петак, 30.10.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
петак, 27.09.2019. у 22:30 Марија Бракочевић

Уго­вор о при­вре­ме­но-по­вре­ме­ним по­сло­ви­ма не шти­ти увек рад­ни­ке

Тек тре­ба утвр­ди­ти да ли је по­вре­дна ли­ста на­прављена у тре­нут­ку па­да Мар­ка Ко­сов­ца, рад­ни­ка ан­га­жо­ва­ног кроз про­грам јав­них ра­до­ва, да ли је до то­га до­шло услед ње­го­ве не­па­жње или за­то што ни­су би­ле спро­ве­де­не ме­ре без­бед­но­сти на ме­сту оба­вља­ња по­сла
(Фото Пиксабеј)

Не­дав­но пре­ми­ну­ли Мар­ко Ко­со­вац из Жи­че, ко­ји је у ЈП „Чи­сто­ћа” из Кра­ље­ва био ан­га­жо­ван на ко­ше­њу тра­ве и чи­шће­њу пар­ко­ва и то за­хва­љу­ју­ћи уго­во­ру о при­вре­ме­но-по­вре­ме­ним по­сло­ви­ма, кроз про­грам јав­них ра­до­ва На­ци­о­нал­не слу­жбе за за­по­шља­ва­ње (НСЗ), а за ко­ји се сам при­ја­вио јер ни­је имао за­по­сле­ње, остао је без по­сла иако је у то­ку оба­вља­ња свог рад­ног за­ду­же­ња био те­шко по­вре­ђен и сме­штен на оде­ље­њу не­у­ро­хи­рур­ги­је Кли­нич­ког цен­тра „Кра­ље­во”. Ка­ко је то мо­гу­ће, пи­та се по­ро­ди­ца на­стра­да­лог ко­ји је на кра­ју и пре­ми­нуо од по­сле­ди­ца па­да са трак­тор­ских ко­ли­ца.

Над­ле­жни на­по­ми­њу да је про­блем у то­ме што је Мар­ка Ко­сов­ца „шти­тио” уго­вор о при­вре­ме­но-по­вре­ме­ним по­сло­ви­ма ко­ји рад­ни­ка фак­тич­ки и не шти­ти пре­ви­ше, јер се њи­ме не уре­ђу­је под­руч­је рад­ног од­но­са, па чак ни у слу­ча­ју да са­мо је­дан дан не до­ђе на по­сао. У НСЗ-у ис­ти­чу да они не ан­га­жу­ју рад­ни­ка на јав­ним ра­до­ви­ма већ то спро­во­ди по­сло­да­вац из­во­ђач јав­ног ра­да ко­га од­ре­ђу­је та слу­жба на осно­ву јав­ног кон­кур­са. Због то­га, ис­ти­чу, не мо­гу ни да ту­ма­че од­но­се на ре­ла­ци­ји по­сло­да­вац и рад­но ан­га­жо­ва­ни, јер је из­во­ђач јав­ног ра­да ду­жан да за­кљу­чи уго­вор о при­вре­ме­ним и по­вре­ме­ним по­сло­ви­ма са иза­бра­ним не­за­по­сле­ним са еви­ден­ци­је Слу­жбе.

Оста­је до кра­ја не­раз­ја­шње­но и пи­та­ње упу­ће­но ин­спек­ци­ји ра­да ко­ја тре­ба да утвр­ди да ли је по­сло­да­вац учи­нио све по про­пи­си­ма кад је реч о спро­во­ђе­њу ме­ра без­бед­но­сти и за­шти­те здра­вља рад­ни­ка на ра­ду, у тре­нут­ку ка­да је Мар­ко Ко­со­вац оба­вљао свој по­сао. Ако се утвр­ди од­го­вор­ност, он­да ће по­сло­да­вац мо­ра­ти да сно­си по­сле­ди­це, а по­ро­ди­ца на­стра­да­лог рад­ни­ка ће мо­ћи да обе­ште­ће­ње по­тра­жи на су­ду. Над­ле­жни би тре­ба­ло да утвр­де и да ли је по­вре­дна ли­ста на­прављена у тре­нут­ку па­да Мар­ка Ко­сов­ца, да ли је по­сло­да­вац при­ја­вио не­сре­ћу, због че­га је до­шло до па­да, да ли због не­па­жње рад­ни­ка или за­то што ни­су спро­ве­де­не ме­ре без­бед­но­сти на ме­сту оба­вља­ња по­сла… 

У НСЗ-у на­по­ми­њу да по­сло­да­вац има оба­ве­зу, из­ме­ђу оста­лог, да за­кљу­чи уго­вор о при­вре­ме­ним и по­вре­ме­ним по­сло­ви­ма са не­за­по­сле­ним нај­ду­же до пред­ви­ђе­не ду­жи­не тра­ја­ња јав­ног ра­да и рад­ни­ка при­ја­ви на оба­ве­зно со­ци­јал­но оси­гу­ра­ње и до­ста­ви од­го­ва­ра­ју­ће до­ка­зе НСЗ-у.

–  Ду­жан је и да ан­га­жо­ва­ном ре­дов­но пла­ћа на­кна­ду за оба­вље­ни по­сао, при­па­да­ју­ће по­ре­зе и до­при­но­се за оба­ве­зно со­ци­јал­но оси­гу­ра­ње, да ор­га­ни­зу­је за­шти­ту и без­бед­ност рад­но ан­га­жо­ва­них, да до­ста­вља ме­сеч­ни из­ве­штај о спро­во­ђе­њу јав­ног ра­да и оба­ве­сти НСЗ о свим про­ме­на­ма ва­жним за ре­а­ли­за­ци­ју уго­во­ра – на­бра­ја­ју у НСЗ-у.

С дру­ге стра­не, На­ци­о­нал­на слу­жба за за­по­шља­ва­ње се оба­ве­зу­је да бу­де по­сред­ник не­за­по­сле­ни­ма са еви­ден­ци­је НСЗ-а за­рад њи­хо­вог рад­ног ан­га­жо­ва­ња, али и у слу­ча­ју по­тре­бе за за­ме­ном рад­но ан­га­жо­ва­них, као и да кон­тро­ли­ше на­мен­ски утро­шак сред­ста­ва. На осно­ву до­ста­вље­них до­ка­за НСЗ има оба­ве­зу да пре­но­си сред­ства по­сло­дав­цу и то: на­кна­ду за оба­вљен по­сао осо­ба­ма ан­га­жо­ва­ним на јав­ном ра­ду уве­ћа­ну за при­па­да­ју­ћи по­рез и за до­при­но­се, као и на­кна­ду тро­шко­ва спро­во­ђе­ња јав­ног ра­да и на­кна­ду тро­шко­ва обу­ке (уко­ли­ко је то по­треб­на).

Коментари9
581df
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Moje iskustvo -oterace me iz Srbije
Obavljao sam strucnu praksu kao profesor fizickog vaspitanja od aprila ove godine.NSZ me na ime toga isplacivla 20,000.00 mesecno.I tu nije bilo nikakvih problema..Za vreme letnjeg raspusta kada nisam imao primanja od NSZ radio sam po Ugovoru o privremenim poslovima na bazenu kao spasilac.Kada sam u avgustu dosao u skolu da nastavim sa strucnom praksom NSZ mi je ukinula novcanu nadoknadu .Trebao sam da prespavam letnji raspust i sada bih i dalje obavljao strucnu praksu.Ne znam sta da radim.
Sotir gardačić
Ljudi su godinama privremeno zaposleni, ugovoru im se produžuju na minimalcu (čistačice, radnici gradske čistoće,portiri- obezbezbeđenje) a da postanu stalno zaposleni e to je već nemoguća misija. Ili si stalno zaposlen ili nisi?! O čemu se ovde radi?
Данци на хтз сара
"Оста­је до кра­ја не­раз­ја­шње­но и пи­та­ње упу­ће­но ин­спек­ци­ји ра­да ко­ја тре­ба да утвр­ди да ли је по­сло­да­вац учи­нио све по про­пи­си­ма кад је реч о спро­во­ђе­њу ме­ра без­бед­но­сти и за­шти­те здра­вља рад­ни­ка на ра­ду, у тре­нут­ку ка­да је Мар­ко Ко­со­вац оба­вљао свој по­сао. " Ако није задужио заштитну кацигу (шлем) за део посла који се односи на пењањање на стог сена на тракторској приколици, онда је то грешка послодавца.
Боривоја Банковић
То је та неолиберална Србија у којој живимо. Пао си на радном месту и погинуо, следује ти отказ што сутрадан ниси дошао на посао. Поштено, па на суд.
Vuk
To je postsocijalističku sistem sa kadrovima iz istog vremena... Kapitalizam ima sindikate u privatnim i društvenim firmama a u srpskim nema...
Вељ Одеси
Што је друштвена средина заосталија то је однос према нижим друштвеним класама бахатији. А што нису сви осигурани, па ето и код кошења траве могуће су тешке повреде. Народ да гласа кад треба да трпи и ћути а кад се властелини посвађају са другима народ да иде да гине, па не служимо ваљда само томе или да одемо сви.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља