уторак, 15.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 00:36

Тролејбуси се селе на Дорћол

Због друге фазе радова на Тргу републике биће уређен и привремени терминус код Палате „Албанија”
Аутор: Дејан Алексићсреда, 13.03.2019. у 16:54

Го­ди­на­ма на­ја­вљи­ва­на се­лид­ба тро­леј­бу­ске окрет­ни­це са Сту­дент­ског тр­га на Дор­ћол уско­ро ће ко­нач­но би­ти спро­ве­де­на у де­ло. Ди­рек­ци­ја за гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште рас­пи­са­ла је тен­дер за из­град­њу тро­леј­бу­ске кон­такт­не мре­же до Ду­нав­ске ули­це на Ста­ром гра­ду. Из­во­ђач ко­ји бу­де иза­бран на тен­де­ру има­ће за­да­так да из­гра­ди но­ву ис­пра­вљач­ку ста­ни­цу на углу Цви­ји­ће­ве и Ули­це Дра­же Па­вло­ви­ћа, као и око два ки­ло­ме­тра кон­такт­не мре­же тра­сом Цви­ји­ће­ва – Ве­ни­зе­ло­со­ва – Гун­ду­ли­ћев ве­нац – Жор­жа Кле­ман­соа – Ду­нав­ска. 

Би­ће об­но­вље­не и три рас­кр­сни­це да би се тро­леј­бу­си кре­та­ли без про­бле­ма овом тра­сом. Реч је о укр­шта­ји­ма Ве­ни­зе­ло­со­ве и Цви­ји­ће­ве, Ве­ни­зе­ло­со­ве и Гун­ду­ли­ће­вог вен­ца и Гун­ду­ли­ће­вог вен­ца и Жор­жа Кле­ман­соа. Рок за из­во­ђе­ње ра­до­ва је 180 да­на од да­на уво­ђе­ња из­во­ђа­ча у по­сао, што зна­чи да би, ако би све би­ло у ре­ду са тен­де­ром, ра­до­ви мо­гли да поч­ну у ка­сно про­ле­ће или ра­но ле­то и да бу­ду за­вр­ше­ни до је­се­ни. Је­дан од глав­них ци­ље­ва над­ле­жних је да се из­ме­шта­њем тро­леј­бу­ско-ауто­бу­ске окрет­ни­це Сту­дент­ски трг, ко­ји тре­ба да бу­де пре­у­ре­ђен у пот­пу­но­сти, осло­бо­ди од ове вр­сте во­зи­ла. 

Осим ове јав­не на­бав­ке, Ди­рек­ци­ја је рас­пи­са­ла и тен­дер за про­јек­то­ва­ње и из­град­њу кон­такт­не мре­же у Не­ма­њи­ној, на Гун­ду­ли­ће­вом вен­цу и Те­ра­зи­ја­ма, као и за по­ла­га­ње на­пој­них ка­бло­ва за ис­пра­вљач­ку ста­ни­цу у Цви­ји­ће­вој ули­ци.

Ко бу­де по­бе­дио на овој јав­ној на­бав­ци ње­гов за­да­так би­ће да ура­ди про­је­кат и по­ста­ви на­пој­ни кабл од око че­ти­ри ки­ло­ме­тра, ко­ји ће из по­сто­је­ћих тра­фоа снаб­де­ва­ти ис­пра­вљач­ку ста­ни­цу у Цви­ји­ће­вој ули­ци и омо­гу­ћи­ти функ­ци­о­ни­са­ње тро­леј­бу­ске мре­же. Је­дан део на­пој­ног во­да би­ће по­ло­жен од Омла­дин­ског ста­ди­о­на до ис­пра­вљач­ке ста­ни­це у Цви­ји­ће­вој ули­ци (око три ки­ло­ме­тра), а дру­ги део про­те­за­ће се од Уни­вер­зи­тет­ске би­бли­о­те­ке „Све­то­зар Мар­ко­вић” до ис­пра­вљач­ке ста­ни­це.

– При­ба­ви­ће се и тех­нич­ка до­ку­мен­та­ци­ја за из­град­њу кон­такт­не мре­же у Не­ма­њи­ној ули­ци, из­ме­ђу Тр­га Сла­ви­ја и Кне­за Ми­ло­ша. Ти­ме ће на рас­кр­сни­ци Кне­за Ми­ло­ша и Не­ма­њи­не би­ти омо­гу­ћен пун про­грам тро­леј­бу­ских ве­за из обе ули­це. Про­јек­то­ва­ће се и из­гра­ди­ти и но­ва тро­леј­бу­ска мре­жа ду­жи­не око 200 ме­та­ра дуж Гун­ду­ли­ће­вог вен­ца – ука­зао је за­ме­ник гра­до­на­чел­ни­ка Го­ран Ве­сић.

За још јед­ну тро­леј­бу­ску тра­су ви­ше не­ма не­до­у­ми­це. Де­фи­ни­тив­но ће би­ти уре­ђе­на и кон­такт­на мре­жа за при­вре­ме­ну тро­леј­бу­ску окрет­ни­цу код Па­ла­те „Ал­ба­ни­ја”. Она је нео­п­ход­на због дру­ге фа­зе ра­до­ва на Тр­гу ре­пу­бли­ке, од­но­сно због пре­ла­ска мај­сто­ра „Штра­ба­га” на ули­це ко­је окру­жу­ју цен­трал­ни град­ски плоч­ник. 

– Из­ра­да тех­нич­ке до­ку­мен­та­ци­је за сва че­ти­ри по­сла тре­ба­ло би да бу­де за­вр­ше­на у ро­ку од пет ме­се­ци од по­чет­ка про­јек­то­ва­ња, док је пла­ни­ра­но да ра­до­ви тра­ју два ме­се­ца од при­ба­вља­ња од­го­ва­ра­ју­ћих одо­бре­ња за из­во­ђе­ње и уво­ђе­ња из­во­ђа­ча у по­сао – ис­та­као је Ве­сић. 

Али, ка­ко су ра­до­ви на Тр­гу ре­пу­бли­ке уве­ли­ко у то­ку, а по­че­так дру­ге фа­зе об­но­ве на­ја­вљен за про­ле­ће, при­вре­ме­ни тро­леј­бу­ски тер­ми­нус код „Ал­ба­ни­је” мо­ра­ће хит­но да се ура­ди. Је­ди­но ако над­ле­жни не­ма­ју у пла­ну да при­вре­ме­но об­у­ста­ве ра­до­ве око тр­га. Пре ће ипак би­ти да ће дру­га фа­за има­ти пот­фа­зе, од­но­сно да ће до уре­ђе­ња окрет­ни­це код па­ла­те ра­ди­ти ули­ца ко­ја не­ма ве­зе са тро­ла­ма, а то је Фран­цу­ска. Крај свих по­сло­ва на тр­гу и око ње­га, ина­че, пре­ма пр­во­бит­ним пла­но­ви­ма, тре­ба­ло би да бу­де на је­сен.

Ма­ло спро­ве­ден план

Пре не­ко­ли­ко го­ди­на град­ска власт пред­ста­ви­ла је и ам­би­ци­о­зан план о пот­пу­но но­вој мре­жи ли­ни­ја у јав­ном пре­во­зу. Тим пла­ном, од ко­га је рет­ко шта до да­нас оства­ре­но, Ду­нав­ска ули­ца би­ла је пред­ви­ђе­на са­мо као при­вре­ме­но ре­ше­ње за окре­та­ње тро­леј­бу­са. Но­ва и ко­нач­на окрет­ни­ца ве­ћи­не пре­сто­нич­ких „тро­ла”, пре­ма ње­му, тре­ба­ло је да по­ста­не Трг Сла­ви­ја. Јед­на од мно­гих иде­ја би­ла је да се од Сла­ви­је ка цен­тру уки­ну тро­леј­бу­си и да их за­ме­не елек­тро­бу­си. Ду­го­роч­ним пла­ном о но­вој мре­жи ли­ни­ја, на при­мер ли­ни­ја 28 за­ми­шље­на је као ве­за од Ме­да­ко­ви­ћа 3 до Це­рак ви­но­гра­да.

 

Се­лид­ба у Ду­нав­ску због ши­ре­ња пе­шач­ке зо­не

Окрет­ни­ца на Сту­дент­ском тр­гу на­пра­вље­на је као при­вре­ме­но ре­ше­ње 2003. по­сле уки­да­ња тер­ми­ну­са у Ра­ји­ће­вој ули­ци. У прет­ход­них 16 го­ди­на у ви­ше на­вра­та је раз­ма­тра­на иде­ја где би бу­ду­ћа окрет­ни­ца тро­леј­бу­са тре­ба­ло да се на­ла­зи и нај­че­шће спо­ми­ња­на је упра­во Ду­нав­ска. Али не­до­у­ми­ца је би­ла ко­јим ули­ца­ма ће се тро­леј­бу­си спу­шта­ти до Дор­ћо­ла. Пред­ло­зи су би­ли Ули­ца кра­ља Пе­тра, Та­де­у­ша Ко­шћу­шка, а пре око три го­ди­не и Фран­цу­ска, ко­ја се по­ка­за­ла као нео­д­го­ва­ра­ју­ћа.

Ка­да је пре не­ко­ли­ко го­ди­на по­че­ло озбиљ­ни­је да се на­ја­вљу­је пре­се­ље­ње тро­леј­бу­ско-ауто­бу­ског тер­ми­ну­са са Сту­дент­ског тр­га и ауто­бу­ског са Тр­га ре­пу­бли­ке, због ши­ре­ња пе­шач­ке зо­не, над­ле­жни су ис­ти­ца­ли да ће на по­вр­ши­не од око 19.600 ква­дра­та уз Ду­нав­ску ули­цу би­ти из­гра­ђен тро­леј­бу­ско-ауто­бу­ски тер­ми­нал за 12 ли­ни­ја. Ди­рек­ци­ја за гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште 2016. уго­во­ри­ла је са гру­пом по­ну­ђа­ча из­во­ђе­ње ра­до­ва са из­ра­дом тех­нич­ке до­ку­мен­та­ци­је за из­град­њу тер­ми­ну­са уз Ду­нав­ску, али мај­сто­ри на гра­ди­ли­ште ни­су иза­шли због имо­вин­ско­прав­них про­бле­ма.

 


Коментари6
18108
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Dule Astro
Tako je to kada se radi bez dugoročnog plana. Valjda je bilo logično da se prvo izmeste trole u Dunavsku, pa tek onda radi Trg. Istu stvar (ali mnogo goru) su uradili sa železnicom u Beogradu.
студени стрг кт
Има две народне пословице којима се може сликовито описати шта ће овим градски "оци" постићи. Једна је "Сеци уши, крпи дупе." А друга народна изрека каже "Заклали вола због киле меса". Зарад комада такозване пешачке зоне у горњем делу Студентског трга (читај: због давања простора концесионару за подземну гаражу) , Град ће добити силне претумабације тролејбуских линија, које ће, са Славије, цик-цак линијом возити ка доњем Дорћолу, односно Вилиним водама. Тако ће централна градска артерија, која нажалост, остаје да буде улица кнеза Милоша и Таковска, добити знатно појачан тролејбуски саобраћај, што ће допринети додатном, сада већ потпуном, целодневном загушењу, поготово у делу од Немањине до Цвијићеве. А градски и остали "оци" вероватно ће себи прибавити хеликоптере ради удобнијег и ефикаснијег личног превоза кроз град.
Драган П.
И даље не разумем где ће се окретати тролејбуси који од Славије иду ка Теразијама, да ли ће и они ићи у Дунавску и куда? Или троле више неће ићи улицом Краља Милана?
Darko
Neće više ići Ulicom kralja Milana, nego će se, očito, sa Slavije spuštati Nemanjinom, a onda skretati desno u Kneza Miloša. Zato se postavlja mreža u Nemanjinoj. Odatle Takovskom, pa Jaše Prodanovića, pa Cvijićevom (ili direktno iz Takovske u Cvijićevu, to nije jasno) i dalje ovom trasom iz teksta
Препоручујем 0
Milutin Ivković
Proširenje francuske se više i ne pominje?
Marko
Kod rekonstrukcije kolovoza treba voditi racuna da slivnici za kisnu kanalizaciju ne budu na kolovozu, vec ih treba ukloniti sa kolovoza i postaviti u nivou trotoara.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља