среда, 28.06.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:00

Међу нама

Почетна / Међу нама
Међу нама
28.06.2017 у 08:00
1
Ср­би у Ослу
Рат­не и по­рат­не го­ди­не, као и еко­ном­ске не­да­ће, до­ве­ле су до то­га да је ве­ли­ки број др­жа­вља­на Ср­би­је и дру­гих ре­пу­бли­ка бив­ше СФРЈ на­пу­стио сво­ја ог­њи­шта и кре­нуо у свет „за бо­љим жи­во­том“. Јед­на од др­жа­ва где су на­шли свој дом је и Кра­ље­ви­на Нор­ве­шка, а пре­ма по­да­ци­ма ко­ји­ма рас­по­ла­же ам­ба­са­да Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у Ослу, у овој зе­мљи жи­ви из­ме­ђу 6.000 и 7.000 на­ших др­жа­вља­на, од че­га у са­мом Ослу око 1.800. За­хва­љу­ју­ћи ен­ту­зи­ја­зму љу­ди од ак­ци­је, ве­ли­кој во­љи и же­љи да се са­чу­ва­ју на­род­ни оби­ча­ји и тра­ди­ци­ја, дру­штве­ни жи­вот на­ших зе­мља­ка у овој скан­ди­нав­ској зе­мљи је у уз­ле­ту.…
Међу нама
27.06.2017 у 08:00
Ту­ри­стич­ку по­ну­ду Ба­то­чи­не не­ма ко да ви­ди
У оп­шти­ни Ба­то­чи­на има ар­хе­о­ло­шких оста­та­ка да­ле­ке про­шло­сти и за раз­вој ту­ри­зма…

Међу нама
25.06.2017 у 08:00
3
Задуживање Србије у јуанима
Аутор: Милан Р. Ковачевић
Премијер рече да ћемо се први пут задужити у Кини у кинeским јуанима. Међутим, још 2010. године…

Међу нама
24.06.2017 у 08:00
5
Не рушите мостове
Аутор: Дипл. грађ. инж. Љубивоје Костић, председник Удружења грађана „Наши мостови”
Ових дана јавност је непријатно изненађена одлуком градских власти да тендер за реконструкцију –…

Међу нама
23.06.2017 у 08:00
4
Аутор: Слободан Продановић
Црно дете, на шта то личиш? Погледај се како изгледаш, крваве очи, подочњаци, кост и кожа! Данима…

Међу нама
22.06.2017 у 08:00
5
Аутор: Мирослав Живковић, Јагодина
Као „несавесном платиши”, дана 15. јуна 2017. стигла ми је од фирме P.W.W. Јагодина опомена за…

Међу нама
21.06.2017 у 08:00
1
Кра­јем ју­на ове го­ди­не на­вр­ша­ва се 75 го­ди­на од ис­кр­ца­ва­ња пр­вог тран­спор­та на­ших…

Међу нама
20.06.2017 у 08:00
2
Сва­ке го­ди­не слу­ша­мо исту при­чу ма­ли­на­ра. Не­за­до­вољ­ни су от­куп­ном це­ном од 120…

Међу нама
Међу нама
18.06.2017 у 08:00
5
Аутор: Драгиша Петровић, новинар, Крагујевац
Ових дана смо сведоци „театра апсурда”, када је у питању Србија, у извођењу САД и ЕУ. Вашингтон и Брисел не престају да „брину” за нас. Са пуно „добронамерности” указују шта би могло да нам се деси,…
Међу нама
17.06.2017 у 08:00
4
Аутор: Саша Р. Петровић, Нови Београд
Јављам се подстакнут са два текста објављена на странама „Београдске хронике” – „Иницијатива да се нови булевар назове по Ненаду Богдановићу”, од петка 26. маја и „Од Земуна до Моста на Ади…
Међу нама
16.06.2017 у 08:00
1
Подржавам идеју коју је у допису „Лекције из либералног урбанизма” („Међу нама”, 5. јун 2017) изнео проф. М. Којовић, да се на Студентском тргу подигне споменик Емилијану Јосимовићу. У прилог томе…
Међу нама
Међу нама
15.06.2017 у 08:00
2
Аутор: Др Стојан Бербер, Сомбор
У предизборној кампањи за председника Србије, један од кандидата изрекао је у једном моменту (научен, ваљда, од својих локалних партијских колега) да је Сомбор град у ком умире култура. Против тога…
Међу нама
14.06.2017 у 08:00
На­зив ово­го­ди­шњег по­зо­ри­шног ма­ра­то­на у Сом­бо­ру – „Коц­ка је ба­че­на”, до­бро од­сли­ка­ва уче­сни­ке. Ни­је ов­де реч о по­зо­ри­шним пред­ста­ва­ма, већ о гле­да­о­ци­ма. У Сом­бор ће…
Међу нама
13.06.2017 у 08:00
8
На два­на­е­стом ки­ло­ме­тру од При­зре­на, на пу­ту ка Бре­зо­ви­ци, на­ла­зи се се­ло Сред­ска, цен­тар Сре­дач­ке жу­пе. У се­лу ко­је чи­не се­дам за­се­ла­ка „на­ни­за­них“ на об­рон­ци­ма…
Међу нама
11.06.2017 у 08:00
17
Аутор: Стефан Д. Стојков, адвокат, Београд
Пре неколико дана скоро сви београдски па и домаћи медији пренели су вест да је у поступку рехабилитације, пред Вишим судом у Ваљеву, неправноснажном првостепеном одлуком рехабилитован Никола…
Међу нама
Међу нама
10.06.2017 у 08:00
20
Аутор: Проф. др Борислав Стојков, руководилац урбанистичког плана Славије 1979.
Није бивао редак случај да моћници, војсковође или политичари стварају привид којим би хтели да засене владаре или прост народ својим тобожњим великим успесима. Познат је по томе био Григорије Александрович Потемкин, који је градио фасаде непостојећих насеља дуж путева јужне Русије, како би царици Катарини Другој показао своје тобожње успехе у напретку Русије. Познат је био и Валтер Улбрихт, председник некадашње Демократске Републике Немачке (Источна Немачка) у 20. веку, који је дуж главних улица Источног Берлина наложио да се граде фасаде непостојећих објеката, како би…
Међу нама
09.06.2017 у 08:00
8
Аутор: Др Ђорђе Петровић
Као дуговечан (осам деценија) сведок минулих времена, фасциниран сам готово непојмљивом синусоидом промена у лицу и бићу некадашњег Петровграда, а…

Међу нама
08.06.2017 у 08:00
9
Аутор: Дејан Ребрић, мр ел. инж., вишедеценијски станар улице Косанчићев венац
Према обавештењу које смо, као станари Улице Косанчићев венац својевремено добили, предузеће „Инграп-Омни д. о. о.” имало је рок од 150 дана да…
Међу нама
08.06.2017 у 08:00
10
Аутор:
Шеф не­мач­ке ди­пло­ма­ти­је Зиг­мар Га­бри­јел за­ме­рио је Ср­би­ји да не ува­жа­ва до­вољ­но оно што ЕУ, на­рав­но са Не­мач­ком као пред­вод­ни­ком, чи­ни за на­шу др­жа­ву! Пи­та се за­што је на јед­ном од бил­бор­да на ула­зу у Бе­о­град од Аеро­дро­ма „Ни­ко­ла Те­сла” пла­кат…
Међу нама
06.06.2017 у 08:00
12
По­во­дом про­јек­та ре­кон­струк­ци­је Сту­дент­ског тр­га и ме­ста за…

Међу нама
04.06.2017 у 09:00
7
Аутор: Дипл. инж. Љубиша Обрадовић, Нови Сад
Министар Александар Вулин је послао у етар поруку: „Пензионери могу бити мирни…

Међу нама
03.06.2017 у 08:00
6
Аутор: Мр Горан В. Анђелковић, архитекта
Често у научним радовима и докторским дисертацијама из савремене архитектуре…

Међу нама
Међу нама
02.06.2017 у 08:00
1
Аутор:
Актуелна власт Београда поново обећава разне пројекте. У плану су тунел од Каменичке до Булевара деспота Стефана, нови мост преко Саве, гондоле преко Аде (ако се тога неко и сећа), тунел од Хиподрома до Аутокоманде... Све су то лепе идеје, од којих су неке старе неколико деценија. Међутим, шта је…
Међу нама
01.06.2017 у 09:08
3
Аутор: Мирослав Симеуновић Симеун
На посланичко питање у парламенту Србије о разлозима вишемесечног пада…

Међу нама
31.05.2017 у 08:53
Аутор: Слободан Д. Ђурић
Пре две деценије представник једне фирме из Беча, кооперант фабрике Индустрија…

Међу нама
30.05.2017 у 09:39
2
Аутор: Слободан Т. Петровић*
Са великим падавинама и топљењем снега на Алпима и балканским…

Међу нама
30.05.2017 у 09:39
3
Аутор: Томислав Крсмановић
Сваког месеца, око 1, од поштара добијам коверат (није препоручено) са чеком пензије из Брисела, Белгија, посредством банке у Немачкој. Како ми овог месеца није стигло, дана 15. маја са свог мејла обратио сам се надлежној служби Поште Србије  захтевом да се истражи шта се десило са поштанским писмом са чеком моје пензије из Белгије. Мој приговор је примљен. Уместо да предузме мере потраге где се налази пошиљка, службеник који је примио мој…
Међу нама
27.05.2017 у 08:00
9
Тешко да се зна ко је и када први пут употребио назив „лежећи полицајац“ за вештачку препреку на коловозу којом се возачи приморавају да у циљу…

Међу нама
26.05.2017 у 09:00
5
Радно законодавство је у већини земаља у свету веома развијено, са добром правном регулативом, којом се уређују и штите права запослених. Судска…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља