среда, 26.07.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 10:29

Треће доба

Почетна / Треће доба
Треће доба
24.07.2017 у 20:02
10
Повратак пензионера из расејања бољитак за Србију
Ка­да би се у Ср­би­ју из све­та го­ди­шње вра­ти­ло 1.000 пен­зи­о­не­ра срп­ског по­ре­кла, са со­бом би у зе­мљу мо­гли да до­не­су из­ме­ђу 18 и  20 ми­ли­о­на евра, под прет­по­став­ком да им про­сеч­на ми­ни­мал­на при­ма­њи­ма ва­ри­ра­ју од 1.000 до 1.500 евра ме­сеч­но. У укуп­ну су­му ко­ја би се рас­по­де­ли­ла по на­шим гра­до­ви­ма и се­ли­ма, а ко­ја би зна­чај­но мо­гла да ути­че на по­ди­за­ње БДП-а, раз­вој ма­ле при­вре­де и услу­жних де­лат­но­сти, не би ушла са­мо пен­зи­ја већ и њи­хо­ва уште­ђе­ви­на. Она би слу­жи­ла и за по­тро­шњу, ре­кон­струк­ци­ју и опре­ма­ње не­крет­ни­на, пу­то­ва­ња, ме­ди­цин­ске услу­ге... Је­дан део имућ­ни­јих лак­ше би се од­лу­чио и да…
Треће доба
19.07.2017 у 21:01
1
С посла право на бицикл
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Ро­ђен је у Зе­му­ну, атле­ти­ком је по­чео да се ба­ви са 15 го­ди­на у зе­мун­ском клу­бу…

Треће доба
19.07.2017 у 20:02
Недовољно текстова о старима
Злат­но до­ба и жи­вот­на му­дрост – то мо­гу би­ти си­но­ни­ми за ста­рост у Ср­би­ји, зе­мљи у…

Треће доба
17.07.2017 у 20:02
Отплата на рате и са пензионерским чеком
„На вра­та ми је не­дав­но по­ку­цао тр­го­вац ко­ји ми је по­ну­дио бо­цу за гас за ко­ју је…

Треће доба
12.07.2017 у 20:02
3
При­је­по­ље – Угре­ја­ло у бр­ди­ма Ду­мља­на из­над При­је­по­ља, је­два се ди­ше у…

Треће доба
10.07.2017 у 20:45
Аутор: Бран­ка Јак­шић
Дра­го Кне­же­вић (68), пен­зи­о­нер и срп­ски ма­ра­то­нац ве­те­ран, сво­ју ду­го­пру­га­шку еру…

Треће доба
10.07.2017 у 20:02
Осмех на ли­цу, то ма­ло чу­до ве­ли­ке мо­ћи, бла­го­твор­но де­лу­је на сва­чи­ји ор­га­ни­зам.…

Треће доба
05.07.2017 у 21:01
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
И у на­ред­ним ме­се­ци­ма на те­ри­то­ри­ји бе­о­град­ске оп­шти­не Ста­ри град, тач­ни­је у 40…

Треће доба
Треће доба
05.07.2017 у 20:22
1
Увек сам се­бе те­ши­ла: „Шта ће ти курс ком­пју­те­ра кад иона­ко ни­ка­да не­ћеш има­ти при­ли­ку да ра­диш на ра­чу­на­ру?” Са­да сам чвр­сто од­лу­чи­ла да се об­у­чим за рад на овој моћ­ној…
Треће доба
03.07.2017 у 21:01
Аутор: Славка Бакрачевић
Но­ви Па­зар – У хла­до­ви­ни град­ског пар­ка у Но­вом Па­за­ру и под вр­ба­ма на град­ском тр­гу че­сто  на клу­па­ма не­ма сло­бод­ног ме­ста. Сти­че се ути­сак да ов­де по цео дан се­де ста­ри…
Недавно је у Дечјем културном центру Београд прославио шест деценија рада, окружен песмама и децом, онако како то и доликује Љубивоју Ршумовићу, драмском писцу и песнику. Данас готово да и не…
Треће доба
Треће доба
28.06.2017 у 18:31
3
Бесплатан опоравак у бањама за 12.500 пензионера, солидарна помоћ за кориснике са најнижим примањима, финансијска подршка за организовање олимпијаде трећег доба... На све ове услуге које у току…
Културолог Ратко Божовић, дугогодишњи професор на Факултету политичких наука у Београду, већ деценијама опажа и коментарише наше друштво, не само као културолог и мислилац, већ и као аутор бројних…
Треће доба
21.06.2017 у 19:45
3
Осим породичне, која им по закону припада, право на сопствену пензију могли би да остваре и старији који никада нису радили, нису испунили минимум услова за пензију или нису били у прилици да себи…
Треће доба
19.06.2017 у 21:38
Једна инвалидска пензионерка из Београда најдуже прима пензију. Поштар је на њена врата први пут позвонио пре 71 годину, односно 1946. године, од када као учесница Народноослободилачке борбе прима…
Треће доба
Треће доба
14.06.2017 у 21:20
2
Када се вратила из продавнице, са кесом производа од којих је неколико купила на снижењу, пензионерка из Скојевског насеља у Београду из чисте знатижеље „бацила” је још један поглед на рачун. Тада је уочила да су цене на етикетама артикала на које је као пензионер остварила одређени попуст заправо идентичне са износима  који су били истакнути на рачуну. То је, закључила је ова Београђанка, значило да јој попуст на каси ипак није био обрачунат. Њен супруг одлучио је да се врати у продавницу и затражи објашњење од надлежних.  
Треће доба
12.06.2017 у 18:28
3
„За месец дана постајем пензионер, шта ћу тада да радим? Биће то почетак мог краја! Тежак ће бити пензионерски живот. На нас старе нико више и не…

Треће доба
07.06.2017 у 21:05
1
Уколико осигураник Фонда за пензијско и инвалидско осигурање оствари право на старосну пензију, а уједно стекне право и на, рецимо, породичну…
Треће доба
07.06.2017 у 21:05
Аутор:
И док су многи музеји у Београду затворени већ годинама, Музеј афричке уметности је од прошле године разноврсним програмима и радионицама отворио широм своја врата, не само најмлађима, већ и старијим грађанима. Пројекат „МАУ за све, сви у МАУ – посебан програм за старије особе” почео је да се…
Чувени телевизијски водитељ и композитор Миња Субота ове године напуниће 79…

Треће доба
05.06.2017 у 19:30
Нови Сад – Сајам за пензионере можда звучи шашаво, али министар Милан…

Треће доба
31.05.2017 у 20:45
Аутор: М. Р. Б.
Ме­ђу­на­род­ни мо­не­тар­ни фонд (ММФ) по­звао је азиј­ске еко­но­ми­је да…

Треће доба
Треће доба
31.05.2017 у 20:02
1
Не­дав­но је пред­ста­вио сво­је 211. че­до – књи­гу „Вре­ме­на Ми­ло­ша Јо­ва­но­ви­ћа”. Али ово де­ло Ми­ло­ша Јев­ти­ћа (81) из ко­лек­ци­је „Од­го­во­ри”, ко­је до­но­си це­ло­вит увид у на­став­не, на­уч­не и жи­вот­не ста­во­ве по­зна­тог оф­тал­мо­ло­га, на­уч­ни­ка и про­фе­со­ра, ипак…
Треће доба
29.05.2017 у 20:33
2
Од главе до пете – на њој све дуби. Стално је дотерана, наравно у складу са…

Треће доба
29.05.2017 у 20:02
1
Од тренутка када неко одлучи да заврши радни век, па до момента када ће добити…

Треће доба
25.05.2017 у 13:10
Сваки други погинули пешак у Србији имао је више од 65 година. Да су управо…

Треће доба
25.05.2017 у 13:10
1
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
У до­му по­ро­ди­це Ку­бу­ро­вић „По­ли­ти­ка” се чи­та сва­ког да­на, већ пет и по де­це­ни­ја. Пр­вих де­се­так стра­на нај­ста­ри­јег днев­ног ли­ста на Бал­ка­ну не­пре­ста­но је на „та­пе­ту” ове кра­гу­је­вач­ке фа­ми­ли­је, али Ку­бу­ро­ви­ћи не за­о­би­ла­зе ни спорт­ске ни стра­ни­це по­све­ће­не чи­та­о­ци­ма у ру­бри­ци „Ме­ђу на­ма”. За њих су по­себ­но осве­же­ње – „Тре­ће до­ба” и „Ме­ди­ци­на”, у чи­јим ре­до­ви­ма про­на­ла­зе…
Треће доба
22.05.2017 у 20:20
Нај­ка­сни­је до кра­ја ме­се­ца Ге­рон­то­ло­шки цен­тар „Обре­но­вац”, уста­но­ва ко­ја тра­је већ 45 го­ди­на, тре­ба­ло би да до­би­је ли­цен­цу…

Треће доба
17.05.2017 у 20:22
Велики труд и рад стоји иза њих. Они улажу у људе, посебно у оне немоћне и старије, али брину о свима којима је помоћ заиста неопходна. И тако већ…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља