четвртак, 24.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:43
ИНТЕРВЈУ: ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ, потпредседница Владе Србије

Хтели би да нас смене, али се плаше избора

Наш одговор на увреде, претње и вешала је разговор са људима, управо зато председник државе обилази земљу и показује грађанима штa смо све урадили
Аутор: Дејан Спаловићсубота, 16.02.2019. у 21:11
Зорана Михајловић - Фото МГСИ

На­пред­ња­ци су спрем­ни да по­ло­же ра­чу­не гра­ђа­ни­ма, ис­ти­че у раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку” пот­пред­сед­ни­ца Вла­де Ср­би­је и чла­ни­ца Пред­сед­ни­штва СНС-а Зо­ра­на Ми­хај­ло­вић, ко­ја се отво­ре­но за­ла­же да овог про­ле­ћа бу­ду рас­пи­са­ни ван­ред­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри. На­гла­ша­ва и да је као ми­ни­стар­ка гра­ђе­ви­нар­ства, са­о­бра­ћа­ја и ин­фра­струк­ту­ре по­но­сна на све што је до са­да ура­ди­ла Вла­да Ср­би­је.  

За­што се за­ла­же­те за одр­жа­ва­ње из­бо­ра на про­ле­ће ове го­ди­не?

Чи­ни ми се да је ис­прав­ни­је, па и по­ште­ни­је по­ста­ви­ти пи­та­ње за­што опо­зи­ци­ја не­ће на ван­ред­не из­бо­ре не­го за­што је ве­ћи­на у СНС, укљу­чу­ју­ћи и ме­не, за ван­ред­не из­бо­ре. Ко­ли­ко ви­дим, Је­ре­мић, Ђи­лас и Об­ра­до­вић хо­ће да нас сме­не, али се у исто вре­ме пла­ше из­бо­ра па на­ла­зе сто­ти­не раз­ло­га са­мо да не иза­ђу пред суд гра­ђа­на. Или је њи­хов циљ да уки­ну де­мо­кра­ти­ју, да за­бра­не гра­ђа­ни­ма да ис­ка­жу сво­ју во­љу и да не­ка­квом ре­во­лу­ци­јом про­ме­не ле­ги­тим­ну власт? За­то сма­трам да је нај­по­ште­ни­је да пи­та­мо гра­ђа­не Ср­би­је ко­га по­др­жа­ва­ју, па не­ка оце­не и нас и њих. 

С ко­јим ре­зул­та­ти­ма би СНС иза­шао пред гра­ђа­не?

Што се СНС ти­че, ве­ру­јем да има­мо ре­зул­та­те са ко­ји­ма мо­же­мо пред гра­ђа­не. Од из­гра­ђе­них бли­зу 300 ки­ло­ме­та­ра но­вих ауто-пу­те­ва у прет­ход­не че­ти­ри го­ди­не до ви­ше од 500 ки­ло­ме­та­ра ре­кон­стру­и­са­них пру­га. Вред­ност из­ве­де­них гра­ђе­вин­ских ра­до­ва у 2018. из­но­си­ла је 332,4 ми­ли­јар­де ди­на­ра, а 2013. је би­ла 189,5 ми­ли­јар­ди ди­на­ра. Оче­ку­је­мо да се тај раст на­ста­ви, јер смо по­кре­ну­ли и но­ви ин­ве­сти­ци­о­ни ци­клус у ин­фра­струк­ту­ри вре­дан ви­ше од пет ми­ли­јар­ди евра.

Ка­ква је уло­га ми­ни­стар­ства на чи­јем сте че­лу у оно­ме што је учи­ње­но?

Не же­лим да бу­дем ла­жно скром­на због свих у ми­ни­стар­ству ко­ји су мно­го се­бе да­ли у прет­ход­не че­ти­ри го­ди­не, јер има­мо чи­ме да се по­хва­ли­мо. Не­ма ту ве­ли­ких при­ча, гра­ђа­ни ви­де оно што ра­ди­мо и ура­ди­мо. Ви­де но­ве ауто-пу­те­ве, но­ве во­зо­ве, но­ве пру­ге, ви­де да гра­ди­мо пру­гу од Бе­о­гра­да до Но­вог Са­да за бр­зи­не до 200 ки­ло­ме­та­ра на сат. Ви­де да се на гра­ђе­вин­ске до­зво­ле ви­ше не че­ка не­ко­ли­ко го­ди­на већ да се до­би­ја­ју елек­трон­ски за не­де­љу да­на, ви­де да ви­ше не­ма оби­ја­ња шал­те­ра да би­сте упи­са­ли имо­ви­ну у ка­та­стар, да мо­же­те имо­ви­ну да оза­ко­ни­те бр­зо и јеф­ти­но. Ви­де да по­сле не­ко­ли­ко де­це­ни­ја об­на­вља­мо брод­ску пре­вод­ни­цу на Ђер­да­пу, да има­мо уре­ђен си­стем тран­спорт­них до­зво­ла и да отва­ра­мо но­ва тр­жи­шта за на­ше пре­во­зни­ке, ви­де да гра­ди­мо ста­но­ве за вој­ску и по­ли­ци­ју по нај­по­вољ­ни­јим усло­ви­ма и да гра­ди­мо фа­бри­ке во­де. И ве­ру­јем да ви­де јед­ну озбиљ­ност и од­го­вор­ност пре­ма по­слу.

Шта је мо­гло бо­ље да се ура­ди у ва­шем ре­со­ру?

Оно што ви­дим као про­блем је­сте да на­ше бр­зе ре­фор­ме и убр­за­ни раз­вој ин­фра­струк­ту­ре те­шко мо­гу да пра­те ка­дров­ски по­тен­ци­ја­ли у на­шим пред­у­зе­ћи­ма. Тре­ба­ју нам но­ви, струч­ни, љу­ди и у „Же­ле­зни­ци”, и у „Ко­ри­до­ри­ма”, „Пу­те­ви­ма”, „Лу­ка­ма” ко­ји зна­ју ка­ко функ­ци­о­ни­ше са­о­бра­ћај у нај­ра­зви­је­ни­јим зе­мља­ма и ко­ји ће мо­ћи да од­го­во­ре иза­зо­ви­ма вре­ме­на у ко­ме жи­ви­мо. И на­гла­ша­вам, ко­је ће­мо мо­ћи по­ште­но да пла­ти­мо. То је иза­зов пред ко­јим сви сто­ји­мо.

Ко­ли­ко сте за­до­вољ­ни са­рад­њом са пре­ми­јер­ком Аном Бр­на­бић?

Да бу­де­мо по­ште­ни, знам да ми не­ће­те ве­ро­ва­ти шта год да вам од­го­во­рим на ово пи­та­ње. Али, кад оста­ви­мо по стра­ни мо­је ко­лу­та­ње очи­ма и то ко је ко­јим ам­ба­са­до­ри­ма да­вао тран­скрип­те ин­тер­вјуа и рас­пра­ву о геј сли­ков­ни­ца­ма, до­ћи ће­мо до су­шти­не: ва­жан је по­сао ко­ји мо­ра про­фе­си­о­нал­но да се оба­вља у слу­жби гра­ђа­на. Би­тан је са­мо про­фе­си­о­нал­ни од­нос и до­го­вор ка­ко да учи­ни­мо ства­ри што бо­љим, јер на кра­ју са­мо ре­зул­та­ти го­во­ре о сва­ко­ме од нас. За ме­не је рад у Вла­ди Ср­би­је нај­ве­ћа част, али и нај­ве­ћа оба­ве­за и од­го­вор­ност.

Ко­ли­ко је ја­ка „опо­зи­ци­ја” пре­ма ва­ма уну­тар СНС?

Не ми­слим да у СНС по­сто­ји не­ка­ква по­себ­на „опо­зи­ци­ја” ко­ја се ба­ви ис­кљу­чи­во са мном, али сам си­гур­на да мно­ги не би би­ли срећ­ни кад би ре­зул­та­ти би­ли глав­но ме­ри­ло не­чи­јег ра­да. А то је оно за шта се за­ла­жем. Не­ки­ма се не би до­па­ло ка­да би се уме­сто слат­ко­ре­чи­во­сти ви­ше вред­но­ва­ло зна­ње и ка­да би се уме­сто скри­ва­ња иза ле­ђа Алек­сан­дра Ву­чи­ћа ви­ше вред­но­вао не­чи­ји кон­кре­тан рад. Срп­ска на­пред­на стран­ка је огром­на стран­ка и ни­је нео­бич­но да има­те оне ко­ји же­ле да ис­ко­ри­сте и да се око­ри­сте о по­зи­ци­ју ко­ју им је да­ла стран­ка. Али про­ве­тра­ва­ње је до­бро за здра­вље: отво­ри­те про­зор, уђе свеж ва­здух, по­би­је ба­ци­ле и лак­ше ди­ше­те. Јед­но­став­но!

На про­те­сти­ма де­ла опо­зи­ци­је чу­ју се кри­ти­ке на ра­чун ре­зул­та­та ко­је по­ми­ње­те?

Ри­зи­ку­ју­ћи да бу­дем нео­бјек­тив­на, не ви­дим про­тест опо­зи­ци­је већ про­те­сте не­за­до­вољ­них гра­ђа­на ко­је у јед­ном де­лу фи­нан­си­ра­ју по­је­ди­ни опо­зи­ци­о­на­ри. Ви­дим и да је тим опо­зи­ци­о­на­ри­ма за­бра­ње­но да го­во­ре на про­те­сти­ма ко­је фи­нан­си­ра­ју. Мо­гу да ше­та­ју, али са­мо ако ћу­те. Ви­дим не­за­до­вољ­ство, оправ­да­но или не, али ви­дим и ве­ша­ла ко­ји­ма сва­ка­ко ни­је ме­сто на ули­ца­ма Ср­би­је, као и сал­ве увре­да ко­је се сва­ког да­на упу­ћу­ју сви­ма на­ма. И то је оно што као дру­штво не сме­мо се­би да до­зво­ли­мо: мо­же­мо по­ли­тич­ки да се не сла­же­мо, мо­же­мо и да се сва­ђа­мо, али ни­ко не сме ни­ком да пре­ти и бру­тал­но да вре­ђа. Су­ко­би и сва­ђе ни­су бу­дућ­ност Ср­би­је. Раз­го­вор је је­ди­ни и нај­бо­љи на­чин да ре­ша­ва­ње свих про­бле­ма. Упра­во за­то је пред­сед­ник Ср­би­је кре­нуо да раз­го­во­ра са гра­ђа­ни­ма у окви­ру „Бу­дућ­но­сти Ср­би­је”. То је наш од­го­вор на увре­де, прет­ње, ве­ша­ла – раз­го­вор са љу­ди­ма.

Ка­ко ко­мен­та­ри­ше­те кам­па­њу „Бу­дућ­ност Ср­би­је”?

Ни­је Алек­сан­дар Ву­чић је­ди­ни пред­сед­ник ко­ји оби­ла­зи сво­ју зе­мљу, ни­ти је Ср­би­ја је­ди­на зе­мља у ко­јој се гра­ђа­ни оку­пе да по­здра­ве пред­сед­ни­ка ко­ји до­ла­зи у њи­хов град или оп­шти­ну. Алек­сан­дар Ву­чић је иза­бран за пред­сед­ни­ка ди­рект­но гла­со­ви­ма гра­ђа­на и ло­гич­но је да са њи­ма раз­го­ва­ра и да њи­ма по­ла­же ра­чу­не. Пре­ви­ше че­сто ви­ди­мо да је вест са­мо ло­ша вест, и за­то ми­слим да је до­бро што пред­сед­ник Ср­би­је оби­ла­зи зе­мљу и по­ка­зу­је гра­ђа­ни­ма све шта смо ура­ди­ли. На­рав­но да увек мо­же бо­ље и за­то је до­бро што ће пред­сед­ник мо­ћи ди­рект­но од гра­ђа­на да чу­је ко­ји су њи­хо­ви про­бле­ми, где мо­же­мо да бу­де­мо ефи­ка­сни­ји и шта још тре­ба да ура­ди­мо. 


Коментари19
9233f
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Dane
Pa i ako "dobijete" sledece izbore, tesko da cete to ikada vise ponoviti...
Саша Јовановић
Слажемо се, делимично. НЕКО се, заиста, плаши ФЕР избора.
dejan
Evo vam misljenje obicnog gradjanina,ne moze tako sa Kosovom jer ono nije nicije vlasnistvo.Treba samo da se postuje Ustav.
Vladimir Petković
Gospođi minostarki bi bilo bolje da gleda i bavi se svojim poslom nego politikom. Pruga Niš-Zaječar je najbliža železnička veza ovog dela Srbije sa Dunavom. Zar su zaista trebali da se dese sva ona iskliznuća vagona pa da ministarka sazna da ta pruga uopšte postoji!? Bitno je bilo da se gradi nekakva nebuloza zvana put Niš-Albanija a vagoni u Srbiji ispadaju sa šina. A pruga je veoma bitna za ovaj deo Srbije. I pitanja zainistarku, gde i kako trasportovati sada robu od Niša do Prahova i obrnuto? Čime da sada putuju ljudi iz Knjaževca, Zaječara i drugih mesta iz Krajine do Niša i obrnuto? I poslednje: kada će ZAISTA biti gotov autoput Niš-Dimitrovgrad! Ali, zaista. Za elektrifikaciju pruge Niš-granica sa Bugarskom neki drugi put.
Trifun
Jedini legalni,ustavni i zakonit nacin smene vlasti su izbori.Smena vlasti na ulici,pucevima,revolucijama..( u sadejstvu sa stranim faktorom ) je protivustavna i protivzakonita i kao takva je krivicno delo za koje se ide u zatvor..Takav je bio "petooktobarski puc"..Isti glumci i reziseri bi njegovu reprizu,svesni da na izborima nemaju nikakvog izgleda za pobedu.Jednostavno gradjani Srbije ih ne zele,jer su imali prilike videti kako ONI vladaju..Po ssim relevantnim istrazivanjima "pretestanti" nemaju ni 15% podrske medju gradjanima Srbije...Zale se na izborne uslove,kao navodni razlog neizlaska na izbore.A svi izborni zakoni,biracki spiskovi,skupstinski poslovnik.. su ONI doneli,kad su bili na vlasti.Kao sto su isti mediji(njihovi direktori,urednici.. i sl.).Onda,kada su bili vlast,sve im je to valjalo,a sada kad su opozicija ne valja im(samo izgovor za izbegavanje izbora na kojima nemaju sansu)

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља