уторак, 07.07.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 15.07.2019. у 20:00 Жељ­ко Шајн

Македонци у клинчу Грка и Бугара

Скопље је под притиском због нове владе у Атини, упозорење Софије због Делчева, одуговлачења ЕУ с датумoм за преговоре и испадом око химне у америчкој амбасади

Спе­ци­јал­но за „По­ли­ти­ку”

Ско­пље – Зо­ран За­ев из­ја­вио је да је Европ­ска ко­ми­си­ја увр­сти­ла Се­вер­ну Ма­ке­до­ни­ју, чи­ји је он пре­ми­јер, и њен успех на ли­сту 20 нај­ве­ћих до­стиг­ну­ћа Европ­ске уни­је у прет­ход­них пет го­ди­на. Ако се и сло­жи­мо с тим, пи­та­ње је да ли је то ис­кљу­чи­ва за­слу­га ма­ке­дон­ске вла­де. Ре­ша­ва­ње грч­ко-ма­ке­дон­ског спо­ра око име­на, за­кљу­че­но Пре­спан­ским спо­ра­зу­мом, би­ло је кључ­но за по­хва­ле ко­је при­ма вла­да За­е­ва, а тог до­го­во­ра не би би­ло без до­при­но­са аме­рич­ке ад­ми­ни­стра­ци­је. Оста­ли стра­ни фак­то­ри у овом ча­су, ме­ђу­тим, ра­чу­на­ју­ћи ту и од­нос Европ­ске уни­је пре­ма про­ши­ре­њу на Се­вер­ну Ма­ке­до­ни­ју, не иду на ру­ку зва­нич­ном Ско­пљу.

Се­ри­ја „ма­ле­ра” из ино­стран­ства за­де­си­ла је ка­би­нет За­е­ва, ком­пли­ку­ју­ћи по­ло­жај др­жа­ве ко­ју он во­ди. У Грч­кој је на пар­ла­мен­тар­ним из­бо­ри­ма по­бе­ди­ла Но­ва де­мо­кра­ти­ја Ки­ри­ја­ко­са Ми­цо­та­ки­са, не­при­ја­тељ­ски рас­по­ло­же­на пре­ма Пре­спан­ском спо­ра­зу­му, том те­ме­љу ма­ке­дон­ског успе­ха. Су­де­ћи по из­ја­ва­ма пред из­бо­ре, Но­ва де­мо­кра­ти­ја се мо­жда не­ће од­ва­жи­ти на отво­ре­но ру­ше­ње до­го­во­ра из Пре­спе, иза ко­јег сто­је и САД и ЕУ. Али, пот­ко­па­ва­ње Се­вер­не Ма­ке­до­ни­је у НА­ТО-у, ко­ли­ко то бу­де би­ло мо­гу­ће, и на ње­ном пу­ту ка ЕУ ни­је ис­кљу­че­но. Ту би мо­жда мо­гла по­мо­ћи но­ва ам­ба­са­дор­ка САД у Ско­пљу, Кејт Бернс, ко­ја је прет­ход­но др­жа­ла све кон­це у аме­рич­кој ди­пло­мат­ској ми­си­ји у Ати­ни.

Пут Се­вер­не Ма­ке­до­ни­је у ЕУ иона­ко је до­ве­ден у пи­та­ње бу­ду­ћи да овог ле­та, упр­кос оче­ки­ва­њи­ма Ско­пља, да­тум за по­че­так пре­го­во­ра ни­је до­де­љен. Сле­де­ћа шан­са је ок­то­бар. Не­мач­ка кан­це­лар­ка Ан­ге­ла Мер­кел је не­дав­но по­ку­ша­ла да охра­бри Ма­ке­дон­це, али то још ни­је до­вољ­но да би у са­да­шњим при­ли­ка­ма у ЕУ га­ран­то­ва­ло да ће да­тум би­ти одо­брен. Скеп­су пре­ма да­љем ши­ре­њу ЕУ у овом тре­нут­ку на­ро­чи­то је сна­жно ис­по­љио фран­цу­ски пред­сед­ник Ема­ну­ел Ма­крон, из чи­је су ад­ми­ни­стра­ци­је и ра­ни­је сти­за­ле слич­не по­ру­ке, да би их он још ви­ше на­гла­сио на­кон му­ко­трп­ног про­це­са уса­гла­ша­ва­ња око кан­ди­да­та за чел­не по­зи­ци­је у Уни­ји, то­ком ко­јег су још јед­ном би­ле очи­глед­не ве­ли­ке по­де­ле из­ме­ђу „ста­рих” и „но­вих” чла­ни­ца.

У не­зго­дан по­ло­жај су За­е­ва до­ве­ли и Аме­ри­кан­ци ка­да је у њи­хо­вој ам­ба­са­ди у Ско­пљу из­ве­де­на про­ме­ње­на вер­зи­ја ма­ке­дон­ске хим­не, без сти­хо­ва у ко­ји­ма се спо­ми­ње Го­це Дел­чев, исто­риј­ска лич­ност на ко­ју пра­во по­ла­жу и Се­вер­на Ма­ке­до­ни­ја и Бу­гар­ска. Из Со­фи­је се због спо­ра око Дел­че­ва упу­ћу­ју упо­зо­ре­ња Ско­пљу да би му мо­гли бло­ки­ра­ти европ­ске ин­те­гра­ци­је. Аме­рич­ка ам­ба­са­да се из­ви­ни­ла, За­ев је об­ја­шња­вао да је слу­чај с хим­ном обич­на гре­шка, али про­блем с Бу­гар­ском оста­је, као и сум­ња да Ма­ке­дон­ци у ње­му не­ма­ју не­по­де­ље­ну по­др­шку чак ни Ва­шинг­то­на.

Још је­дан уда­рац лич­но За­е­ву за­да­ла су дво­ји­ца Ру­са ко­ји су ус­пе­ли да с њим раз­го­ва­ра­ју те­ле­фо­ном пред­ста­вља­ју­ћи се као укра­јин­ски пред­сед­ник Пе­тро По­ро­шен­ко и ге­не­рал­ни се­кре­тар НА­ТО-а Јенс Стол­тен­берг. Ка­да је бру­ка пу­кла, За­ев и ње­го­ва ми­ни­стар­ка за од­бра­ну Рад­ми­ла Ше­ке­рин­ска су ствар оце­ни­ли као по­ку­шај да се др­жа­ва спре­чи на пу­ту евро­а­тлант­ских ин­те­гра­ци­ја, што се и ра­ни­је при­пи­си­ва­ло упра­во Ру­си­ји. 

Коментари4
0b34f
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Risto Plevnes
Aco Vasiljevic. A i vi izgleda niste svesni sta vas je realno snaslo i jos zivite u neostvarlivom snu.
vasic
Mi bar imamo neke sanse, Vi nikakve.
abee
Steta sto su ostali bez stanovnistva,a tako im dobro krenulo.Bugarski pasosi im dosli glave...
Aco vasiljevic
Jos nisu svesni sta ih je snaslo kao i crnogorci.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља