уторак, 12.11.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 11:11

Могуће противмере за робу и путнике с Косова и Метохије

Транзитном таксом, санитарним кордоном и низом других реципрочних мера Београд би могао да узврати Приштини после пола године економских санкција
Аутор: Маријана Авакумовићчетвртак, 09.05.2019. у 17:08
Фото Б. Радомировић

На­вр­ши­ло се тач­но по­ла го­ди­не от­кад је При­шти­на уз­ве­ла так­се од 100 од­сто на ро­бу из Ср­би­је, па се на­ме­ће пи­та­ње ка­кве ме­ре Ср­би­ја мо­же да уве­де Ко­со­ву, ако се од­лу­чи на та­кав ко­рак. Љу­бо­драг Са­вић, про­фе­сор Еко­ном­ског фа­кул­те­та, сма­тра да би Ср­би­ја тре­ба­ло да уз­вра­ти ре­ци­проч­ним ме­ра­ма, уво­ђе­њем так­са на пре­воз њи­хо­вих љу­ди и ро­бе. Сва­ки ка­ми­он ко­ји пре­ко на­ше зе­мље пре­во­зи ро­бу ка Ко­со­ву или у обр­ну­том сме­ру тре­ба­ло би да пла­ти так­су.

– Нај­ве­ћа ште­та ко­ја би њи­ма мо­гла да се на­не­се упра­во се од­но­си на пут­ни­ке. Ко­со­во има ве­ли­ку ди­ја­спо­ру, али бу­ду­ћи да ни­ко од њих у цен­трал­ну Евро­пу не пу­ту­је пре­ко Цр­не Го­ре, Ср­би­ја би мо­гла да уве­де тран­зит­ну так­су. Ср­би­ја је по­ка­за­ла до­бру во­љу, али они ни­шта ни­су пред­у­зе­ли да уки­ну так­се на срп­ску ро­бу – ка­же Са­вић.

Упу­ће­ни, ме­ђу­тим, ка­жу да би др­жа­ва мо­гла да уве­де још дра­стич­ни­је ме­ре, по­што пре­кид ди­ја­ло­га с При­шти­ном ни­је имао ефек­та. Јед­на од њих би­ла би уво­ђе­ње та­ко­зва­ног са­ни­тар­ног кор­до­на. Ње­га су сво­је­вре­ме­но ство­ри­ле са­ни­тар­не ин­спек­ци­је на гра­нич­ним пре­ла­зи­ма, та­ко што би за­у­ста­вља­ле пут­нич­ки про­мет ка­ко би спре­чи­ле ши­ре­ње за­ра­зних бо­ле­сти. У прак­си та „оса­вре­ме­ње­на” ме­ра се че­сто ко­ри­сти и у по­ли­тич­ко-еко­ном­ске свр­хе, као вид санк­ци­ја пре­ма од­ре­ђе­ним со­ци­јал­ним гру­па­ма или гра­ђа­ни­ма од­ре­ђе­не др­жа­ве, као вр­ста при­ти­ска на др­жа­ву.

Ме­ра се ис­ка­зу­је та­ко да им ца­рин­ски и по­ли­циј­ски слу­жбе­ни­ци на пре­ла­зи­ма тра­же да има­ју ми­ни­мум нов­ца као обез­бе­ђе­ње, да има­ју „па­ре за пут” или пак, ако има­ју вред­ну ро­бу са со­бом, по­пи­шу ро­бу и пла­те де­по­зит ко­ји би им био вра­ћен при из­ла­ску с об­ја­шње­њем да је то ме­ра ко­ја спре­ча­ва шверц или про­да­ју с не­ле­гал­ном за­ра­дом. Та­ква ком­пли­ко­ва­на и успо­ре­на про­це­ду­ра у прак­си има ефек­та јер иза­зи­ва не­га­тив­ну ре­ак­ци­ју оних на ко­је је при­ме­ње­на. У склоп ме­ра спа­да и че­сто и отег­ну­то ле­ги­ти­ми­са­ње пут­ни­ка из те обла­сти или др­жа­ве ко­ји про­ла­зе у тран­зи­ту, спо­ре и те­мељ­не ца­рин­ске про­це­ду­ре, за­др­жа­ва­ње ро­бе и ка­ми­о­на, стрикт­но по­што­ва­ње фор­ме, оду­го­вла­че­ње и, украт­ко ре­че­но, тра­же­ње дла­ке у ја­је­ту.

Чи­ње­ни­ца је да срп­ска при­вре­да због так­са днев­но гу­би ви­ше од ми­ли­он евра. Про­шле го­ди­не је на тр­жи­ште КиМ пла­си­ра­но ро­бе у вред­но­сти од 440 ми­ли­о­на евра. Да је с Ко­со­ва ку­по­ви­на ро­бе из Ср­би­је об­у­ста­вље­на, ви­ди се из по­да­та­ка аген­ци­је за ста­ти­сти­ку Ко­со­ва, пре­ма ко­ји­ма је на КиМ пла­си­ра­но ро­бе у вред­но­сти од 578.000 евра, док је у мар­ту про­шле го­ди­не на том тр­жи­шту про­да­то ро­бе у вред­но­сти од 36,5 ми­ли­о­на евра. То се уоста­лом од­ра­зи­ло и на наш БДП у пр­вом тро­ме­сеч­ју, ко­ји је био 2,3 од­сто. Пре­ма пре­це­ни ди­рек­то­ра За­во­да за ста­ти­сти­ку Ми­ла­ди­на Ко­ва­че­ви­ћа, да нафт­на ин­ду­стри­ја ни­је ре­мон­то­ва­ла сво­ја по­стро­је­ња, али и да ни­је би­ло ко­сов­ских так­са тај раст би био пре­ко три од­сто.

– Без об­зи­ра на то што ви­ди­мо ин­ди­рект­но да је до­шло до ком­пен­за­ци­је от­пре­ма­ња те ро­бе пре­ма Ко­со­ву пре­ко дру­гих из­во­зних де­сти­на­ци­ја, ко­сов­ске так­се има­ле су ефек­та на бру­то до­да­ту вред­ност јер ту се на­до­гра­ђу­ју по­сред­ни­ци и та­ко да­ље – ре­као је Ко­ва­че­вић пре два да­на на пред­ста­вља­њу но­вог бро­ја МАТ-овог бил­те­на.

Да срп­ска ро­ба сти­же на Ко­со­во ре­ек­спор­том пре­ко тре­ћих зе­ма­ља или швер­цом, ре­као је пре не­ко­ли­ко да­на пред­сед­ник при­вре­ме­них ор­га­на Ко­со­ва и Ме­то­хи­је Ха­шим Та­чи. Срп­ски ми­ни­стар тр­го­ви­не Ра­сим Ља­јић је пре два да­на та­ко­ђе из­ја­вио да срп­ску ро­бу углав­ном швер­цу­ју ал­бан­ски тр­гов­ци ко­ји ро­бу ку­пу­ју у Ма­ке­до­ни­ји, Цр­ној Го­ри, чак и Ал­ба­ни­ји, и он­да је уво­зе на Ко­со­во и Ме­то­хи­ју. Ка­да се по­гле­да зва­нич­на ста­ти­сти­ка, ви­ди се да Ма­ке­до­ни­ја про­да­је дво­стру­ко ви­ше ро­бе на Ко­со­ву не­го про­шле го­ди­не, да је Сло­ве­ни­ја утро­стру­чи­ла пла­сман, а по­ве­ћа­ње из­во­за бе­ле­же и Хр­ват­ска, Ал­ба­ни­ја, Бу­гар­ска, Ма­ђар­ска...


Коментари42
6c958
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Aleksa
Stanovnici Kosova imaju vize za EU, shodno tome i Srbija ima pravo da im uvede vizni režim. Kako nema konzularnog odeljenja u Prištini, nema ni prelaska preko naše teritorije a svi ostali mogu da podnesu zahtev u nekom od konzulata u drugim zemljama da sa kosovskim dokumentima putuju preko Srbije. Ima načina, da se hoće.
Бранислав Станојловић
Није ми јасно зашто сав приступ, снабдевање и комуникације нису блокиране већ годинама.
Samir
Profesor zaboravlja da je kompletan uvoz na kosovo od juna 1999 do decembra 2000 isao samo preko jednog puta a to je pec kula rozaje tako da ce verovatno isto vaziti ako se uvedu te mere, to znaci manju prodaju goriva i manjih prihod ugostiteljskih objekata i manja naplata putarina
Bata
Profesore Saviću, posle 6 meseci sankcija, robe proizvodjača iz drugih zemalja su zauzele police. Šanse da se naše povrate su drastično smanjenje. To zna ili bi trebalo da zna svako u vladi. Pitanje je, zašto je vlada toliko dugo čekala sa kontra merama?
Мики Лакић из Предворице
Са оваквим непромишљеним предлогом где кажете: Могуће противмере за робу и путнике с Косова и Метохије. Могу само рећи шиптарима са оваквим предлогом излазимо у сусрет. То они и чекују да бих рекли светској заједници: видите да нас је Србија признала јер нам уводи Санкције сувереној Држави Косово.
Boki
Govore oni i sad svašta, ali situacija je svima poznata. Mislim da ih treba malo pritisnuti, ako ništa drugo napaltom taksi malo ublažiti štetu...
Препоручујем 17
Анка
То нису санкције. То је појачана контрола због криминала на Косову. Тргују са дрогом, цигаретама, људским органима, оружјем, бијелим робљем....... Сав европски криминал потиче са Косова. То сви знају, и ћуте. Србија има право да контролише грађане властите државе. Мора само да пази како и колико, и да усклади закон према властитим потребама и у складу са европским правилима. Ни једног секунда не смије да се постави као према некој сувереној држави.
Препоручујем 26
Прикажи још одговора

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља