субота, 25.01.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:49

Трг до митинга, а надвожњак до избора

Продужење рокова за обнову трга и надвожњака нервира грађане због успореног саобраћаја, а политичаре зато што им омета митинговање
Аутор: Мирољуб Дугалићсубота, 16.02.2019. у 18:57
Фото М. Дугалић

Кра­ље­во – Про­те­сти у Кра­ље­ву увек су кре­та­ли од цен­трал­ног тр­га, оку­пља­њем код Спо­ме­ни­ка срп­ским рат­ни­ци­ма, по­зна­тог под на­зи­вом „Ми­лу­тин”. Но, про­те­клих су­бо­та не­за­до­вољ­ни гра­ђа­ни се оку­пља­ју на дру­гом тр­гу, ис­пред згра­де град­ске упра­ве, јер об­но­ва тр­га још тра­је. Оду­жи­ли су се ра­до­ви због за­кон­ских про­це­ду­ра, че­ка­ња на на­бав­ку пло­ча из ино­стран­ства...

Исти­на, ових да­на кра­ље­вач­ки пу­та­ри ра­де као мра­ви иако је на гра­ди­ли­шту про­хлад­но, али по­је­дин­ци опет на­ла­зе ма­ну твр­де­ћи да та­ко удар­нич­ки не ра­де због гра­ђа­на не­го због ско­ри­јег до­ла­ска Алек­сан­дра Ву­чи­ћа, пред­сед­ни­ка Ср­би­је, у оби­ла­зак Ра­шког окру­га и мо­гу­ћег глав­ног ми­тин­га у Кра­ље­ву. Да ли ће глав­ни трг би­ти спре­ман ви­де­ће се. Мо­жда се и не стиг­не са­мо за пар да­на иако се мај­сто­ри, као рет­ко ка­да, на гра­ди­ли­шту зно­је усред зи­ме...

И дру­го гра­ди­ли­ште је под по­себ­ним по­ли­тич­ким над­зо­ром. Реч је о об­но­ви над­во­жња­ка у Ули­ци зе­ле­на го­ра, ко­ји је „жи­ла ку­ца­ви­ца” са­о­бра­ћа­ја, јер спа­ја град са Ибар­ском ма­ги­стра­лом. Ни­су ти по­сло­ви оба­вље­ни за пред­ви­ђе­них 75 да­на, до но­вем­бра про­шле го­ди­не, а гра­ди­ли­ште је и за­пу­сте­ло. Ка­да ће по­сло­ви би­ти окон­ча­ни још се тач­но не зна. Мо­жда, ка­ко не­зва­нич­но до­зна­је­мо, до ју­на ове го­ди­не, ако и тај по­сао, ка­ко чу­је­мо, по­ли­ти­ка, то јест мо­гу­ћи из­бо­ри не убр­за­ју. У ме­ђу­вре­ме­ну, не­за­до­вољ­ни гра­ђа­ни у про­тест­ним шет­ња­ма до­ла­зе до над­во­жња­ка да по­ка­жу ка­ко се да­ље не мо­же. И, за то кри­ве власт, ло­кал­ну и др­жав­ну. 

Ина­че, по­сао је ка­снио, ка­ко смо ра­ни­је од ин­ве­сти­то­ра „Пу­те­ва Ср­би­је” до­зна­ли, због то­га што је на­кон отва­ра­ња кон­струк­ци­је објек­та от­кри­вен низ не­пред­ви­ђе­них оште­ће­ња, што је не­ми­нов­но до­ве­ло до од­ла­га­ња да­ту­ма пу­шта­ња над­во­жња­ка у са­о­бра­ћај. Ра­ди­ло се о је­да­на­ест ивич­них но­са­ча ко­ји се, због те­шких оште­ће­ња, не­пла­ни­ра­но мо­ра­ју ме­ња­ти. То ни­је би­ло пред­ви­ђе­но у про­јек­ту, па је Ре­пу­блич­ка гра­ђе­вин­ска ин­спек­ци­ја, 4. сеп­тем­бра 2018. го­ди­не, за­бра­ни­ла на­ста­вак ра­до­ва по­што их у про­јек­ту не­ма. Сто­га су из­во­ђа­чи ра­до­ва, бе­о­град­ске фир­ме „ЖГП Бе­о­град” и по­ди­зво­ђач „ЈУ копс” из Кра­ље­ва, мо­ра­ли да че­ка­ју на из­ме­ну до­ку­мен­та­ци­је, на се­па­рат про­јек­та. 

Све то по­ду­же је по­тра­ја­ло, по­го­то­во што је утвр­ђе­на до­дат­на нео­п­ход­на за­ме­на чак и 40 ма­њих но­са­ча на уз­ла­зном де­лу над­во­жња­ка. То ће про­ду­жи­ти град­њу, не­зва­нич­но до по­ло­ви­не го­ди­не, а и ула­га­ње ће би­ти ве­ће од пред­ви­ђе­них 67 ми­ли­о­на ди­на­ра. Углав­ном, у то­ку је но­ви тен­дер за из­во­ђа­че. Би­ће то без сум­ње исти, са­мо да се ис­по­шту­је про­це­ду­ра и ра­до­ви би тре­ба­ло по­но­во да кре­ну по­чет­ком мар­та ове го­ди­не. 

Док се то не за­вр­ши, ло­кал­на власт је на му­ка­ма и све је уче­ста­ли­је, и од нер­во­зних гра­ђа­на а и од опо­зи­ци­о­них по­ли­ти­ча­ра, под оп­ту­жба­ма за та­ко ду­го­трај­не ра­до­ве и огром­ну са­о­бра­ћај­ну гу­жву у том де­лу гра­да.

– Без об­зи­ра што ми као ло­кал­на са­мо­у­пра­ва ни­смо у по­сао укљу­че­ни, јер је реч о др­жав­ној ин­ве­сти­ци­ји, упу­ти­ли смо зах­тев за са­ста­нак са ми­ни­стар­ком за ин­фра­струк­ту­ру и са­о­бра­ћај и ди­рек­то­ром „Пу­те­ва Ср­би­је” ка­ко би док ра­до­ви тра­ју отво­ри­ли ал­тер­на­тив­ни пут. Би­ла би то већ по­сто­је­ћа са­о­бра­ћај­ни­ца по­крај над­во­жња­ка, од Зе­ле­не го­ре до Ули­це Јо­ва­на Де­ро­ка. То би, ипак, би­ло при­хва­тљи­во и бр­зо ре­ше­ње, на­рав­но ако би др­жа­ва у нео­п­ход­ну по­прав­ку и те ули­це уло­жи­ла до­дат­них пет ми­ли­о­на ди­на­ра – ка­же др Пре­драг Тер­зић, гра­до­на­чел­ник Кра­ље­ва.


Коментари2
977e5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

"Milutin"bez tenka je deo istorije
Jedan od većih šamara istoriji i slavnoj prošlosti uradjenih i u Kraljevu je izmeštanje istorijskog tenka sa autentične ,tim originalnim spomenikom ("zamrznute ") borbene pozicije sa početka drugog svetskog rata sa trga iz centra grada Kraljeva- u kome je vođena borba sa okupatozom , jer takvih primera bunta u okupiranoj Evropi jednostavno nije ni bilo pa po tome ni gradova kakav je i zbog toga bio Kraljevo.Tenk je skrajnut i postavljen na brdo (na koje se inače ne bi mogao sam ni dovesti)iznad grada kao da je neki trešnjev top a ne za to vreme veoma pokretna i opasna mašina čime je istorija Kraljeva pa i Srbije potpuno nepotrebno relativizovana i menjana . Drugi gradovi u Evropi da su tada(1941.) imali takvu priču bi se sa njom sigurno ponosili a imali bi i sa čim jer je sa još jednim (nezavisno od njega)uklonjeni tip tenka tada vodio ljutu borbu u sred grada Kraljeva .
Decak
Autor clanka pise : "Про­те­сти у Кра­ље­ву cy увек кре­та­ли од цен­трал­ног тр­га, оку­пља­њем код Спо­ме­ни­ка срп­ским рат­ни­ци­ма, по­зна­тог под на­зи­вом „Ми­лу­тин”. Sada je taj trg zatvoren, kao i Trg Republike u Beogradu - sa koga su takodje kretali gradjani.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља