среда, 24.05.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 13:24

Медицина

Почетна / Медицина
Медицина
22.05.2017 у 20:22
3
Срчани залисци се могу поправити
Је­дан од про­бле­ма ко­ји сва­ко­днев­но ре­ша­ва­ју кар­ди­о­хи­рур­зи је­сте опе­ра­ци­ја ср­ча­них за­ли­ста­ка. Реч је о сво­је­вр­сним вен­ти­ли­ма ко­ји се на­ла­зе из­ме­ђу ср­ча­них шу­пљи­на и омо­гу­ћа­ва­ју јед­но­сме­ран ток кр­ви у ср­цу. Ка­да се они по­ре­ме­те, би­ло да је реч о сте­но­зи, то јест њи­хо­вом су­же­њу, или о по­пу­шта­њу, осо­ба има про­блем са то­ком кр­ви кроз ср­це. Та­да се крв вра­ћа уна­зад или оте­жа­но „иде” на­пред. Ду­го­роч­но гле­да­но, овај про­блем во­ди ка сла­бље­њу ср­ча­ног ми­ши­ћа и про­па­да­њу ор­га­на. Па­ци­јент че­сто и не зна да има овај про­блем све док не осе­ти за­мор при­ли­ком оба­вља­ња сва­ко­днев­них ак­тив­но­сти и…
Медицина
22.05.2017 у 20:02
2
Вежбање на празан стомак здравије
Ве­жба­ње пре до­руч­ка мо­же има­ти ви­ше ко­ри­сти за здра­вље не­го оно ко­је сле­ди по­сле…

Медицина
18.05.2017 у 16:29
3
Шкот одустао од еутаназије у Швајцарској ради лечења у Србији
ГЛАЗГОВ – Шкот Колин Кемпбел, оболео од мултипле склерозе, који је планирао да се подвргне…

Медицина
17.05.2017 у 20:30
Лелујање у глави због вртоглавице
Један од најнепријатнијих осећаја на које се људи жале јесте вртоглавица, осећај да им се цео свет…

Медицина
15.05.2017 у 21:15
Аутор: М. Јан­ко­вић
Не­до­ста­так ва­зду­ха и гу­ше­ње, су­ви ка­шаљ, хла­дан зној, оток но­гу – са­мо су не­ки од…

Медицина
15.05.2017 у 20:30
Од по­чет­ка го­ди­не, у Ср­би­ји је ура­ђе­но 47 тран­сплан­та­ци­ја орга­на, за­хва­љу­ју­ћи…

Медицина
10.05.2017 у 21:01
Да хра­на мо­же би­ти лек, по­зна­то је још од вре­ме­на Хи­по­кра­та, ан­тич­ког грч­ког ле­ка­ра…

Медицина
10.05.2017 у 20:25
Сви они ко­ји има­ју не­ку хро­нич­ну ра­ну на­ла­зе се на му­ка­ма јер ни­су са­свим си­гур­ни да…

Медицина
Медицина
23.05.2017 у 09:11
6
Поштовани читаоци, „Политика” ће убудуће двапут недељно објављивати страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и…
Медицина
08.05.2017 у 20:44
11
Ве­ли­ки број љу­ди има на­ви­ку да се ту­ши­ра ују­тру и уве­че, а ку­па­ње је­ди­но пре­ска­чу у слу­ча­ју ве­о­ма хлад­ног вре­ме­на. Осе­ћај све­жи­не и чи­сто­ће ко­ји има­ју по­сле ту­ши­ра­ња…
Медицина
08.05.2017 у 20:22
1
Вак­ци­на про­тив бак­те­ри­је стреп­то­ко­кус пне­у­мо­ни­ја или пне­у­мо­кок од 1. ок­то­бра би­ће и бес­плат­на и оба­ве­зна за сву де­цу у Ср­би­ји.  Ова вак­ци­на де­цу шти­ти од упа­ле…
Медицина
Медицина
03.05.2017 у 21:00
Је­дан од оми­ље­них хо­би­ја ве­ли­ког бро­ја љу­ди је­сте ба­што­ван­ство, ко­је је у струч­ним кру­го­ви­ма оце­ње­но као од­ли­чан на­чин за от­кла­ња­ње стре­са. Ме­ђу­тим, мно­ги у…
Медицина
01.05.2017 у 17:00
2
Јед­но од нај­че­шћих пи­та­ња труд­ни­ца је­сте ка­ко да зна­ју да је по­ро­ђај кре­нуо и шта мо­ра­ју да по­не­су у по­ро­ди­ли­ште. Ле­ка­ри об­ја­шња­ва­ју да се код же­на ко­је се по­ра­ђа­ју…
Медицина
30.04.2017 у 11:00
2
Ве­ли­ки бр­ој љу­ди има пр­о­бле­ма са крв­ним при­ти­ском, чи­је вред­но­сти ва­ри­ра­ју с вре­ме­на на вре­ме. Нор­мал­не вред­но­сти крв­ног при­ти­ска су до 140/90 ммХг и та­да не тре­ба пи­ти…
Медицина
26.04.2017 у 20:52
1
По­во­дом го­ди­ну да­на од по­чет­ка ге­нет­ских те­сти­ра­ња, у Ин­сти­ту­ту за он­ко­ло­ги­ју и ра­ди­о­ло­ги­ју Ср­би­је одр­жа­на је три­би­на на те­му ра­ка јај­ни­ка, са ци­љем да се…
Медицина
Медицина
26.04.2017 у 20:41
4
Ка­да обо­ле од кар­ци­но­ма, љу­ди се на­ђу у ве­ли­кој па­ни­ци и че­сто за­бо­ра­ве да пи­та­ју ле­ка­ра све оно што их у том тре­нут­ку за­ни­ма. Осим пи­та­ња у ве­зи са опе­ра­ци­јом и зра­че­њем, за­ни­ма их и шта их све оче­ку­је на хе­ми­о­те­ра­пи­ји, ка­да до­би­ја­ју ци­то­стат­ску те­ра­пи­ју, као и ка­кав на­чин ис­хра­не та­да тре­ба да при­ме­њу­ју. Тре­ба има­ти на уму да иму­ни си­стем љу­ди ко­ји су на хе­ми­о­те­ра­пи­ји до­дат­но сла­би због при­ро­де те­шке бо­ле­сти и ле­че­ња и да је ва­жно да се на пра­ви­лан на­чин ја­ча.
Медицина
24.04.2017 у 22:00
12
Четрдесетдвогодишња Оливера Брестовац из Старе Пазове славиће убудуће 13. март као свој други рођендан јер су јој тог дана лекари Војномедицинске…

Медицина
24.04.2017 у 20:20
1
Како се дуго жељено путовање не би претворило у ноћну мору, важно је да људи пре одласка на пут провере са којом земљом Србија има склопљене…
Медицина
24.04.2017 у 20:20
1
После коришћења антибиотика, услед слабљења имунитета, код узимања одређених лекова и разних других здравствених проблема може да дође до размножавања гљивица кандида албиканс. Они људи који су имали тегобе због кандиде попут надимања, опште слабости, учесталих инфекција, главобоље, знају колико…
Медицина
19.04.2017 у 20:22
Многи супружници који крену у процес вантелесне оплодње често се жале да је…

Медицина
17.04.2017 у 21:40
13
Да ли ују­тру тре­ба пи­ти чај, ка­фу или сок од по­мо­ран­џе и ка­ко на­ви­ка…

Медицина
12.04.2017 у 21:50
3
Вест да су научници претворили лист спанаћа у срчано људско ткиво одјекнула је…

Медицина
Војномедицинска академија увела је у рад нову методу за лечење аритмија која подразумева – хлађење срца. До сада су се у овој установи аритмије углавном лечиле лековима или радиофреквентном аблацијом (методом спаљивања ткива), али су стручњаци одлучили да почну да примењују и методу која се веома…
Медицина
10.04.2017 у 20:35
11
Жене које се одлуче на прекидање ране нежељене трудноће сада, први пут у…

Медицина
10.04.2017 у 20:12
Аутор: Д. Д. К.
Упућивање на операцију катаракте са уградњом интраокуларног сочива у приватне…

Медицина
10.04.2017 у 19:15
Аутор: Д. Д. К.
Научници у Великој Британији успели су да створе структуру вештачког ембриона…

10.04.2017 у 19:15

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља