субота, 16.01.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 18.08.2019. у 21:30 Во­ји­слав Ла­лић

Џеј Ло у служби турског туризма

Анкара предузима мере како би привукла што више страних туриста, поготово оних с дебљим буђеларом, који ће у Истанбулу, Анталији и Измиру остављати више пара
Џенифер Лопез - Фото EPA-EFE/Mah­moud Ahmed

У си­ту­а­ци­ји ка­да се тур­ска при­вре­да су­о­ча­ва са мно­гим еко­ном­ским иза­зо­ви­ма, вла­да по­ку­ша­ва да при­ву­че што ве­ћи број стра­них ту­ри­ста, и то оних са што ду­бљим џе­пом, ка­ко би по­пу­ни­ла др­жав­ну ка­су. Пре­ма по­след­њим про­це­на­ма, ова го­ди­на ће би­ти ре­корд­на, по­што се оче­ку­је, ако се не­што не­пред­ви­ђе­но не де­си, пе­де­сет ми­ли­о­на стра­них го­сти­ју, де­сет од­сто ви­ше не­го ла­не.

Да би се по­сти­гао тај циљ, по­кре­ну­та је сна­жна про­па­ганд­на ма­ши­не­ри­ја у на­сто­ја­њу да се при­ву­че што ве­ћи број го­сти­ју. Ако све бу­де те­кло по пла­ну, го­сти би у зе­мљи тре­ба­ло да оста­ве че­тр­де­сет ми­ли­јар­ди до­ла­ра.

По­ред кла­сич­не про­па­ган­де, у кам­па­њу су упрег­ну­та и мно­га по­зна­та име­на. У Ан­та­ли­ји, не­зва­нич­ној тур­ској ту­ри­стич­кој пре­сто­ни­ци, не­дав­но је на­сту­пи­ла по­зна­та аме­рич­ка пе­ва­чи­ца, а по­вре­ме­но и глу­ми­ца Џе­ни­фер Ло­пез. Њу су, на­рав­но, мо­гли да гле­да­ју и слу­ша­ју са­мо про­бра­ни го­сти, али су ње­не го­ли­ша­ве фо­то­гра­фи­је пре­пла­ви­ле тур­ске ме­ди­је. Џеј Ло је, ка­ко је из­ја­ви­ла, оду­ше­вље­на Тур­ском, то јест Ан­та­ли­јом. То је очи­глед­но био уна­пред до­го­во­ре­ни про­па­ганд­ни по­тез, ефект­ни­ји од сва­ке дру­ге ре­кла­ме. Ко­ли­ко су ко­шта­ла та ње­на два са­та, ни­је са­оп­ште­но, али си­гур­но ће се ис­пла­ти­ти. Она ни­је уса­мље­на. Пре ње су го­сто­ва­ли Ел­тон Џон, Ри­ки Мар­тин, Ен­ри­ке Ин­гле­си­јас, не­де­љу мо­де је ор­га­ни­зо­ва­ла хи­ро­ви­та бо­га­та­ши­ца Па­рис Хил­тон, док је Са­му­ел Ето, по­зна­ти фуд­ба­лер ко­ји је не­ка­да играо и у Тур­ској, у Ан­та­ли­ји не­дав­но оку­пио фуд­бал­ску ели­ту. То су до­га­ђа­ји о ко­ји­ма се да­ни­ма при­ча и пи­ше, што без сум­ње, при­вла­чи но­ве го­сте и то оне, ка­ко се на­да­ју до­ма­ћи­ни, ко­ји има­ју ви­ше нов­ца.

Тур­ска је већ ту­ри­стич­ка ве­ле­си­ла. По бро­ју го­сти­ју је на сед­мом ме­сту на све­ту, али по при­хо­ди­ма је тек на 14 по­зи­ци­ји. Вла­да са­да по­ку­ша­ва да при­ву­че ту­ри­сте ко­ји ће оста­вља­ти ви­ше па­ра.

„У то­ку је кам­па­ња за при­вла­че­ње ’ква­ли­тет­них’ стра­них ту­ри­ста ко­ји ће у Тур­ској у про­се­ку оста­вља­ти по хи­ља­ду до­ла­ра. До­сад су они тро­ши­ли 700 до­ла­ра”, ис­ти­чу у Ми­ни­стар­ству за кул­ту­ру и ту­ри­зам. У при­вла­че­њу но­вих го­сти­ју, ка­ко се на­да­ју, зна­чај­ну уло­гу тре­ба да од­и­гра и „вер­ски ту­ри­зам”, то јест мно­го­број­ни исто­риј­ски и вер­ски спо­ме­ни­ци ко­ји иза­зи­ва­ју зна­ти­же­љу при­пад­ни­ка ра­зних ве­ро­и­спо­ве­сти.

Игром исто­риј­ских окол­но­сти на про­сто­ри­ма Тур­ске на­ла­зе се мно­ги спо­ме­ни­ци ко­ји су обе­ле­жи­ли кр­ва­ви ран­де­вуи две ци­ви­ли­за­ци­је: за­пад­не и ис­точ­не, од­но­сно хри­шћа­на и му­сли­ма­на. То је ви­дљи­во на сва­ком ко­ра­ку: у Ис­тан­бу­лу, то јест Кон­стан­ти­но­по­љу, Из­ми­ру то јест Смир­ни, Је­дре­ну, то јест Адри­ја­но­по­љу... То по­твр­ђу­је и Аја Со­фи­ја, ко­ју сво­ја­та­ју и хри­шћа­ни и му­сли­ма­ни, иако је она ви­зан­тиј­ска цр­ква, пре­ко пу­та ње је Пла­ва џа­ми­ја, је­ди­на на све­ту ко­ја има шест ми­на­ре­та, у Је­дре­ну је џа­ми­ја Се­ли­ми­је, ко­ју је про­јек­то­вао нај­по­зна­ти­ји осман­ски ари­хи­тек­та Ми­мар Си­нан, ина­че по­ре­клом Грк из Ка­па­до­ки­је, за­тим цр­ква Св. Ни­ко­ле у Ан­та­ли­ји, Си­на­го­га у Ма­ни­си, ту је Јер­мен­ска па­три­јар­ши­ја...

Нај­но­ви­ја кре­та­ња у ту­ри­зму по­твр­ђу­ју да је Тур­ска пре­бро­ди­ла кри­зу ко­ја је усле­ди­ла по­сле оба­ра­ња ру­ског вој­ног ави­о­на на гра­ни­ци пре­ма Си­ри­ји кра­јем 2015. го­ди­не. Вла­ди­мир Пу­тин је та­да ста­вио рам­пу на чар­тер ле­то­ве ка Тур­ској, док за­пад­ни ту­ри­сти у та­квој си­ту­а­ци­ји ни­су хте­ли ни­шта да ри­зи­ку­ју и по­че­ли су да за­о­би­ла­зе Тур­ску, по­го­то­во по­сле не­ко­ли­ко те­ро­ри­стич­ких на­па­да у Ис­тан­бу­лу и Ан­ка­ри.

Тур­ску је у 2016. го­ди­ни по­се­ти­ло све­га 25 ми­ли­о­на го­сти­ју, два­на­ест ми­ли­о­на ма­ње не­го прет­ход­них два­на­ест ме­се­ци. Тр­жи­ште је по­че­ло да се опо­ра­вља по­сле из­ви­ње­ња пред­сед­ни­ка Та­ји­па Ер­до­га­на Мо­скви због обо­ре­ног ави­о­на. Про­шле го­ди­не у Тур­ској је бо­ра­ви­ло 39 ми­ли­о­на стра­них ту­ри­ста, ко­ји су оста­ви­ли 29 ми­ли­јар­ди до­ла­ра. Они су ве­ћи­ном сти­гли из Ру­си­је, Не­мач­ке, Бри­та­ни­је и арап­ских зе­ма­ља. У Ан­ка­ри се на­да­ју да ће сто­ту го­ди­шњи­цу про­гла­ше­ња ре­пу­бли­ке, ко­ја па­да 2023, до­че­ка­ти са 70 ми­ли­о­на стра­них го­сти­ју.

Коментари4
0ac29
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Posmatrač i osmatrač
Turska pruža najbolji odnos cene i pružene usluge za tu cenu. Za malo drugih destinacija se može reći " koliko para - još malo više muzike " . Tek kada se doživi nivo usluge oko Antalije i Beleka i razmera njihovih hotela uz organizaciju ( brzina i kvalitet usluga ), shvati se zašto je približni nivo na Zapadu po ceni 10 puta skuplji i da ostatak Mediterana to i nema - jer ne bi ni znali kako to da organizuju i izgrade !
Čaba Nagy
Rzumem Dzenifer Lopez kada dodje u Antaliju odnosno Tursku da odrzi koncert.To je unosan biznis ali ne mogu da razumem cetrdeset miliona stranih turista koji tamo letuju pored Grcke, Italije i Spanije
Puno ime
Ma kakva Turska. Mene videti nece..
Мр Радомир Шћепановић
Пара никада доста!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља