недеља, 27.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 11.05.2019. у 22:00 Данијела Давидов-Кесар

Новак Ђоковић отворио очи милионима људи

Кад је наш познати тенисер објавио да му не прија глутен и да је променио начин исхране, људи широм света почели су да размишљају о томе да ли су можда интолерантни на неку храну
Новак Ђоковић, најбољи тенисер на свету (Фото АП)

Од ка­да је наш по­зна­ти те­ни­сер Но­вак Ђо­ко­вић јав­но об­ја­вио да је алер­ги­чан на глу­тен, про­те­ин ко­ји се на­ла­зи у пше­ни­ци, и да је због то­га пот­пу­но про­ме­нио свој на­чин ис­хра­не из­ба­цив­ши са ме­ни­ја кла­сич­не пи­це, те­сте­ни­не, те­шке ме­сне обро­ке и стан­дард­не слат­ки­ше, љу­ди ши­ром све­та по­че­ли су ви­ше па­жње да обра­ћа­ју на соп­стве­ни на­чин ис­хра­не и да про­ве­ра­ва­ју да ли не­где гре­ше.

За­хва­љу­ју­ћи без­глу­тен­ској ди­је­ти, Ђо­ко­вић се из­бо­рио са на­ду­то­шћу, кон­стант­ним умо­ром и ма­лак­са­ло­шћу и на­ста­вио да ни­же успе­хе на те­ни­ским те­ре­ни­ма ши­ром све­та. Али, ње­гов при­мер ни­је уса­мљен, јер се на пла­не­ти ми­ли­о­ни љу­ди бо­ре са раз­ли­чи­тим вр­ста­ма алер­ги­ја и ин­то­ле­ран­ци­је на хра­ну. Мно­ги чак и не зна­ју да су по­је­ди­не на­мир­ни­це глав­ни кри­вац за то што се не осе­ћа­ју до­бро. 

Ка­ко ис­ти­че др Сла­ви­ца Сте­фа­но­вић, ко­ја се де­це­ни­ја­ма ба­ви овом те­ма­ти­ком, алер­ги­је и ин­то­ле­ран­ци­ја на хра­ну ба­зи­ра­ју се на ре­ак­ци­ја­ма иму­ног си­сте­ма, са лу­че­њем раз­ли­чи­тих та­ко­зва­них иму­но­гло­бу­ли­на. Алер­ги­ја на хра­ну бр­зо се пре­по­зна­је јер код осо­бе до­ла­зи до оти­ца­ња уса­на, оси­па по ко­жи, ди­ја­ре­је, и то од­мах на­кон узи­ма­ња на­мир­ни­ца на ко­ју је алер­гич­на. Та ре­ак­ци­ја мо­же да бу­де и вр­ло озбиљ­на и жи­вот­но угро­жа­ва­ју­ћа. 

– Кад је реч о ин­то­ле­ран­ци­ји, ту има­мо ре­ак­ци­ју ко­ја је спо­ра, мо­же да бу­де ма­ски­ра­на и да ду­го оста­не не­пре­по­зна­та. Ин­то­ле­ран­ци­ја и те ка­ко ути­че на алер­ги­је, би­ло ко­је вр­сте. Она мо­же симп­то­ме и бо­лест да по­гор­ша­ва и про­ду­жа­ва ње­но тра­ја­ње. Ин­то­ле­ран­ци­ја на хра­ну и алер­ги­ја има­ју мно­ге симп­то­ме, као што су про­бле­ми са ко­жом – цр­ве­ни­ло, оси­пи, ри­ни­тис, су­зе­ње очи­ју, или ди­ге­стив­не смет­ње – на­ду­тост, гр­че­ви, за­твор или ди­ја­ре­ја. Мно­ги дру­ги симп­то­ми мо­гу би­ти по­ве­за­ни са алер­ги­јом или ин­то­ле­ран­ци­јом на хра­ну. То су гла­во­бо­ља, ми­гре­не, умор, бо­ло­ви у ми­ши­ћи­ма или у згло­бо­ви­ма, не­са­ни­ца или про­ме­не рас­по­ло­же­ња – ка­же др Сте­фа­но­вић. 

На­ша са­го­вор­ни­ца об­ја­шња­ва да прак­тич­но сва­ка вр­ста хра­не мо­же да иза­зо­ве алер­гиј­ску или ин­то­ле­рант­ну ре­ак­ци­ју. Сту­ди­је су по­ка­за­ле да су у нај­ве­ћем про­цен­ту за­сту­пље­не алер­гиј­ске ре­ак­ци­је на кра­вље мле­ко, ја­ја, ки­ки­ри­ки, ора­ша­сте пло­до­ве, пше­ни­цу, со­ју, ри­бу, шкољ­ке.

Шта мо­же­мо да ура­ди­мо ка­ко би­смо утвр­ди­ли алер­ги­је на хра­ну? 

– Ис­ку­стве­но зна­мо ко­ја нам хра­на иза­зо­ве бур­не симп­то­ме алер­гиј­ске ре­ак­ци­је. За­то је бит­но да у ре­фе­рент­ним здрав­стве­ним уста­но­ва­ма оба­ви­мо алер­гиј­ски тест. Мо­же да се ура­ди и тест ин­то­ле­ран­ци­је за до­дат­но рас­те­ре­ће­ње иму­ног си­сте­ма. Здра­ва цре­ва су кру­ци­јал­на за бор­бу про­тив алер­ги­ја. Ту по­чи­ње сва­ки наш иму­ни од­го­вор. Бит­но је са­зна­ти на шта смо ин­то­ле­рант­ни или алер­гич­ни да би­смо мо­гли да де­лу­је­мо на пр­вом ни­воу. Ели­ми­на­ци­ја хра­не на ко­ју смо алер­гич­ни сва­ка­ко је нај­ва­жни­ји ко­рак. Осим то­га, бит­но је не кон­зу­ми­ра­ти хра­ну ко­ја осло­ба­ђа хи­ста­мин: па­ра­дајз, ал­ко­хол, кра­вље мле­ко, ора­ша­сте пло­до­ве, ана­нас, ја­го­де... Ја­ко је ва­жно то­ком ели­ми­на­ци­о­не ди­је­те да се по­шту­ју оп­шта са­вре­ме­на ну­три­ци­о­ни­стич­ка на­че­ла и ба­лан­си­ран унос свих хран­љи­вих са­сто­ја­ка. Ту је и евен­ту­ал­на до­дат­на ко­рек­ци­ја ис­хра­не за­ви­сно од ста­ња ор­га­ни­зма или при­су­ства бо­ле­сти код де­це у раз­во­ју, спор­ти­ста, ди­ја­бе­ти­ча­ра… – ис­ти­че др Сте­фа­но­вић.

Проф. др Ве­ро­сла­ва Стан­ко­вић, спе­ци­ја­ли­ста ис­хра­не здра­вих и бо­ле­сних љу­ди, по­ја­шња­ва да је алер­ген обич­но про­те­ин хра­не, гли­ко­про­те­ин (про­те­ин за ко­ји је ве­зан ла­нац угље­них хи­дра­та) или хап­тен (ма­ли мо­ле­кул нео­р­ган­ског је­ди­ње­ња ко­је мо­же иза­зва­ти иму­ни од­го­вор кад је ве­зан за ве­ли­ки про­те­ин но­сач). 

– На на­ста­нак алер­ги­је на хра­ну ути­чу број­ни фак­то­ри, укљу­чу­ју­ћи ге­не­ти­ку и епи­ге­не­ти­ку, „ин­те­гри­тет” црев­не ба­ри­је­ре, не­до­ста­так до­је­ња, стрес, а ту су и пси­хо­ло­шки фак­то­ри. С дру­ге стра­не, ин­то­ле­ран­ци­ја на хра­ну мно­го је че­шћа од алер­ги­ја на хра­ну. Нај­че­шћи узро­ци су не­до­ста­так ен­зи­ма за ва­ре­ње лак­то­зе, фрук­то­зе и глу­те­на, уро­ђен не­до­ста­так ен­зи­ма ко­ји до­во­де до бо­ле­сти као што су фе­нил­ке­то­ну­ри­ја, или га­лак­то­зе­ми­ја. Ту су и бо­ле­сти по­пут ци­стич­не фи­бро­зе, за­па­љен­ских бо­ле­сти цре­ва, хро­нич­ног пан­кре­а­ти­ти­са. По­сто­ји и ре­ак­ци­ја на од­ре­ђе­не фар­ма­ко­ло­шке ком­по­нен­те ко­је се на­ла­зе у хра­ни, на ади­ти­ве и бак­те­ри­је – до­да­је др Стан­ко­вић.

На­ша са­го­вор­ни­ца до­да­је да у те­ра­пи­ју, ко­ју од­ре­ђу­је ис­кљу­чи­во ле­кар, мо­гу да се укљу­че и не­ки су­пле­мен­ти, као што су ви­та­мин Де, пре­би­о­ти­ци и про­би­о­ти­ци, ан­ти­ок­си­дан­си.

Коментари12
4b424
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Стеван Марковић - Париз
Predlažem da otvorite udžbenike interne medicine od pre 50-60 godina i proverite ovo što tvrdite. Žao mi je pronašli ste rupu na saksiji.
Милован
Wow....... A ja postadoh netolerantan na “intolerantnost”!!!!!
Славица
Пшеница је основна намирница у исхрани људи од како су створени. Неко може да буде алергичан можда на отрове којима се прска пшеница али на саму пшеницу не верујем. Зна се добро шта је здрава храна, воће, поврће и житарице, и то нико не би требао да избацује без преке потребе. Млеко, месо и слаткише би требало избегавати јер не одговарају људском организму. А да не говоримо о индустријској и вештачкој храни која се купује у маркетима.
Srdjan
Pa kao prvo, psenica je danasnjim evropljanima osnovna namirnica tek nekih 7'000 do 10'000 godina. Pre toga se i nisu bavili poljoprivredom i ziveli su prvenstveno na mesu i prikupljenmo vocu/povrcu. Slicno je i sa mlekom i mlecnim prozvodima. Jedan deo covecanstva se u medjuvremenu navikao, ali ipak, biologiji, tj. evoluciji treba malo vise od samo 10'000 godina da promeni varenje. Takao da, cisto sa tacke evolucionarne biologie, nasem telu meso bolje odgovara nego testenine.
Srdjan Loncar
Slavice, mislim da nisi razumela pojam "alergije" na odredjenu hranu. To nema veze sa pojmom "zdrava ishrana". Radi se o bioloskoj-hemijskoj reakciji. Napr. moj najbolji drug je alergican na paradajz. Kad odemo na rucak u restoran, on 10 ak minuta ispituje konobara, da li ima ikakve sanse da se u jelu, koje mu se svidja ima ikakvih tragova paradajza. Ja sam mislio da se radi o njegovoj preteranoj neurozi, uobrazilji, dok jednom nije narucio jelo u kome (kasnije se uspostavilo) je imalo pomesanog, nevidljivog paradajza. Zdrav covek je poceo da koluta ochima, stropostao se. Odveden je u bolnicu i spasen. Nole je navodno samo alergican na gluten-protein. Ta specificna alergija izaziva povracanje, proliv i teskoce sa disanjem. Nole je sve to imao jedno vreme, kad su mu protivnici zamerali da se folirao, sto sam i ja mislio za mog najboljeg druga, koji inace predaje kurs psihologije u post-doktorskom programu.
Прикажи још одговора
pedijatar
Intolerancije hrane kao galaktozemija, fruktozemija, fenilketonurija su veoma rijetke, daleko rjedje nego alergije. U 37 godina kako se bavim pedijatrijom ( u Ex Jugoslaviji i Kanadi) nikada nisam imao slucaj ove tri bolesti. Alergije su relativno ceste, a 80% ih je na svega pet namirnica:mlijeko, jaja, riba, kikiriki, orasi, a ostale kao skoljke, psenica ili soja su rjedje. Sa alergijama se svakodnevno susrecem u praksi. Ipak mislim da ni alergije nisu tako ceste kako ljudi /roditelji misle. Ako su prisutne, onda su simptomi obicno tipicni I jasni. Opsti je trend da se svi moguci simptomi objasnjavaju alergijama, od problema sa spavanjem, "slabog apetita", manjka paznje u skoli, neodredjenim bolovima u stomaku I slicno. To koriste razni nadriljekari koji onda prodaju svoje dijete, seme eliminacije I na kraju potpuno slude jadne roditelje. Sto se tice Novaka, nikada nisam procitao da li on zaista ima celijakiju ili intoleranciju gluten.
Ivo Ebel
Ne treba dizati paniku ni pomodarstvo hipohondrije. Do juce za nesto nismo znali da postoji, a danas, kada smo culi, svi od toga bolujemo. Ljudi u principu odlicno vare zitarice, a netolerancija na gluten je retka i urodjena. Treba se hraniti zdravo, kretati, vezbati... razne dijete nista ne pomazu ako zderemo i stalno sedimo, a lecimo se skupim (i vecinom besmislenim) suplementima i dijetama gde profitiraju farmaceutske kompanije i sarlatanski nutricionisti. Naravno ima sjajnih nutricionista, a vrhunskim sportistima i 0.1% je vazan, ali za nas, prosecne, jedimo umereno, raznoliko, krecimo se i vezbajmo, pustite pomodarstvo i resenja pilulalma.
Petar
Vi ocigledno ne razlikujete alergiju od intolerancije a deluje mi kao da niste ni procitali tekst. A da ljudi *u principu* odlicno vare zitarice daleko je od istine

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља