петак, 07.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
четвртак, 30.01.2020. у 19:46 Мирољуб Мијушковић

Нова школа и спортска хала у Мајуру

Др­жа­ва је из­дво­ји­ла 163 ми­ли­о­на ди­на­ра за бо­ље шко­ло­ва­ње у нај­ве­ћем ша­бач­ком при­град­ском на­се­љу
Шко­ла у Ма­ју­ру (Фото М. Ми­ју­шко­вић)

Ша­бац – Основ­на шко­ла „Ма­јур” у исто­и­ме­ном ша­бач­ком при­град­ском на­се­љу би­ће об­но­вље­на, а до­би­ће и но­ву мул­ти­функ­ци­о­нал­ну спорт­ску ха­лу. Вла­да Ср­би­је, пре­ко Кан­це­ла­ри­је за јав­на ула­га­ња, за ову ка­пи­тал­ну ин­ве­сти­ци­ју, нај­ве­ћу у овом ве­ку у обра­зо­ва­њу Шап­ца, одво­ји­ла је 163,3 ми­ли­о­на ди­на­ра. Тен­дер за из­бор из­во­ђа­ча ра­до­ва је у то­ку, а мај­сто­ри би на гра­ди­ли­ште мо­гли већ сре­ди­ном на­ред­ног ме­се­ца.

Ма­јур је на­се­ље са ви­ше од 8.000 ста­нов­ни­ка и јед­но од рет­ких на под­руч­ју гра­да ко­је има по­зи­ти­ван при­род­ни при­ра­штај. Шко­ла ов­де по­сто­ји још од 1887. го­ди­не, а по­диг­ну­та је исто­вре­ме­но са још три ша­бач­ке обра­зов­не уста­но­ве, на ини­ци­ја­ти­ву та­да­шњих ви­ђе­ни­јих Ма­ју­ра­ца – од­бор­ни­ка Сте­ве Ку­јун­џи­ћа, Пе­ре Ре­нов­че­ви­ћа и кме­та Си­ме Ђу­ри­ћа. Из­дво­је­но оде­ље­ње у су­сед­ном Шти­та­ру при­кљу­че­но је шко­ли 1969. го­ди­не, до­зи­да­на је 2003–2004. го­ди­не, а да­нас има 700 уче­ни­ка.

„Ре­кон­струк­ци­ја згра­де ко­шта­ће 73,8 ми­ли­о­на ди­на­ра, а из­град­ња спорт­ске ха­ле 89,5 ми­ли­о­на. Ко­нач­но ће­мо до­би­ти два ве­ле­леп­на обје­ка­та, ме­ђу­соб­но по­ве­за­на. Ге­не­ра­ци­је уче­ни­ка су де­це­ни­ја­ма ча­со­ве фи­зич­ког вас­пи­та­ња оба­вља­ли у обич­ној учи­о­ни­ци. Са­да ће има­ти све што из­во­ђе­ње мо­дер­не на­ста­ва зах­те­ва”, ка­же Иван Не­шко­вић, пред­сед­ник Са­ве­та ме­сне за­јед­ни­це Ма­јур.

Ста­ри део шко­ле би­ће ре­кон­стру­и­сан и на­до­гра­ђен. У при­зе­мљу се за­др­жа­ва­ју две учи­о­ни­це, фор­ми­ра се про­стор за из­во­ђе­ње мул­ти­ме­ди­јал­них са­др­жа­ја и са­ни­тар­ни чвор за осо­бе са ин­ва­ли­ди­те­том. На спра­ту су про­јек­то­ва­не че­ти­ри учи­о­ни­це и са­ни­тар­ни чвор.

Но­ви део шко­ле се са­сто­ји од при­зе­мља и спра­та и има 16 учи­о­ни­ца, би­бли­о­те­ку, са­ни­тар­ни чвор, кан­це­ла­ри­ју за се­кре­та­ра, пси­хо­ло­га и ди­рек­то­ра. Услед ду­го­го­ди­шњег ко­ри­шће­ња до­шло је до зна­чај­них оште­ће­ња на мно­гим де­ло­ви­ма обје­ка­та, а ко­је је нео­п­ход­но са­ни­ра­ти.

Но­ва ха­ла од 1.100 ква­дра­та, про­јек­то­ва­на је та­ко да ве­ћи­на спор­то­ва у дво­ра­ни мо­же да се тре­ни­ра. Ди­мен­зи­је те­ре­на су 17,13 пу­та 31 ме­тар, а при­ступ објек­ту је обез­бе­ђен и пре­ко та­ко­зва­не то­пле ве­зе са згра­дом шко­ле. Да би ушли у са­лу, уче­ни­ци и на­став­ни­ци мо­ра­ју да про­ђу кроз там­пон зо­ну са свла­чи­о­ни­ца­ма и при­па­да­ју­ћим са­ни­тар­ним чво­ро­ви­ма, чи­ме је  раз­дво­је­на „пр­ља­ва” од „чи­сте” ко­му­ни­ка­ци­је.

„Са Ми­ни­стар­ством про­све­те по­ку­ша­ће­мо да се до­го­во­ри­мо да се у од­ре­ђе­ним тер­ми­ни­ма ова са­ла ко­ри­сти и за спорт­ске ак­тив­но­сти на­ших су­гра­ђа­на и клу­бо­ва”, ис­ти­че Не­шко­вић.

Уко­ли­ко не бу­де не­пред­ви­ђе­них окол­но­сти, ко ће ре­кон­стру­и­са­ти шко­лу и гра­ди­ти ха­лу у Ма­ју­ру зна­ће се већ 5. фе­бру­а­ра, ка­да је за­ка­за­но отва­ра­ње по­ну­да. Рок за пот­пи­си­ва­ње уго­во­ра из­но­си 25 да­на, а из­во­ђач је ду­жан да по­сле то­га нај­ка­сни­је за 10 да­на поч­не по­сао. Ра­до­ви мо­ра­ју би­ти за­вр­ше­ни за 250 да­на, што зна­чи да ће већ у на­ред­ној школ­ској го­ди­ни ђа­ци из Ма­ју­ра би­ти у но­вој шко­ли.

 

Коментари0
0b817
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља