петак, 06.12.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 13:37
БАЛКАНСКИ ЕВЕРГРИН

Ворхолова Барбара

Да ли су новинари постали секта која је, мазећи политичаре по глави, учинила све да себи дође главе
Аутор: Александар Апостоловскипонедељак, 17.12.2018. у 11:46

Пре не­ко­ли­ко да­на, при­шао ми је мо­мак ко­ји је про­пао у но­ви­нар­ству, али је ус­пео на „Тви­те­ру”. Жу­ља­ла га је ре­че­ни­ца и ни­је же­лео да ме по­слу­ша ка­да сам му пре­по­ру­чио да, пре не­го што оде на Бај­ло­ни­је­ву пи­ја­цу, про­у­чи де­тек­тив­ску ме­та­фи­зи­ку у ро­ма­ни­ма Ум­бер­та Ека. То му, раз­у­ме се, ни­је би­ло по­треб­но да би умео да про­чи­та ко­ли­ко ко­шта­ју кра­став­ци, већ да би опи­сао ка­ко се у су­бо­ту у под­не, по сне­гу, про­би­ја кроз ап­стракт­ни мо­дел хи­по­те­тич­но­сти дор­ћол­ске пи­јач­не гун­гу­ле, ко­ји, за­пра­во, пред­ста­вља Те­зе­јев ла­ви­ринт До­њег гра­да. 

Кли­ња ме гле­дао чуд­но. Зар да та­ко про­ћер­да сво­ју све­тлу но­ви­нар­ску бу­дућ­ност? Же­лео је да од­мах по­ста­не ко­лум­ни­ста. „Или ћу да бу­дем ко­лум­ни­ста или ме стре­љај­те”, за­ва­пио је! Иако ово дру­го ни­је до­зво­ље­но, ма­да би, уз из­ве­сно пла­ни­ра­ње, ор­га­ни­за­ци­ју, па­жљи­во би­ра­ње са­рад­ни­ка и еки­пе за чи­шће­ње тра­го­ва мо­гло да се ор­га­ни­зу­је, као чин до­бра за пи­са­ну реч, кли­ња је ипак збри­сао. Из­ве­шта­ва­ње о це­на­ма кром­пи­ра схва­тио је као спре­ча­ва­ње свог пра­ва на по­ли­тич­ко ми­шље­ње, а по­том и као гу­ше­ње сло­бо­де го­во­ра. 

Ма­ли­ша, ви­дим, до­бро на­пре­ду­је. Ути­цај­ни је тви­те­раш. Схва­тио је да сва­ки вла­сник на­ло­га на дру­штве­ним мре­жа­ма, за­пра­во, по­ста­је ме­диј сам по се­би, а збир свих тих ха­о­тич­них и ма­хом не­пи­сме­них ми­сли пред­ста­вља око­сни­цу ха­о­тич­ног но­вог ин­фор­ма­тич­ког све­та. Прет­по­ста­вљам да би се Ср­ђа По­по­вић, во­ђа „От­по­ра”, слат­ко на­сме­јао на кон­ста­та­ци­ју „ха­о­тич­но”, с об­зи­ром на то да је на­из­глед стра­вич­на гу­жва на сај­бер ме­диј­ској ма­ги­стра­ли за­пра­во бес­пре­кор­но уре­ђе­на, о че­му би, ина­че, мо­гао по­не­што да ка­же друг Сно­у­ден. 

Али ма­ли­ша се већ про­би­ја у јед­ној од пар­ти­ја. Ви­дим га већ на са­вет­нич­ком ме­сту. Мла­да но­ви­нар­ка Сту­ди­ја Б Бар­ба­ра Жи­во­тић мо­жда ни­је има­ла та­кву ам­би­ци­ју, али је пре­ра­но уба­че­на у ка­љу­гу срп­ске по­ли­ти­ке и но­ви­нар­ства. Тек јој је 22 го­ди­не и да ње­ни уред­ни­ци при­па­да­ју ста­рој шко­ли, оној ко­ја по­чет­ни­ке ша­ље на Ка­ле­нић, ње­на ка­ри­је­ра има­ла би дру­га­чи­ју пу­та­њу. Да је за­по­чи­ња­ла ка­ри­је­ру у епо­хи Ђо­ке Вје­шти­це и да је он по­слао да из­ве­шта­ва с по­ли­тич­ког до­га­ђа­ја, би­ло би то јед­на­ко по­ку­ша­ју да је гур­не с вр­ха Бе­о­гра­ђан­ке. Да­нас јој је са­мо не­бо гра­ни­ца! 

То по­ка­зу­је ка­ко је сла­ва, на­ро­чи­то ла­жна, ису­ви­ше при­ма­мљи­ва у до­ба екс­пло­зи­је дру­штве­них мре­жа, ка­да се за­пра­во пам­те сли­ка, сцен­ски ефек­ти и пра­ти­о­ци на „Тви­те­ру”. Бар­ба­рин лик био је до­вољ­но ду­го у ка­дру да би се­би обез­бе­ди­ла вор­хо­лов­ску сла­ву. Ко­ли­ко ће она тра­ја­ти? Сва­ка­ко ду­же од Ен­ди­је­вих 15 ми­ну­та, што по­твр­ђу­је про­ро­чан­ство Алек­сан­дра Ти­ја­ни­ћа да, па­ра­док­сал­но зву­чи, ни­ка­да ни­је лак­ше на­пра­ви­ти ка­ри­је­ру у ме­ди­ји­ма. До­ду­ше, Ти­ја­нић је био ста­ро­вре­мен­ски тип, па је ве­ро­вао да се одва­ја­ње та­лен­та од ма­се мо­же учи­ни­ти пи­сме­но­шћу, ело­квен­ци­јом, ин­те­гри­те­том и твр­до­гла­вим др­жа­њем за соп­стве­ну су­је­ту. Та­ко ти­пич­но за Ти­ја­ни­ћа. Иако је по­гре­шио, по­ка­за­ло се да је био у пра­ву! 

Мла­да ко­ле­ги­ни­ца ни­је по­ка­за­ла ни­шта од то­га, али ар­ми­ја ли­це­ме­ра ко­ја је но­ви­нар­ску де­би­тант­ки­њу из­вр­гла по­ру­зи и не­у­ку­сним прет­ња­ма, пре­тво­ри­ла је у зве­зду, на­ро­чи­то ка­да је ње­но но­ви­нар­ско стра­дал­ни­штво га­ну­ло и Алек­сан­дра Ву­чи­ћа лич­но. Шеф др­жа­ве је ису­ви­ше ис­ку­сан да не би при­ме­тио ка­ко ње­но при­стра­сно из­ве­шта­ва­ње с про­те­ста опо­зи­ци­је, а по­том без­ду­шно ста­вља­ње на стуб сра­ма, мо­же да се пре­тво­ри у ка­пи­тал­ну по­ли­тич­ку упо­треб­ну вред­ност.   

Али, ако она још ни­је све­сна шта је сна­шло, то се не мо­же ре­ћи за мно­го ис­ку­сни­је ко­ле­ге ко­ји но­се ме­га­фо­не на стра­нач­ким про­те­сти­ма и у џе­пу има­ју по не­ко­ли­ко пар­тиј­ских књи­жи­ца. Ни­ка­да се не зна, вре­ме­на и вла­сти се ме­ња­ју. Они др­же при­ди­ке Бар­ба­ри за по­ли­тич­ку аги­та­ци­ју, си­му­ли­ра­ју­ћи соп­стве­ни стра­нач­ки ан­га­жман та­ко­зва­ном кри­тич­ком све­шћу, че­му ни­су одо­ле­ли ни стенд-ап ко­ми­ча­ри, као ни не­ка­да­шње во­ди­тељ­ке би­зар­них ри­ја­ли­ти фор­ма­та, вас­кр­сли у лу­чо­но­ше сло­бо­де штам­пе. 

Ма­њак ин­те­гри­те­та, де­фи­цит пи­сме­но­сти и при­ста­ја­ње да се та­ле­нат про­да­је за по­доб­ност да­ју ова­кво но­ви­нар­ство: та­бло­ид­но или бла­то­ид­но, ка­ко вам, дра­го. Скан­да­ло­зно пи­са­ње „Илу­стро­ва­не по­ли­ти­ке” про­бу­ди­ло је се­ћа­ње на вре­ме­на ка­да су на­сло­ве стра­не ис­пи­си­ва­не као по­тер­ни­це за ко­ле­га­ма, а из­не­над­на но­ви­нар­ска ре­ин­кар­на­ци­ја име­на ко­ји су их не­ка­да пот­пи­си­ва­ли бу­де сум­њу да су оти­ске пр­сти­ју на „Илу­стро­ва­ној” оста­ви­ли де­ло­ви вла­да­ју­ћих струк­ту­ра. 

Шта ће, он­да, по­ми­сли­ти не­ки бу­ду­ћи ис­тра­жи­ва­чи на­шег вре­ме­на ка­да бу­ду чи­та­ли про­шло­не­дељ­не но­ви­не или гле­да­ли те­ле­ви­зиј­ске ка­на­ле? Хо­ће ли раз­у­ме­ти за­што је за­па­ље­на по­ро­дич­на ку­ћа но­ви­на­ру пор­та­ла Жиг из Гроц­ке Ми­ла­ну Јо­ва­но­ви­ћу, ко­ји је ис­тра­жи­вао ко­руп­ци­ју на ло­ка­лу? Сни­мак Јо­ва­но­ви­ће­ве ку­ће ко­ја не­ста­је у пла­ме­ну је је­зив. Сре­ћом да је ко­ле­га остао жив. Ка­ко ће нас, као пи­са­ре са­да­шњо­сти, оце­њи­ва­ти на­ши по­том­ци и хо­ће ли мо­ћи да раз­у­ме­ју за­што је огром­на ве­ћи­на но­ви­на­ра за­ле­гла у ро­во­ве? Због че­га су, уме­сто хе­кле­ра, јед­ни у дру­ге упе­ри­ли лап­то­по­ве, спре­ма­ју­ћи се за ју­риш, у бит­ку у ко­јој не­ће би­ти за­ро­бље­ни­ка? Глав­ни уред­ни­ци иза­зи­ва­ју јед­ни дру­ге на на те­ле­ви­зиј­ске дво­бо­је, раз­ме­њу­ју­ћи увре­де од ко­јих би по­ру­ме­не­ле и нај­у­глед­ни­је на­пу­ће­не стар­ле­те. 

Да ли смо по­ста­ли сек­та ко­ја је, ма­зе­ћи по­ли­ти­ча­ре по гла­ви, учи­ни­ли све да се­би до­ђе гла­ве. Не го­во­ри ли у при­лог тој те­зи и од­су­ство ма­сов­не про­фе­си­о­нал­не со­ли­дар­но­сти пре­ма Ми­ла­ну Јо­ва­но­ви­ћу? 

Ја­сни су ин­те­ре­си по­ли­ти­ча­ра да но­ви­на­ре по­сма­тра­ју као ма­са­же­ре до­бро­вољ­це, али пре­по­ру­чу­јем сва­ком од њих, а Ву­чи­ћу на­ро­чи­то, јер он је нај­моћ­ни­ји, да на­пра­ви за­ни­мљив екс­пе­ри­мент. Не­ка на­те­ра не­ко­га од сво­јих оми­ље­них ју­на­ка да 100 пу­та на­глас, пред све­до­ци­ма, про­чи­та не­ки од апо­ло­гет­ских тек­сто­ва. Ако ни­ко­га од при­сут­них не из­не­су на но­си­ли­ма, јер му је по­зли­ло од сме­ха, с овим на­шим по­слом је го­то­во, па је бо­ље да ов­де ста­вим тач­ку.


Коментари16
2b1dd
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Srdjan
Tekst za duboko razmišljanje. Šta je osnovni cilj novinarske profesije, kakav doprinos mediji daju demokratizaciji društva, ko za sebe može reći da je slobodan novinar i nezavisan? U današnjoj Srbiji, gde ljudski život jeftiniji je od Lidlovih pilića baviti se slobodno novinarstvom je veliki rizik. Danas postoji nekoliko novinara koji se citiraju, misle do odredjene granice svojom glavom, koji imaju pristojan uticaj, Danas , na Vreme , Politiku ,Informisanja, Telegrafski... Svi oni imaju svoje urednike ,svoju publiku, svoju ciljnu grupu, čiju politiku , zastupaju pažljivo, profesija je degradirana , nikad više pritisaka nije bilo nego danas, zato opstaju ne najelokventniji, najmudriji, najobavešteniji, najsvrsishodniji nego najveštiji koji nepogrešivo balansiraju izmedju ovih, i onih koji će doči. Esnaf ne postoji, postoje ambiciozni, koji nemaju integrite, i oni ,kojima ništa nije sveto ...Informisanje u fašističkoj je Nemačkoj bilo presudno.
Zorka Papadopolos
Milan Jovanovic iz Grocke, kazete? Pa srpske novinare je bas briga i za Milana Jovanovica rodjenog jos davno u Smederevu, evo vec 6 godina pokusavam da ga rehabilitujem pred Visim sudom u Beogradu, i -nista! Nasla sam i svedoke, istoricare, preko Interneta, bavili se na ovaj ili onaj nacin likom i delom istog. Lepo svedocili i - nista! Pa cemu da se nada nesrecnik Milan Jovanovic iz Grocke?
Zorka Papadopolos
@MVeljkovic: Da, gospodine, on je bio brat od tetke mojoj babi, Leposavi, rodjenoj Stojimirovic.
Препоручујем 5
Miloš Veljković
Poštovana gospođo, da li Vi pokušavate ta rehabilitujete Milana Jovanovića Stojimirovića?
Препоручујем 1
Trifun
Nema opravdanja za "Barbara-izam" i na neuspeo pokusaj pravdanja napada opozicije i opozicionih medija na mladu novinarku "Studija B"(Barbaru Zivotic) i razvodnjavanja odgovornosti za to..Ono sto je uradjeno Barbari je "Barbarizam" prema politickim neistomisljenicima!Za to nema opravdanja...Naravno da postoje ONI,kojima se Barbarin izvestaj,sa protesta opozicije,nije svideo,pogotovo ucesnicima protesta i njihovim simpatizerima.ALI to nije opravdanje za "Barbara-izam".Mnogima se nesvidja(cak i vecini gradjana Srbije) kako o pojedinim politickim dogadjajima izvestavaju "novinarske perjanice" N1,O2,"Prve" i stampanih medija i portala "na njihovom putu".ALI niko nije ni pokusao da ih utisa na slican nacin...Inace,opozicija,pe svega SzS pokusavaju,u nemoci,na svaki nacin da isprovociraju incidente.To je primer protesta u Beogradu.To je primer "Barbarizma"u Lucanima.DA li slucajno i DA li je to deo sinhronizaovane akcije sa Haradinajem,koji je najavio smenu vlasti u Beogradu,na ulici?
mr
Боље да сте усмерили ту креативност у нешто конструктивно. Ваша реалтивизација у виду Барбаризам је само јефтин трик. Није Барбара себе изабрала, није ни себе снимала, па пустила. Према томе нико не напада ту изманипулисану и искориштену девојку, већ оне који су је тамо послали и одлучили да пусте бесмислицу. Сада се ти исти као праве мутаве добрице и сада они бране Барбару од силних напада. Каква јефтина и безобразна замена теза. Остаје нам само нада да ће и ови који су послали Барбару исто одговарати ко некад Милановић, који је друге слао без проблема и у смрт, а све по нечијем налогу. Ето сад сте се и сетили до које границе може да иде нечија злоупотреба и манипулација. Зато се озбиљни људи тиме и не служе. А јасно Вам је сада ко се тиме служи.
Препоручујем 8
Dragana
Postoje samo opravdanja za rezimski hor - sve na liniji direktive ("na njihovom putu") - nista ne moze da se resi bas sad zbog Kosova, a to ce vecito da traje... Koga sad briga za paljenje kuce, razbijanje glava, rusenje naselja, lupetanje predstavljeno kao izvestavanje, kad predstava - monolog gostuje i u UN? Sve je ovo vec vidjeno, a znamo i kako se zavrsilo... Ko ne nauci istoriju, taj je ponavlja. Sta je njoj "uradjeno"? Je li sacekala da se sve zavrsi, pa onda "izvestavala"? Jeste. Je li se ponavljala? Jeste. Je li pricala navijacki? Jeste? Da li je to izgledalo profesionalno? Nimalo... Prema tome - sve je jasno...
Препоручујем 44
Raca Milosavljevic
... tema je tu ali mi opet nista novo ne doznasmo sto nismo znali ... tekst je tipicno sladak,leprsav ali nikako da vidimo iz price ko za koga,ko protiv koga,za koje pare ili privilegiju radi odnosno pise i izvestava ... a novinari koji se drznu da pisu i izvestavaju kako treba vidimo kako prolaze,mnogi su platili glavom tu svoju zabludu ... imamo i jos svez primer i jednog politicara,Olivera Ivanovica koji je hteo i mogao da bude realan u svom politickom delovanju pa je mucki likvidiran ... a pratili smo harangu-propagandu protiv njega iz vladajucih krugova beogradskih ... bilo bi lepo da nam Apostolovski onako muski napise jedan analiticki tekst-osvrt iz tih par nedelja izbora za gradonacelnika severne Mitrovice,sta su sve pisali o Ivanovicu ...
софи
Проблем је и у томе што је млада дама ,,извештавала" острашћеније но да је то сам Вучић чинио. Чему? Какав је то интерес, мотив и сл, да човек буде такав? И све то крајње ниским стилом саопштавања, лошом реченицом, дикцијом. Мада, не мислим да би и њена директорка била боља. Такође желим да скренем пажњу да не стоје примедбе опозицији да Барбару коментарише непристојно. Новинар се представља јавности , својом личношћу, као јединка, па је и одговоран за изговорену реч. Опозиција је мноштво, више чак и од групе, и, као неиндивидуализована, не може имати исту одговорност. Опозиција може да се ,,свађа", извештач не може.
Zoran
A šta opozicija kao mnoštvo, koje ne može da nosi individualnu odgovornost misli o jednom pripadniku mnoštva koji žene naziva fuksama, sramota me i da navodim ostale bljuvotine. Nigde nisam pročitao da se bilo koji član mnoštva, na bilo koji način ogradio od svoga saplemenika iz mnoštva. Da, problem je Vučić u liku Barbare. A nije problem mnoštvo u liku i delu glumca koji nas svakodnevno "zadivljuje" najgorim rečnikom i neograničenom mržnjom.
Препоручујем 34

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Погледи /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља