среда, 26.07.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 10:29

Медицина

Почетна / Медицина
Медицина
24.07.2017 у 21:17
2
Колико је шећера у вину
Аутор: Д. Ивановић
Уко­ли­ко во­ди­те ра­чу­на ко­ли­ко ше­ће­ра уно­си­те у ор­га­ни­зам, си­гур­но ће вас ин­те­ре­со­ва­ти и да ли је у ви­но ко­је пи­је­те до­да­ва­на ова на­мир­ни­ца. За­ни­мљи­во је да у САД ви­на­ри у не­ким др­жа­ва­ма не мо­ра­ју да на­во­де да ли и ко­ли­ко ше­ће­ра су до­да­ли при­ли­ком пра­вље­ња ви­на, док је у дру­гим др­жа­ва­ма, као на при­мер у Ка­ли­фор­ни­ји, стрикт­но за­бра­ње­но до­да­ва­ње ше­ће­ра у би­ло ко­јем тре­нут­ку про­из­вод­ње овог пи­ћа, на­во­ди „Њу­јорк тајмс”. У та­квим си­ту­а­ци­ја­ма ви­на­ри, да би до­би­ли од­ре­ђе­ну слат­ко­ћу ви­на, у ње­га то­ком пра­вље­ња до­да­ју не­фер­мен­ти­сан сок од гро­жђа.
Медицина
24.07.2017 у 21:01
2
Колоноскопија – преглед који не треба избегавати
Ка­да би се пи­та­ли па­ци­јен­ти од ког пре­гле­да би нај­ра­ди­је по­бе­гли, ве­ро­ват­но би се…

Медицина
19.07.2017 у 20:22
1
Расхлађивање и хлад штите од топлотног удара
Због вре­лог „та­ла­са” ко­ји је за­хва­тио Ср­би­ју ових да­на и тем­пе­ра­ту­ра ко­је ће…

Медицина
17.07.2017 у 20:22
3
Мишљење лекара изнад родитељских емоција
Слу­чај је­да­на­е­сто­ме­сеч­ног де­ча­ка Чар­ли­ја Гар­да, ко­ји бо­лу­је од рет­ког ге­нет­ског…

Медицина
12.07.2017 у 21:01
Аутор: Д. Давидов Кесар
Јед­но од нај­че­шћих пи­та­ња упу­ће­но фар­ма­це­у­ти­ма је­сте оно да ли на­ши па­ци­јен­ти…

Медицина
12.07.2017 у 20:22
2
Вла­да у Фин­ској, ко­ја спа­да у зе­мље са нај­ни­жом сто­пом мор­та­ли­те­та но­во­ро­ђен­ча­ди,…

КОНЗИЛИЈУМ
10.07.2017 у 21:01
3
Ор­ди­на­ци­је ле­ка­ра ле­ти су пу­не па­ци­јент­ки­ња ко­је тра­же по­моћ због ра­зних…

Медицина
10.07.2017 у 20:22
Иако не­ки љу­ди ки­ле до­жи­вља­ва­ју као бе­за­злен про­блем, чи­ње­ни­ца је да се због овог…

Медицина
Медицина
05.07.2017 у 21:21
Ка­да би де­ца ко­ја сло­бод­но вре­ме про­во­де се­де­ћи по­че­ла да ве­жба­ју сва­ки дан, дру­штво би уште­де­ло енорм­не ко­ли­чи­не нов­ца у де­це­ни­ја­ма ко­је сле­де, а има­ла би и здра­ви­је…
Медицина
05.07.2017 у 20:42
Љу­ди ко­ји пла­ни­ра­ју да лет­њи од­мор про­ве­ду на да­ле­ким де­сти­на­ци­ја­ма, пре од­ла­ска на пут мо­ра­ју до­бро да се ин­фор­ми­шу да ли је у зе­мљи у ко­јој пла­ни­ра­ју да бо­ра­ве…
Медицина
03.07.2017 у 20:30
1
Аутор: Олга Јанковић
Пан­че­во – Ам­бу­лан­та хи­рур­га пла­сти­ча­ра Оп­ште бол­ни­це Пан­че­во ра­ди тек два пу­та не­дељ­но, увек је пу­на, а не­ка­да се мо­ра и хит­но ре­а­го­ва­ти, при­ча је­ди­ни ле­кар ове…
Медицина
Медицина
03.07.2017 у 20:20
2
Сва­ка по­пу­ше­на ци­га­ре­та скра­ћу­је жи­вот за се­дам ми­ну­та, а сва­ких осам се­кун­ди умре је­дан ста­нов­ник све­та од по­сле­ди­ца пу­ше­ња. Ду­ван­ски дим је опа­сан јер пред­ста­вља…
Медицина
28.06.2017 у 19:05
Болови у врату су толико чести да су постали део живота савременог човека. Јављају се код око 60 одсто одраслих који дуго седе, раде канцеларијски посао или су нон-стоп испред рачунара.
Медицина
26.06.2017 у 20:10
Се­зо­на го­ди­шњих од­мо­ра је по­че­ла а до­ста љу­ди тек пла­ни­ра од­ла­зак на мо­ре, пла­ни­ну, је­зе­ро… Иако је то вре­ме за опу­шта­ње, ни­ка­ко не тре­ба смет­ну­ти са ума да је ве­о­ма…
Медицина
21.06.2017 у 20:00
3
Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт” покренула је скрининг на прееклампсију, тежак облик високог крвног притиска у трудноћи који је један од водећих узрока оболевања и умирања трудница и…
Медицина
Медицина
19.06.2017 у 21:35
3
Карцином плућа је водећи узрок смртности од карцинома у свету и најчешћа малигна болест код мушкараца. Србија заузима неславно друго место у Европи по броју оболелих од ове болести а те бројке расту сваке године.
Медицина
14.06.2017 у 20:15
Један од проблема који људе иритира је појава изненадног играња ока. Ово титрање, треперење, подрхтавање очију је веома чест и на срећу – ретко…

Медицина
12.06.2017 у 19:05
1
Треће најчешће обољење које мучи људе широм света јесте мигрена, која се по учесталости налази одмах иза проблема са зубним каријесом и тензионом…
Медицина
12.06.2017 у 19:05
1
Комплексан оперативни захват током којег су премештени крвни судови јетре и доње шупље вене и „креиран” нов крвоток до срца, успешно је изведен на Војномедицинској академији. Операција ове врсте, која се изводи на јетри и отвореном срцу, ретка је и броји тек неколико случајева у свету, док је у…
Медицина
07.06.2017 у 21:30
Сваки човек може да добије епилептички напад, ако се изложи штетном и…

Медицина
05.06.2017 у 21:30
Нова пракса клиника за плодност у Америци више личи на одлазак у казино, а не…

Медицина
05.06.2017 у 20:05
9
Ниш – Значајно научно дело које говори о вишегодишњим истраживањима узрока…

Медицина
Медицина
31.05.2017 у 20:52
1
Но­ви Сад – За же­не ста­ри­је од 35 го­ди­на, ко­је има­ју те­шко­ћа са при­род­ним за­че­ћем, не би тре­ба­ло ин­си­сти­ра­ти да пре ван­те­ле­сне оплод­ње о тро­шку др­жа­ве има­ју три не­у­спе­шне ин­се­ме­на­ци­је, сма­тра док­тор­ка Зо­ри­ца Цр­но­го­рац Илић, спе­ци­ја­ли­ста за…
Медицина
31.05.2017 у 20:30
1
Ле­ка­ри Ур­гент­ног цен­тра Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је не­дав­но су спа­сли…

Медицина
29.05.2017 у 21:01
Смањени капацитет бешике, појачана производња мокраће у сну и чврст сан само…

Медицина
29.05.2017 у 20:20
1
„Не придржавај болеснику капут докле год може сам да га обуче”, основно је…

Медицина
29.05.2017 у 20:20
1
Штитаста жлезда се налази у пределу врата и важна је због производње хормона који регулишу метаболизам свих осталих ткива. Обољења ове жлезде су у порасту, а лекари истичу да када би свим грађанима Србије радили ултразвучни преглед врата, код више од 50 одсто би утврдили да имају неку промену на њој. Људи обично сазнају да имају тај проблем на основу анализе хормона из крви, као и ултразвучног прегледа врата, а чињеница је да жене осам пута…
Медицина
22.05.2017 у 20:22
3
Је­дан од про­бле­ма ко­ји сва­ко­днев­но ре­ша­ва­ју кар­ди­о­хи­рур­зи је­сте опе­ра­ци­ја ср­ча­них за­ли­ста­ка. Реч је о сво­је­вр­сним…

Медицина
22.05.2017 у 20:02
4
Ве­жба­ње пре до­руч­ка мо­же има­ти ви­ше ко­ри­сти за здра­вље не­го оно ко­је сле­ди по­сле је­ла, по­ка­за­ло је ис­тра­жи­ва­ње о ути­ца­ју…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља