субота, 24.02.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:47

Медицина

Почетна / Медицина
Медицина
22.02.2018 у 16:00
Следеће седмице бесплатни прегледи на ВМА
Поводом 2. марта, Дана Војномедицинске академије, лекари клиника за кардиологију, ендокринологију, реуматологију, као и Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију ВМА, бесплатно ће прегледати грађане од 26. фебруара до 2. марта. Заказивање прегледа биће омогућено сутра од 10 до 14 сати на телефон 066/8727-779, а телефонски заказани прегледи биће одржани те седмице од 14 до 19 сати, саопштила је ВМА. У понедељак и уторак грађани ће долазити на заказани преглед код кардиолога, у среду ће бити омогућени прегледи ендокринолога, у четвртак ће бити прегледи васкуларног хирурга, док су термини у петак резервисани за прегледе реуматолога. Прегледи ће према наведеном распореду бити одржани у…
Медицина
21.02.2018 у 22:00
1
Лековите биљке помажу код болног грла
Чекаонице домова здравља ових дана су пуне пацијената који се жале на болове у грлу и…

Медицина
20.02.2018 у 09:05
Ултразвук открива крте крвне судове
Иако многи немају ту навику, важно је да се због превенције тешких болести  једном годишње…

Медицина
19.02.2018 у 22:00
3
Лекарке у САД изложене полној дискриминацији
Да ли у Америци постоји родна дискриминација међу лекарима? Иако је у односу на мушкарце много…

Медицина
16.02.2018 у 16:40
10
Удружење пацијената оболелих од псоријазе „3П” апеловао је јуче на Републички фонд за здравствено…

Медицина
16.02.2018 у 10:00
4
Аутор: Д. Д. К.
Кли­ни­ка за пси­хи­ја­триј­ске бо­ле­сти „Др Ла­за Ла­за­ре­вић” отво­ри­ће пр­ви Цен­тар за…

Медицина
14.02.2018 у 21:11
Од ове го­ди­не, ср­ча­ни бо­ле­сни­ци мо­ћи ће уз упут ле­ка­ра у Ин­сти­ту­ту за…

Медицина
12.02.2018 у 21:11
Пр­ви па­ци­јен­ти већ су при­сти­гли у но­во­о­тво­ре­ни обје­кат Кли­ни­ке за…

Медицина
Медицина
11.02.2018 у 16:27
1
Аутор: Д.Д.К. - И.С.
Савремена медицина помаже људима да живе дуже и здравије него икада до сада, али новија истраживања показују да нову пошаст представља све присутнија – самоћа. Научници упозоравају да је уследила…
Медицина
07.02.2018 у 22:00
Рођење сина Лекси и Џошуе Ројера медицински тим Дечје клинике у Тексасу пратио је са стрепњом и питањем да ли је операција изведена док је беба била у стомаку успела: чим је малишан, рођен са готово…
Медицина
05.02.2018 у 22:00
2
Међу тинејџерима у САД недавно се проширио нови тренд који и те како може да буде штетан по здравље. Реч је о изазову који подразумева гутање капсула са течним детерџентом за прање веша у облику…
Медицина
Медицина
31.01.2018 у 21:11
5
У Ср­би­ји сва­ког да­на че­ти­ри же­не обо­ле и јед­на умре од ра­ка гр­ли­ћа ма­те­ри­це, бо­ле­сти ко­ја се мо­же спре­чи­ти, от­кри­ти на вре­ме од­ла­ском на оби­чан ги­не­ко­ло­шки пре­глед и…
Медицина
29.01.2018 у 22:00
3
Грип је у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји од­нео 149 жи­во­та, а про­це­не струч­ња­ка по­ка­зу­ју да је симп­то­ме бо­ле­сти са­мо у то­ку јед­не не­де­ље у овој зе­мљи има­ло чак 8,3 ми­ли­о­на…
Медицина
24.01.2018 у 22:00
Члан је једне од најстаријих лекарских породица у Србији. У бившој Југославији основао је прву коронарну јединицу и покренуо нови начин лечења пацијената који су преживели инфаркт срца. У два…
Медицина
22.01.2018 у 22:00
5
Упркос доказима о штетном деловању ноћног рада на здравље, између седам и 15 одсто радне снаге у развијеним земљама укључено је у неку врсту оваквог посла, показују резултати студије Универзитета…
Медицина
Медицина
17.01.2018 у 21:11
4
Ле­ка­ри у Ср­би­ји од 2020. го­ди­не мо­ра­ће да се вак­ци­ни­шу про­тив гри­па и хе­па­ти­ти­са Бе, али и про­тив дру­гих за­ра­зних бо­ле­сти. У скла­ду са под­за­кон­ским ак­том о иму­ни­за­ци­ји, за две го­ди­не кре­ће спро­во­ђе­ње оба­ве­зног вак­ци­ни­са­ња и про­тив ма­лих бо­ги­ња, ру­бе­ле, за­у­ша­ка, пер­ту­си­са, диф­те­ри­је, ва­ри­че­ле, ме­нин­го­кок­не бо­ле­сти и дру­гих обо­ље­ња по епи­де­ми­о­ло­шким ин­ди­ка­ци­ја­ма. „Иму­ни­за­ци­ја за­по­сле­них у здрав­стве­ним уста­но­ва­ма је у над­ле­жно­сти Ре­пу­блич­ке струч­не ко­ми­си­је за над­зор над…
Медицина
15.01.2018 у 22:00
2
Читаоци ко­ји су се ода­зва­ли ак­ци­ји „По­ли­ти­ке”, ко­ју смо ор­га­ни­зо­ва­ли у са­рад­њи са Ин­сти­ту­том за јав­но здра­вље Ср­би­је „Др…

Лист „По­ли­ти­ка” у са­рад­њи са Ин­сти­ту­том за јав­но здра­вље Ср­би­је „Др Ми­лан Јо­ва­но­вић Ба­тут” ор­га­ни­зо­ва­ће у четвртак за…
Медицина
10.01.2018 у 21:11
2
За­ви­сност од ал­ко­хо­ла во­ди у дру­гу вр­сту за­ви­сно­сти – и то од ко­ка­и­на, по­ка­зу­је но­во ис­тра­жи­ва­ње ко­је је оба­вље­но у Њу­јор­ку. На­уч­ни­ци су те­сти­ра­ли ути­цај ал­ко­хо­ла на ор­га­ни­зам и ка­ко се ме­ња „од­го­вор” те­ла на за­ви­сност од те­шких дро­га.…
Медицина
03.01.2018 у 21:11
Про­шли су стро­га те­сти­ра­ња, пси­хо­ло­шке про­ве­ре, „че­ки­ра­ња”…

Медицина
01.01.2018 у 22:00
1
Беба рођена у болници у Тексасу прва је у САД која је дошла на свет након што…

Медицина
27.12.2017 у 22:00
Људи који су имали инфаркт миокарда морају у потпуности да промене животне…

Медицина
Медицина
25.12.2017 у 22:00
2
За­хва­љу­ју­ћи донацији вредној шест милио­на евра, 60 пације­ната обо­лелих од кар­цинома плу­ћа моћи ће у наред­не две године да се лече уз помоћ иму­нотерапије, и то у четири здрав­ствене установе: Клинич­ком цен­тру Ср­бије, Ин­сти­туту за онкологију и радио­логију Ср­бије, Ин­сти­туту у…
Медицина
20.12.2017 у 21:11
2
Вој­но­ме­ди­цин­ска ака­де­ми­ја ју­че је пу­сти­ла у рад нај­са­вре­ме­ни­ји…

Медицина
18.12.2017 у 21:11
2
Уко­ли­ко би се од сва­ке па­кли­це ци­га­ре­та из­два­ја­ло са­мо два…

Медицина
13.12.2017 у 21:11
1
Због бр­зог на­чи­на жи­во­та и број­них оба­ве­за ко­је има­ју, љу­ди све…

Медицина
13.12.2017 у 21:11
6
На­уч­ни­ци Уни­вер­зи­те­та у Ајо­ви утвр­ди­ли су да љу­ди ко­ји су увек љу­ти и бе­сни на дру­ге уми­ру ра­ни­је и ви­ше обо­ле­ва­ју од ра­зних бо­ле­сти у од­но­су на оне ко­ји су сми­ре­ни и по­зи­тив­но гле­да­ју на жи­вот. Сту­ди­ја је по­ка­за­ла да му­шкар­ци из­ме­ђу 20 и 40 го­ди­на, ко­ји не зна­ју да кон­тро­ли­шу бес, има­ју је­дан и по пут ве­ћу шан­су да умру 35 го­ди­на ра­ни­је од оних вр­шња­ка ко­ји су сми­ре­ни­ји.…
Медицина
06.12.2017 у 21:56
Аутор: Д. Ива­но­вић
Мно­ги се при­бо­ја­ва­ју при­ча­ња у сну због то­га што би на тај на­чин мо­гли да от­кри­ју до­бро са­кри­ве­ну тај­ну. Ме­ђу­тим, пре­ма пи­са­њу…

Медицина
06.12.2017 у 21:11
У то­ку жи­во­та осо­ба до­жи­ви око 200 пре­хла­да ко­је у про­се­ку тра­ју де­вет да­на. За раз­ли­ку од од­ра­слих ма­ли­ша­ни мно­го че­шће…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља