петак, 24.11.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:58

Медицина

Почетна / Медицина
Медицина
22.11.2017 у 21:11
5
Српкиње рано улазе у менопаузу
Услед ста­ре­ња по­пу­ла­ци­је у це­лом све­ту, про­це­њу­је се да ће до 2050. го­ди­не ви­ше од 30 од­сто же­на има­ти ви­ше од 60 го­ди­на, због че­га ће сва­ка же­на у про­се­ку тре­ћи­ну жи­во­та про­ве­сти у ста­њу ме­но­па­у­зе. Да­нас на пла­не­ти жи­ви око 500 ми­ли­о­на же­на ста­ри­јих од 50 го­ди­на, а 25 ми­ли­о­на њих го­ди­шње про­ђе кроз ме­но­па­у­зу ко­ја пред­ста­вља за­вр­ше­так ре­про­дук­тив­не спо­соб­но­сти. За­бри­ња­ва по­да­так да Ср­би­ја има нај­ве­ћи број же­на у Евро­пи ко­је у ме­но­па­у­зу ула­зе пре 40. го­ди­не, што је под­ста­кло струч­ња­ке да поч­ну да ра­де ис­пи­ти­ва­ња због че­га се то де­ша­ва и ка­кав ути­цај на то има­ју стрес, ге­не­ти­ка,…
Медицина
21.11.2017 у 09:00
Уторком и четвртком нове теме посвећене пензионерима и медицини
Поштовани читаоци, „Политика” двапут недељно објављује страницу посвећену пензионерима, свим…

Медицина
20.11.2017 у 21:11
Пилатесом до боље флексибилности тела
Да­нас су све по­пу­лар­ни­ји ан­ти­стрес про­гра­ми ве­жба­ња, ко­ји до­при­но­се по­бољ­ша­њу…

Медицина
15.11.2017 у 22:00
52
Медицинске сестре уче немачки
Четрдесетједногодишња Ана Арсић, медицинска сестра у београдском Дому здравља „Стари град”, ових…

Медицина
13.11.2017 у 22:00
Разна средства за чишћење и лекови најчешће се налазе на мети знатижељних малишана који, у…

Због ве­ли­ког бро­ја обо­ле­лих од ди­ја­бе­те­са, али и оних ко­ји има­ју пре­ди­спо­зи­ци­ју да…

Медицина
06.11.2017 у 22:00
4
Ка­ко би ле­кар ре­а­го­вао ка­да би­сте то­ком пре­гле­да ваш раз­го­вор по­че­ли да сни­ма­те…

Медицина
05.11.2017 у 12:15
1
Прегласна музика може оштетити слух, упозоравају стручњаци, а један од симптома који указује на ту…

Медицина
Медицина
01.11.2017 у 22:00
Упале мокраћних путева су, поред респираторних инфекција, најчешћи проблеми који се јављају код припадника оба пола, али су много присутније код жена. Основни циљ лечења ових инфекција је избацивање…
Медицина
30.10.2017 у 22:00
Светски дан борбе против можданог удара Србија је дочекала са алармантним подацима: шлог сваке године на овом подручју погоди више од 25.000 људи а свака пета оболела особа има мање од 40 година.…
Медицина
25.10.2017 у 21:11
4
У до­мо­ви­ма здра­вља ши­ром Ср­би­је од сле­де­ће го­ди­не по­чи­ње ак­ци­ја пре­вен­тив­них пре­гле­да гра­ђа­на на де­пре­си­ју. То је ва­жно јер ана­ли­зе струч­ња­ка на гло­бал­ном ни­воу…
Медицина
Медицина
23.10.2017 у 22:00
На пре­са­ђи­ва­ње ор­га­на че­као је две и по го­ди­не. Че­ти­ри пу­та ле­ка­ри су га зва­ли јер се по­ја­вио по­тен­ци­јал­ни до­нор, али је по­сле ана­ли­за утвр­ђе­но да је­тра ко­ју он тре­ба…
Медицина
19.10.2017 у 21:40
4
У целој Србији појачан је надзор због епидемије малих богиња која је кренула на Косову где је, према писању појединих медија, око 100 особа заражено, а једно дете већ умрло. Појачан надзор…
Медицина
19.10.2017 у 08:53
Поштовани читаоци, „Политика” двапут недељно објављује страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и четвртка на…
Медицина
18.10.2017 у 21:11
4
Ор­ди­на­ци­је ле­ка­ра ових да­на су пу­не па­ци­је­на­та ко­ји тра­же по­моћ ра­зних ви­ру­сних ин­фек­ци­ја. Мно­ги не зна­ју да ан­ти­би­о­ти­ци ни­су ре­ше­ње за ин­фек­ци­је иза­зва­не…
Медицина
Медицина
17.10.2017 у 09:29
Поштовани читаоци, „Политика” двапут недељно објављује страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и четвртка на страницама „Политике” моћи ћете да пронађете све оно што вас занима о пензијама и начинима како да остварите своја права, аутентичним причама о условима живота у трећем добу, животним сведочанствима, саветима о попустима, стваралаштву, рекреацији... Затим о здравственој превенцији, симптомима болести, занимљивостима из света медицине, новинама у лечењу, здравственим истраживањима,…
За­хва­љу­ју­ћи ак­ци­ји „По­ли­ти­ке” и До­ма здра­вља „Сав­ски ве­нац”, бес­плат­не ул­тра­звуч­не и ма­мо­граф­ске пре­гле­де у овој…

Медицина
12.10.2017 у 12:15
7
У Србији свака друга особа има хипертензију, а више од половине пацијената у свету који имају висок крвни притисак су млади и средовечни људи.…
Лист „По­ли­ти­ка” у са­рад­њи са До­мом здра­вља „Сав­ски ве­нац”, по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Ме­ђу­на­род­ног ме­се­ца бор­бе про­тив ра­ка дој­ке, ор­га­ни­зо­ва­ће у су­бо­ту, 14. ок­то­бра, од 8 до 18 са­ти, бес­плат­не пре­вен­тив­не ул­тра­звуч­не и ма­мо­граф­ске пре­гле­де дој­ки за…
Медицина
10.10.2017 у 11:08
1
Поштовани читаоци, „Политика” двапут недељно објављује страницу посвећену…

По­ли­ти­ка је у са­рад­њи са Вој­но­ме­ди­цин­ском ака­де­ми­јом…

Медицина
04.10.2017 у 21:11
4
Уко­ли­ко се оства­ре пла­но­ви Ми­ни­стар­ства здра­вља, у Ин­сти­тут за…

Медицина
Медицина
03.10.2017 у 13:00
2
Многи људи када схвате да је вежбање лек крену у теретану и често се одлуче, на основу ишчитавања брошуре, да крену са кардиопрограмом вежбања. Ипак, мало њих зна шта заправо подразумева овај програм вежбања и коме је намењен. Како истиче Бобан Стевановић, професор физичке културе, кардиотренинг…
Медицина
29.09.2017 у 21:44
10
Аутор: О. Поповић
Професор др Мирослав Љ. Ђорђевић, уролог Дечје Универзитетске клинике и…

Медицина
28.09.2017 у 10:41
6
Аутор: Д. Д. К.
Сепса представља најтеже стање инфекције организма, од чијих последица сваке…

Медицина
27.09.2017 у 21:11
По­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Свет­ског да­на ср­ца, у са­рад­њи Ин­сти­ту­та за…

Медицина
27.09.2017 у 21:11
5
Претерана телесна тежина, неправилна исхрана и смањење физичке активности доприносе настанку од 25 до 33 одсто случајева оболевања од рака дојке, док редован самопреглед, одлазак код лекара на мамографски и ултразвучни преглед, као и прихватање здравих стилова живота доприносе превенцији и раној дијагностици малигнитета. Проблем је што се Србија налази на другом месту у Европи по смртности од рака дојке, док сваке године у нашој земљи годишње…
Медицина
25.09.2017 у 21:11
2
Иди­о­пат­ска плућ­на фи­бро­за је бо­лест ко­ја је смр­то­но­сни­ја од ве­ћи­не зло­ћуд­них обо­ље­ња, по­пут ра­ка дој­ке и про­ста­те, не­ких…

Медицина
20.09.2017 у 21:11
5
Да­ва­ње ин­фу­зи­је ра­ди „по­ди­за­ња енер­ги­је” по­ста­ло је тренд ко­ме при­бе­га­ва ве­ли­ки број јав­них лич­но­сти у Ср­би­ји, јер…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља