четвртак, 22.06.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 18:39

Медицина

Почетна / Медицина
Медицина
21.06.2017 у 20:00
2
Скрининг на хипертензију у трудноћи
Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт” покренула је скрининг на прееклампсију, тежак облик високог крвног притиска у трудноћи који је један од водећих узрока оболевања и умирања трудница и плода. Према речима др Барбаре Дамњановић Пажин, специјалисте гинекологије и акушерства из ГАК „Народни фронт”, скрининг је преглед који узима у обзир већи број фактора, на основу којих се прорачунава индивидуални ризик сваког појединачног пацијента да током трудноће испољи повишен крвни притисак.
Медицина
19.06.2017 у 21:35
2
Карцином плућа годишње однесе 4.600 живота
Карцином плућа је водећи узрок смртности од карцинома у свету и најчешћа малигна болест код…

Медицина
14.06.2017 у 20:15
Око „игра” због умора и неиспаваности
Један од проблема који људе иритира је појава изненадног играња ока. Ово титрање, треперење,…

Медицина
12.06.2017 у 19:05
1
Мигрена погађа сваку седму особу на свету
Треће најчешће обољење које мучи људе широм света јесте мигрена, која се по учесталости налази…

Медицина
08.06.2017 у 19:10
1
Комплексан оперативни захват током којег су премештени крвни судови јетре и доње шупље вене и…

Медицина
07.06.2017 у 21:30
Сваки човек може да добије епилептички напад, ако се изложи штетном и надражајном стимулусу велике…

Медицина
05.06.2017 у 21:30
Нова пракса клиника за плодност у Америци више личи на одлазак у казино, а не на лечење, пише…

Медицина
05.06.2017 у 20:05
9
Ниш – Значајно научно дело које говори о вишегодишњим истраживањима узрока оболевања бубрега у…

Медицина
Медицина
31.05.2017 у 20:52
1
Но­ви Сад – За же­не ста­ри­је од 35 го­ди­на, ко­је има­ју те­шко­ћа са при­род­ним за­че­ћем, не би тре­ба­ло ин­си­сти­ра­ти да пре ван­те­ле­сне оплод­ње о тро­шку др­жа­ве има­ју три…
Медицина
31.05.2017 у 20:30
1
Ле­ка­ри Ур­гент­ног цен­тра Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је не­дав­но су спа­сли жи­вот че­тр­де­сет­пе­то­го­ди­шњој па­ци­јент­ки­њи из ино­стран­ства, ко­јој је жи­вот ви­сио о кон­цу због…
Медицина
29.05.2017 у 21:01
Смањени капацитет бешике, појачана производња мокраће у сну и чврст сан само су неки од проблема ноћног мокрења код деце. Стручњаци упозоравају да малишани то не раде намерно и никако се не…
Медицина
Медицина
29.05.2017 у 20:20
1
„Не придржавај болеснику капут докле год може сам да га обуче”, основно је гесло које се саветује породици особе оболеле од Паркинсонове болести. Реч је о обољењу од које у Србији пати између 16.000…
Медицина
25.05.2017 у 13:14
1
Штитаста жлезда се налази у пределу врата и важна је због производње хормона који регулишу метаболизам свих осталих ткива. Обољења ове жлезде су у порасту, а лекари истичу да када би свим грађанима…
Медицина
22.05.2017 у 20:22
3
Је­дан од про­бле­ма ко­ји сва­ко­днев­но ре­ша­ва­ју кар­ди­о­хи­рур­зи је­сте опе­ра­ци­ја ср­ча­них за­ли­ста­ка. Реч је о сво­је­вр­сним вен­ти­ли­ма ко­ји се на­ла­зе из­ме­ђу ср­ча­них…
Медицина
22.05.2017 у 20:02
4
Ве­жба­ње пре до­руч­ка мо­же има­ти ви­ше ко­ри­сти за здра­вље не­го оно ко­је сле­ди по­сле је­ла, по­ка­за­ло је ис­тра­жи­ва­ње о ути­ца­ју узи­ма­ња обро­ка у од­ре­ђе­но вре­ме на фи­зич­ку…
Медицина
Медицина
18.05.2017 у 16:29
4
ГЛАЗГОВ – Шкот Колин Кемпбел, оболео од мултипле склерозе, који је планирао да се подвргне еутаназији и оконча себи живот на једној клиници у Швајцарској, одустао је од тог плана да би се пријавио за експериментални програм лечења матичним ћелијама на клиници медицинског ланца „Свис Медика” у Београду. Кемпбел је рекао да ће одложити термин за еутаназију на клиници „Лајф Серкл” у Базелу, где је првобитно у те сврхе требало да буде примљен 15. јуна, уколико буде прихваћена његова пријава за лечење новом терапијском методом у Београду, преноси шкотски лист „Хералд”.…
Медицина
17.05.2017 у 20:30
Један од најнепријатнијих осећаја на које се људи жале јесте вртоглавица, осећај да им се цео свет љуља чим стану на ноге, лелујање у глави……

Медицина
15.05.2017 у 21:15
1
Аутор: М. Јан­ко­вић
Не­до­ста­так ва­зду­ха и гу­ше­ње, су­ви ка­шаљ, хла­дан зној, оток но­гу – са­мо су не­ки од симп­то­ма по­пу­шта­ња ср­ча­ног ми­ши­ћа, од­но­сно…
Медицина
15.05.2017 у 21:15
Од по­чет­ка го­ди­не, у Ср­би­ји је ура­ђе­но 47 тран­сплан­та­ци­ја орга­на, за­хва­љу­ју­ћи че­му су пр­о­ду­же­ни жи­во­ти па­ци­је­на­та ко­ји­ма је пре­са­ђе­ни орган био је­ди­ни лек. Здрав­стве­не уста­но­ве за­бе­ле­жи­ле су 19 до­но­ра орга­на, а ура­ђе­но је 33 тран­сплан­та­ци­ја…
Медицина
10.05.2017 у 21:01
Да хра­на мо­же би­ти лек, по­зна­то је још од вре­ме­на Хи­по­кра­та,…

Медицина
10.05.2017 у 20:25
Сви они ко­ји има­ју не­ку хро­нич­ну ра­ну на­ла­зе се на му­ка­ма јер ни­су…

Медицина
08.05.2017 у 20:44
11
Ве­ли­ки број љу­ди има на­ви­ку да се ту­ши­ра ују­тру и уве­че, а ку­па­ње…

Медицина
Медицина
20.06.2017 у 09:00
7
Аутор:
Поштовани читаоци, „Политика” ће убудуће двапут недељно објављивати страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и четвртка на страницама „Политике” моћи ћете да пронађете све оно што вас занима о пензијама и начинима…
Медицина
08.05.2017 у 20:22
1
Вак­ци­на про­тив бак­те­ри­је стреп­то­ко­кус пне­у­мо­ни­ја или пне­у­мо­кок…

Медицина
03.05.2017 у 21:00
Је­дан од оми­ље­них хо­би­ја ве­ли­ког бро­ја љу­ди је­сте ба­што­ван­ство,…

Медицина
01.05.2017 у 17:00
2
Јед­но од нај­че­шћих пи­та­ња труд­ни­ца је­сте ка­ко да зна­ју да је…

Медицина
01.05.2017 у 17:00
2
Ве­ли­ки бр­ој љу­ди има пр­о­бле­ма са крв­ним при­ти­ском, чи­је вред­но­сти ва­ри­ра­ју с вре­ме­на на вре­ме. Нор­мал­не вред­но­сти крв­ног при­ти­ска су до 140/90 ммХг и та­да не тре­ба пи­ти ле­ко­ве. Ако па­ци­јент има ве­ће вред­но­сти, и то кон­стант­но, а не са­мо у јед­ном или два до три ме­ре­ња, та­да струч­ња­ци сма­тра­ју да је реч о по­ве­ћа­ном крв­ном при­ти­ску, од­но­сно хи­пер­тен­зи­ји, ка­да тре­ба пр­о­пи­са­ти…
Медицина
26.04.2017 у 20:52
1
По­во­дом го­ди­ну да­на од по­чет­ка ге­нет­ских те­сти­ра­ња, у Ин­сти­ту­ту за он­ко­ло­ги­ју и ра­ди­о­ло­ги­ју Ср­би­је одр­жа­на је три­би­на…

Медицина
26.04.2017 у 20:41
4
Ка­да обо­ле од кар­ци­но­ма, љу­ди се на­ђу у ве­ли­кој па­ни­ци и че­сто за­бо­ра­ве да пи­та­ју ле­ка­ра све оно што их у том тре­нут­ку…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља