понедељак, 14.06.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Зоран Заев лично пријавио аферу „Рекет” тужиоцу Вилми Русковској

Шефица Специјалног јавног тужилаштва Катица Јанева поднела оставку иако још није под истрагом
Зоран Заев и Вилма Русковска (Фото ЕПА - Г.Л. - ТОКК)

Спе­ци­јал­но за „По­ли­ти­ку”

Ско­пље – Штам­па­ни и елек­трон­ски ме­ди­ји у Ско­пљу су ових да­на пре­пла­вље­ни афе­ром ,,Ре­кет”, ко­ја тре­се по­ли­тич­ку сце­ну Се­вер­не Ма­ке­до­ни­је. Зва­нич­но, овај слу­чај во­ди Ту­жи­ла­штво за го­ње­ње ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла и ко­руп­ци­је, на чи­јем је че­лу Вил­ма Ру­сков­ска. Пре­ми­јер За­ев се лич­но обра­тио ту­жи­о­цу Ру­сков­ској и от­крио по­ме­ну­ту афе­ру, са­зна­је „По­ли­ти­ка”. 

На­кон што је при­ја­вио да од­ре­ђе­на ли­ца ре­ке­ти­ра­ју по­слов­не љу­де из Ма­ке­до­ни­је док су под уда­ром Спе­ци­јал­ног јав­ног ту­жи­ла­штва (СЈТ), За­ев је но­ви­на­ри­ма ре­као да је то учи­нио као са­ве­сни гра­ђа­нин и пре­ми­јер, не пре­ци­зи­ра­ју­ћи ко­ме је тач­но при­ја­вио: ,,Би­зни­сме­ни ко­ји ни­су из Ско­пља оба­ве­сти­ли су ме да су би­ли уце­њи­ва­ни. Зна се ка­ко у тим си­ту­а­ци­ја­ма по­сту­па сва­ки гра­ђа­нин. Исто та­ко мо­ра по­сту­пи­ти и пре­ми­јер. При­ја­вио сам то.”

На­кон ова­кве при­ја­ве од стра­не пре­ми­је­ра по­чео је пред­ис­тра­жни по­сту­пак пред­ме­та ,,Ре­кет”. Ме­ђу пр­ви­ма свој ис­каз да­је уце­њи­ва­ни, нај­бо­га­ти­ји ма­ке­дон­ски би­зни­смен, по­ча­сни кон­зул Бу­гар­ске у Ско­пљу – Јор­дан Кам­чев. На­кон не­ко­ли­ко ис­ка­за и при­ку­пље­них аудио и ви­део ма­те­ри­ја­ла, Оде­ље­ње за бор­бу про­тив ко­руп­ци­је и кри­ми­на­ла Ре­пу­блич­ког јав­ног ту­жи­ла­штва по­чи­ње да при­во­ди ли­ца ко­ја су осум­њи­че­на за уце­ну. Ме­ђу њи­ма је и Бо­јан Јо­ва­нов­ски, по­знат као шо­у­мен Бо­ки 13, ко­ји је по­ку­шао да се спа­се бек­ством из зе­мље, али га у то­ме осу­је­ћу­је по­ли­ци­ја Се­вер­не Ма­ке­до­ни­је на из­ла­зу пре­ма Грч­кој. На осно­ву ин­фор­ма­ци­ја из ту­жи­ла­штва, Бо­ки 13 је по­ку­шао да из­ну­дом до­би­је ви­со­ке из­но­се нов­ца (око осам ми­ли­о­на евра), с обра­зло­же­њем да је бли­зак с Ја­не­вом, ше­фи­цом СЈТ, и да мо­же ути­ца­ти код ње да се осло­бо­ди или ума­њи ка­зна. Ко­ли­ко је та бли­скост тач­на утвр­ђу­је ис­тра­га. Оно што се по­у­зда­но зна је­сте да је у вре­ме де­ша­ва­ња уце­на син Ја­не­ве за­по­слен код Бо­ки­ја 13, у мар­ке­тин­шком оде­ље­њу ње­го­ве те­ле­ви­зи­је.

Ка­ко не­зва­нич­но са­зна­је­мо из из­во­ра бли­ских ту­жи­ла­штву и Ру­сков­ској, за ту­жи­ла­штво је би­ла до­вољ­на из­ја­ва од­ре­ђе­ног бро­ја осо­ба, ко­је су осно­ва­но осум­њи­че­не за из­ну­ду, као и по­твр­да ли­ца ко­ја су „ре­ке­ти­ра­на”, да би се ше­фи­ци Спе­ци­јал­ног ту­жи­ла­штва Ка­ти­ци Ја­не­вој од­у­зе­ли те­ле­фо­ни, а све ка­ко би се ве­шта­че­њем утвр­ди­ло ко­ли­ко је и ка­да Ја­не­ва би­ла у кон­так­ту с Бо­ки­јем 13 у ве­зи са слу­ча­јем „Ре­кет”.

Иако су Ја­не­вој од­у­зе­ти те­ле­фо­ни, још јој ни­је од­ре­ђен ста­тус у ве­зи с овим пред­ме­том (зва­нич­но још ни­је об­ја­вље­но да је под ис­тра­гом). Ипак, Ја­не­ва је под­не­ла остав­ку на ме­сто ше­фа СЈТ. У да­љем по­ступ­ку ту­жи­ла­штво ће утвр­ди­ти за­што је по на­ло­гу Ја­не­ве Кам­че­ву вра­ћен па­сош. На­лог је пот­пи­са­ла за­ме­ни­ца Ја­не­ве Јо­си­фов­ска, а он Кам­че­ву омо­гу­ћа­ва од­ла­зак за Не­мач­ку. Кам­че­ва СЈТ те­ре­ти у пред­ме­ту „Им­пе­ри­ја”, у ко­јем су уче­ство­ва­ли ви­со­ки функ­ци­о­не­ри са­да опо­зи­ци­о­не пар­ти­је ВМРО-ДПМНЕ, а та­да чла­но­ви вла­де пре­ми­је­ра Гру­ев­ског.

Све ово мо­жда и не би има­ло та­ко ве­ли­ку афе­ра­шку до­зу да у ово ни­је уву­чен и пре­ми­јер Ма­ке­до­ни­је. Пре­ма из­во­ри­ма бли­ским ту­жи­ла­штву, у до­са­да­шњој ис­тра­зи не по­сто­је ни­ка­ква са­зна­ња да је пре­ми­јер или ње­гов спољ­ни са­вет­ник за еко­ном­ска пи­та­ња Зо­ран Ба­ша­но­вић уме­шан у афе­ру ,,Ре­кет”, као што твр­де стра­ни ме­ди­ји у Ма­ке­до­ни­ји. 

Хри­сти­јан Миц­ко­ски, ли­дер опо­зи­ци­је, сма­тра да За­ев тре­ба да под­не­се остав­ку и рас­пи­ше ван­ред­не пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре, док СДСМ уз­вра­ћа да је у пи­та­њу сце­на­рио ко­ји би тре­ба­ло да по­ни­шти прав­ну др­жа­ву и ин­те­гра­ци­ју у ЕУ и НА­ТО. Из истих раз­ло­га још не­ма са­гла­сно­сти око но­вог за­ко­на Ре­пу­блич­ког јав­ног ту­жи­ла­штва, по ко­јем би Спе­ци­јал­но јав­но ту­жи­ла­штво, ко­је још во­ди Ка­ти­ца Ја­не­ва, пре­шло у над­ле­жност Ту­жи­ла­штва за го­ње­ње ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла и ко­руп­ци­је, чи­ји је ли­дер Вил­ма Ру­сков­ска, а под чи­јом па­ли­цом је и раз­ре­ше­ње афе­ре „Ре­кет”. 

Слу­чај „Ре­кет” је у пот­пу­ној над­ле­жно­сти пра­во­суд­них ор­га­на. Вла­да Ре­пу­бли­ке Се­вер­не Ма­ке­до­ни­је апе­лу­је у пот­пу­но­сти на ефи­ка­сност прав­не др­жа­ве, те­мељ­ну ис­тра­гу, утвр­ђи­ва­ње фа­ка­та и утвр­ђи­ва­ње од­го­вор­но­сти свих укљу­че­них”, пре­не­ли су овај став вла­де за „По­ли­ти­ку” из вла­ди­не прес-слу­жбе.

Бор­ба за власт две нај­ве­ће ма­ке­дон­ске пар­ла­мен­тар­не по­ли­тич­ке пар­ти­је – Со­ци­јал­де­мо­крат­ске пар­ти­је Ма­ке­до­ни­је и ВМРО-ДПМНЕ – тра­је од оса­мо­ста­љи­ва­ња Ма­ке­до­ни­је из СФР Ју­го­сла­ви­је. Но, афе­ре ко­је у овом тре­нут­ку тре­су врх ових две­ју ма­ке­дон­ских пар­ти­ја мо­гу успо­ри­ти до­би­ја­ње да­ту­ма при­ступ­них пре­го­во­ра, ко­ји се оче­ку­је у ок­то­бру од Европ­ског са­ве­та, јер скан­да­ли ди­рект­но за­ди­ру у обла­сти вла­да­ви­не пра­ва, ко­руп­ци­је и кри­ми­на­ла, по­пут слу­ча­ја „Хр­ват­ски Са­на­дер”.

Из­у­зет­но зна­чај­на про­ме­на име­на др­жа­ве сна­жно је отво­ри­ла пут пре­ми­је­ру За­е­ву да уве­де сво­ју др­жа­ву у евро­а­тлант­ске то­ко­ве. Али про­ме­на име­на не­ма моћ или ре­цепт да из­ме­ни по­на­ша­ње љу­ди, ка­рак­тер и оп­шти мен­та­ли­тет од обич­ног гра­ђа­ни­на па до нај­ви­ших по­ли­тич­ких функ­ци­ја. Из­гле­да да су овом оп­ште­дру­штве­ном бо­ле­шћу и у Ма­ке­до­ни­ји за­ра­же­ни упра­во они по­је­дин­ци из ин­сти­ту­ци­ја си­сте­ма чи­ји је за­да­так да ко­ри­сте ан­ти­ко­руп­тив­на сред­ства про­тив ли­ца ко­ја су се на­шла са дру­ге стра­не за­ко­на.

Јед­на од тих ин­сти­ту­ци­ја је и Спе­ци­јал­но јав­но ту­жи­ла­штво, ко­је је фор­ми­ра­но Пр­жин­ским до­го­во­ром од стра­не че­ти­ри пар­ла­мен­тар­не пар­ти­је: ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА – а под па­тро­на­том ЕУ и САД. Раз­лог осни­ва­ња ове ин­сти­ту­ци­је је спу­та­ва­ње свих про­тив­за­ко­ни­тих деј­ста­ва ко­ја су про­и­за­шла из ма­сов­ног иле­гал­ног при­слу­шки­ва­ња гра­ђа­на Ма­ке­до­ни­је у вре­ме вла­да­ви­не бив­шег пре­ми­је­ра Ни­ко­ле Гру­ев­ског, по­ча­сног пред­сед­ни­ка ВМРО-ДПМНЕ, ко­ји тре­нут­но жи­ви у Ма­ђар­ској као ази­лант. Овај пе­ри­од је по­знат као „За­е­вље­ве бом­бе”, а њи­ма је Гру­ев­ски обо­рен с вла­сти. Та­кво от­кри­ће по­др­жа­ла је ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца тад а по­др­жа­ва и сад да се с раш­чи­шћа­ва­њем ко­руп­ци­је и кри­ми­на­ла иде до кра­ја. У то­ме се по­себ­но ис­ти­че фран­цу­ска ди­пло­ма­ти­ја у Ско­пљу.

Од мо­мен­та па­да с вла­сти ко­а­ли­ци­ја ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, с Гру­ев­ским на че­лу, и до­ла­ском ко­а­ли­ци­је СДСМ та­ко­ђе с ДУИ пар­ти­јом, ко­ју пред­во­ди ак­ту­ел­ни пре­ми­јер Зо­ран За­ев, по­чи­њу да се обе­ло­да­њу­ју афе­ре у ко­ји­ма пре­о­вла­да­ва­ју ко­руп­ци­ја и кри­ми­нал, чи­је вред­но­сти по­чи­њу од ми­ли­о­на, а до­сти­жу ми­ли­јар­де у еври­ма. Све ово до­ка­за­но је за­хва­љу­ју­ћи ис­тра­жним рад­ња­ма ко­је је утвр­ди­ло СЈТ с Ка­ти­цом Ја­не­вом на че­лу. За ак­те­ре по­ме­ну­тих афе­ра осум­њи­че­на су ли­ца ко­ја су би­ла бли­ска вла­сти ко­ју је пред­во­дио Гру­ев­ски (бив­ши ми­ни­стри и нај­бо­га­ти­ји љу­ди Ма­ке­до­ни­је).

Коментари3
1f5b5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Trpe
Zaev je "obavestio" tuziteljicu ali o tome nema nikakav dokaz sta potvrdilo da je to ucinio a o licno je branio Katicu sve dok se nisu pojavili neoborivi dokazi koji ukljucuju i njega i onda ju je pustio nivodu ali ta voda ce povuci i njega ako ga ne zastite njegovi mentori Amerika i EU ali ako i oni stanu uz njega znaci da su saucesnici ato je fakt samo da vidimo sta ce uciniti da se sapase od ove stramote !
Aotearoa
To je bio samo pokusaj da skrene paznju sa sebe, ali šteta je već učinjena i on i njegova partija su izgubili svaki kredibilitet !
Panta SD
Postojale su vec price i afere gde bi covek sa minimumom unutrasnje kontrole i samopostovanja napravio harakiri ali Makedonski primijer zbog visih ciljeva i drzave sve to prenebregne i dalje kormilarni brodom koji se zove Severna Makedonija .

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља