недеља, 18.08.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 12:48

Спре­ма ли се Русија да гради војну базу у Ве­нецуе­ли

О рас­поређи­вању руских сна­га, о чему сада пише „Не­зависима газета”, говорило се и за вре­ме Уга Ча­веса, али та операција није реализована
Аутор: Јелена Стевановићчетвртак, 13.12.2018. у 17:00
Ави­он Ту-160 по­сле сле­та­ња у земљу Николаса Мадура - Фото АП

Мо­сква се спре­ма да из­гра­ди ду­го­роч­но вој­но при­су­ство у Ла­тин­ској Аме­ри­ци и у том ци­љу је по­чет­ком не­де­ље по­сла­ла стра­те­шке бом­бар­де­ре у Ве­не­цу­е­лу, ја­вља­ју ру­ски ме­ди­ји по­зи­ва­ју­ћи се на не­и­ме­но­ва­не вој­не и ди­пло­мат­ске из­во­ре.

Кремљ је и ра­ни­је на­го­ве­шта­вао да би мо­гао да отво­ри вој­ну ба­зу у ју­жно­а­ме­рич­кој др­жа­ви, што се ни­кад ни­је оства­ри­ло, али „Не­за­ви­си­ма га­зе­та” твр­ди да је вла­да са Цр­ве­ног тр­га сад ре­ши­ла да рас­по­ре­ди бом­бар­де­ре на ве­не­цу­е­лан­ском остр­ву у Ка­рип­ском мо­ру. Вој­ни ави­о­ни би­ће ста­ци­о­ни­ра­ни на остр­ву Ор­чи­ла, 200 ки­ло­ме­та­ра се­ве­ро­и­сточ­но од Ка­ра­ка­са, пре­нео је ју­че Рој­терс пи­са­ње ру­ског ли­ста.

У по­не­де­љак су у ла­ти­но­а­ме­рич­ку зе­мљу до­ле­те­ла два ру­ска бом­бар­де­ра Ту-160, спо­соб­на да но­се ну­кле­ар­не и кон­вен­ци­о­нал­не ра­ке­те до­ме­та 5.500 ки­ло­ме­та­ра. Иако су ави­о­ни зва­нич­но сти­гли на вој­ну ве­жбу, њи­хо­во до­ла­зак је схва­ћен као ру­ска по­др­шка со­ци­ја­ли­стич­кој вла­ди Ни­ко­ла­са Ма­ду­ра. Пре­ма за­ко­ни­ма бо­ли­вар­ске ре­пу­бли­ке, та­мо се не сме­ју отва­ра­ти стра­не вој­не ба­зе, али се стра­ним вој­ним ави­о­ни­ма мо­же из­да­ти до­зво­ла за при­вре­ме­ни бо­ра­вак. 

О ру­ској вој­ној ба­зи спе­ку­ли­са­ло се и у сеп­тем­бру, кад је „Спут­њик” на шпан­ском је­зи­ку пи­сао да би ру­ско вој­но при­су­ство мо­гло да спре­чи аме­рич­ку вој­ну ин­тер­вен­ци­ју про­тив Ма­ду­ро­ве вла­де. Би­ла је то ре­ак­ци­ја на из­ја­ву ше­фа Бе­ле ку­ће До­нал­да Трам­па да не ис­кљу­чу­је ни­јед­но ре­ше­ње за Ве­не­цу­е­лу, у че­му се ви­де­ла мо­гућ­ност ору­жа­не ин­тер­вен­ци­је и сме­не ре­жи­ма у Ка­ра­ка­су. Кре­мљу је у ин­те­ре­су да оп­ста­не са­да­шња вла­да јер пре­ко ње вр­ши ути­цај у Ла­тин­ској Аме­ри­ци, а са ча­ви­сти­ма је скло­пио и уно­сне нафт­не уго­во­ре. 

Ни­јед­на пре­сто­ни­ца ни­је по­твр­ди­ла ни де­ман­то­ва­ла са­зна­ња „Не­за­ви­си­ме га­зе­те”. Ако се при­ча о вој­ној ба­зи ис­по­ста­ви као тач­на, она ће у САД би­ти про­ту­ма­че­на као по­ку­шај Ру­си­је да про­дре у аме­рич­ко „дво­ри­ште”. Пре­ма Мон­ро­о­вој док­три­ни, Ла­тин­ска Аме­ри­ка мо­ра би­ти под ути­ца­јем Ва­шинг­то­на, ко­ји не­ће тр­пе­ти по­ку­ша­је оста­лих зе­ма­ља да ути­чу на де­ша­ва­ња у аме­рич­ком су­сед­ству. 

Спе­ку­ла­ци­је о ру­ском вој­ном при­су­ству ни­су но­ве јер је Уго Ча­вес као пред­сед­ник Ве­не­цу­е­ле још 2008. ну­дио Ру­си­ма да у ње­го­вој зе­мљи отво­ре вој­ну ба­зу. Вла­да са Цр­ве­ног тр­га ни­је при­хва­ти­ла по­ну­ду, ма­да је по­сла­ла стра­те­шке бом­бар­де­ре на вој­ну ве­жбу. Као и са­да због ра­та у Укра­ји­ни, Мо­сква је и та­да би­ла под при­ти­ском За­па­да због ра­та у Гру­зи­ји. Од­но­си из­ме­ђу Бе­ле ку­ће и Кре­мља би­ли су на нај­ни­жем ни­воу и због аме­рич­ке на­ја­ве да ће у ис­точ­ној Евро­пи по­ста­ви­ти ра­кет­ни штит. 

О рас­по­ре­ђи­ва­њу ру­ског оруж­ја у Ла­тин­ској Аме­ри­ци по­но­во се пи­са­ло 2014. кад је ру­ско ми­ни­стар­ство од­бра­не по­твр­ди­ло да о овом пи­та­њу пре­го­ва­ра с Ве­не­цу­е­лом, Ни­ка­ра­гвом и Ку­бом, ма­да ни од то­га ни­је ни­шта би­ло. Пре не­ко­ли­ко ме­се­ци ве­не­цу­е­лан­ски ам­ба­са­дор у Мо­скви је из­ја­вио да се у ње­го­вој зе­мљи ни­је раз­ми­шља­ло о овој мо­гућ­но­сти.

Ка­ко су от­кри­ли ру­ски вој­ни и ди­пло­мат­ски из­во­ри, по­вод за рас­по­ре­ђи­ва­ње стра­те­шких бом­бар­де­ра на ка­рип­ском остр­ву је­сте Трам­по­ва на­ја­ва да ће се САД по­ву­ћи из Спо­ра­зу­ма о ну­кле­ар­ним сна­га­ма сред­њег до­ме­та, ко­ји су Ва­шинг­тон и Мо­сква пот­пи­са­ли пре ви­ше од 30 го­ди­на. Пре­ма том до­ку­мен­ту, хлад­но­ра­тов­ским ри­ва­ли­ма је за­бра­ње­но да про­из­во­де, раз­ме­шта­ју и го­ми­ла­ју ну­кле­ар­не и кон­вен­ци­о­нал­не ба­ли­стич­ке и кр­ста­ре­ће ра­ке­те ко­је се лан­си­ра­ју с коп­на и има­ју до­мет од 500 до 5.500 ки­ло­ме­та­ра.

Шеф ва­шинг­тон­ске ад­ми­ни­стра­ци­је је об­ја­снио да же­ли да се по­ву­че за­то што се Ру­си­ја не при­др­жа­ва по­год­бе и за­то што се до­го­вор не од­но­си на дру­ге зе­мље па Ки­на сло­бод­но раз­ви­ја ра­ке­те сред­њег до­ме­та. Из Кре­мља су од­го­во­ри­ли да је Аме­ри­ка пре­кр­ши­ла пра­ви­ла кад је по­ста­ви­ла ра­кет­ни штит у Ру­му­ни­ји и Пољ­ској и по­зва­ли Трам­па да не по­ни­шта­ва спо­ра­зум.

 


Коментари38
ad1bd
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Ruslan
Rusija je danas najjaca vojna sila na vodi, kopnu i u vazduhu. To Rusiji treba da bi zastitila svoju ogromnu teritoriju od zapadnih lesinara. Normalno da narod trpi, ali takdoje Yankee trpe, srednja klasa se pretvorila u siromasnu klasu i njihov dug je preko 20 biliona dolara, tako da idu unazad. Prvobitna ljudska zajednica, robovlasnicki poredak i feudalizam su otpevali, sto uskoro predsotaje kapitalizmu. Mozda ne volite solicjalizam, ali buducnost ljudskog drustva su socijalni sistemi. Mozda ne znate, ali Rusija i Kina nemaju nikakvih dugova i idu napred. Kina je od nedavna de facto prva ekomomsla sila u svetu, a Indija ce uskoro postati druga, dakle vasi Yankee idu uporno dole.
Еустахије да се боље чује
Не знам о чему се овде прича, када су руски авиони одлетели кући из Венецуеле. Или како се каже - џаба сте русофобски кречили. Нит базе, нит је то икоме била намера. Али, папир трпи све....
Reporter iz Rusije
Ma kakva baza, kakvi bakraci... Plata kuvara u Sankt Peterburgu 2013e je bila oko 33.000rub za 180h mesecno sto je bilo oko 1000$, danas je plata kuvara 27.000rub u proseku sto iznaosi malo vise od 400$... Imam osecaj kao da onih 600$ nedostatka svaki radnik placa za Rusko vojno jacanje.
Рус Михаил
@Игор Г. Добро јутро. Најзад сте се пробудили. 1.Сама помисао да би Русија могла имати базу близу америчких обала, као што је то било 1962., и што се завршило повлачењем америчких ракета из Турске заузврат ликвидације те совјетске базе, могла би натерати Американце на озбиљне преговоре.2. Стварно нисте знали да САД не само да су учлањене у НАТО ПАКТ, него и његова ударна снага. А то значи да све базе НАТО-а близу руских граница итекако су везане за Америку. Мање спавања, више учења, колего!
Игор Г.
„Рус Михаил" на жалост ви ту тему нисте савладали те вам препоручујем још учења. Шта кажете, ал' је било бежаније са Кариба 1962 г.
Препоручујем 3
Рус Михаил
Дорогой Игорёк! Види се да сте релативно добро савладали тему "Карипска криза" 1962. године. Оцена је "ДОБАР". Домаћи задатак је "Агресивни пакт НАТО. Улога САД у том блоку". Будите марљив.
Препоручујем 10
Прикажи још одговора
Nenad
Rusi nemaju love ni da grade baze kod sebe, sve su pokrali.
Мита Трандафилов
Како среће да ми "немамо" лове као они. Од војске направили научно фантастично чудо, а војне базе ничу као печурке са најмодернијим градовима за особље око њих. Толико.
Препоручујем 7
Felipe
Iako ovaj komentar ima rusofobni karakter, u sebi sadrži dosta istine. Krađa državne imovine u Rusiji je nešto što se podrazumeva kao normalno. Ako Putin ikada izgubi izbore, izgubiće ih zbog toga što se nije obračunao sa korupcijom. Milijarde dolara namenjenih armiji, modernizaciji i razvoju nestaju svake godine i završavaju u džepovima činovničkih lopova. Onda ti lopovi kupuju nekretnine po svetu i baškare se kao uspešni i zaslužni građani, dok odbrana zemlje i standard ljudi stagniraju. Ima toga i u SAD ali je tamo finansijska situacija ipak bolja.
Препоручујем 5

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља