понедељак, 24.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 21:16

Пензионери могу да раде док имају снаге

Нема законских ограничења када је реч о стажу или годинама старости. Могуће ангажовање по уговору о раду, о делу, ауторском уговору, уз пензију. Једино ће инвалидски пензионери морати на поновну оцену радне способности
Аутор: Јасна Петровић-Стојановићсубота, 16.02.2019. у 21:00
Допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање се плаћа по стопи од 26 одсто на зараду (Фото Р. Крстинић)

Успе­шни бан­кар Б. П. ко­ји је пре осам го­ди­на сте­као усло­ве за пу­ну ста­ро­сну пен­зи­ју, али је због по­тре­бе по­сла на­ста­вио да ра­ди и у 73. го­ди­ни као са­вет­ник и да упо­ре­до при­ма и пен­зи­ју и пла­ту, чуо је од сво­јих пен­зи­о­не­ра да по за­ко­ну не би смео ви­ше од пет го­ди­на да бу­де у рад­ном од­но­су, по­што се пен­зи­о­ни­сао.

По­зван је да, иако на­пу­сти фир­му оста­не у Над­зор­ном од­бо­ру бан­ке, па му ни­је ја­сно мо­же ли то да при­хва­ти ако се и де­фи­ни­тив­но пен­зи­о­ни­ше. У бан­ци су му об­ја­сни­ли да му ду­жи­на ста­жа сад ка­да је у пен­зи­ји за­ви­си са­мо од ње­го­вог здра­вља и спрем­но­сти да ра­ди и по­тре­бе по­сло­дав­ца да га др­жи на том рад­ном ме­сту, али би он да бу­де си­гу­ран да је то та­ко.

При­зна­је да ни­је прав­ник и да ни­је ту­ма­чио За­кон о ПИО, али ка­же да не би да се огре­ши, па се ових да­на ја­вио на­шем ли­сту да се уве­ри да пен­зи­о­не­ри не­сме­та­но мо­гу да ра­де, до­кле хо­ће и до­кле мо­гу. И да им рад­но вре­ме ни­је огра­ни­че­но на по че­ти­ри са­та днев­но, те да не мо­ра да стра­ху­је од ин­спек­ци­је радa ко­ја би мо­гла да ка­зни по­сло­дав­ца. Ово око скра­ће­ног рад­ног вре­ме­на га је под­ста­кло на раз­ми­шља­ње ка­да је не­дав­но про­чи­тао да су хр­ват­ски пен­зи­о­не­ри по­хр­ли­ли да ра­де у јед­ном та­мо­шњем тр­го­вин­ском лан­цу по че­ти­ри са­та днев­но, па не зна да ли је за­кон из­ри­чит по том пи­та­њу, или је то из­бор по­сло­дав­ца.

На на­ше пи­та­ње ко­ли­ко нај­ду­же ста­ро­сни пен­зи­о­нер мо­же да ра­ди по­сле пен­зи­о­ни­са­ња и да ли по­сто­ји огра­ни­че­ње у го­ди­на­ма, у Фон­ду за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње од­го­ва­ра­ју да не по­сто­је за­кон­ска огра­ни­че­ња ка­да је реч о тра­ја­њу за­по­сле­ња ста­ро­сних пен­зи­о­не­ра. Та­кав пен­зи­о­нер мо­же без огра­ни­че­ња по­но­во да се за­по­сли по уго­во­ру о ра­ду, о де­лу, аутор­ском уго­во­ру, и да при­ма пен­зи­ју.

Он ни­је у оба­ве­зи да се сва­ке го­ди­не при­ја­вљу­је ПИО фон­ду да на­ста­вља да ра­ди. Јер, уко­ли­ко по­сло­да­вац за­по­сли овог пен­зи­о­не­ра по би­ло ком осно­ву (рад­ни од­нос, уго­вор о де­лу, при­вре­ме­ни и по­вре­ме­ни по­сло­ви), има оба­ве­зу да под­не­се при­ја­ву на оси­гу­ра­ње и ре­дов­но упла­ћу­је до­при­но­се за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње, као и за све оста­ле за­по­сле­не. 

До­при­нос за оба­ве­зно пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње се пла­ћа по сто­пи од 26 од­сто на за­ра­ду, од­но­сно на осно­ви­цу оси­гу­ра­ња и та сто­па се не ума­њу­је без об­зи­ра на то да ли је у пи­та­њу оси­гу­ра­ник – за­по­сле­ни или ко­ри­сник ста­ро­сне пен­зи­је. На осно­ву тих упла­та до­при­но­са, за­по­сле­ни ко­ри­сник ста­ро­сне пен­зи­је мо­же, по пре­стан­ку оси­гу­ра­ња, на­кон нај­ма­ње го­ди­ну да­на за­по­сле­ња, да под­не­се зах­тев за по­нов­но од­ре­ђи­ва­ње ста­ро­сне пен­зи­је.

Упи­та­ни да ли иста пра­ва ва­же и за ин­ва­лид­ске и вој­не пен­зи­о­не­ре ко­ји на­ста­ве да ра­де, у ПИО ка­жу да, ка­да се ин­ва­лид­ски пен­зи­о­нер за­по­сли или поч­не да оба­вља са­мо­стал­ну де­лат­ност, фонд је ду­жан да га по слу­жбе­ној ду­жно­сти по­зо­ве на по­нов­ну оце­ну рад­не спо­соб­но­сти ра­ди утвр­ђи­ва­ња про­ме­на у здрав­стве­ном ста­њу. Ње­му се упу­ћу­је по­зив за ле­кар­ски пре­глед ра­ди по­нов­не оце­не рад­не спо­соб­но­сти, а у за­ви­сно­сти од оце­не ор­га­на ве­шта­че­ња, од­лу­чи­ће се о ње­го­вом пра­ву на ин­ва­лид­ску пен­зи­ју. 

Пра­во на ин­ва­лид­ску пен­зи­ју пре­ста­ће и об­у­ста­ви­ће се ис­пла­та ин­ва­лид­ске пен­зи­је ако се утвр­ди да ин­ва­лид­ност ви­ше не по­сто­ји. Уко­ли­ко се утвр­ди да ин­ва­лид­ност и да­ље по­сто­ји, не­ће пре­ста­ти пра­во на ин­ва­лид­ску пен­зи­ју. Ко­ри­сник ин­ва­лид­ске пен­зи­је ко­ји за­кљу­чи уго­вор о де­лу или оба­вља при­вре­ме­не и по­вре­ме­не по­сло­ве, не­ће се из­во­ди­ти на по­нов­ну оце­ну рад­не спо­соб­но­сти, ни­ти ће му се об­у­ста­вља­ти ис­пла­та ин­ва­лид­ске пен­зи­је, об­ја­шња­ва­ју у ПИО.

Ко­ри­сник ин­ва­лид­ске пен­зи­је оства­ре­не по осно­ву пот­пу­ног гу­бит­ка спо­соб­но­сти за про­фе­си­о­нал­ну вој­ну слу­жбу (вој­ни ин­ва­лид­ски пен­зи­о­нер), мо­же по­но­во да се за­по­сли, од­но­сно да му иде стаж. 

За ста­ро­сне вој­не пен­зи­о­не­ре ва­жи исто што и за оста­ле ста­ро­сне пен­зи­о­не­ре. Да­кле, ко­ри­сник ста­ро­сне пен­зи­је мо­же без огра­ни­че­ња по­но­во ући у оси­гу­ра­ње (да се за­по­сли). Пре­ма чла­ну 121 За­ко­на о ПИО, ста­ро­сни пен­зи­о­нер или онај ко­ји је оти­шао у пре­вре­ме­ну ста­ро­сну пен­зи­ју а за­по­сли се на те­ри­то­ри­ји  Ср­би­је, од­но­сно оба­вља са­мо­стал­ну де­лат­ност по осно­ву ко­је је оба­ве­зно оси­гу­ран на те­ри­то­ри­ји на­ше зе­мље, има пра­во по пре­стан­ку тог за­по­сле­ња, од­но­сно оба­вља­ња те са­мо­стал­не де­лат­но­сти, на по­нов­но од­ре­ђи­ва­ње пен­зи­је ако је био у оси­гу­ра­њу нај­ма­ње го­ди­ну да­на. 

Ин­ва­лид­ски пен­зи­о­не­ри не­ма­ју пра­во на по­нов­но од­ре­ђи­ва­ње пен­зи­је по осно­ву за­по­сле­ња, од­но­сно оба­вља­ња са­мо­стал­не де­лат­но­сти по­сле пен­зи­о­ни­са­ња. За­ко­ном о ПИО ни­су пред­ви­ђе­на огра­ни­че­ња у по­гле­ду го­ди­на жи­во­та код по­нов­ног за­по­сле­ња.

Ка­да је реч о ста­ро­сном пен­зи­о­не­ру, ко­ји се за­по­сли на рад­ном ме­сту с бе­не­фи­ци­ра­ним рад­ним ста­жом, при­ли­ком по­нов­ног од­ре­ђи­ва­ња пен­зи­је, стаж ће се ра­чу­на­ти са уве­ћа­ним тра­ја­њем, у скла­ду са од­ред­ба­ма За­ко­на о пен­зиј­ском и ин­ва­лид­ском оси­гу­ра­њу, за­кљу­чу­ју у ПИО фон­ду. 


Коментари37
c8350
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

božidar
Većina mladih bi htela da radi u debeloj ladovini.
Sinisa Stojcic
Samo problem je i na drugoj strani. Sta cevmladi da rade
Sinisa Stojcic
Penzioneri mora da rade dok ne umru. Kolika im je penzija. Bruka
Kristijan
Ne brinite penzioneri, razumem ja vas, male penzije, tesko se zivi, ali evo samo jos malo pa hteli ne hteli samo ce te vi penzioneri i raditi, dok vas smrt ne rastavi od posla jer ce omladina u sve vecem broju napustati drzavu...!!!
Amir Čamdžić
Nekada u Jugoslaviji je bila parola " imaš kuću, vrati društveni stan" a u vezi ovih penzionera koji bi da rade treba da glasi " možeš raditi vrati penziju".
Миливоје Радаковић
Пензионер је пензију зарадио, друже, и нико му је не може одузети, уколико власт не нареди другачије...
Препоручујем 11
Анка
Пензија је већ зарађана. Зашто би је неком другом дали ,нешто што њима припада. То треба да буде нарвно бијели рад, да се плаћа порез. Познајем многе у Шведској што тако раде, и осјећају се супер. Раде пола радног времена, примају цијелу пензију, и имају слободног времена, појачану економију и бољи живот.
Препоручујем 15

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља