понедељак, 18.12.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 00:06

Међу нама

Почетна / Међу нама
Међу нама
17.12.2017 у 09:47
Пен­зи­је су сте­че­но пра­во, не со­ци­ја­ла
Аутор: Ми­ро­слав Ку­бу­ро­вић
То­ком рас­пра­ве о бу­џе­ту Ср­би­је за 2018. го­ди­ну у Скуп­шти­ни Ср­би­је, ми­ни­стар фи­нан­си­ја, Ду­шан Ву­јо­вић на­гла­сио је да се у на­шој зе­мљи „сти­че пра­во на пен­зи­ју, а не пра­во на из­нос пен­зи­ја” (ци­тат из „По­ли­ти­ке” од 12. де­цем­бра 2017, Ја­сна Пе­тро­вић-Сто­ја­но­вић).  Та из­ја­ва ми­ни­стра фи­нан­си­ја је не­про­ми­шље­на и увре­дљи­ва за пен­зи­о­не­ре, по­себ­но оне ко­ји­ма су про­гре­сив­но сма­ње­не пен­зи­је. Она по­ка­зу­је да ми­ни­стар не по­зна­је наш За­кон о пен­зи­о­ном оси­гу­ра­њу.  Нај­ма­ње што ми­ни­стар тре­ба да учи­ни је да се из­ви­ни пен­зи­о­не­ри­ма због те из­ја­ве. Тре­ба­ло је да ре­а­гу­ју по­сла­ни­ци ПУПС-а у…
Међу нама
16.12.2017 у 08:41
1
Ауто-путем кроз Ста­ру Хер­це­го­ви­ну најбрже до Ја­дран­ског мо­ра
Аутор: Све­то­зар Цр­но­го­рац
Ко­ор­ди­на­ци­о­ни од­бор хер­це­го­вач­ких удру­же­ња у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји се обра­тио свим…

Међу нама
15.12.2017 у 09:21
6
Ко ко­чи БГ воз за Пан­че­во?
Аутор: Кар­ло По­лак
 Пре не­ко­ли­ко да­на је об­ја­вље­на сту­ди­ја у ко­јој се из­но­си за­кљу­чак ка­ко је…

Међу нама
14.12.2017 у 09:00
7
Пен­зи­ја је сте­че­но пра­во и не мо­же се уки­ну­ти
Аутор: Дра­ган Или­јин
По­во­дом из­ја­ва ми­ни­стра Ду­ша­на Ву­је­ви­ћа и ко­мен­та­ра, а у ве­зи Фон­да ПИО и…

Међу нама
12.12.2017 у 09:35
3
У рубрици „Међу нама”, дипломирани инжењери грађевине Љубивоје Костић и Радомир Вученовић се…

Међу нама
11.12.2017 у 09:35
1
Нисам грађевински инжењер, али сам читалац „Политике”, још од времена када сам свако јутро чекао у…

Међу нама
09.12.2017 у 08:00
2
Појавила се информација да ће дочек Нове године у Београду, на улицама и трговима, коштати сто…

Међу нама
08.12.2017 у 08:00
КУД „Јелече” са Новог Београда добио је позив да као представник Србије учествује на фестивалу…

Међу нама
Међу нама
07.12.2017 у 08:00
2
У тексту „Титов ’Јадран’ мути воду Црне Горе и Хрватске“, објављеном 26. новембра у „Политици“, Н. Ђурић пише да је школски брод „Јадран“ постао камен спотицања између две земље. Истина у вези са…
Међу нама
06.12.2017 у 08:00
12
У петак, 24. 11. 2017. године у „Политици” је објављен „стручно-научни” коментар 12 чланова Академије инжењерских наука Србије (АИНС), под насловом „Група неодговорних људи угрожава Београд”. Као…
Међу нама
05.12.2017 у 08:00
У петак, 24. новембра 2017. године, у боемском амбијенту кафића „Бертија”, одржано је четврто по реду „Вече младих писаца”, у организацији Просвјетиног „Клуба младих уметника”. Овај клуб основан је…
Међу нама
Међу нама
03.12.2017 у 09:29
8
Аутор: Дра­ги­ша Пе­тро­вић
Ха­шки три­бу­нал је окон­чао ми­си­ју по­ли­тич­ке ин­сти­ту­ци­је. За­ве­са је спу­ште­на на ви­ше­го­ди­шњи рад те ин­сти­ту­ци­је баш у да­ну ка­да су­ди­ја Ади­јус, вид­но уз­не­ми­рен до…
Међу нама
02.12.2017 у 08:46
1
Аутор: Ро­до­љуб Пе­тро­вић
Ле­по је у Ва­шинг­то­ну ре­као наш ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва Иви­ца Да­чић: „Ве­о­ма во­лим ка­да нам дру­ги де­ле лек­ци­је, али бих во­лео да по­гле­да­ју и се­бе!” А ових да­на, аме­рич­ка…
Међу нама
01.12.2017 у 08:44
1
Аутор: Ми­лан Ми­ја­то­вић
Не­дав­на уго­сти­тељ­ско-га­стро­ном­ска ма­ни­фе­ста­ци­ја „Крч­ма”, ко­ју је у Ослу ор­га­ни­зо­ва­ло Срп­ско дру­штво „Рас”, про­те­кла је у зна­ку пред­ста­вља­ња књи­ге Нор­ве­жа­ни­на Ола­ва…
Међу нама
30.11.2017 у 09:07
4
Аутор: Ми­лан Са­ва­то­вић
Ово је осврт на чла­нак Стан­ка Цр­но­бр­ње ко­ји је об­ја­вљен у до­дат­ку „По­ли­ти­ке” 18. но­вем­бра 2017. Кул­ту­ра, умет­ност, на­у­ка о ка­пи­та­лу у 21. ве­ку, под на­зи­вом „Ни­смо…
Међу нама
Међу нама
29.11.2017 у 08:00
1
На од­лу­ку Ру­си­је да се не­ки ме­ди­ји про­гла­се „стра­ним аген­ти­ма”, као од­го­вор на оно што је Аме­ри­ка учи­ни­ла пре­ма Спут­њи­ку и Ра­ши ту­деј, огла­си­ли су се Ам­не­сти ин­тер­не­ше­нел и Хју­ман рајтс воч, кри­ти­ку­ју­ћи та­кав став Мо­скве. Пре њих ре­а­го­вао је ОЕБС.  Ове ор­га­ни­за­ци­је ни­су ре­а­го­ва­ле ка­да је Аме­ри­ка на­ја­вљи­ва­ла, а он­да и прак­тич­но оза­ко­ни­ла „стра­ну аген­ту­ру” за ру­ске ме­ди­је! И из не­ких европ­ских ор­га­ни­за­ци­ја је на­го­ве­ште­на оштра ре­ак­ци­ја због од­лу­ке Ру­си­је. Европ­ски пар­ла­мент је…
Међу нама
25.11.2017 у 08:00
3
Поводом 30 година постојања и рада Вукове задужбине (1987–2017), чланови и симпатизери СПКД „Просвјета”, одбор у Аустрији, имали су привилегију да…

Међу нама
24.11.2017 у 08:00
Читава Србија је, засигурно с великим интересовањем, пратила изборе на Косову и Метохији, а онда су с великим задовољством дочекани резултати.…
Међу нама
24.11.2017 у 08:00
1
Аутор:
„Политика” је у тексту Данијеле Вукосављевић 20. новембра 2017. дала изванредну анализу структуре фудбалских хулигана. Слободан сам да изнесем своје виђење на ову тему, која иначе побуђује сталну пажњу наше јавности и тражи одговоре на многа питања. Љубитељ сам спорта, радо идем на утакмице. Као…
Међу нама
22.11.2017 у 08:00
1
Беше некад: отворите „Политику” на страни где су биоскопи и важни телефони и…

Међу нама
21.11.2017 у 08:00
9
Сваки дан у предизборно време слушамо челнике градске власти о успесима и како…

Међу нама
19.11.2017 у 08:00
2
Не могу да схватим да се поједине линије градског превоза дају под закуп…

Међу нама
Међу нама
18.11.2017 у 09:01
3
Аутор:
По­здра­вљам на­по­ре др­жа­ве да по­бољ­ша усло­ве за рад ле­ка­ра и ме­ди­цин­ских рад­ни­ка. По­себ­но ис­ти­чем да је Ми­ни­стар­ство здрав­ства уло­жи­ло на­по­ре и струч­ност ко­ји су у по­след­њих го­ди­ну да­на до­при­не­ли знат­ном по­бољ­ша­њу у по­гле­ду олак­ша­ња ле­че­ња…
Међу нама
18.11.2017 у 08:00
Аутор: Сло­бо­дан Ста­јић
Не­дав­на де­пор­та­ци­ја „глав­ног оба­ве­штај­ца” Ислам­ске др­жа­ве…

Међу нама
16.11.2017 у 08:00
У Темишвару су у организацији Савеза Срба у Румунији у току 12. Дани српске…

Међу нама
15.11.2017 у 08:00
5
Према подацима из штампе, Србија ће до краја идуће године добити 250 мегавата…

Међу нама
15.11.2017 у 08:00
3
Постоје одређене нелогичности и нејасноће у вези с најављеном сениор картицом. Зашто је потребна посебна картица када се већ одавно у неким продавницама остварују пензионерски попусти уз једноставно презентирање пензионог чека? Колико ће коштати издавање картица за толики број пензионера за које ће, ако буду персонализоване, бити неопходно и фотографисање, и ко ће те трошкове сносити? Ако не буду персонализоване онда ће приликом њиховог…
Међу нама
11.11.2017 у 08:00
3
Дуго су се и нашироко шириле вести с врха власти да ће нам плате и пензије после најављеног повећања од пет посто бити веће него икада до сада. Дај…

Међу нама
10.11.2017 у 08:00
По Јовану Цвијићу, прерасти су делови урушених пећина. Источна Србија је пуна прераста, а најпознатија су три прераста на реци Вратни између…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља