла да на­ђе стра­те­шког парт­не­ра. Бу­ду­ћи да је „Енер­ге­ти­ка”, та­ко да ка­жем, жр­тво­ва­на да би се ре­шио не са­мо ве­ли­ки кра­гу­је­вач­ки већ и др­жав­ни про­блем, са­да од др­жа­ве оче­ку­је­мо да у про­це­су при­ва­ти­за­ци­је бу­ду са­ни­ра­ни сви ду­го­ви ко­је је то­пла­на пре­у­зе­ла на се­бе – ка­же Мак­си­мо­вић, по­ру­чу­ју­ћи да ће уско­ро би­ти ре­шен и про­блем ду­га за стру­ју, те да Кра­гу­јев­ча­ни не мо­ра­ју да бри­ну хо­ће ли им ове зи­ме ста­но­ви би­ти то­пли.

На мре­жу „Енер­ге­ти­ке” при­кљу­че­но је ви­ше од 20.000 по­тро­ша­ча у Кра­гу­јев­цу, углав­ном по­ро­дич­них до­ма­ћин­ста­ва, а стал­но снаб­де­ва­ње то­плот­ном енер­ги­јом, упр­кос про­бле­ми­ма, ни­је пре­ки­да­но још од сре­ди­не ше­зде­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка ка­да је ово пред­у­зе­ће осно­ва­но. Ра­ни­је је би­ло про­бле­ма с на­бав­ком угља, по­го­то­во от­ка­ко је си­стем „Ре­са­ви­ца” за­пао у по­те­шко­ће, али наш са­го­вор­ник на­по­ми­ње да са­да има до­вољ­но свих вр­ста енер­ге­на­та и да чи­тав си­стем ра­ди го­то­во бес­пре­кор­но.

– Има­мо 35.000 то­на угља на за­ли­ха­ма, тан­ко­ви су пу­ни ма­зу­та, не­ма­мо ви­ше про­бле­ма са снаб­де­ва­њем га­сом, ко­тло­ви су на вре­ме ре­мон­то­ва­ни и чи­тав тех­но­ло­шки про­цес се од­ви­ја без ве­ћих по­те­шко­ћа. Не­ма­мо ни при­ту­жби гра­ђа­на као ра­ни­је. Уоп­ште, ово нам је јед­на од нај­бо­љих се­зо­на, си­гур­но нај­у­спе­шни­ја у по­след­њих не­ко­ли­ко го­ди­на – ка­же Мак­си­мо­вић за „По­ли­ти­ку”.

Упр­кос овим ре­зул­та­ти­ма, ста­нов­ни­ци по­је­ди­них на­се­ља се ипак жа­ле на сла­бо гре­ја­ње, а узро­ци су по­вре­ме­ни ква­ро­ви на мре­жи. Це­ви су до­тра­ја­ле и не­рет­ко пу­ца­ју, а ка­па­ци­те­ти под­ста­ни­ца ни­су увек у скла­ду с по­тре­ба­ма по­тро­ша­ча, по­себ­но у нај­хлад­ни­јим да­ни­ма. Кад је реч о та­ко­зва­ном исто­риј­ском ду­гу „Енер­ге­ти­ке”, тре­ба на­по­ме­ну­ти да су нај­ве­ћи по­ве­ри­о­ци јав­на пред­у­зе­ћа ЕПС и „Ср­би­ја­гас”.

 


Коментари3
0d642
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Dušan.L.
Vladimire vaš optimizam nije potkrepljen činjenicama,vaša predviđanja nisu takođe.Strategija države je da bude uvozno zavisna i od energenata i od opreme a možda id ljudi.Kvantum intiligencije u Energetici je u padu,kapital je u padu tako da je odgovor jasan i on za građane nije dobar.
Zooox
Sve ce to gradjani Vojvodine platiti. Samo se vi grejte za dzabe.
Vranjanac-CH
Ma opušteno, naplatiće i to neko nekad.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља