недеља, 07.06.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 17.12.2018. у 11:19 Жељ­ко Шајн
Интервју: Оливер Ристовски, заменик министра правде Републике Македоније

Србија није имала обавезу да задржи Груевског

Тачно је да Србија није имала никаквих обавеза да задржи или ухапси Николу Груевског када је он пролазио кроз њену територију, а чињеница је и да за њим није била расписана међународна потерница
Оливер Ристовски (Фо­то Ми­ни­стар­ство прав­де Ре­пу­бли­ке Ма­ке­до­ни­је)

Спе­ци­јал­но за „По­ли­ти­ку”

– Суд­ске про­це­се у ко­ји­ма је Ни­ко­ла Гру­ев­ски осу­ђен над­гле­да­ла је ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца и ни­је про­на­шла до­ка­зе да су по­ли­тич­ки на­ме­ште­ни, већ упра­во су­прот­но – по­здра­ви­ла је на­пор у ко­нач­ном про­це­су­и­ра­њу по­сту­па­ка ви­со­ке ко­руп­ци­је. Гру­ев­ски ни по јед­ном осно­ву, прав­но гле­да­но, не ис­пу­ња­ва усло­ве да до­би­је азил и за­то оче­ку­је­мо да му он бу­де од­у­зет и да бу­де из­ру­чен у Ре­пу­бли­ку Ма­ке­до­ни­ју – ка­же Оли­вер Ри­стов­ски, за­ме­ник ма­ке­дон­ског ми­ни­стра прав­де.

EУ вас је по­др­жа­ла у зах­те­ву да се Гру­ев­ском су­ди у Ма­ке­до­ни­ји. Али, он је до­био азил у Ма­ђар­ској, чла­ни­ци ЕУ. Ка­ко то ко­мен­та­ри­ше­те?  

Вла­да Ре­пу­бли­ке Ма­ке­до­ни­је, Ми­ни­стар­ство прав­де, као и це­ло­куп­на ма­ке­дон­ска јав­ност, оче­ку­ју да ће Ма­ђар­ска, као зе­мља чла­ни­ца ЕУ, ко­ја је део европ­ске по­ро­ди­це и ко­ја је ду­жна да по­шту­је европ­ске прав­не вред­но­сти, на кра­ју до­не­ти је­ди­ну мо­гу­ћу и на за­ко­ну за­сно­ва­ну од­лу­ку – до­зво­ли­ти из­ру­че­ње осу­ђе­ни­ка Ни­ко­ле Гру­ев­ског у Ре­пу­бли­ку Ма­ке­до­ни­ју и по­ни­шти­ти сво­ју прет­ход­но до­не­се­ну од­лу­ку за да­ва­ње ази­ла из по­ли­тич­ких раз­ло­га. Ап­со­лут­но су ла­жни на­во­ди Гру­ев­ског да је суд­ски про­гон по­кре­нут про­тив ње­га из по­ли­тич­ких раз­ло­га и да по­сто­ји прет­ња по ње­го­ву без­бед­ност. Суд­ски пред­ме­ти ко­ји се во­де про­тив ње­га је­су за кри­ми­нал­на де­ла. Бив­ши пре­ми­јер имао је и сво­је про­фе­си­о­нал­но обез­бе­ђе­ње, а до да­нас не­ма ни­ка­квих зва­нич­них при­ја­ва о евен­ту­ал­ним прет­ња­ма пре­ма ње­му или пре­ма ње­го­вој по­ро­ди­ци.

Гру­ев­ски је, на пу­ту ка Ма­ђар­ској, про­шао кроз зе­мље чла­ни­це НА­ТО-а – Ал­ба­ни­ју, Цр­ну Го­ру. Ни­је мо­гао то сам да ура­ди. У штам­пи се твр­ди да по­сто­ји по­ли­тич­ки до­го­вор за та­ко не­што, да су ње­го­ви љу­ди и да­ље у свим др­жав­ним струк­ту­ра­ма, па и у ва­шем ми­ни­стар­ству, а да су му по­себ­но по­ма­га­ли при­пад­ни­ци Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва Ма­ђар­ске. Шта је о то­ме ту­жи­ла­штво от­кри­ло?

Не мо­гу да ко­мен­та­ри­шем по­ступ­ке ко­ји су у то­ку. Сма­трам да тај фак­тор – зе­мље чла­ни­це НА­ТО-а – и ње­го­во бек­ство не тре­ба до­во­ди­ти у ко­ре­ла­ци­ју. Од­но­си Ре­пу­бли­ке Ма­ке­до­ни­је с тим зе­мља­ма су на ви­со­ком при­ја­тељ­ском ни­воу и убе­ђен сам да ће та­ко и оста­ти. Они мо­гу са­мо да се про­ду­бе, ни­ка­ко да се на­ру­ше.

Ср­би­ја се спо­ми­ње као зе­мља чи­ја је оба­ве­за би­ла да га за­у­ста­ви, а за то ни­је би­ло ме­ђу­на­род­ног за­кон­ског осно­ва. Ка­ква је са­рад­ња Ми­ни­стар­ства прав­де Ср­би­је и Ма­ке­до­ни­је у ве­зи са слу­ча­јем Гру­ев­ског и уоп­ште?

У по­ступ­ци­ма у ме­ђу­на­род­ној прав­ној по­мо­ћи бес­пре­кор­на је са­рад­ња из­ме­ђу Ре­пу­бли­ке Ма­ке­до­ни­је и Ре­пу­бли­ке Ср­би­је. Тач­но је да Ср­би­ја ни­је има­ла ни­ка­квих оба­ве­за да за­др­жи или ухап­си Ни­ко­лу Гру­ев­ског ка­да је он про­ла­зио кроз ње­ну те­ри­то­ри­ју, а чи­ње­ни­ца је и да за њим ни­је би­ла рас­пи­са­на ме­ђу­на­род­на по­тер­ни­ца.

Ко­ли­ко је ме­ни по­зна­то, ни­је­дан зва­нич­ник из Вла­де Ре­пу­бли­ке Ма­ке­до­ни­је ни­је упу­тио кри­ти­ку Ср­би­ји ни­ти је за­тра­жио об­ја­шње­ње за то што Гру­ев­ски ни­је ухап­шен. На но­ви­нар­ске спе­ку­ла­ци­је, лич­не ста­во­ве по­је­ди­на­ца и на­пи­се на дру­штве­ним мре­жа­ма не­мам ко­мен­тар. По­на­вљам, ни­јед­на од су­сед­них др­жа­ва кроз ко­је је про­шао Гру­ев­ски пре не­го што је рас­пи­са­на ме­ђу­на­род­на по­тер­ни­ца ни­је би­ла ду­жна, ни­ти је сме­ла да га ухап­си за де­ла ко­ја су на­пра­вље­на у Ре­пу­бли­ци Ма­ке­до­ни­ји. Не знам за­што би то уоп­ште би­ло пред­мет ди­ску­си­је.

Коментари5
a416f
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

usaf
Ovo ne treba komentirati-covjek je u pravu,kao i vlasti Srbije!Nema poternice-nema uhicenja gospodo!Krivci su u MK!!!
mirjana
da li je Gruevski prisvojio taj "sporni Mercedes"?
Ташко Васиљев
@mirjana, Јесте, присвојио га. Према сопственом гласу који се чује на снимљеним разговорима (направљених по наређењу његовог брата од ујака) купљен је за њега о државном трошку да би се возио са породицом и дечицом, а требали су глумити да је МУП-ов и да га употребљавају када дођу страни државници да не би испало како сам признаје, да је купљен због њега. И, није само због Мерцедеса. Тај је куповао стиропор и гипс-картон за надрибарок, а наплаћивао га као да је куповао злато и дијаманте. Дворац ВМРО-ДПМНЕ је најскупља зграда некие партије у Европи, а налази се у најсиромашнијој земљи Европе. Има још пуно тога на савести: подмићивање и местење судске власти, мештење избора, изнуђивање, умешаност у убиства новинара Младенова, Косте Крпача који им је прао новац, прикривање оног младића Нешковског ликвидираног усред победничке прославе ВМРО-ДПМНЕ... Све укупно, ако је по правди - не гину му једно 50 година строгог затвора!
Ташко Васиљев
Наравно да Србија није имала никаквих обавеза да ухапси или приведе побеглог криминалца Грујевског. То је била дужност и обавеза македонских полициских и судских органа, који намерно нису извршили задатак за који су били дужни извршити га! Не може се прогласити политичким прогоном најтранспарентније суђење у задњих 10 година човеку који је стиропор и гипс-картон наплаћивао као да су злато и дијаманти. Није ни тајна како је он пребегао у Мађарску - помогли су му један биши македонски амбасадор у Албанији и Мађарској, вмровске структуре из УБК и МУПа Македоније уграђене и цврсто укорењене у државни систем Македоније, као и албански качаци и терористи из УЧК-ДУИ којима је годинама повлађивао да би добивао гласове на изборима и да би гласали за његове сумануте идеје. Наравно, уништавање и економско подривање Македоније је највише одговарало качацима и бугарској испостави у Македонији ВМРО-ΔΡΠΑΜΕ.
Makedonec
@Tashko.Dali bez znanja Zaeva i njegovog rezhima i njihove dozvole,Gruevski mogao da pobegne?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља