понедељак, 21.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:05

Чак 71 кандидат за председника Нигерије

Гласаће 84 милиона бирача најмногољудније државе Африке, а главни фаворити су садашњи лидер Мухамаду Бухари и Атику Абубакар, некадашњи заменик председника
Аутор: Тања Вујићсубота, 16.02.2019. у 21:00
Обезбеђење на предизборном скупу у граду Кану на северу земље (Фото EPA-EFE/George Esiri)

На­лог за хап­ше­ње Вол­те­ра Оно­ге­на, вр­хов­ног су­ди­је Ни­ге­ри­је ко­ји је об­ја­вљен у сре­ду, не­ла­год­на је увер­ти­ра пред пред­сед­нич­ке из­бо­ре (16. фе­бру­ар) у нај­мно­го­људ­ни­јој др­жа­ви Афри­ке са око 190 ми­ли­о­на ста­нов­ни­ка. Кључ­ни прав­ник у слу­ча­ју евен­ту­ал­ног спо­ра око из­бор­них ре­зул­та­та, Оно­ген је 25. ја­ну­а­ра су­спен­до­ван са ду­жно­сти, на­кон што га је пред­сед­ник Ни­ге­ри­је Му­ха­ма­ду Бу­ха­ри (76) оп­ту­жио за при­кри­ва­ње имо­ви­не.

Од тог да­на, су­ди­ји Оно­ге­ну гу­би се сва­ки траг. Ко би мо­гао има­ти по­след­њу прав­нич­ку реч на из­бо­ри­ма на ко­ји­ма се за пред­сед­ни­ка др­жа­ве кан­ди­ду­је 71 по­ли­ти­чар, а из­ја­шња­ва 84 ми­ли­о­на ре­ги­стро­ва­них би­ра­ча, за са­да је за­го­нет­ка. Ше­сте пред­сед­нич­ке из­бо­ре у Ни­ге­ри­ји, от­ка­ко се 1999. го­ди­не ра­то­си­ља­ла вој­не упра­ве, пра­ти дру­га ди­ле­ма, ко­ја ће, пре­ма оце­на­ма по­сма­тра­ча, би­ти кључ­на на сле­де­ћим пред­сед­нич­ким из­бо­ри­ма 2023. го­ди­не. 

На­и­ме: ве­ћи­на би­ра­ча у Ни­ге­ри­ји (51,1 од­сто) вр­ло је млад свет, из­ме­ђу 18 и 35 го­ди­на. Исто­вре­ме­но, у гу­жви 71 пред­сед­нич­ког кан­ди­да­та, са­мо дво­ји­ца вре­ме­шних по­ли­ти­ча­ра има­ју, ба­рем пре­ма на­ја­ва­ма, из­глед­не шан­се да по­бе­де. То су: са­да­шњи шеф др­жа­ве Бу­ха­ри, на вла­сти од 2015, и Ати­ку Абу­ба­кар (72), не­ка­да­шњи за­ме­ник пред­сед­ни­ка др­жа­ве, а да­нас би­зни­смен у по­сло­ви­ма с наф­том и га­сом, ко­ме је ина­че за­бра­њен ула­зак у САД. Го­ди­не 2010. аме­рич­ки Се­нат по­сум­њао је да је Абу­ба­ка­ру су­пру­га по­мо­гла да у Аме­ри­ку уне­се 40 ми­ли­о­на до­ла­ра сум­њи­вог по­ре­кла, на­во­ди бри­тан­ски „Еко­но­мист”. 

Шта из­бор­на ба­за во­де­ћег африч­ког из­во­зни­ка наф­те мо­же да оче­ку­је од Бу­ха­ри­ја или Абу­ба­ка­ра – дво­ји­це по­ли­ти­ча­ра по­ре­клом са оси­ро­ма­ше­ног му­сли­ман­ског се­ве­ра Ни­ге­ри­је? По­ли­тич­ка оче­ки­ва­ња ге­не­ра­ци­ја Ни­ге­ри­ја­ца (зе­мља ће до 2050. го­ди­не има­ти 400 ми­ли­о­на ста­нов­ни­ка, про­це­њу­ју УН) дру­га­чи­ја су од при­о­ри­те­та прет­ход­них ге­не­ра­ци­ја, упо­зо­ра­ва­ју по­сма­тра­чи. На­и­ме, на прет­ход­ним пред­сед­нич­ким из­бо­ри­ма у Ни­ге­ри­ји пи­та­ње да ли су фа­во­ри­ти по­ре­клом са му­сли­ман­ског се­ве­ра или хри­шћан­ског наф­то­но­сног ју­го­и­сто­ка, и да ли се по­шту­је не­пи­са­ни до­го­вор да се иза­бра­ни­ци та два ре­ги­о­на ре­дов­но сме­њу­ју на че­лу вла­сти у Абу­џи, би­ла су ви­ше не­го пре­суд­на. Мно­го­људ­на зе­мља у ко­јој је му­сли­ман­ско и хри­шћан­ско ста­нов­ни­штво до­не­дав­но би­ло „по­ла-по­ла”, да­нас ак­це­нат у по­ли­тич­ком од­лу­чи­ва­њу по­ме­ра ка те­ма­ма ко­је жи­вот зна­че. По­го­то­во ме­ђу нај­мла­ђим ни­ге­риј­ским би­ра­чи­ма, ко­ји осе­ћа­ју жи­вот­ну оску­ди­цу и скром­ну пер­спек­ти­ву. На­и­ме, ка­ква рад­на бу­дућ­ност че­ка ге­не­ра­ци­је ко­је ста­са­ју у зе­мљи ко­ја сло­ви за јед­ну од нај­ја­чих еко­но­ми­ја Афри­ке (углав­ном због наф­те) у ко­јој не­за­по­сле­ност из­но­си 23,1 од­сто, ин­фла­ци­ја до­се­же 11,4 од­сто, се­дам ми­ли­о­на љу­ди из­и­ску­је ху­ма­ни­тар­ну по­моћ, џи­ха­ди­сти Бо­ко ха­ра­ма по­но­во ди­жу гла­ву, док ауто-пу­те­ви у зе­мљи по­вр­ши­не 923.768 ква­драт­них ки­ло­ме­та­ра пред­ста­вља­ју не­до­са­ња­ни сан? 

Осве­до­че­ни бо­рац про­тив ко­руп­ци­је, пред­сед­ник Бу­ха­ри је у пред­сед­нич­кој кам­па­њи за еко­ном­ски пад Ни­ге­ри­је то­ком свог ман­да­та углав­ном оп­ту­жи­вао про­мен­љи­ву це­не наф­те на свет­ском тр­жи­шту. При­хо­ди од из­во­за наф­те чи­не око 70 од­сто при­ли­ва у др­жав­ном бу­џе­ту. При­вред­ни раст Ни­ге­ри­је је сре­ди­ном ове де­це­ни­је из­но­сио 5,5 од­сто, ла­не тек око 1,9 од­сто. У истом пе­ри­о­ду не­за­по­сле­ност је ско­чи­ла чи­та­вих пет од­сто.

„Ако по­бе­дим, окре­ну­ћу ни­ге­риј­ску при­вре­ду од за­ви­сно­сти од наф­те, на­ста­ви­ти бор­бу про­тив ко­руп­ци­је и по­но­во се ухва­ти­ти у ко­штац са Бо­ко ха­ра­мом”, обе­ћао је Бу­ха­ри. Обе­ћа­ња глав­ног ри­ва­ла дру­га­чи­ја су. Ати­ку Абу­ба­кар на­ја­вљу­је пли­ва­ју­ћи курс ва­лу­те на­и­ре, при­ва­ти­за­ци­ју др­жав­не нафт­не ком­па­ни­је, уз по­зив стра­ним ин­ве­сти­то­ри­ма, ве­ли­ка ула­га­ња у пут­ну ин­фра­струк­ту­ру и те­мељ­ну ре­фор­му цен­трал­не бан­ке. 

Бу­ха­ри­је­ви сим­па­ти­зе­ри це­не ње­го­ву мо­рал­ност, док про­тив­ни­ци сма­тра­ју да при­па­да „пре­ва­зи­ђе­ној про­шло­сти”. Абу­ба­ка­ро­ви сим­па­ти­зе­ри твр­де да је спо­со­бан би­зни­смен ко­ји ће зна­ти да под­стак­не при­вред­ни раст, док про­тив­ни­ци твр­де да је „клеп­то­кра­та без мо­рал­ног ком­па­са и кон­зи­стент­не иде­о­ло­ги­је”, пре­но­си Рој­терс. 

Пред­сед­нич­ки из­бо­ри у Ни­ге­ри­ји би­ће ре­ше­ни те­сним ре­зул­та­том, прог­но­зи­ра­ју по­сма­тра­чи. Вр­хов­ни су­ди­ја Вол­тер Оно­ген не­ће има­ти уло­гу у њи­ма. 

Нај­ве­ро­ват­ни­је је да ће нај­мла­ђа ге­не­ра­ци­ја ни­ге­риј­ских би­ра­ча да­ти пе­чат сле­де­ћим из­бо­ри­ма 2023. го­ди­не.


Коментари0
5e6fd
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља