петак, 21.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:56

Европа пред забраном дрога које се крију у „освеживачима ваздуха”

Злоупотреба ових психоактивних супстанци узела маха у свим државамачланицама ЕУ, због чега су донете две нове европске регулативе
Аутор: Ива­на Ал­бу­но­вић - Је­ли­ца Ан­тељпонедељак, 24.12.2018. у 17:02
Фото Пиксабеј

Тр­жи­шту Европ­ске уни­је све је бли­жа за­бра­на про­из­во­да, та­ко­зва­них осве­жи­ва­ча ва­зду­ха ко­ји су се го­ди­на­ма мо­гли на­ба­ви­ти у сло­бод­ној про­да­ји иа­ко су их сред­њо­школ­ци ко­ри­сти­ли као вр­ло опа­сну дро­гу. Под за­јед­нич­ким на­зи­вом „спајс” на тр­жи­шту се про­да­је ме­ша­ви­на би­ља и осве­жи­ва­ча ко­је су мла­ди ме­ша­ли са ду­ва­ном и пу­ши­ли као ци­га­ре­те.

Ко­ли­ко се овај про­блем отр­гао кон­тро­ли го­во­ри и то да је Европ­ски пар­ла­мент до­нео две но­ве ре­гу­ла­ти­ве ко­је де­фи­ни­шу да су та­ко­зва­ни осве­жи­ва­чи про­сто­ра за­пра­во дро­га и да би тре­ба­ло да се скло­не са тр­жи­шта, по­пут свих оста­лим не­бе­збед­них про­из­во­да и да се ус­по­ста­ви си­стем на ра­но упо­зо­ра­ва­ње уко­ли­ко их др­жа­ве чла­ни­це на­ђу у про­да­ји. Би­ља­на Бор­зан, хр­ват­ска евро­пар­ла­мен­тар­ка, из­ја­ви­ла је да но­ви про­пи­си сти­жу у пра­ви час, јер је зло­у­по­тре­ба ових пси­хо­ак­тив­них суп­стан­ци узе­ла ма­ха у свим др­жа­ва­ма ЕУ. 

– Знат­но се убр­за­ва вре­ме по­треб­но за иден­ти­фи­ка­ци­ју, про­це­ну ри­зи­ка и за­бра­ну тих дро­га. Ин­фор­ма­ци­је о но­вим опа­сно­сти­ма ће др­жа­ва­ма чла­ни­ца­ма би­ти од­мах до­ступ­не у европ­ском си­сте­му за бр­зо упо­зо­ра­ва­ње – из­ја­ви­ла је Бор­за­но­ва и до­да­ла да је убр­за­ва­ње про­це­ду­ра кључ­но јер хе­ми­ча­ри у слу­жби ди­ле­ра и про­фи­те­ра про­из­во­де но­ве опа­сне суп­стан­це бр­же не­го што у ЕУ стиг­ну да их за­бра­не. Ина­че, из ЕУ упо­зо­ра­ва­ју да се де­фи­ни­ци­ја пој­ма „дро­га” про­ши­ри­ла и да укљу­чу­је но­ве суп­стан­це ко­је се по­ја­вљу­ју на тр­жи­шту, а до са­да су се че­сто про­вла­чи­ле кроз ру­пе у за­ко­ну. 

– Не­ке од за­бра­ње­них про­из­во­да на тр­жи­шту су би­ли мно­го ја­ки и мо­гу иза­зва­ти по­сле­ди­це по­пут по­ви­ше­ног крв­ног при­ти­ска, па­ра­но­је, пси­хо­за, муч­ни­не, па и смр­ти. Про­блем је то што се ак­тив­на суп­стан­ца то­ком ме­ша­ња и су­ше­ња не­пра­вил­но рас­по­ре­ди по про­из­во­ду. У Ки­ни, ре­ци­мо, ко­ри­сте ме­ша­ли­це за бе­тон ка­ко би про­из­во­ди­ли сме­ше за осве­жи­ва­че. Због то­га су не­ка па­ко­ва­ња ви­ше­стру­ко ја­ча и штет­ни­ја од дру­гих. То је за­пра­во лу­три­ја с не­срет­ним до­бит­ни­ком – сма­тра хр­ват­ска евро­пар­ла­мен­тар­ка. 

Ово би тре­ба­ло да бу­де сиг­нал и за Ср­би­ју где је већ би­ло за­бе­ле­же­них слу­ча­је­ва ко­ри­шће­ња ових дро­га ко­је се кри­ју под ма­ском осве­жи­ва­ча ва­зду­ха и сред­ста­ва за за­шти­ту би­ља­ка. Све док се не за­бра­ни она је прак­тич­но ле­гал­на. 

Ина­че, ши­ром Евро­пе су прет­ход­них го­ди­на ре­ги­стро­ва­ни и смрт­ни слу­ча­је­ви, а по­след­ња ис­тра­жи­ва­ња су по­ка­за­ла да хр­ват­ски ти­неј­џе­ри у од­но­су на про­сек ЕУ знат­но ви­ше кон­зу­ми­ра­ју но­ве пси­хо­ак­тив­не суп­стан­це. 

– Оба­ве­ште­ње ко­је је ис­так­ну­то на овим осве­жи­ва­чи­ма да они ни­су за кон­зу­ма­ци­ју крај­ње је хлад­но и ли­це­мер­но. Тр­гов­ци ко­ји те про­из­во­де про­да­ју вр­ло до­бро зна­ју да се они не ко­ри­сте за осве­жа­ва­ње про­сто­ра, већ за дро­ги­ра­ње. С об­зи­ром на то да је Европ­ска уни­ја уве­ла стро­же про­пи­се, тре­ба­ло би да се це­ло дру­штво укљу­чи у овај про­блем и за­шти­ти де­цу – за­кљу­чу­је Би­ља­на Бор­зан. 

Ве­ли­ки про­блем је то што се ови про­из­во­ди под раз­ли­чи­тим име­ном мо­гу на­ру­чи­ти јеф­ти­но пре­ко ин­тер­не­та, што је ја­ко те­шко кон­тро­ли­са­ти. Па­ке­ти­ћи су раз­ли­чи­тог ди­зај­на и на­зи­ва, по­пут „спајс” „га­лак­си”, „вер­текс”, „ин­сенс”, „бун­га бун­га”, „зом­би”, „ску­би снекс”, „со­лар су­пер”. Струч­ња­ци, са дру­ге стра­не, упо­зо­ра­ва­ју да ма­ло­лет­ни­ци уз „осве­жи­ва­че ва­зду­ха” узи­ма­ју и не­ку дру­гу дро­гу и у та­квим си­ту­а­ци­ја­ма по­тен­ци­јал­но сви мо­гу би­ти жи­вот­но угро­же­ни ако на вре­ме не до­би­ју ме­ди­цин­ску по­моћ. Они твр­де да осве­жи­ва­чи ва­зду­ха са­др­же и хе­миј­ски из­ме­њен и знат­но по­ја­чан екс­тракт ма­ри­ху­а­не, што је до­да­тан про­блем. 

 


Коментари2
3b5b6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Bashkim
U Srbiji se droga slobodno prodaje po svim apotekama (besedin itd.) a brine se o Evropi...
Zoran
Ali zato droga po Holandiji moze.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља