субота, 06.03.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 20.02.2021. у 18:44 Новица Ђурић

За­ко­ни по­ву­че­ни па по­сла­ти Ве­не­ци­јан­ској ко­ми­си­ји

Ве­ли­ка гре­шка је на­пра­вље­на по­вла­че­њем већ пред­ло­же­них ака­та, сма­тра бив­ши ми­ни­стар прав­де, адво­кат Дра­ган Шоћ
Драган Шоћ (фото Н.Ђ)

Од на­шег стал­ног до­пи­сни­ка - 

Под­го­ри­ца – Ми­ни­стар­ство прав­де Цр­не Го­ре за­тра­жи­ло је од Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је (ВК) да да ми­шље­ње по­во­дом пред­ло­га из­ме­на и до­пу­на За­ко­на о ту­жи­ла­штви­ма и њен став оче­ку­је сре­ди­ном мар­та.

Вла­да Цр­не Го­ре се 16. мар­та обра­ти­ла ВК и зва­нич­но за­тра­жи­ла кон­сул­та­ци­ју о тим ак­ти­ма. Ка­ко је за „По­ли­ти­ку” ре­че­но у Ми­ни­стар­ству прав­де, ми­ни­стар је за­тра­жио ми­шље­ње Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је о пред­ло­гу из­ме­на За­ко­на о др­жав­ном ту­жи­ла­штву и пред­ло­гу за­ко­на о ту­жи­ла­штву за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал и ко­руп­ци­ју. Оба­ве­ште­ни су да ће ми­шље­ње о ова два за­ко­на би­ти при­пре­мље­но за усва­ја­ње на пле­нар­ној сед­ни­ци ВК, ко­ја ће би­ти одр­жа­на у он­лајн фор­ма­ту 19. и 20. мар­та. 

Скуп­шти­на Цр­не Го­ре, под­се­ти­мо, тре­ба­ло је пре два да­на да рас­пра­вља о ту­жи­лач­ким за­ко­ни­ма, али је сед­ни­ца од­ло­же­на на зах­тев де­ла вла­да­ју­ће ве­ћи­не, ко­ја се на тај по­тез од­лу­чи­ла на­кон што су усле­ди­ле кри­ти­ке из Бри­се­ла. По­вла­че­ње за­ко­на ни­је по­др­жао нај­ве­ћи члан пар­ла­мен­тар­не ве­ћи­не – Де­мо­крат­ски фронт, јер су сма­тра­ли да је при­о­ри­тет­но да се што хит­ни­је и ефи­ка­сни­је уђе у об­ра­чун са но­си­о­ци­ма ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла и, ка­ко је оце­нио Бри­сел, „ен­дем­ске ко­руп­ци­је”, а за то је нео­п­ход­но да се у ту­жи­ла­штва до­ве­ду љу­ди од пра­ва, прав­де, не­ко­рум­пи­ра­ни и од­луч­ни бор­ци про­тив ове по­ша­сти. 

Пре­ми­јер је по­вла­че­ње об­ја­снио ти­ме да ни­је би­ло ши­ре рас­пра­ве и да вла­да ни­је би­ла у мо­гућ­но­сти да оба­ви нео­п­ход­не кон­сул­та­ци­је с европ­ским парт­не­ри­ма, са­гла­сно Спо­ра­зу­му о ста­би­ли­за­ци­ји и при­дру­жи­ва­њу Цр­не Го­ре Европ­ској уни­ји.

У Ве­не­ци­јан­ској ко­ми­си­ји ка­жу да још ни­је спре­ман на­црт ми­шље­ња, јер је зах­тев под­нет пре не­ко­ли­ко да­на. Та­ко је го­то­во из­ве­сно да у цр­но­гор­ски пар­ла­мент не­ће сти­ћи пре за­се­да­ња на ко­јем ће на днев­ном ре­ду би­ти усва­ја­ње за­ко­на о бу­џе­ту. Тај, ни­ти би­ло ко­ји дру­ги за­кон, ка­ко је са­оп­штио ДФ, не­ће до­би­ти ње­го­ву по­др­шку док се не из­гла­са­ју пред­ло­же­ни ту­жи­лач­ки за­ко­ни. 

Пот­пред­сед­ник вла­де Дри­тан Аба­зо­вић на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре из­ја­вио је да вла­да на све на­чи­не же­ли да по­мог­не бор­бу про­тив ко­руп­ци­је и кри­ми­на­ла, те да је скре­ну­ла па­жњу на бло­ка­де ко­је ту­жи­ла­штво спро­во­ди. 

„По­сто­ји јаз око тих ства­ри, али вла­да је све упу­ти­ла Европ­ској и Ве­не­ци­јан­ској ко­ми­си­ји. Че­ка­мо од­го­во­ре и ве­ру­је­мо да ће си­ту­а­ци­ја до­би­ти епи­лог. Ако ни­је мо­гла 18. фе­бру­а­ра, мо­жда ће си­ту­а­ци­ја до­би­ти епи­лог 18. мар­та”, ре­као је Аба­зо­вић. 

Бив­ши ми­ни­стар прав­де, адво­кат Дра­ган Шоћ сма­тра да је ве­ли­ка гре­шка на­пра­вље­на по­вла­че­њем ту­жи­лач­ких за­ко­на. 

„Тре­ба­ло је оста­ти при сво­ме и ре­ћи го­спо­ди из ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це, по­што се од нас тра­же ре­зул­та­ти, да са­че­ка­ју да их по­стиг­не­мо или не, па да он­да кри­ти­ку­ју или нас це­не”, ка­зао је Шоћ. 

Ми­шље­ње ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це, оце­нио је он, ни­је прет­ход­но би­ло по­треб­но и по­сла­ни­ци је тре­ба­ло да иду до кра­ја и из­гла­са­ју за­ко­не. „Ти­ме би­смо из­бе­гли и по­ли­тич­ку кри­зу у ко­јој смо се сад на­шли, а ко­ја је не­по­треб­на и по­ка­зу­је при­лич­но по­ли­тич­ко не­ис­ку­ство вла­да­ју­ће ве­ћи­не и са­ме вла­де. Али не­ка то ре­ша­ва­ју ка­ко зна­ју и уме­ју. Да ме је не­ко пи­тао за са­вет, ре­као бих да су мо­жда по­гре­ши­ли што их прет­ход­но ни­су оба­ве­сти­ли шта ће да ура­де, али ако су већ кре­ну­ли у то, тре­ба­ло је да иду до кра­ја и да не при­ста­ју ни на ка­кве њи­хо­ве при­го­во­ре”, ка­те­го­ри­чан је Шоћ. 

Ути­сак је, до­да­је, да ни­је реч о су­шти­ни, већ о фор­ми, и да су се из ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це увре­ди­ли јер их ни­ко ни­је прет­ход­но пи­тао да ли се то мо­же и тре­ба ура­ди­ти. 

„А то ме вре­ђа, нај­пре ин­те­лек­ту­ал­но, јер не сма­трам да ми за сва­ку ствар мо­ра­мо да пи­та­мо не­ког ван Цр­не Го­ре, као да код нас не­ма до­вољ­но па­ме­ти да те ства­ри ре­ши­мо и без струч­ња­ка и екс­пе­ра­та са стра­не, по­себ­но не екс­пе­ра­та из Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је. А вре­ђа ме и као гра­ђа­ни­на Цр­не Го­ре, јер имам ути­сак да се пре­ма на­ма од­но­се као да смо не­ка­ква ко­ло­ни­ја при­ми­ти­ва­ца ко­је са­да они тре­ба да до­ве­ду по­зна­ње ци­ви­ли­за­циј­ских те­ко­ви­на За­па­да”, по­ру­чу­је Шоћ. 

Не­ка­да­шњи пред­сед­ник Устав­ног су­да Цр­не Го­ре, проф. др Бла­го­та Ми­трић оце­нио је да је од­ла­га­ње раз­ма­тра­ња и усва­ја­ња ту­жи­лач­ких за­ко­на, од­но­сно њи­хо­во ски­да­ње са днев­ног ре­да, при­мер „из­ну­ђе­ног по­те­за”, као у ша­ху и да је са ста­но­ви­шта пра­ва та од­лу­ка Скуп­шти­не нео­прав­да­на, јер је опор­ту­на, по­што ста­во­ви Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је прав­но не оба­ве­зу­ју. 

„Тач­но је да су ови за­ко­ни усво­је­ни пре се­дам или осам го­ди­на под пу­ном па­жњом ЕУ и Ве­не­ци­јан­ске ко­ми­си­је, и то по европ­ским стан­дар­ди­ма, али је та­ко­ђе тач­но да ни­ко не по­ми­ње за­што се све то вре­ме ни­је по­сту­па­ло по тим, на­зо­ви­на­пред­ним за­ко­ни­ма кад су већ би­ли та­ко до­бро ’скро­је­ни’. За­што је у сва­ком из­ве­шта­ју ЕУ за то вре­ме увек Цр­на Го­ра опо­ми­ња­на да не­ма на­прет­ка у бор­би про­тив ко­руп­ци­је и ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла, ни у ту­жи­ла­штву, ни у суд­ству?”, ка­же Ми­трић. 

До­да­је да је за ње­га до­вољ­на хро­нич­на спо­рост, од­но­сно не­а­жур­ност у ра­ду ор­га­на пра­во­су­ђа. А кру­на тог не­ра­да, и у струч­ном и у про­фе­си­о­нал­ном сми­слу, ка­ко ис­ти­че, је­сте пред­мет тзв. др­жав­ног уда­ра, чи­ји је епи­лог гла­сио да је пр­во­сте­пе­ни суд учи­нио бит­не по­вре­де кри­вич­ног по­ступ­ка и по­гре­шно при­ме­нио ма­те­ри­јал­но пра­во, а све на осно­ву ин­ди­ци­ја и прет­по­став­ки. 

„Тре­нут­на прав­на и по­ли­тич­ка си­ту­а­ци­ја на­ла­га­ла је да се ти за­ко­ни усво­је по тзв. хит­ном по­ступ­ку, јер ве­ли­ки део пра­во­су­ђа ни­је од­го­во­рио сво­јим про­фе­си­о­нал­ним за­да­ци­ма. Та­квим по­сту­па­њем Скуп­шти­на је про­из­ве­ла кла­сич­ну кри­зу вла­сти, ко­ја ина­че ла­тент­но по­сто­ји од ње­ног фор­ми­ра­ња, од кон­сти­ту­и­са­ња Скуп­шти­не и из­бо­ра вла­де”, сма­тра Ми­трић. 

 

Коментари0
f5ba0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља