среда, 27.05.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:23

Украјинска политичка ветеранка против комичара и краља чоколаде

Јулија Тимошенко није имала среће на председничким изборима: пре девет година је изгубила од Виктора Јануковича, а 2014. од садашњег председника Петра Порошенка
Аутор: Биљана Митриновићсубота, 16.02.2019. у 20:00
Уклањање плаката са ликом Јулије Тимошенко после избора 2010. године (Фото EPA/Sergei Chirikov)

Све тро­је укра­јин­ских пред­сед­нич­ких кан­ди­да­та ко­ји за са­да има­ју нај­ви­ше шан­си да осво­је пред­сед­нич­ки ман­дат не­пре­кид­но го­во­ре о бор­би про­тив ко­руп­ци­је. Ме­ђу њи­ма су Пе­тро По­ро­шен­ко и Ју­ли­ја Ти­мо­шен­ко енорм­но бо­га­ти и пра­ти их глас да су упра­во они за­штит­на ли­ца ко­руп­ци­је. Мо­жда баш због то­га по­пу­лар­ни стен­дап ко­ми­чар Во­ло­ди­мир Зе­лен­ски тре­нут­но има нај­ве­ћу по­др­шку гра­ђа­на Укра­ји­не. 

Иако је по­ве­ре­ње јав­но­сти у пред­сед­нич­ке кан­ди­да­те ге­не­рал­но ни­ско, по­сле пр­во­бит­ног вођ­ства Ти­мо­шен­ко­ве, ка­да је По­ро­шен­ко имао бе­зна­чај­ну по­др­шку од пет од­сто у ан­ке­та­ма, пре не­ко­ли­ко да­на су ис­тра­жи­ва­ња че­ти­ри аген­ци­је по­ка­за­ла да Зе­лен­ски има по­др­шку из­ме­ђу 21 и 23 од­сто, Ти­мо­шен­ко око 19 од­сто, а По­ро­шен­ко око 14 од­сто. 

Од не­ве­ро­ват­них 89 при­ја­вље­них кан­ди­да­та за пред­сед­нич­ке из­бо­ре ко­ји ће се одр­жа­ти 31. мар­та, „зе­ле­но све­тло” за пред­сед­нич­ку тр­ку је до­би­ло њих 44. Да­кле, тре­нут­но је Зе­лен­ски, ко­ји глу­ми пред­сед­ни­ка у по­пу­лар­ној те­ле­ви­зиј­ској се­ри­ји, у пред­но­сти у од­но­су на ак­ту­ел­ног пред­сед­ни­ка, ко­ји ће по­ку­ша­ти да осво­ји дру­ги пред­сед­нич­ки ман­дат. То је од рас­па­да Со­вјет­ског Са­ве­за и не­за­ви­сно­сти Укра­ји­не по­шло за ру­ком је­ди­но Ле­о­ни­ду Куч­ми.

Не зна се по­у­зда­но шта је до­при­не­ло по­пу­лар­но­сти ко­ми­ча­ра. Да ли то што се гра­ђа­ни иден­ти­фи­ку­ју са ли­ком ко­ји од 2015. го­ди­не игра у ко­ме­ди­ји „Слу­га на­ро­да”, од­но­сно са сред­њо­школ­ским на­став­ни­ком ко­ји из­не­на­да по­ста­је пред­сед­ник на­кон што је­дан сни­мак у ко­ме кри­ти­ку­је ко­руп­ци­ју по­ста­је хит на ин­тер­не­ту? Или је, ка­ко укра­јин­ски ме­ди­ји пи­шу, по­пу­лар­ност „по­гу­рао” но­вац ми­ли­јар­де­ра Иго­ра Ко­ло­мој­ског, ко­ји је на­пу­стио зе­мљу по­сле су­ко­ба са са­да­шњим пред­сед­ни­ком По­ро­шен­ком и ко­ји на­вод­но сто­ји иза кан­ди­да­ту­ре Зе­лен­ског?

Иако је при­знао по­слов­не ве­зе с бан­ка­ром, али не­ги­ра да он упра­вља ње­го­вом кан­ди­да­ту­ром – из­ве­сна ве­за из­ме­ђу Зе­лен­ског и Ко­ло­мој­ског по­сто­ји. Ко­ми­чар је об­ја­вио сво­ју кан­ди­да­ту­ру на ка­на­лу ко­ји еми­ту­је „Слу­гу на­ро­да” и ко­ји је у вла­сни­штву ме­диј­ске ком­па­ни­је Ко­ло­мој­ског. Овај тај­кун се сма­тра јед­ним од спон­зо­ра про­ме­не вла­сти у Укра­ји­ни 2014. и фи­нан­си­је­ром до­бро­во­љач­ких је­ди­ни­ца ко­је су се бо­ри­ле на ис­то­ку Укра­ји­не. На кра­ју, би­ће да је ко­ми­чар са­мо пре­ци­зно ода­бра­на лич­ност ко­ја би тре­ба­ло да про­бу­ди и при­до­би­је укра­јин­ске гра­ђа­не за­си­ће­не по­ли­тич­ком ели­том. 

А Ју­ли­ја Ти­мо­шен­ко, ко­ја је до­не­дав­но во­ди­ла по по­пу­лар­но­сти у пред­сед­нич­кој тр­ци – још јед­но је „ста­ро” и до­бро по­зна­то ли­це у Укра­ји­ни. Док се Зе­лен­ски обра­ћа оси­ро­ма­ше­ним Укра­јин­ци­ма твр­де­ћи да ће, ако по­бе­ди, по­ве­ћа­ти пла­те и уве­сти ин­тер­нет и у нај­ма­ња се­ла ка­ко би спре­чио ег­зо­дус ста­нов­ни­штва, Ти­мо­шен­ко­ва, ко­ја је­сте у вр­ху ли­сте кан­ди­да­та али има и мно­го не­га­тив­них про­цент­них по­е­на, пр­во по­ку­ша­ва да убе­ди европ­ску по­слов­ну за­јед­ни­цу да ће спро­ве­сти све оно што је ЕУ ва­жно. На том спи­ску је­сте на пр­вом ме­сту ко­руп­ци­ја. 

Ка­ко ће би­ти уре­ђе­ни бу­ду­ћи од­но­си са Ру­си­јом – те­ма је ко­ју без­ма­ло сви кан­ди­да­ти из­бе­га­ва­ју. Евен­ту­ал­ни ути­цај Ру­си­је је спре­чен чак и од­лу­ком да укра­јин­ски др­жа­вља­ни ко­ји жи­ве или ра­де у Ру­си­ји не­ће мо­ћи да гла­са­ју, та­ко да би мо­ра­ли да по­се­те кон­зу­лат у тре­ћој зе­мљи или от­пу­ту­ју у Укра­ји­ну да би иза­шли на из­бо­ре.

Бив­ше 58-го­ди­шње пре­ми­јер­ке мно­ги се се­ћа­ју по бур­ној по­ли­тич­кој ка­ри­је­ри, ко­ја је оби­ло­ва­ла скан­да­ли­ма, а на кра­ју је две и по го­ди­не про­ве­ла и у за­тво­ру. Би­ла је осу­ђе­на на сед­мо­го­ди­шњу за­твор­ску ка­зну на­кон што је у ок­то­бру 2011. го­ди­не про­гла­ше­на кри­вом за пре­ко­ра­че­ње овла­шће­ња, јер је 2009. го­ди­не на­ре­ди­ла др­жав­ној нафт­ној ком­па­ни­ји „Наф­то­гас” да пот­пи­ше по ње­ну зе­мљу не­по­во­љан уго­вор с Ру­си­јом о ис­по­ру­ци га­са, за­хва­љу­ју­ћи че­му је сте­кла ми­ли­о­не до­ла­ра. По­што ју је Вик­тор Ја­ну­ко­вич по­слао у за­твор, за­пад­не др­жа­ве су оштро про­те­сто­ва­ле твр­де­ћи да је су­ђе­ње би­ло по­ли­тич­ки мо­ти­ви­са­но. 

Де­ве­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка Ти­мо­шен­ко­ва је чак би­ла осум­њи­че­на да је с ра­чу­на ком­па­ни­ја ко­ји­ма су упра­вља­ли она и бив­ши пре­ми­јер Па­вло Ла­за­рен­ко пре­ба­чен но­вац на ра­чун уби­ца по­ли­ти­ча­ра Јев­хе­на Шар­ба­на. Бри­тан­ски лист „Ин­ди­пен­дент” је 2014. об­ја­вио ре­зул­та­те ис­тра­ге ко­ју је спро­ве­ла јед­на лон­дон­ска адво­кат­ска кан­це­ла­ри­ја. Она је на­вод­но от­кри­ла да ли­дер­ка укра­јин­ске опо­зи­ци­је и чла­но­ви ње­не по­ро­ди­це на де­се­ти­на­ма бан­кар­ских ра­чу­на има­ју ми­ли­о­не до­ла­ра. 

От­при­ли­ке у то вре­ме, то­ком про­те­ста на Мај­да­ну, да­на­шња ли­дер­ка Отаџ­би­не је пу­ште­на из за­тво­ра. 

Ти­мо­шен­ко­ва је по­зна­та и по то­ме што је два пу­та би­ла пре­ми­јер­ка Укра­ји­не, пр­ви пут 2005, по­том од 2007. до 2010. Оста­ла је упам­ће­на као је­дан од ли­де­ра „на­ран­џа­сте ре­во­лу­ци­је” на­кон пред­сед­нич­ких из­бо­ра у Укра­ји­ни 2004, по­сле ко­је је Вик­тор Ју­шчен­ко до­шао на ме­сто пред­сед­ни­ка. У ја­ну­а­ру 2005. ча­со­пис „Форбс” је Ју­ли­ју Ти­мо­шен­ко про­гла­сио тре­ћом нај­моћ­ни­јом же­ном на све­ту, ис­пред ње су би­ле Кон­до­ли­за Рајс и за­ме­ни­ца ки­не­ског пре­ми­је­ра Ву Ји. Ипак, од­но­си из­ме­ђу Ју­шчен­ка и пре­ми­јер­ке Ти­мо­шен­ку се се по­гор­ша­ли због ра­та у Гру­зи­ји ка­да се она ни­је сло­жи­ла са Ју­шчен­ко­вом осу­дом Ру­си­је. 

Ти­мо­шен­ко­ва до са­да ни­је има­ла сре­ће на пред­сед­нич­ким из­бо­ри­ма: пре де­вет го­ди­на је из­гу­би­ла из­бо­ре од Ја­ну­ко­ви­ча, а од са­да­шњег пред­сед­ни­ка По­ро­шен­ка 2014. го­ди­не. По­ли­тич­ка ве­те­ран­ка је овог пу­та обе­ћа­ла да ће од­сту­пи­ти са пред­сед­нич­ког ме­ста ако за пр­вих 100 да­на не раз­мон­ти­ра ста­ри си­стем вла­сти. 


Коментари3
86311
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Славко
Неколико људи на планети посредно, али врло софистицирано, на овај или онај начин, управљју светом. Сви остали само мисле да су битни... Уосталом, ако руководство једне "комунистичке" Кине спада међу најбогатије људе света, онда је ваљда јасно шта се дешава!
Sasa Trajkovic
U vremenima političkih marioneta ako niste kompromitovani ili čak pravosnažno osudjeni vi nemate pedigre koji je potreban da se bavite politikom. Dotična gospodja ima sve gore navedeno kvalitete dakle kfalifikovana je... glasajte izbor i džep su vaši zar NE?
Богдан
2 тајкуна и комичар у трци за председника - ово је бре филм Робина Вилијамса, "Човек године" (Man of the year).

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља