уторак, 26.09.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 16:18

Треће доба

Почетна / Треће доба
Треће доба
25.09.2017 у 20:20
Пет дана сениорске олимпијаде
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Де­се­та по ре­ду Олим­пи­ја­да спор­та, здра­вља и кул­ту­ре тре­ћег до­ба све­ча­но ће би­ти отво­ре­на у пе­так 29. сеп­тем­бра у Вр­њач­кој Ба­њи, у 18 са­ти на пр­о­ме­на­ди код ма­ле фон­та­не, уз при­су­ство свих уче­сни­ка ове ју­би­лар­не ма­ни­фе­ста­ци­је и бр­ој­них зва­ни­ца из зе­мље и ино­стран­ства. На ма­ни­фе­ста­ци­ји ко­ја је и ове го­ди­не овен­ча­на кри­ла­ти­цом „За ак­тив­ну кре­а­тив­ну ста­рост”, пре­ма тр­о­днев­ном так­ми­чар­ском пр­о­гра­му над­ме­та­ће се ви­ше од 1.500 ста­ри­јих так­ми­ча­ра. Осим до­ма­ћих еки­па, уче­шће на пе­то­днев­ној олим­пи­ја­ди на­ја­ви­ли су и го­сти из Ита­ли­је, Ки­пра, Бу­гар­ске, Швед­ске, Ру­си­је, Ки­не...
Треће доба
20.09.2017 у 20:20
Спрат више за пензионерски центар
Ре­кон­струк­ци­ја де­ла згра­де у ко­јој је сме­штен Днев­ни цен­тар Удру­же­ња пен­зи­о­не­ра…

Треће доба
18.09.2017 у 20:20
1
Обнова прихватилишта за одрасле и старије у Новом Саду
До­бра вест сти­же из Ге­рон­то­ло­шког цен­тра „Но­ви Сад”. Већ сре­ди­ном ок­то­бра по­чи­ње…

Треће доба
13.09.2017 у 22:00
4
Недовољно ресурса за сервис „помоћ у кући”
Сваки шести становник наше земље има више од 65 година, а многима од њих потребна је нека врста…

Треће доба
11.09.2017 у 21:21
4
Ге­рон­то­ло­шки цен­тар „Кра­гу­је­вац” по­стао је пр­ви цен­тар у Ср­би­ји у ко­јем по­сто­ји…

Треће доба
11.09.2017 у 20:20
14
Пен­зи­о­не­ри ко­ји­ма су при­ма­ња ве­ћа од 25.000 ди­на­ра ума­ње­на од но­вем­бра 2014.…

Ча­роб­њак ко­ји је сво­јим уме­ћем пр­ви увео фру­лу у ве­ли­ку умет­ност. Је­дан од нај­ве­ћих…

Медицина
07.09.2017 у 08:26
1
Поштовани читаоци, „Политика” двапут недељно објављује страницу посвећену пензионерима, свим…

Треће доба
Треће доба
06.09.2017 у 22:00
После два животна губитка, клуб за старе „Чукарица 1” у Београду постао је Јожици Вишић Поповић (83) уточиште и место где је лечила своје ране. И онда се десило нешто другачије – упознала је…
Треће доба
04.09.2017 у 20:20
3
„Др­ва сам на­ба­вио пре два и по ме­се­ца. Пла­тио сам ме­тар по це­ни од 5.700 ди­на­ра, а чу­јем да су са­да ску­пља за 300 ди­на­ра. Дра­го ми је да сам ус­пео да уште­дим 1.500 ди­на­ра, јер ми…
Треће доба
30.08.2017 у 20:20
8
Пре не­ко­ли­ко го­ди­на глу­мац Жар­ко Ла­у­ше­вић све нас је под­се­тио на ону по­зна­ту па­ра­док­сал­ну из­ре­ку „го­ди­на про­ђе, дан ни­ка­да”, по ко­јој је на­звао свој књи­жев­ни пр­ве­нац.…
Треће доба
Треће доба
28.08.2017 у 20:20
5
По­сле уче­ста­лих гла­во­бо­ља и по­вре­ме­них вр­то­гла­ви­ца, пен­зи­о­нер­ки Не­вен­ки Г. из Бе­о­гра­да „си­ну­ло” је да би мо­жда тре­ба­ло да пре­кон­тро­ли­ше и вид. На оч­ном пре­гле­ду…
Треће доба
23.08.2017 у 22:00
3
Држава би ускоро могла да почне да субвенционише смештај материјално угрожених грађана без ближих сродника и у лиценциране приватне домове за старе и одрасле. Према најавама Удружења приватних…
Треће доба
21.08.2017 у 22:00
1
Аутор: М. Р. Б.
У Београду би, како је недавно најавио градоначелник Синиша Мали, ускоро требало да буде основан савет који ће се бавити унапређењем положаја старијих суграђана. На тај начин град ће се први пут,…
Треће доба
16.08.2017 у 21:45
13
Пензионер Никола Ђ. из Београда има 89 година. Пре отприлике 11 месеци први пут је овластио сина да у његово име преузима пензију. На такав потез се, како каже, одлучио јер га здравље више не служи,…
Треће доба
Треће доба
14.08.2017 у 21:45
Јубиларна десета по реду Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба биће свечано отворена 29. септембра у Врњачкој Бањи. На манифестацији која је и ове године овенчана крилатицом „За активну креативну старост”, према тродневном такмичарском програму надметаће се више од хиљаду и по старијих такмичара. Сем екипа из бројних градова Србије, учешће на петодневној олимпијади најавили су и гости из Шведске, Русије, Македоније, Немачке, Бугарске, Америке, Кипра... Како је то било и ранијих година, сви они такмичиће се у брзом ходању, шаху, пикаду, стрељаштву, у неким…
Треће доба
09.08.2017 у 22:00
7
Дочекује нас у заказано време у свом стану у центру Београда на осмом спрату једне од стотинак зграда које је пројектовао. На црвеној софи поред…

Треће доба
08.08.2017 у 09:00
3
Бити прва пратиља на избору за мис сениор, освојити друго место у јакој конкуренцији – за мене је то премија. Обашка то што је жири своју одлуку да…
Треће доба
08.08.2017 у 09:00
7
Аутор:
„Нисам веровао да вежбе могу да ме препороде. Био сам прави неверни Тома, али миц по миц, упецао сам се и сада без тренинга не могу. Већ три године долазим у Халу „Пинки” у Земуну и до сада нисам прескочио ниједан термин. Једино сам паузирао у јануару, када сам пао на лед и сломио леву руку. Да…
Треће доба
02.08.2017 у 21:48
На Аду Циганлију стижем у шест. Преда мном је бистро, чисто и мирно језеро.…

Треће доба
31.07.2017 у 20:17
3
Па­мет­не те­ле­фо­не да­нас но­се сви – по­слов­ни љу­ди, они ко­ји има­ју…

Треће доба
26.07.2017 у 21:01
4
Аутор: Бран­ка Јак­шић
Те­шко је за­ми­сли­ти не­ког ко се ви­ше об­ра­до­вао пен­зи­ји од Ива­не…

Треће доба
Треће доба
26.07.2017 у 20:02
Ма­ра­то­нац би мо­гао да по­ста­не мал­те­не сва­ко. Ни­је ва­жно да ли иза се­бе има атлет­ску ка­ри­је­ру, као ни то ко­ли­ко има го­ди­на. Је­ди­но је бит­но да је мо­ти­ви­сан, ди­сци­пли­но­ван и ис­тра­јан у ве­жба­њу. То по­твр­ђу­ју и ве­те­ра­ни у атле­ти­ци, уче­сни­ци број­них…
Треће доба
24.07.2017 у 20:02
16
Ка­да би се у Ср­би­ју из све­та го­ди­шње вра­ти­ло 1.000 пен­зи­о­не­ра…

Треће доба
19.07.2017 у 21:01
1
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Ро­ђен је у Зе­му­ну, атле­ти­ком је по­чео да се ба­ви са 15 го­ди­на у…

Треће доба
19.07.2017 у 20:02
1
Злат­но до­ба и жи­вот­на му­дрост – то мо­гу би­ти си­но­ни­ми за ста­рост у…

Треће доба
19.07.2017 у 20:02
„На вра­та ми је не­дав­но по­ку­цао тр­го­вац ко­ји ми је по­ну­дио бо­цу за гас за ко­ју је твр­дио да је нај­јеф­ти­ни­ја на тр­жи­шту. Уве­ра­вао ме је и да је реч о по­у­зда­ном про­из­во­ду ко­ји је ате­сти­ран, а то ми је га­ран­то­вао ти­ме што већ го­ди­на­ма има уго­вор са Фон­дом за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње ко­ји ме­ни као пен­зи­о­не­ру омо­гу­ћу­је пла­ћа­ње на ра­те. Све то би­ло ми је ве­о­ма чуд­но, ни­сам…
Треће доба
12.07.2017 у 20:02
3
При­је­по­ље – Угре­ја­ло у бр­ди­ма Ду­мља­на из­над При­је­по­ља, је­два се ди­ше у пла­сте­ни­ку ду­гом 12 ме­та­ра и вр­ту пу­ном ро­да, крај…

Треће доба
10.07.2017 у 20:45
1
Аутор: Бран­ка Јак­шић
Дра­го Кне­же­вић (68), пен­зи­о­нер и срп­ски ма­ра­то­нац ве­те­ран, сво­ју ду­го­пру­га­шку еру за­по­чео је као де­ча­рац ко­ји је од род­ног…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља