субота, 17.03.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 19:29

Треће доба

Почетна / Треће доба
Треће доба
14.03.2018 у 22:00
1
Од неком­плетних података до при­вре­меног решења
Гра­ђа­ни­ма ко­ји су сте­кли пра­во на пен­зи­ју Фонд за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње, осим трај­них, из­да­је и при­вре­ме­на ре­ше­ња. У ко­јим се си­ту­а­ци­ја­ма она из­да­ју, од­но­сно због че­га оси­гу­ра­ни­ци че­сто до­би­ја­ју нај­пре њих, а тек ка­сни­је и ко­нач­на ре­ше­ња, пи­та­ли смо над­ле­жне у Фон­ду ПИО. Бу­ду­ћи да се на трај­но ре­ше­ње че­ка и по не­ко­ли­ко ме­се­ци, у за­ви­сно­сти од слу­ча­ја до слу­ча­ја, оси­гу­ра­ни­ци се че­сто с пра­вом пи­та­ју и да ли се нов­ча­ни за­о­ста­ци ис­пла­ћу­ју на­кнад­но у це­ло­сти.   – Од укуп­ног бро­ја оних ко­ји оства­ре пра­во на пен­зи­ју, око 95 од­сто гра­ђа­на до­би­је при­вре­ме­но ре­ше­ње о…
Треће доба
12.03.2018 у 20:20
4
Трновит пут до пензије
По­сле 41 го­ди­не и шест ме­се­ци рад­ног ста­жа и на­пу­ње­них 65 го­ди­на жи­во­та, Бог­дан…

Мис сениор Србије
07.03.2018 у 22:00
Здрав стил живота
Витка, гипка, елегантна и насмејана – све је то у пакету Мира Иванчевић из Београда, дама која је…

На смештај чека око 40 корисника
На смештај у Геронтолошки центар „Лесковац” тренутно чека између 20 и 40 старијих грађана са…

Треће доба
01.03.2018 у 12:00
3
Аутор: М. Р. Б.
„За два ме­се­ца по­ста­јем ин­ва­лид­ски пен­зи­о­нер, а ина­че сам из­бе­гли­ца из Хр­ват­ске.…

Треће доба
28.02.2018 у 20:20
1
Волим Сајам за треће доба. То је манифестација коју не заобилазим откако сам се пре пет година…

Др­жа­ва је спрем­на да поч­не да суб­вен­ци­о­ни­ше сме­штај ма­те­ри­јал­но угро­же­них…

Треће доба
21.02.2018 у 22:00
11
Прве пензионерске картице које ће најстаријим грађанима Србије пружити могућност да остваре сва…

Треће доба
Треће доба
21.02.2018 у 13:24
12
Ђорђевић је на скупу „Међугенерацијска солидарност и достојанствено старење” казао да ће јединствена идентификациона пензиона картица најстаријим суграђанима пружити могућност да остваре сва своја…
Треће доба
19.02.2018 у 22:00
У Фонд ПИО сам дошао да ми неко од надлежних протумачи уверења о стажу и заради, да се подробно информишем како да регулишем свој стаж који није регистрован у уверењу. Посебно сам забринут, јер…
Треће доба
19.02.2018 у 22:00
5
Уз решење о пензији сви нови корисници права добиће већ од априла пензионерску идентификациону картицу, док ће за остале пензионере оне бити сукцесивно урађене и подељене до краја године. То је,…
Треће доба
Треће доба
19.02.2018 у 12:45
8
Картице ће израђивати ПИО фонд и биће бесплатне. Већ од априла планирано је да сви нови корисници права уз решење о пензији добио и идентификациону картицу, док ће за остале пензионере сукцесивно…
За се­бе ка­же да је „ста­ра, али мла­да Љи­ља”. Ста­ра, јер се већ 43 го­ди­не не­пре­ста­но игра, би­ло у по­зо­ри­шту, би­ло на фил­му, би­ло у се­ри­ја­ма. Мла­да – јер и по­сле се­дам го­ди­на…
Треће доба
12.02.2018 у 20:20
5
Пра­во на бес­плат­ну де­се­то­днев­ну ре­ха­би­ли­та­ци­ју у бањ­ским ле­чи­ли­шти­ма Ср­би­је о тро­шку Фон­да за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње ове го­ди­не има­ће ви­ше од 12.000…
Треће доба
07.02.2018 у 22:00
9
Сви садашњи, али и сви будући пензионери, постаће власници пензионерске картице. Нови документ издаваће Фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Реч је о врсти помоћног документа који ће сваком…
Треће доба
Треће доба
05.02.2018 у 22:00
4
​Становништво у нашој земљи спада међу најстарије, и то због ниског наталитета, фертилитета и миграција млађих. Статус старијег мушкарца и жене у Србији релативно је неповољан у поређењу са сениорима који живе на подручју ЕУ. Према подацима из 2016. када је и почела реализација пројекта „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа”, који се последње три године паралелно спроводи у пет држава (БиХ, Црна Гора, Македонија, Албанија, Србија), старији од 65 година чинили су 19 одсто од укупног становништва. Само 15 процената њих било је запослено. Родне разлике су…
Треће доба
31.01.2018 у 20:20
1
Са­мо­ћа ста­ри­јих у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји то­ли­ко је ве­ли­ки про­блем да су вре­ме­шни гра­ђа­ни ове острв­ске зе­мље не­дав­но до­би­ли сво­је…

Треће доба
29.01.2018 у 22:00
2
Већ не­ко­ли­ко го­ди­на у Фон­ду за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње (ПИО) функ­ци­о­ни­ше кон­такт цен­тар ко­ји је сва­ко­днев­но од осам…
Треће доба
29.01.2018 у 22:00
4
Ре­дов­но пи­ше, ве­жба, дру­жи се, чи­та... Има 85 го­ди­на, а у пен­зи­ји је од 1995. За про­те­кле 23 го­ди­не ко­ли­ко не ра­ди, сро­чио је чак пет ро­ма­на. По­но­сан је на свој пр­ве­нац „Ми­ли­са­вљев име­ник”, а не­дав­но је из штам­пе иза­шла и ње­го­ва пе­та књи­га. Сем што је вред­ни…
Треће доба
24.01.2018 у 22:00
2
Број особа старијих од 60 година широм света порашће са 605 милиона на две…

Треће доба
22.01.2018 у 22:44
У Кладову живи око 10.000 становника, од којих безмало 6.000 има статус…

Треће доба
17.01.2018 у 20:20
7
Зах­те­ви пен­зи­о­не­ра оште­ће­них сма­ње­њем пен­зи­ја од 2014. го­ди­не…

Треће доба
Треће доба
11.01.2018 у 11:15
1
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
У Бе­о­град је сти­гао пре 85 го­ди­на из бо­сан­ске оп­шти­не Ши­по­во. Та­да…

Треће доба
10.01.2018 у 20:20
„Још ни­сам оти­шао у пен­зи­ју, али за от­при­ли­ке го­ди­ну да­на тре­ба­ло…

Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Фи­нан­сиј­ским пла­ном Фон­да за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње за…

Треће доба
09.01.2018 у 11:00
1
Аутор: Д. Да­ви­дов Ке­сар
Пен­зи­о­нер Ни­ко­ла Ђу­кић из Бе­о­гра­да има два раз­ло­га за сла­вље. Тач­но пре 90 го­ди­на, на да­на­шњи дан, Ни­ко­ла је ро­ђен у се­лу Кур­јак у Ли­ци, а у овој го­ди­ни овај ви­тал­ни де­ка обе­ле­жа­ва и се­дам де­це­ни­ја от­ка­ко је по­чео да чи­та „По­ли­ти­ку”. Ро­ђен­дан ће, ка­ко нам је об­зна­нио, за­по­че­ти на­те­на­не, ли­ста­њем нај­ста­ри­јег днев­ног ли­ста, без ко­јег не мо­же да про­ђе ни­је­дан дан у ње­го­вом…
Треће доба
03.01.2018 у 21:22
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Упо­зна­ли су се у При­шти­ни, нај­ве­ћи део жи­во­та про­ве­ли у Па­ри­зу, а са­да су у Бе­о­гра­ду, у до­му за ста­ре на Бе­жа­ниј­ској ко­си. И…

Треће доба
03.01.2018 у 20:20
1
Удру­же­ње за по­др­шку осо­ба­ма са смет­ња­ма у раз­во­ју „На­ша ку­ћа”, ко­је ове го­ди­не обе­ле­жа­ва де­це­ни­ју по­сто­ја­ња, раз­ви­ло је…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља