субота, 18.11.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 21:52

Треће доба

Почетна / Треће доба
Треће доба
15.11.2017 у 22:00
5
У Суботици све више старих
У Суботици живи више од 24.000 старијих људи, што значи да четвртина становника овог града на крајњем северу Србије има 65 и више година. Кроз овогодишње услуге Геронтолошког центра „Суботица”, организације „Каритас”, Кола српских сестара и Удружења пензионера Суботице, за побољшање услова живота ове групе грађана из градског буџета издвојено је око 42 милиона динара. Како је објаснио Илија Ђукановић, члан Градског већа задужен за социјална питања и здравство, одлуком о буџету града за 2017. издвојено је 37,8 милиона динара. Тај новац намењен је Геронтолошком центру „Суботица”, за реализацију услуга „помоћ у кући”, која је намењена за око 800 корисника.
Треће доба
13.11.2017 у 22:00
Рачунари стижу у домове и центре
До краја ове године геронтолошки центри и домови у 12 градова Србије биће опремљени бројним…

Треће доба
08.11.2017 у 20:20
1
У дому отворен интернет кафе
Да­ни­ца Хра­мов (82), ак­ту­ел­на је пред­сед­ни­ца Скуп­шти­не ко­ри­сни­ка бе­о­град­ског До­ма…

Треће доба
06.11.2017 у 22:00
9
Отежан приступ здравственим услугама за старије грађане
Ста­ри­ји су ме­ђу нај­че­шће дис­кри­ми­ни­са­ним осо­ба­ма у на­шој зе­мљи, а је­дан од узро­ка…

Треће доба
01.11.2017 у 22:00
6
„Највише ми смета нехигијена. То није заслужио мој Нови Београд, да буде неуредан и прљав. Овај…

Треће доба
30.10.2017 у 22:00
9
​ Како се постаје шампион математике? Одговор на ово питање крије се у књизи „Пут до шампиона…

Треће доба
25.10.2017 у 20:20
6
„Кућ­ни љу­бим­ци су пра­во бла­го за љу­де у го­ди­на­ма. Не са­мо за­то што су уз њих…

Треће доба
23.10.2017 у 22:00
Јед­ном пре­ки­ну­та ис­пла­та по­ро­дич­не пен­зи­је не зна­чи да на­след­ни­ци ви­ше не мо­гу да…

Треће доба
Треће доба
18.10.2017 у 20:20
2
Уз име Ву­ка Ра­шо­ви­ћа обич­но сто­ји – мај­стор џу­доа. Има­ју­ћи у ви­ду шта је све ура­дио и шта још чи­ни, на из­ма­ку сво­је 78. го­ди­не, мир­не ду­ше би мо­гло да сто­ји – фе­но­мен! Та­ко…
Треће доба
16.10.2017 у 20:20
3
Бе­о­гра­ђан­ка Су­за­на П. већ не­ко­ли­ко ме­се­ци по­ку­ша­ва да сме­сти сво­ју мај­ку у дом за ста­ре, и то у ону уста­но­ву со­ци­јал­не за­шти­те у ко­јој по­сто­ји оде­ље­ње за де­мент­не. За…
Треће доба
13.10.2017 у 21:33
9
Запослени који од наредне године стичу услов за пензију могли би  први пут уместо привремених да добију трајна пензијска решења. Услов је да Министарство рада до краја године донесе коначну одлуку…
Треће доба
Треће доба
12.10.2017 у 12:00
5
Шаиновци на Златибору – Да сте ми сви здрави и да дочекате моје године”, говорио је гостима окупљеним јуче на свом стотом рођендану Панто Вранешевић из Шаиноваца, најстарији Златиборац. Виталан и…
Треће доба
11.10.2017 у 20:20
2
Од 6.095 ди­на­ра до 87.085 ди­на­ра – то­ли­ко нај­ма­ње и нај­ви­ше нов­ца у ок­то­бру гра­ђа­ни Ср­би­је тре­ба да из­дво­је уко­ли­ко спа­да­ју у гру­пу оси­гу­ра­ни­ка ко­ји са­мо­стал­но…
Треће доба
09.10.2017 у 20:20
4
Ко­је су по­тре­бе ста­рач­ких до­ма­ћин­ста­ва у бе­о­град­ској оп­шти­ни Но­ви Бе­о­град? Ко­ли­ко жи­те­ље ста­ри­је од 65 за­по­ста­вља­ју чла­но­ви по­ро­ди­це? Иг­но­ри­ше ли дру­штво њи­хо­ва…
Треће доба
04.10.2017 у 20:20
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Ста­ри­ји да­нас прак­тич­но де­ле суд­би­ну свих гра­ђа­на ко­ји ве­о­ма те­шко жи­ве. Тре­ћи­на гра­ђа­на је­два са­ста­вља крај с кра­јем, али је де­мо­граф­ско ста­ре­ње ста­нов­ни­штва и да­ље…
Треће доба
Треће доба
03.10.2017 у 21:51
14
Представници пензионера предлажу постепено укидање умањених пензија и то најпре за оне са примањима од 25.000 до 40.000 динара, а касније и осталима. Мома Чолаковић, посланик ПУПС-а у Скупштини Србији, каже да је од сваког могућег повећања важније да примања буду усклађена два пута годишње са растом инфлације и БДП-а. – Шири консензус око процента повећања пензија од наредне године још није постигнут, тако да ће се још видети да ли ће та промена бити пет одсто или више. Питање укидања привремено умањених пензија недавно је постављено и ММФ-у. Речено је да је влада…
Треће доба
03.10.2017 у 13:00
9
Откако су све пензије веће од 25.000 динара умањене у новембра 2014. године, износ на пензијском чеку није се нимало променио, што значи да…

Треће доба
03.10.2017 у 13:00
Врњачка Бања – У Врњачкој Бањи, на Олимпијади трећег доба, која се ове године одржава по десети пут под слоганом „За активну и креативну старост”,…
Пен­зи­о­нер Ми­лан Узе­лац не­ма ма­лу пен­зи­ју. Ме­сеч­но му на ра­чун „ле­же” око 45.000 ди­на­ра. И та­ко већ де­се­так го­ди­на. Али, Ми­ла­ну тај но­вац ни­је до­во­љан да пре­жи­ви ме­сец. На­рав­но, као и ве­ћи­ни осо­ба ко­је су за­га­зи­ле у тре­ће до­ба, и овај пен­зи­о­нер по­ма­же…
Треће доба
25.09.2017 у 20:20
1
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Де­се­та по ре­ду Олим­пи­ја­да спор­та, здра­вља и кул­ту­ре тре­ћег до­ба…

Треће доба
20.09.2017 у 20:20
Ре­кон­струк­ци­ја де­ла згра­де у ко­јој је сме­штен Днев­ни цен­тар…

Треће доба
18.09.2017 у 20:20
1
До­бра вест сти­же из Ге­рон­то­ло­шког цен­тра „Но­ви Сад”. Већ сре­ди­ном…

Треће доба
Треће доба
13.09.2017 у 22:00
5
Сваки шести становник наше земље има више од 65 година, а многима од њих потребна је нека врста помоћи у кући. Нажалост, наша држава нема довољно ресурса да пружи такву подршку свим старијим људима, о чему сведоче и бројке – сервис „помоћи у кући” пре две године користило је свега око 14.000…
Треће доба
11.09.2017 у 21:21
4
Ге­рон­то­ло­шки цен­тар „Кра­гу­је­вац” по­стао је пр­ви цен­тар у Ср­би­ји у…

Треће доба
11.09.2017 у 20:20
14
Пен­зи­о­не­ри ко­ји­ма су при­ма­ња ве­ћа од 25.000 ди­на­ра ума­ње­на од…

Ча­роб­њак ко­ји је сво­јим уме­ћем пр­ви увео фру­лу у ве­ли­ку умет­ност.…

Медицина
07.09.2017 у 09:41
1
Поштовани читаоци, „Политика” двапут недељно објављује страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и четвртка на страницама „Политике” моћи ћете да пронађете све оно што вас занима о пензијама и начинима како да остварите своја права, аутентичним причама о условима живота у трећем добу, животним сведочанствима, саветима о попустима, стваралаштву, рекреацији... Затим о…
Треће доба
06.09.2017 у 22:00
После два животна губитка, клуб за старе „Чукарица 1” у Београду постао је Јожици Вишић Поповић (83) уточиште и место где је лечила своје ране. И…

Треће доба
04.09.2017 у 20:20
3
„Др­ва сам на­ба­вио пре два и по ме­се­ца. Пла­тио сам ме­тар по це­ни од 5.700 ди­на­ра, а чу­јем да су са­да ску­пља за 300 ди­на­ра. Дра­го ми…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља