четвртак, 24.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:43

„Војвођански закони” без изгледа за усвајање

Није ми се свидело што се овде каже да ћемо, ако је закон о финансирању АПВ у супротности са неким другим законом, примењивати овај закон, није то лекс специјалис, поручио је Душан Бајатовић (СПС)
Аутор: Мирјана Чекеревацчетвртак, 21.03.2019. у 08:40
Душан Бајатовић (Фото А. Васиљевић)

Предлогом закона о финансирању АП Војводине, покрајина би, између осталог, добијала седам одсто републичког буџета, а основица израчунавања су буџетски расходи, суштина је акта који су предложила три посланика ЛСВ-а, а о којем се јуче расправљало у Скупштини Србије. Предлагач Ненад Чанак је подсетио да је доношење овог закона уставна обавеза, наводећи да овим решењима нико не пориче неодвојивост Војводине од Србије. Владајућа коалиција, међутим, наводи да је закон неприхватљив по више основа, а неће га подржати ни радикали, који се, како су истицали, залажу за укидање аутономије.

Образлажући предложени закон, као и Предлог резолуције о Војводини, Ненад Чанак је говорио готово сат и по, а за то време је подсетио на, како је навео, 200 година историје Војводине. Казао је, између осталог, да је „ово избалансиран документ, умерен и разборит, који даје шансу да Србија изађе из противуставног положаја у којем се налази у односу на Војводину и да као уређена држава почне да развија, по највишим европским стандардима, ниво власти који би омогућио да Крагујевац, Ниш и Нови Пазар функционишу како треба”.

Подсетио је да је од владе 2007. године на своје питање „шта влада мисли да предузме против антисрпских аката отвореног сепаратизма војвођанских лигаша” добио одговор у којем се каже: „МУП не располаже подацима у вези са наведеним питањем. Потпуно је јасно да никаквог сепаратизма од ЛСВ-а или било које друге организације у Војводини нема. Све што сам вам читао је да разумете да идеја укидања војвођанске аутономије постоји 150 година и да та идеја не успева, јер није утемељена. Питање аутономије Војводине суштински је питање демократије у Србији. Војводина мора да добије могућност одлучивања у оквиру својих надлежности на својој територији како би се зауставило исељавање.”

Председница Одбора за финансије Александра Томић (СНС) казала је да је одбор сагледао законе са политичког и административног аспекта и истакла: „Разговарали смо о томе да не можете да узмете нож и да пресечете буџет и да кажете: 30 одсто буџета, или 20 одсто такси, или 30 одсто прихода. Ствари су много комплексније. Комплексне су у делу кад кажемо колика је основица која се узима за приходе буџета Војводине, они су саставни део буџета Републике Србије и та основица се рачуна на нивоу целе Србије. Жеља АПВ је да има веће трансфере, веће приходе, веће плате, али дали сте у предлогу и да Пореска управа покрајине треба да се издвоји, да се издвоји ПИО фонд, који постоји на нивоу целе Србије, многе ствари су у том делу потпуно неприхватљиве. С друге стране, инвестиције које су на нивоу целе Србије, као што су изградња брзих пруга трасе Београд–Будимпешта, гасовод ’Турски ток’, највећим делом иде преко АПВ, па ће одређене накнаде, од којих ће сигурно део бити трансферисан према локалним самоуправама и према АП Војводини, дати много више него седам одсто који су дефинисани Уставом. Одлука одбора била је да се финансирање не може решавати парцијално, не може бити независно од питања поделе надлежности свих нивоа власти, да мора да буде део планске, опште реформе фискалног буџетског система у целој земљи. Не можемо суспендовати законе о буџету, о пореском систему, о додатној вредности...”

Чанак јој је одговорио да се уставна категорија Војводина и њен закон о финансирању третирају као нешто што смета Закону о буџету и додао: „Уместо да се посматра обрнуто, да се прво мора ускладити све са Уставом, а онда разговарати о буџету. Наравно да се помиње Пореска управа у Војводини, Војводина је имала своју Пореску управу и онда бисте имали много једноставнији обрачун, уколико би се на територији Војводине прикупљала средства, а онда исплаћивала у заједничку касу”. Томићева је казала да је и буџет Србије уставна категорија, дакле, „нећемо ситуацију да усвајањем ових закона урушимо све уставне категорије”.

Лидер СРС-а Војислав Шешељ најавио је да неће подржати законе, навео да су они преписани од Александре Јерков (ДС) и додао: „Чанак ми делује као веома писмен, па ми није јасно како није могао сам да га напише, него је узео предлог Александре Јерков од речи до речи. То може само код нас. Ми се залажемо за јачање локалне аутономије, да општине и градови добију што шира овлашћења. Једна држава, један центар и оно што треба да буде централизовано – војска и полиција. Овако се народ замајава тезама да остатак Србије пљачка Војводину. Грађани од аутономије сада имају само две бирократије, уместо једне”.

Захваливши Маји Гојковић што је ове законе ставила на дневни ред, Душан Бајатовић (СПС) рекао је да ово питање очигледно неће бити успешно решено и навео: „Није ми се свидело што се овде каже да ћемо, ако је закон о финансирању АПВ у супротности са неким другим законом, примењивати овај закон. Није то лекс специјалис. Морају да буду поштовани сви закони и сви да се једнако примењују”.

Ри­сти­че­вић: Упад у РТС по­ку­шај др­жав­ног уда­ра

Утвр­ђи­ва­ње днев­ног ре­да но­ве сед­ни­це Скуп­шти­не Ср­би­је, ко­је је по­тра­ја­ло не­што ви­ше од сат вре­ме­на, по­је­ди­ни по­сла­ни­ци ис­ко­ри­сти­ли су да, кроз пред­ло­ге за до­пу­ну, из­не­су свој став о су­бот­њем упа­ду де­мон­стра­на­та у РТС и оп­са­ди Пред­сед­ни­штва у не­де­љу. Ни­је­дан пред­лог, па ни они ко­је је пред­ло­жи­ла вла­да, ни­је при­хва­ћен, рас­пра­вља­ло се са­мо о „вој­во­ђан­ским за­ко­ни­ма”.

Пред­ла­жу­ћи да се днев­ни ред до­пу­ни фор­ми­ра­њем ан­кет­ног од­бо­ра ра­ди утвр­ђи­ва­ња чи­ње­ни­ца и окол­но­сти у ве­зи са не­на­мен­ским тро­ше­њем сред­ста­ва до­де­ље­них за пред­из­бор­ну кам­па­њу, Мар­јан Ри­сти­че­вић (НСС–СНС) ка­зао је да је „Бо­шко Об­ра­до­вић, у на­ро­ду по­знат као Бо­шко Љо­тић, узео 250.000 евра  про­тив­прав­но, јер не­у­тро­ше­ни но­вац ни­је вра­тио у бу­џет по­сле из­бо­ра”.  До­дао је: „Тра­жим да ма­кар тре­ћи­ну при­ло­жи си­ро­ма­шној де­ци, бу­ду­ћи да је де­цу не­ких бо­га­та­ша и бив­ших функ­ци­о­не­ра пред­во­дио у на­сто­ја­њу да за­у­зму РТС. Он је сло­бо­ду ме­ди­ја за­ми­слио та­ко што осво­ји ме­диј, а бо­ри се про­тив цен­зу­ре та­ко што лич­но же­ли да на­ре­ди шта мо­же да иде у про­грам. ”

Ри­сти­че­вић је ка­зао да је ли­дер Две­ри пре два ме­се­ца на­ја­вио др­жав­ни удар „за­бо­ра­ви­ли сте да је по­зи­вао вој­ску и по­ли­ци­ју да ухап­се ле­гал­но иза­бра­ног пред­сед­ни­ка Ср­би­је” и до­дао: „Власт се у сред­њем ве­ку оти­ма­ла та­ко што се ко­ри­стио бал­ван ко­га су зва­ли ’ован’, да се раз­би­ју не­ка вра­та, а Ђи­лас уме­сто ’ов­на’ ко­ри­сти Бо­шка Љо­ти­ћа и ње­го­ве фа­ши­стич­ке фа­лан­ге. У сва­ком др­жав­ном уда­ру фа­ши­стич­ке фа­лан­ге или ре­во­лу­ци­о­нар­не ску­пи­не пр­во за­у­зи­ма­ју др­жав­ни ме­диј. Ја сам про­тив то­га што су осло­бо­ђе­на де­ца не­ких функ­ци­о­не­ра, уред­ни­ка ’Бе­те’, са­вет­ни­ка Све­те Ма­ро­ви­ћа, ди­рек­то­ра руд­ни­ка Ре­са­ви­ца, а за пу­шта­ње сам си­ро­ма­шне де­це. Али ша­ље­мо ло­шу по­ру­ку, Бо­шкић Љо­тић ће на­ста­ви­ти и да­ље, го­спо­до ту­жи­о­ци и су­ди­је ни­сте му учи­ни­ли ни­ка­кву услу­гу што ни­је ухап­шен, а мо­гао је би­ти ви­ше пу­та. Зло се ту­че док је ма­ло, а кад узме ма­ха – све ви­ше ја­ча”.

Мар­јан Ри­сти­че­вић је по­ка­зи­вао фо­то­гра­фи­је са упа­да у РТС и оп­са­де пред­сед­ни­штва. На­во­де­ћи да „Омер Бер­бић из Ту­зле, из На­ше стран­ке, до­ла­зи да по­др­жи Бо­шка у Бе­о­гра­ду, има­мо ИД Му­ха­ме­да Чен­ги­ћа, ко­ји због Ву­ка Је­ре­ми­ћа по­др­жа­ва на­вод­не гра­ђан­ске про­те­сте у Бе­о­гра­ду, Дра­ган Ђи­лас је упао у РТС, мул­ти­ми­ли­о­нер ко­ји је 2010. ухап­сио 207 мла­ди­ћа ко­ји су уче­ство­ва­ли у де­мон­стра­ци­ја­ма ка­да је уби­јен Ран­ко Па­нић”.

И Не­ма­ња Ша­ро­вић (СРС) го­во­рио је о упа­ду у РТС на­во­де­ћи: „Има­ли смо по­ку­шај др­жав­ног уда­ра, љу­де ко­ји су упа­ли у РТС са фан­том­ка­ма и мо­тор­ном те­сте­ром, ко­ји су на си­лу по­ку­ша­ли да оства­ре не­ки свој по­ли­тич­ки циљ. Све би то би­ло пред­у­пре­ђе­но да се у пар­ла­мен­ту раз­го­ва­ра­ло о то­ме ко је и ка­ко упао у пар­ла­мент, од­но­сно да су утвр­ђе­не не­пра­вил­но­сти у из­бор­ном про­це­су 2016. го­ди­не и на ко­ји на­чин је аме­рич­ки ам­ба­са­дор ути­цао ко­је ће ли­сте на ве­штач­ки на­чин пре­ћи цен­зус”. Али ни ње­гов пред­лог да се фор­ми­ра ан­кет­ни од­бор, ко­ји би ис­пи­тао то што је на­вео, ни­је при­хва­ћен.

Бојкоташи: Фарсична седница

Фарса, којој је циљ фингирање дијалога и подела опозиције на подобну и неподобну – овако су јучерашњу седницу Скупштине Србије на којој се расправљало о законима о Војводини, коју су предложили посланици ЛСВ-а, окарактерисали опозиционари из СзС-а и посланичких група које бојкотују скупштинске седнице. Они су новинарима казали да је „све ово представа”, наводећи да закони неће бити усвојени, будући да су их одбили и влада и ресорни одбор.

Упитавши „чему служи ова седница”, Санда Рашковић Ивић, потпредседница Народне странке, казала је да она служи даљем ружењу опозиције и додала: „У ситуацији кад имамо протесте, хапшење деце од 18 година, опсаду Председништва, они причају о нечему што немају намеру ни да усвоје. Опозиција добија додатне аргументе за бојкот јер сада није у току седница парламента, већ најобичнија фарса”.

Према речима Горана Ћирића, шефа посланичке групе ДС-а, седница је „симулација рада парламента, јер ове тачке дневног реда нису прихватили ни влада ни надлежни скупштински одбори”. Подсетио је да је његова страначка колегиница Александра Јерков предлагала, како је рекао, истоветне законе, наводећи да је ефекат бојкота тај што сада „читају наше законе, користећи их као своје, а да ли ће их усвојити, сачекаћемо да видимо – вероватно не”.

И Јован Јовановић, шеф посланичке групе КСП, седницу је назвао обесмишљавањем парламентаризма, наводећи: „Немамо право да дајемо привид овом парламенту у земљи где се хапсе ученици”. Посланик Двери Драган Весовић је казао је да ће Двери наставити „бојкот фарсичног парламента”.

Живковић: Влада и ресорни одбори одбацили предлоге ЛСВ-а

Лидер Нове странке Зоран Живковић бојкотовао је јучерашњу седницу, јер је она, како је рекао новинарима, заказана само зато да би се нешто дешавало, подсетивши да су влада и ресорни одбори одбацили предлоге ЛСВ-а. Казао је да је „владајућа структура законе ставила на дневни ред, а како ће се о томе гласати зависи од много фактора, али ниједан од њих није парламентаризам, демократија, разум”. Истакао је да би било много боље да су у дневни ред уврштени закони из области здравства, које он предлаже већ дуже време.


Коментари5
049b9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Riki
Dok vozovi u juznoj Srbiji iskacu iz sina oni grade brzu prugu do Budimpeste a vagoni ce stajati na granici 10 sati.
Vesa D
.oteli su novac namenjen za gradnju pruge Loznica -Valjevo ko drugi nego autonomasi i to za gradnju svoje ekspresno brze pruge Pazova -N.Sada..Da li Canak ima obraza i sramote da crveni sto otima namenski novac i to od bratske Rusije koju zdusno mrzi i može li Čanak da objasni zašto gradjani Loznice i Valjeva nemogu ici vozom u 21 veku..Mislim da je nekorektno da se neko predstavlja kao žrtva a na svaki način raznoraznim svojim visedecenijskim finesama u politici i ekonomski koristi majku Srbiju..Bruka je i sramota da se Vojvodina ponaša kao država u državi..a to je najviše izraženo zadnju deceniju..
Joca
Nije jasan Bajatovicevo razmisljanje kao gradjanina Vojvodine, ako uopste to jeste, posebno brine ta njegova krutost u saopstenju bez ikakvog valjanog argumenta. Ljudi shvatite, novci su problem,mi radimo a svi novci idu u Beograd posle na kasicicu dobijamo ono sto nam pripada.Zatim jos moramo da ljubimo politicarima cipele, za ono sto smo dobili. Da ovako nije dobro, jasno je i vrapcima, sada necete da date novce, sutra cete izgubiti celu Vojvodinu. Isto stanje kao i sa Slovenijom kad je pocelo cepanje.Urazumite se vise,kad roditelji odraslom vrednom detetu ne daju novac ono ili ukrade ili ode od kuce,sprecimo zlo razumom.
Roko
Naivno je to razmisljanje jer mislis da ti vise vredis i dajes u zajednicku kasu taj osecaj je moguc sve dok se ne uvede funcionalno punjenje budzete iz sopstvenih prihoda odredjeni % drzavi a ostalo sebi pa iz toga radi sta hoces ali neces vredjati druge da oni zive na tvojoj grbaci.
Препоручујем 15
Драган
А шта ће нам покрајина. Од кога Срби, а чине више од 80% становништва да траже било какву аутономију од државе Србије у којој живи, такође више од 80% Срба? нелогично и без везе. Имало је логике у време Тугославије-гробнице Србског народа, као пројекат за разбијање Срба, сад више логике нема, осим за Чанка и остале сецесионисте.Укините АП Војводину и паре које троши огромна покрајинска адмнистрација усмерити у побољшање стандарда свих грађана Војводине.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља