субота, 19.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 11:06

Како је Махмуд поделио Италију

Победник фестивала у Санрему изазвао је политичку расправу на Апенинском полуострву
Аутор: Миленко Пешићсубота, 16.02.2019. у 20:00
Нови првак лаких нота Алесандро Махмуд (Фото ЕПА-ЕФЕ/ Еторе Ферари)

„Мах­муд… Мах... Нај­бо­ља ита­ли­јан­ска пе­сма? Иза­брао бих Ул­ти­ма”, ова­ко је пре­ко „Тви­те­ра” ре­а­го­вао ви­це­пре­ми­јер Ма­тео Сал­ви­ни ка­да је чуо ко је ово­го­ди­шњи по­бед­ник му­зич­ког фе­сти­ва­ла у Сан­ре­му. 

Три­јумф ре­пе­ра Мах­му­да (Але­сан­дро Мах­муд) пе­смом „Сол­ди” (Но­вац) на 69. так­ми­че­њу ла­ких но­та ни­је иза­звао са­мо уоби­ча­је­ну по­ле­ми­ку о му­зич­ким уку­си­ма, већ је отво­рио же­сто­ку по­ли­тич­ку де­ба­ту.  Ита­ли­ја се ни­је по­де­ли­ла пре­ко ме­ди­ја и дру­штве­них мре­жа око мла­дог пе­ва­ча ро­ђе­ног и од­ра­слог у Ми­ла­ну са­мо за­то што му је отац Егип­ћа­нин, а мај­ка са Сар­ди­ни­је, већ пре све­га за­то што је у пе­сми у ма­ро­кан­ском сти­лу де­ло­ве от­пе­вао на арап­ском је­зи­ку. 

„Ко­ри­је­ре де­ла се­ра” је тек­сту о ово­го­ди­шњем Сан­ре­му на­пи­сао да је Мах­му­до­ва по­бе­да са­мо ис­те­ра­ла на ви­де­ло по­сто­је­ће по­де­ле у зе­мљи. Јед­ни на ње­га гле­да­ју по­зи­тив­но, у сти­лу „раз­ли­ке нас чи­не бо­га­ти­јим”, док дру­ги све то до­жи­вља­ва­ју као „ин­ва­зи­ју” ко­ја под­ри­ва ита­ли­јан­ски иден­ти­тет. Днев­ник „Ли­бе­ро” је по­сле за­вр­шет­ка фе­сти­ва­ла ис­та­као про­во­ка­ти­ван на­слов: „Фе­сти­вал ими­гра­ци­је, Сан­ре­мо је са Мо­ду­ња пре­шао на Му­ха­ме­да”. Де­сни­чар­ски „Ђор­на­ле” је за по­бе­ду Мах­му­да оп­ту­жио чла­но­ве жи­ри­ја...

Део гра­ђа­на ово је до­жи­вео као про­во­ка­ци­ју, што се мо­гло ви­де­ти по про­тест­ним ко­мен­та­ри­ма упу­ће­ним на зва­нич­ну феј­сбук стра­ни­цу фе­сти­ва­ла у Сан­ре­му: „Ка­да ће би­ти бур­ка уве­де­на за ита­ли­јан­ске же­не? На ита­ли­јан­ском или африч­ком фе­сти­ва­лу”, „Сти­ди се, Ита­ли­јо, за­што је по­ред то­ли­ко но­вих пе­са­ма у ита­ли­јан­ској тра­ди­ци­ји по­бе­ди­ла арапскa ме­ло­ди­ја. Ислам је пре­у­зео фе­сти­вал, то је скан­дал…”.

Те­ле­ви­зиј­ски гле­да­о­ци су те­ле­фон­ским по­зи­ви­ма и по­ру­ка­ма за по­бед­ни­ка фе­сти­ва­ла иза­бра­ли Сал­ви­ни­је­вог ми­ље­ни­ка, рим­ског кан­та­у­то­ра Ул­ти­ма (Ни­ко­ло Мо­ри­ко­ни). По бро­ју ТВ гла­со­ва Мах­муд је био на сед­мом ме­сту. Али ко­нач­ну пре­су­ду о по­бед­ни­ку су до­не­ли гла­со­ви но­ви­нар­ског и та­ко­зва­ног по­ча­сног жи­ри­ја ко­ји су пре­су­ди­ли у ко­рист ита­ли­јан­ског пе­ва­ча еги­пат­ског по­ре­кла.   

Му­зич­ки кри­ти­чар и но­ви­нар рим­ске „Ре­пу­бли­ке” Фе­де­ри­ко Ка­пи­то­ни ка­же за „Гар­ди­јан” да је с ова­квом вла­шћу у Ита­ли­ји, ко­ја се про­ти­ви до­ла­ску ми­гра­на­та, ма­ло по­треб­но да се по­кре­не про­па­ган­да: „Ве­ро­ват­но да су не­ки но­ви­на­ри ко­ји су у жи­ри­ју гла­са­ли за Мах­му­да на тај на­чин хте­ли да по­ша­љу и по­ли­тич­ку по­ру­ку.”

Дру­ги ви­це­пре­ми­јер и ли­дер по­кре­та Пет зве­зда Лу­и­ђи ди Ма­јо на „Феј­сбу­ку” је по­ру­чио да по­бед­ни­ка ни­је од­лу­чи­ла ве­ћи­на, већ ма­њи­на ко­ја је се­де­ла у жи­ри­ју: „Хва­ла Сан­ре­му, јер су ми­ли­о­ни Ита­ли­ја­на мо­гли да ви­ди ко­ли­ка је про­ва­ли­ја из­ме­ђу на­ро­да и ели­те. На­дам се да ће сле­де­ће го­ди­не по­бед­ни­ка иза­бра­ти са­мо ТВ гле­да­о­ци.”

Но­ви­нар­ка Ђо­ва­на Ма­ље, бли­ска Ли­ги, по­во­дом ово­го­ди­шњег Сан­ре­ма је на­пи­са­ла: „По­бед­ник је већ био на­ши­ро­ко на­ја­вљи­ван. Зо­ве се Му­ха­мед. Он је у пе­сму ста­вио не­ко­ли­ко арап­ских фра­за, Ра­ма­зан и нар­ги­ле. Хи­бри­ди­за­ци­ја је оси­гу­ра­на.”

Ре­а­го­ва­ла је и до­ско­ра­шња де­вој­ка Ма­теа Сал­ви­ни­ја ТВ пре­зен­тер­ка Ели­за Изо­ар­ди, ко­ја је пре­ко „Тви­те­ра” про­во­ци­ра­ла свог бив­шег ве­ре­ни­ка: „Мах­муд је по­бе­дио у Сан­ре­му. То по­ка­зу­је ка­ко су­срет раз­ли­чи­тих кул­ту­ра ства­ра ле­по­ту.” Од­мах ју је ци­нич­но ре­тви­то­ва­ла Ла­у­ра Бол­дри­ни, бив­ша пред­сед­ни­ца до­ма по­сла­ни­ка ита­ли­јан­ског пар­ла­мен­та и оштра кри­ти­чар­ка са­да­шње вла­сти, уз ко­мен­тар: „Си­гур­но је за­ме­ник пре­ми­је­ра Сал­ви­ни по­звао Мах­му­да да му че­сти­та по­бе­ду.” У ин­тер­вјуу за „Ре­пу­бли­ку”, Але­сан­дро, ко­ји је за сво­је умет­нич­ко име иза­брао пре­зи­ме Мах­муд, ка­же да је 100 од­сто Ита­ли­јан. На кри­ти­ке због арап­ских еле­ме­на­та у пе­сми ова­ко од­го­ва­ра.

„Мо­ја ге­не­ра­ци­ја не осе­ћа те раз­ли­ке о ко­ји­ма се при­ча. Оне су већ по­ста­ле ре­ал­ност у на­шем ком­ши­лу­ку. У основ­ној шко­ли са мном у раз­ре­ду су би­ли уче­ни­ци из Ки­не, Ру­си­је, свих ра­са и из раз­ли­чи­тих др­жа­ва. Мо­гу­ће је да ра­ни­је ге­не­ра­ци­је та­ко раз­ми­шља­ју, јер су од­ра­сли у све­ту ка­да је ми­грант или де­те из ме­шо­ви­тог бра­ка био из­у­зе­так.”


Коментари10
28d41
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Italija zemlja bogata
Ne vidim čemu busanje? Da li je ovaj dečko učestvovao u festivalu? Da. Znači, imao je potpuno jednako pravo da bude izabran za pobednika kao i bilo koji drugi učesnik. Ako nisu bili spremni da postane pobednik, zašto su mu dozvolili da učestvuje? Zašto se nisu pobunili mnogo ranije, pre početka festivala? Ili još mnogo ranije, pre nego što su bilo kom strancu dozvolili da postane njihov državljanin. Stoga, ne upadajte u propagandu i vatru zbog "prljanja" čiste nacije, vidite i sami gde je to dovelo Hitlera. Čuvajte svoju veru i jezik, jer to se najmanje radi, a na ostalo ne može da se utiče u okvirima civilizovanog društva.
Miloš
Nažalost, živimo u vremenu gde se propagiraju nadnacionalne vrednosti i Internacionalizam. Niko nije rekao to pevaču da biti Italijan zahteva nešto više od onih "100 posto". A vidimo i primere sa migrantima. Uostalom, pogledajte šta Orban trenutno radi i svaka mu čast. Saosećam sa italijanskim narodom. Uz poruku - razlike nas ne čine bogatim. Upravo obrnuto.
Forza Italia
Saosećam sa Italijom i pravim Italijanima. Narod je u pravu.
Miki
Što bi neki rekli na delu je balkanizacija Evrope i neće nikome doneti dobro.
Београђанин
Нека Запад само погледа шта се десило на Косову после Другог светског рата када су отворене границе и када су Албанци неконтролисано прелазили у Србију. Већ 20 година касније кренули су проблеми који су нас довели овде где смо данас. Запад мора да се пази јер ће ускоро и они само имати проблема као што их ми имамо данас. А што се тиче жирија, ето још један доказ зашто воља народа мора бити поштована.
Miki
Zapad poznaje probleme Kosova i Srbije kao što ti iz Beograda poznaješ probleme Lebana i okoline
Препоручујем 6

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља