уторак, 25.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 10:22
„ПОЛИТИКА” САЗНАЈЕ: ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ БУДУЋИХ СПОРТИСТА

Уводи се пријемни за Спортску гимназију

Ко не буде успешан у спорту, мораће да настави образовање у другој школи. – Уместо физичког васпитања, два нова предмета: спорт и тренинг и спорт и здравље. – Зграду чека реконструкција, а ђаке привремена сеоба
Аутор: Миленија Симић-Миладиновићпонедељак, 30.12.2019. у 20:00
Зграда Спортске гимназије у Ули­ци Хер­цег Стје­па­на у Београду (Фо­то М. Симић Миладиновић)

Пред­сто­је­ћа го­ди­на би­ће пре­лом­на за сред­њо­школ­ско обра­зо­ва­ње бу­ду­ћих вр­хун­ских спор­ти­ста у Ср­би­ји. Је­ди­ну шко­лу ко­ја је пре 17 го­ди­на осно­ва­на да би се на­ста­ва при­ла­го­ди­ла тем­пу мла­дих асо­ва на пра­гу про­фе­си­о­нал­не ка­ри­је­ре – Спорт­ску гим­на­зи­ју, оче­ку­ју ко­ре­ни­те про­ме­не у сва­ком сми­слу, са­зна­је „По­ли­ти­ка”. 

На­ме­ра је да се уве­де при­јем­ни ис­пит ко­ји до са­да ни­је био услов за упис, за­тим да у прак­си за­жи­ви ко­ри­го­ва­ње ђач­ке по­пу­ла­ци­је пре­ма спорт­ским до­ме­ти­ма та­ко да у клу­па­ма ове ку­ће зна­ња од пр­вог до че­твр­тог раз­ре­да уче ис­кљу­чи­во нај­у­спе­шни­ји спор­ти­сти а да се ода­тле уда­ље они ко­ји по­су­ста­ну у спорт­ској ка­ри­је­ри. Гим­на­зи­јал­ци би учи­ли по ре­фор­ми­са­ном про­гра­му за да­ро­ви­те у спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним оде­ље­њи­ма за спор­ти­сте, што уте­ме­љу­је мо­гућ­ност отва­ра­ња ова­квих оде­ље­ња и у дру­гим шко­ла­ма. Та­ко, на при­мер, оде­ље­ња за та­лен­то­ва­не ма­те­ма­ти­ча­ре по­сто­је ван Ма­те­ма­тич­ке гим­на­зи­је у мно­гим шко­ла­ма ши­ром Ср­би­је.

Из­ра­ђен је План на­ста­ве и уче­ња за уче­ни­ке с по­себ­ним спо­соб­но­сти­ма који је усво­јен у пе­так, на по­след­њој сед­ни­ци На­ци­о­нал­ног про­свет­ног са­ве­та у 2019. го­ди­ни. То је за наш лист по­твр­ђе­но из ви­ше из­во­ра ко­ји уче­ству­ју у ра­ду овог, и са­да кључ­ног, али су­штин­ски са­ве­то­дав­ног про­свет­ног те­ла.

Оче­ки­ва­не из­ме­не у на­чи­ну ра­да Спорт­ске не­ће се за­у­ста­ви­ти на ве­ли­ком си­стем­ском уна­пре­ђе­њу јер, ка­ко са­зна­је­мо, ње­но ма­тич­но зда­ње у Ули­ци Хер­цег Стје­па­на сле­де­ће го­ди­не оче­ку­је ка­пи­тал­на об­но­ва. То зна­чи да ће ђа­ци мо­ра­ти да се исе­ле и вра­те под­ста­нар­ском жи­во­ту док тра­је ре­кон­струк­ци­ја згра­де под чи­јим су се кро­вом ску­ћи­ли пре са­мо две го­ди­не, и то по­сле без­ма­ло де­це­ни­је ра­да у оте­жа­ним усло­ви­ма, под кро­вом Вој­не гим­на­зи­је јер Спорт­ска та­да ни­је има­ла сво­ју згра­ду.

Ме­ђу нај­ва­жни­јим но­ви­на­ма ис­ти­че се да спор­ти­сти гим­на­зи­јал­ци у рас­по­ре­ду ви­ше не­ће има­ти фи­зич­ко вас­пи­та­ње, али ће до­би­ти два но­ва пред­ме­та ко­ји ће би­ти оба­ве­зни за све че­ти­ри го­ди­не шко­ло­ва­ња. Је­дан од тих пред­ме­та је спорт и тре­нинг, а дру­ги је под на­зи­вом спорт и здра­вље. То ће би­ти оба­ве­зни пред­ме­ти ко­ји ће на не­дељ­ном ни­воу под­ра­зу­ме­ва­ти нај­ма­ње је­дан те­о­риј­ски час и два или ви­ше ча­со­ва ве­жби. До са­да је Спорт­ска ра­ди­ла по пла­ну и про­гра­му на­ста­ве и уче­ња за гим­на­зи­је оп­штег ти­па, и то ће се ме­ња­ти. Оту­да ће спор­ти­сти на осно­ву из­ме­на пред­ви­ђе­них усво­је­ним пла­ном, из­ме­ђу оста­лог, учи­ти као и њи­хо­ви вр­шња­ци у дру­штве­но-је­зич­ком сме­ру гим­на­зи­ја. Два стра­на је­зи­ка у све че­ти­ри го­ди­не гим­на­зиј­ског обра­зо­ва­ња за спор­ти­сте би­ће иден­тич­но за­сту­пље­на по бро­ју ча­со­ва. Шко­ла ће у по­ну­ди има­ти ли­сту стра­них је­зи­ка у скла­ду с ка­дров­ским мо­гућ­но­сти­ма та­ко да ће уче­ни­ци углав­ном мо­ћи да на­ста­ве да из­у­ча­ва­ју оне стра­не је­зи­ке ко­је су учи­ли и у основ­ној. Од кла­сич­них је­зи­ка има­ће ла­тин­ски са­мо у пр­вом раз­ре­ду. 

Би­ће очу­ва­на до­са­да­шња спе­ци­фич­ност кон­кур­са за упис у ову шко­лу у де­лу ко­ји се од­но­си на оба­ве­зно уве­ре­ње о ре­дов­ном тре­ни­ра­њу, ус­пе­си­ма, игра­њу за ре­пре­зен­та­ци­ју и осво­је­ним ме­да­ља­ма. Оста­је пра­ви­ло да ће за ме­сто у пр­вом раз­ре­ду мо­ћи да кон­ку­ри­шу осма­ци по­све­ће­ни фуд­ба­лу, ко­шар­ци, ва­тер­по­лу, те­ни­су, бо­ри­лач­ким ве­шти­на­ма, стре­ља­штву, гол­фу, умет­нич­ком кли­за­њу, скво­шу... али на осно­ву по­твр­де над­ле­жног на­ци­о­нал­ног спорт­ског са­ве­за о оства­ре­ним спорт­ским ре­зул­та­ти­ма.

Ме­ђу­тим, но­ви на­чин ра­да пред­ви­ђа да Спорт­ска пре­ра­сте у та­ко­зва­ну ин-аут гим­на­зи­ју: уко­ли­ко у то­ку шко­ло­ва­ња у оде­ље­њи­ма спе­ци­ја­ли­зо­ва­ним за вр­хун­ске спор­ти­сте ђа­ци иза­ђу из си­сте­ма спор­та, не­ће мо­ћи да на­ста­ве похађање наставе, али ће мо­ћи да се пре­ба­це у не­ку дру­гу шко­лу. Иде­ја је да ко не бу­де успе­шан у спор­ту, све че­ти­ри го­ди­не шко­ло­ва­ња, не­ће мо­ћи да за­вр­ши Спорт­ску гим­на­зи­ју. 

Та­ко­ђе, уче­ни­ци из дру­гих шко­ла ко­ји у то­ку сред­њо­школ­ског обра­зо­ва­ња стек­ну ста­тус ре­пре­зен­та­тив­ног спор­ти­сте, што са со­бом но­си ве­ли­ке те­шко­ће у ускла­ђи­ва­њу школ­ских и спорт­ских оба­ве­за, мо­ћи ће да пре­ђу у гим­на­зи­ју за спор­ти­сте, у ко­јој ће на­ста­ва би­ти упри­ли­че­на што је ви­ше мо­гу­ће у скла­ду са зах­те­ви­ма про­фе­си­о­нал­не спорт­ске ка­ри­је­ре. Ту се нај­пре ми­сли на јед­но­смен­ски рад, с ка­сни­јим по­чет­ком и ра­ни­јим за­вр­шет­ком на­ста­ве да би ђа­ци сти­за­ли на пре­по­днев­не и по­по­днев­не тре­нин­ге. Раз­ми­шља се и о уво­ђе­њу ор­га­ни­зо­ва­не ис­хра­не за спор­ти­сте на на­ста­ви. Спор­ти­сти­ма ђа­ци­ма би до­бро до­шло да им се фор­мал­но омо­гу­ћи уче­ње на да­љи­ну, јер ова де­ца че­сто оправ­да­но из­о­ста­ју из шко­ле због уче­ство­ва­ња на спорт­ским при­пре­ма­ма или на­ци­о­нал­ним, европ­ским, свет­ским пр­вен­стви­ма.

Идеја министра Шарчевића

Иницијативу за велике промене у доуниверзитетском образовању спортиста покренуо је министар просвете Младен Шарчевић. Први кораци, након што је НПС усвојио нов план за ученике с посебним способностима за спорт,

воде на адресу Завода за унапређивање образовања и васпитања чији је посао да, према датом плану, изради нов програм наставе и учења.


Коментари0
02b27
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља