среда, 19.06.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:21

Руски специјалци на продуженом боравку у Србији

Аутор: Д. Јан­ко­вићпонедељак, 15.09.2008. у 22:00
Деминери не морају да плаћају таксе (Фото С. Лазаревић)

Ниш – За­ме­ник пре­ми­је­ра и ми­ни­стар уну­тра­шњих по­сло­ва Ср­би­је Иви­ца Да­чић са ру­ским ам­ба­са­до­ром у Бе­о­гра­ду Алек­сан­дром Ко­ну­зи­ном по­се­тио је ју­че ру­ски од­ред де­ми­не­ра ко­ји ра­ди на укла­ња­њу ка­сет­них бом­би за­о­ста­лих из 1999. го­ди­не на ни­шком ци­вил­ном аеро­дро­му. Да­чић је у име Ср­би­је за­хва­лио Ру­ској Фе­де­ра­ци­ји на пру­же­ној по­мо­ћи у „у по­ку­ша­ју да бу­ду ума­ње­ни ефек­ти бом­бар­до­ва­ња НА­ТО-а 1999. го­ди­не, бом­ба­ма чи­ја је упо­тре­ба ме­ђу­на­род­ним пра­вом за­бра­ње­на“.

–Обра­тио сам се свим др­жав­ним ор­га­ни­ма са зах­те­вом да се бо­ра­вак ру­ског од­ре­да осло­бо­ди свих евен­ту­ал­них да­жби­на, јер је ово гест ко­ји мо­ра­мо по­што­ва­ти.Учи­ни­ће­мо све да се на­ша ад­ми­ни­стра­ци­ја по­јед­но­ста­ви, јер је по­не­кад та­ко чуд­на и та­ко те­шка чак и кад не­ко же­ли да не­што по­мог­не и ура­ди бес­плат­но – ре­као је Да­чић но­ви­на­ри­ма на ни­шком аеро­дро­му.

Ру­ски спе­ци­јал­ци су пре­ма на­шим про­пи­си­ма, (о че­му је „По­ли­ти­ка” пр­ва оба­ве­сти­ла јав­ност,што је иза­зва­ло ре­ак­ци­ју МУП-а Ср­би­је ко­ји је де­ман­то­вао та­кву ин­фор­ма­ци­ју), би­ли ду­жни да пла­те на­кна­ду за под­не­сак ко­јим се одо­бра­ва њи­хов бо­ра­вак на те­ри­то­ри­ји Ср­би­је. Ка­ко је њи­хов бо­ра­вак у скла­ду са пот­пи­са­ним про­то­ко­лом са ру­ском стра­ном и по осно­ву ху­ма­ни­тар­ног ра­да, осло­бо­ђе­ни су пла­ћа­ња на­кна­де ко­ја се пла­ћа за бо­ра­вак, али не и на­кна­де за под­но­ше­ње под­не­са­ка над­ле­жним др­жав­ним ор­га­ни­ма. Осим то­га, ру­ски спе­ци­јал­ци су би­ли ду­жни да пла­те тро­шко­ве ви­зне мар­ки­це, сва­ко, а укуп­но их је 40, по 650 ди­на­ра.

До пла­ћа­ња тих тро­шко­ва, ин­тер­вен­ци­јом Ми­ни­стар­ства уну­тра­шњих по­сло­ва ни­је до­шло, иако је и сам гра­до­на­чел­ник Ни­ша Ми­лош Си­мо­но­вић из­ра­зио спрем­ност да град пла­ти тро­шко­ве спе­ци­ја­ла­ца из Ру­си­је. Пре­ма Да­чи­ће­вим ре­чи­ма, и са ца­рин­ским ор­га­ни­ма би­ће по­стиг­нут до­го­вор у по­гле­ду трет­ма­на њи­хо­ве спе­ци­јал­не опре­ме ко­ју ко­ри­сте на от­кри­ва­њу ка­сет­них бом­би, јер са­ми не мо­гу да је уве­зу, већ то мо­ра да учи­ни не­ко из Ср­би­је, што је у овом слу­ча­ју и учи­ње­но пре­ко Јав­ног пред­у­зе­ћа „Аеро­дром Ниш“.

Де­ми­не­ри, при­пад­ни­ци ру­ске др­жав­не аген­ци­је „Емер­ком“, пре­ма ре­чи­ма Да­чи­ћа и Ко­ну­зи­на, оста­ће ду­же у Ср­би­ји не­го што је пр­во­бит­но би­ло пла­ни­ра­но. Осим по­сла на аеро­дро­му, ру­ски спе­ци­јал­ци ће ра­ди­ти на чи­шће­њу тра­се за бу­ду­ћи га­со­вод, а већ са­да се раз­го­ва­ра о на­став­ку са­рад­ње на чи­шће­њу још не­ких те­ре­на од ка­сет­них бом­би у Ср­би­ји. Ра­чу­на се да у Ср­би­ји има око 23 ми­ли­о­на ква­драт­них ме­та­ра про­сто­ра на ко­ме су по­се­ја­не „на­ран­џа­сте уби­це“ и ко­ји тре­ба пре­тра­жи­ти.

На ни­шком аеро­дро­му ру­ски спе­ци­јал­ци ће „про­че­шља­ти“ ви­ше од 700.000 ква­драт­них ме­та­ра, а по­чев од 31. ју­ла, ка­да су по­сао за­по­че­ли, пре­гле­да­ли су око 130.000 ква­драт­них ме­та­ра и от­кри­ли 13 ка­сет­них бом­би. Де­ми­не­ри на­и­ла­зе и на авио-бом­бе, ми­но­ба­цач­ке гра­на­те и му­ни­ци­ју за про­тив­а­ви­он­ске то­по­ве, а део тог ар­се­на­ла по­ти­че из Дру­гог свет­ског ра­та. Од­ред ће, ка­ко је на­ја­вље­но, на­ред­не не­де­ље по­се­ти­ти и ру­ски ми­ни­стар за ван­ред­не си­ту­а­ци­је Сер­геј Шој­гу.

–Ви­со­ко це­ни­мо по­моћ Ру­си­је у пру­жа­њу ху­ма­ни­тар­не по­мо­ћи, не са­мо ов­де у Ни­шу, већ и на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, као и став Ру­си­је по­во­дом си­ту­а­ци­је у по­кра­ји­ни и у пру­жа­њу по­др­шке Ср­би­ји у од­бра­ни ме­ђу­на­род­ног пра­ва – ка­зао је Да­чић ко­ји је из­ра­зио уве­ре­ње да ће вр­ло бр­зо до­ћи до пот­пи­си­ва­ња и свих дру­гих ака­та ве­за­них за из­град­њу га­со­во­да по­сле ра­ти­фи­ка­ци­је спо­ра­зу­ма у срп­ском пар­ла­мен­ту.


Коментари5
1e08f
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Mile Mrdjenovacki
Iako nema naoko veze sa tekstom, kada su strucni ljudi tu, trebali bi im platiti da se ocisti i citav jedan kvart u Beogradu od rasutih mina prilikom pozara skladista mina u Lisicijem jarku. Table sa upozorenjima su vec istrulile,mnogi se vise i ne secaju toga i kao da se ceka neka nesreca. Vreme je, ima bar petnestak godina, a mozda i vise, da se neko priseti da se i to treba uraditi.
Гоца Технолошки вишак
@ Госпођи Алапачи. Који то суд међународни признају ови који су нас бомбардовали те би могао да наложи да дођу и очисте оно што су посејали. Пошто су такви какви су не треба да дођу ни за џабе, далеко им лепа кућа, ко зна шта би нам још подметнули. Него Русима треба рећи да они нису гађали само Ниш, не треба само чистити око Ниша, где је Чачак, Крушевац, Батајница, Врање, Лесковац, Копаоник, Нови Сад, итд,итд,итд, они су посејали по целој територији Србије, треба Руси, када су већ толико добри, да пошаљу још људи за тражење мина и бомби. Хвала Русијо.
Alapača
Još jedan dokaz koliko smo nesposobni da stitimo svoju zemlju i njeno stanovništvo. Još jedan dokaz o bezgraničnoj srpskoj naivnosti i nezrelosti.Jos jedan dokaz o našoj propasti. Nikada se nećemo oporaviti , jer naši političari neprestano udaraju u isti "zid" , koji se isprečio izmedju nas i sebičnog ostatka sveta. Zašto nam ne čiste zemlju oni koji su je zatrovali ? Zato što su Srbi toliko uplašeni da čak ne smeju ni da misle svojim glavama.
dane stetic-kapetan
Hvala Slavisa na podsetniku! Ovi nasi ruski heroji treba da imaju tretman najdrze nam nase brace! Eto nasa drzava donosi samo brze promene zakona kada su u pitanju zahtevi onih koji su sejali tu smrt po Srbiji!
slavisha
Ovo me bas podseti na pricu, kako smo izgubili medijski rat u BIH. Svaki strani reporter u Bosni je dobijao besplatnu sobu u hotelu, besplatno vozilo od renta-car, kao i placenu naknadu za pretrpljeni strah. Sa molbom od drzavnog vrha Bosanskih muslimana, da samo iznosi istinu. Kad bi dosao na Pale, sve je morao da plati, naravno sa molbom da prenosi samo istinu. Takvi smo mi srbi, zato nas i svrbi.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља