среда, 24.05.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 13:35

Треће доба

Почетна / Треће доба
Треће доба
22.05.2017 у 20:35
1
Ни дана без „Политике”
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
У до­му по­ро­ди­це Ку­бу­ро­вић „По­ли­ти­ка” се чи­та сва­ког да­на, већ пет и по де­це­ни­ја. Пр­вих де­се­так стра­на нај­ста­ри­јег днев­ног ли­ста на Бал­ка­ну не­пре­ста­но је на „та­пе­ту” ове кра­гу­је­вач­ке фа­ми­ли­је, али Ку­бу­ро­ви­ћи не за­о­би­ла­зе ни спорт­ске ни стра­ни­це по­све­ће­не чи­та­о­ци­ма у ру­бри­ци „Ме­ђу на­ма”. За њих су по­себ­но осве­же­ње – „Тре­ће до­ба” и „Ме­ди­ци­на”, у чи­јим ре­до­ви­ма про­на­ла­зе мно­штво са­ве­та за бо­љи и лак­ши жи­вот.
Треће доба
22.05.2017 у 20:20
Обреновачки дом за старе добија лиценцу
Нај­ка­сни­је до кра­ја ме­се­ца Ге­рон­то­ло­шки цен­тар „Обре­но­вац”, уста­но­ва ко­ја тра­је…

Треће доба
17.05.2017 у 20:22
Сваки трећи волонтер са Звездаре – пензионер
Велики труд и рад стоји иза њих. Они улажу у људе, посебно у оне немоћне и старије, али брину о…

Треће доба
15.05.2017 у 20:14
1
Најмања пензија због најниже основице осигурања
Нај­ни­жа по­љо­при­вред­на пен­зи­ја из­но­си 10.735 ди­на­ра. На тај ми­ни­мал­ни ме­сеч­ни…

Треће доба
10.05.2017 у 20:45
Че­твр­ти са­јам за тре­ће до­ба би­ће ор­га­ни­зо­ван на Бе­о­град­ском сај­му 24. и 25. ма­ја.…

Треће доба
10.05.2017 у 20:30
Тр­ча­ње је ла­га­на ак­тив­ност и при­род­ни об­лик кре­та­ња ко­ји се пре­по­ру­чу­је сви­ма, па…

Треће доба
08.05.2017 у 20:02
Ср­би­ја је де­мо­граф­ски ста­ра зе­мља. Ста­нов­ни­штво про­сеч­но има 42,2 го­ди­не, али сва­ка…

Треће доба
03.05.2017 у 20:00
10
Пенали за превремено пензионисање, односно одлазак с посла пре 65. године старости, више неће бити…

Треће доба
Медицина
23.05.2017 у 09:11
6
Поштовани читаоци, „Политика” ће убудуће двапут недељно објављивати страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и…
Већ пет и по де­це­ни­ја тра­је рад­ни век То­ме Фи­ле. Овај при­зна­ти адво­кат у пен­зи­ју је оти­шао пре се­дам го­ди­на, али ни да­нас не пре­ста­је да ра­ди. И да­ље се ба­ви адво­ка­ту­ром, а…
Треће доба
29.04.2017 у 20:05
1
Бран­ка Чуч­ко­вић је еко­ном­ски тех­ни­чар. Ве­ћи део жи­во­та ра­ди­ла је као тр­го­вац, а ка­да је оста­ла без по­сла из Цен­тра за со­ци­јал­ни рад оп­шти­не Пе­ћин­ци, у ко­јој жи­ви ви­ше од…
Треће доба
Треће доба
26.04.2017 у 21:00
3
Грч­ка, Бу­гар­ска и Цр­на Го­ра, али и гра­до­ви Праг, Беч, Со­лун или Бу­дим­пе­шта, оми­ље­не су де­сти­на­ци­је срп­ских пен­зи­о­не­ра. Они ре­дов­но хр­ле у Евро­пу, исто као што ра­де и…
Треће доба
26.04.2017 у 20:35
1
Аутор: М. Р. Б.
„Пи­са­ње ме је из­ву­кло из тра­у­ме ко­ју сам до­жи­ве­ла пре два­де­се­так го­ди­на ка­да ми је из­не­на­да пре­ми­нуо су­пруг. Да­нас имам сре­ђен жи­вот, дво­је де­це, тро­је уну­ка и јед­ног…
Аутор: М. Р. Б
Око 426.000 пензионера сваког месеца с нестрпљењем ишчекује поштара да им на врата донесе пензију, а многи од њих не одобравају најаве надлежних да би исплата пензија на руке могла да буде укинута.…
Треће доба
24.04.2017 у 20:00
Аутор: М. Бракочевић
„Још чекам да ми из општине Кореница у Хрватској поштом стигне извод из матичне књиге рођених. Документ ми је потребан да бих могао да предам захтев за израду нове личне карте, јер без њега нећу…
Треће доба
Треће доба
19.04.2017 у 20:55
1
Аутор: М. Р. Б.
Душко Радовић је говорио да смо оно што смо некоме дали раније добили од неког другог. На исти начин размишљам и ја када помажем старима, немоћнима и младима којима је неопходна подршка”, каже Даница Шмиц, волонтерка Црвеног крста, која је живот посветила другима. Ова Београђанка има 80 година, а у волонтерским водама је више од пола живота, фактички од седамдесетих година минулог века када је позив наставнице физике и математике заменила чувањем својих синова. Да постане класична домаћица ипак није имала намеру, па се убрзо уписала на курс за болничарке.
Треће доба
19.04.2017 у 20:15
4
„Не могу да преживим са 100 евра месечно.” Срамота ме је и да кажем да примам око 11.500 динара.” „Није у реду да неко има и по неколико пута већу…

Треће доба
17.04.2017 у 21:20
3
Ду­бо­чи­ца код Кра­ље­ва – По­ла ве­ка Иван Ми­ло­ше­вић из се­ла Ду­бо­чи­це, уда­ље­ног че­тр­де­се­так ки­ло­ме­та­ра од Кра­ље­ва пре­ма…
Треће доба
17.04.2017 у 21:20
2
Право на бесплатну десетодневну рехабилитацију у бањским лечилиштима Србије о трошку Фонда за пензијско и инвалидско осигурање ове године имаће око 12.500 пензионера, али за сада још није познато колико њих је поднело захтеве за остваривање овог права. Да ли ће најсиромашнији припадници трећег…
Аутор: М. Бракочевић
Већ скоро шест деценија глумица Злата Нуманагић неуморно ради. Њен животни…

Треће доба
10.04.2017 у 20:30
8
Ранко Б. из Панчева иза себе има 40 година радног стажа. Недавно се…

Треће доба
10.04.2017 у 18:29
15
Поштовани читаоци, „Политика” ће убудуће двапут недељно објављивати страницу…


Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља