петак, 18.06.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

При­шти­на кр­ши спо­ра­зу­ме, а при­ти­сци усме­ре­ни на Бе­о­град

На­ви­кли смо да љу­ди из Клин­то­но­ве ад­ми­ни­стра­ци­је по­др­жа­ва­ју ал­бан­ску стра­ну без об­зи­ра на то ко је та­мо на вла­сти, ка­же Зо­ран Ми­ли­во­је­вић
Из­бор­ни пла­кат Ал­би­на Кур­ти­ја Фо­то ЕПА ЕФЕ - В.Х.

Но­ва аме­рич­ка ад­ми­ни­стра­ци­ја на­ста­ви­ће, су­де­ћи по нај­но­ви­јим по­ру­ка­ма, с при­ти­сци­ма на Бе­о­град да при­зна та­ко­зва­ну не­за­ви­сност Ко­со­ва, не во­де­ћи ра­чу­на о срп­ским на­ци­о­нал­ним ин­те­ре­си­ма. Бе­ла ку­ћа, за са­да, за­тво­ре­них очи­ју гле­да на на­ја­вље­ни зах­тев При­шти­не да под­не­се зах­тев за учла­ње­ње у Ме­ђу­на­род­ну кон­фе­рен­ци­ју устав­них су­до­ва иако је то про­тив­но Ва­шинг­тон­ском спо­ра­зу­му, ко­ји је пот­пи­сао прет­ход­ни аме­рич­ки пред­сед­ник. 

Ди­пло­ма­та Зо­ран Ми­ли­во­је­вић не оче­ку­је да ће САД про­ме­ни­ти став и да ће вр­ши­ти ути­цај на При­шти­ну у ко­рист на­став­ка ди­ја­ло­га ко­ји ће до­ве­сти до про­на­ла­же­ња ком­про­ми­сног ре­ше­ња. За „По­ли­ти­ку” ка­же да ће се при­ти­сак на на­шу стра­ну с вре­ме­ном по­ја­ча­ва­ти јер вре­ме ни­је са­ве­зник САД. „Они ће то­ле­ри­са­ти све што бу­ду ра­ди­ли у При­шти­ни. То ће се вр­ло бр­зо из­ме­ри­ти с но­вом ко­сов­ском вла­дом, о че­му Ал­бин Кур­ти и го­во­ри. Да ли ће уоп­ште има­ти при­мед­бе на ње­го­ве ре­чи о на­став­ку ди­ја­ло­га с Бе­о­гра­дом? Ми­слим да је ин­те­рес За­па­да да се та вла­да што пре фор­ми­ра и да се он­да фин­ги­ра не­ки на­ста­вак ди­ја­ло­га ка­ко би се ин­тен­зи­ви­рао при­ти­сак на Бе­о­град”, ис­ти­че Ми­ли­во­је­вић. 

Под­се­ти­мо, но­ви аме­рич­ки др­жав­ни се­кре­тар Ен­то­ни Блин­кен у по­ру­ци при­штин­ским вла­сти­ма по­во­дом 13. го­ди­шњи­це јед­но­стра­ног про­гла­ше­ња не­за­ви­сно­сти је­сте оце­нио да по­сти­за­ње све­о­бу­хват­ног спо­ра­зу­ма зах­те­ва од свих стра­на да по­ка­жу флек­си­бил­ност и спрем­ност на ком­про­мис, али је ука­зао да је тај спо­ра­зум усред­сре­ђен на „уза­јам­но при­зна­ње”. А би­ло ка­кав пут до ком­про­ми­са до­дат­но ком­пли­ку­је и чи­ње­ни­ца да ће око­сни­цу но­ве вла­де у При­шти­ни нај­ве­ро­ват­ни­је пред­во­ди­ти Ал­бин Кур­ти и ње­гов ра­ди­кал­ни ал­бан­ски по­крет Са­мо­о­пре­де­ље­ње. 

Он је ју­че по­ру­чио да ће ди­ја­лог ста­ви­ти тек на че­твр­то ме­сто ме­ђу при­о­ри­те­ти­ма. Кур­ти је оштро кри­ти­ко­вао и не­ке од­ред­бе Ва­шинг­тон­ског спо­ра­зу­ма, по­пут тач­ке ко­јом се Ко­со­во оба­ве­зу­је да у на­ред­них го­ди­ну да­на не тра­жи члан­ство у ме­ђу­на­род­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма, за ко­је ка­же да је у су­прот­но­сти с уста­вом Ко­со­ва. „Тре­ба да сед­не­мо с пред­сед­ни­ком Бај­де­ном и ње­го­вом ад­ми­ни­стра­ци­јом и про­ве­ри­мо шта је по­за­ди­на тих та­ча­ка јер има мно­го не­ја­сно­ћа”, ре­као је Кур­ти за Би-Би-Си. 

И док Бе­о­град на­ја­вљу­је да је спре­ман за на­ста­вак ди­ја­ло­га ко­ји ће до­ве­сти до по­сти­за­ња ком­про­ми­са, САД и Не­мач­ка из­гле­да да не­ма­ју на­ме­ру да при­ти­ска­ју При­шти­ну да озбиљ­но при­сту­пи пре­го­ва­рач­ком сто­лу. То мо­жда нај­бо­ље по­твр­ђу­је упра­во на­ме­ра ко­сов­ских при­вре­ме­них ин­сти­ту­ци­ја да зах­те­ва­ју учла­ње­ње у ме­ђу­на­род­не ор­га­ни­за­ци­је, чи­ме се ди­рект­но кр­ше од­ред­бе Ва­шинг­тон­ског спо­ра­зу­ма, без аде­кват­не ре­ак­ци­је са За­па­да. 

За раз­ли­ку од њих, пред­сед­ник Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић у ин­тер­вјуу за не­мач­ки днев­ник „Билд” из­ја­вио је да је нео­п­ход­но про­на­ћи ком­про­ми­сно ре­ше­ње за ко­сов­ско пи­та­ње и да ће на осно­ву оно­га што ви­ди са­да, ка­да је на ду­жност сту­пио но­ви пред­сед­ник САД Џо­зеф Бај­ден, по­но­во би­ти при­ти­сак са­мо на Ср­би­ју. Ву­чић је, на кон­ста­та­ци­ју да Ср­би­ја мо­же при­сту­пи­ти ЕУ са­мо „за­јед­но са су­сед­ном др­жа­вом Ко­со­во”, ко­ју не при­зна­је, и пи­та­ње ка­да ће се то про­ме­ни­ти, од­го­во­рио: „Ви ка­же­те да је то су­сед­на др­жа­ва, ми не. То је ствар ви­ђе­ња и услов ЕУ. Ми то ви­ди­мо дру­га­чи­је. Да, и мо­ра­мо про­на­ћи ком­про­мис с При­шти­ном и те­шко ра­ди­мо на то­ме. За вас је то не­што што је од 2008. за­вр­ше­но. Али за нас то, на­рав­но, ни­је та­ко. За Ма­дрид, Ати­ну, Ни­ко­зи­ју, Бра­ти­сла­ву то, та­ко­ђе, ни­је ја­сно, они не при­зна­ју При­шти­ну.” 

Уко­ли­ко При­шти­на пре­кр­ши ме­ђу­на­род­ни спо­ра­зум и по­ку­ша да се учла­ни у не­ку ме­ђу­на­род­ну ор­га­ни­за­ци­ју, од­го­вор Бе­о­гра­да би­ће та­кав да ће ко­сов­ски Ал­бан­ци за­жа­ли­ти. Осим што се на­ја­вљу­је да ће нај­ма­ње пет др­жа­ва, пу­но­прав­них чла­ни­ца Ује­ди­ње­них на­ци­ја, по­ву­ћи при­зна­ње та­ко­зва­ног Ко­со­ва, мо­же се оче­ки­ва­ти да ће уз ди­пло­мат­ску по­др­шку пре све­га Мо­скве, али и Пе­кин­га, би­ти осу­је­ће­на ве­ћи­на по­ку­ша­ја да при­вре­ме­не ко­сов­ске ин­сти­ту­ци­је уоп­ште не­где под­не­су зах­тев за члан­ство. „Ако ко­сов­ски Ал­бан­ци за­и­ста апли­ци­ра­ју за члан­ство у кон­фе­рен­ци­ју устав­них су­до­ва, то он­да зна­чи да они ви­ше не по­шту­ју ни­јед­ну нор­му Ва­шинг­тон­ског спо­ра­зу­ма. Не­ма про­бле­ма, али ми ће­мо би­ти при­мо­ра­ни да на то од­го­во­ри­мо. А од­го­вор им се не­ће до­па­сти, би­ће ди­пло­мат­ски и озби­љан и од­го­во­ран”, по­ру­чио је Ву­чић и на­ја­вио да ће би­ти но­вих по­вла­че­ња при­зна­ња. 

Зо­ран Ми­ли­во­је­вић ка­же да је очи­глед­но да се вра­ћа аме­рич­ка по­ли­ти­ка на по­зи­ци­је де­мо­кра­та из Клин­то­но­ве ад­ми­ни­стра­ци­је и у ка­дров­ском и су­штин­ском сми­слу. На­во­ди да Аме­ри­ка хо­ће да Ср­би­ја при­зна Ко­со­во и да ту при­чу за­вр­ше што пре и на на­чин ко­ји је та­да био де­фи­ни­сан. За ње­га то ни­је из­не­на­ђе­ње јер, ка­ко ка­же, реч је о љу­ди­ма ко­ји у тој при­чи о не­за­ви­сном Ко­со­ву уче­ству­ју од по­чет­ка. 

„Но­ве гра­ни­це на Бал­ка­ну с Ко­со­вом као др­жа­вом ко­ја тре­ба да бу­де члан НА­ТО-а и да се ста­ви тач­ка на тај про­блем. Они то хо­ће и у том сми­слу не тре­ба оче­ки­ва­ти ни­ка­кав прин­ци­пи­ја­лан при­ступ и по­што­ва­ње нор­ми стан­дар­да и ме­ђу­на­род­ног пра­ва. На­ви­кли смо да они јед­но­стра­но гле­да­ју на овај про­блем и да по­др­жа­ва­ју ал­бан­ску стра­ну без об­зи­ра на то ко је та­мо на вла­сти и као ве­ли­ка си­ла не же­ле да би­ло ко до­ве­де у пи­та­ње шта су они не­ка­да ура­ди­ли”, ка­же Ми­ли­во­је­вић. 

На пи­та­ње за­што но­ва ад­ми­ни­стра­ци­ја САД чак и без ди­пло­мат­ске облан­де иде на Ср­би­ју, Ми­ли­во­је­вић на­во­ди да је за њих про­блем што су се ства­ри про­ме­ни­ле на њи­хо­ву ште­ту. Гло­бал­ни од­но­си су дру­га­чи­ји јер има­ју озбиљ­не ри­ва­ле и те­шко им иде спу­та­ва­ња ути­ца­ја Ру­си­је и Ки­не на за­пад­ном Бал­ка­ну и за­то де­лу­ју пот­пу­но пра­во­ли­ниј­ски. 

„Џо­зеф Бај­ден, иако је ис­ку­сан ди­пло­ма­та, у при­чи је о не­за­ви­сном Ко­со­ву већ 20 го­ди­на. Ње­го­ви по­ли­тич­ки ста­во­ви и ње­гов при­ступ о овом ре­ги­о­ну део је ње­го­вог по­ли­тич­ког би­ћа и ни­шта ни­је нео­че­ки­ва­но што се При­шти­ни гле­да кроз пр­сте шта ра­ди, а Бе­о­град се при­ти­ска. То што је До­налд Трамп раз­у­мео да не­ке ства­ри не мо­гу да се пре­ло­ме пре­ко ко­ле­на и да се то ре­ши ка­ко не­ки љу­ди из са­да­шње ад­ми­ни­стра­ци­је ми­сле да на си­лу мо­гу, већ што је при­сту­пио на праг­ма­ти­чан на­чин – да се озбиљ­но раз­го­ва­ра о нор­ма­ли­за­ци­ји – то са­да Бај­де­но­ва ад­ми­ни­стра­ци­ја ме­ња и вра­ћа на по­чет­ну по­зи­ци­ју”, ис­ти­че Зо­ран Ми­ли­во­је­вић. 

А Ср­ђан Гра­о­вац из Цен­тра за дру­штве­ну ста­бил­ност за наш лист ис­ти­че да је оче­ки­ва­но с из­бо­ром но­ве аме­рич­ке ад­ми­ни­стра­ци­је и до­ла­ском Бај­де­на да ће би­ти на стра­ни ко­сов­ских Ал­ба­на­ца, јер су гра­ди­ли по­ли­тич­ке ка­ри­је­ре на овим про­сто­ри­ма. То су, до­да­је, љу­ди ко­ји су ста­са­ли под окри­љем Ма­длен Ол­брајт и истих љу­ди ко­ји су на овом про­сто­ру оста­ли за­пам­ће­ни по не­га­тив­ном ста­ву пре­ма срп­ском на­ро­ду. 

„Осим при­ти­са­ка на Ср­би­ју, од њих се мо­гу оче­ки­ва­ти при­ти­сци и на РС. Оно што је за­ни­мљи­во је­сте ка­ко ће они то по­ку­ша­ти да спро­ве­ду и да ли има­ју ин­стру­мен­те мо­ћи да на­те­ра­ју Ср­би­ју да при­зна не­за­ви­сност Ко­со­ва. Мо­же­мо оче­ки­ва­ти да ће спро­во­ди­ти су­ро­ви при­ти­сак крај­њим ме­ра­ма, али исто та­ко, мо­же се оче­ки­ва­ти да то не­ће би­ти не­што на шта не­ће­мо мо­ћи да аде­кват­но ди­пло­мат­ски од­го­во­ри­мо уз по­др­шку Ру­си­је и Ки­не, ко­је по­шту­ју на­ше ста­во­ве и ме­ђу­на­род­но пра­во”, ка­же Гра­о­вац.

До­да­је да је по­себ­но за­ни­мљи­ва си­ту­а­ци­ја у При­шти­ни, где ни сам Ал­бин Кур­ти ни­је за­ин­те­ре­со­ван за пре­го­во­ре и он то и не кри­је. „Же­ља вла­сти у При­шти­ни је да се ти пре­го­во­ри од­го­де ко­ли­ко је то мо­гу­ће. Де­лу­је да је ма­ло ве­ро­ват­но да ће­мо ове го­ди­не има­ти би­ло ка­кве ква­ли­тет­не раз­го­во­ре, а да то не бу­де про фор­ме”, на­гла­ша­ва Ср­ђан Гра­о­вац. 

 

Коментари3
794d9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Miloš Simeunović
Situacije 1999, 2008. i danas se razlikuju. Današnja situacija je povoljnija, ali u isto vreme otuđenost KiM je veća. Vašington nikad neće promeniti politiku, može je privremeno oslabiti, ali jedan od aduta jesu zemlje EU koje nisu priznale jednostranu nezavisnost Kosova i svakako osnažena Rusija i Kina.
Deva
Pristina ima zarobljenog james bonda u trepci sto znaci prvo ce da se uleti zlatnim polugama pa onda da se neswto kaze_nikada prije__naravno mnogi ce i dpobiti takve batine da ih nece ni zapqamtit pamtice ih drugi
Car sloba
Da li ikada neki naš novinar ili zvaničnik postavio pitanje pred publikom ili u javnosti nekom odgovornijem zapadnom političaru kako tumači njihovo tolerisanje sporazuma pod okriljem zapad. Ne očekujem ništa spektakularno, ali uporno treba ići u javno mnjenje a ne predavati se.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља