среда, 17.01.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 15:31

Треће доба

Почетна / Треће доба
Треће доба
11.01.2018 у 11:15
1
Пева у хору, чита „Политику”, ужива у љубави
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
У Бе­о­град је сти­гао пре 85 го­ди­на из бо­сан­ске оп­шти­не Ши­по­во. Та­да је имао са­мо 13.…

Треће доба
10.01.2018 у 20:20
Саветовање са седам држава
„Још ни­сам оти­шао у пен­зи­ју, али за от­при­ли­ке го­ди­ну да­на тре­ба­ло би и то да до­ђе на…

Просечан чек већи за 1.191 динар
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Фи­нан­сиј­ским пла­ном Фон­да за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње за 2018. го­ди­ну…

Треће доба
08.01.2018 у 20:20
1
Аутор: Д. Да­ви­дов Ке­сар
Пен­зи­о­нер Ни­ко­ла Ђу­кић из Бе­о­гра­да има два раз­ло­га за сла­вље. Тач­но пре 90 го­ди­на,…

Треће доба
03.01.2018 у 21:22
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Упо­зна­ли су се у При­шти­ни, нај­ве­ћи део жи­во­та про­ве­ли у Па­ри­зу, а са­да су у…

Треће доба
03.01.2018 у 20:20
Удру­же­ње за по­др­шку осо­ба­ма са смет­ња­ма у раз­во­ју „На­ша ку­ћа”, ко­је ове го­ди­не…

​Ведрог духа, шармантна и увек лепа, глумица Љиљана Благојевић, првакиња драме Народног позоришта…

Треће доба
Треће доба
28.12.2017 у 11:44
2
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Сит­ни ко­ла­чи, слат­ке по­сла­сти­це, али и не­из­бе­жна жер­бо, бо­ем и ре­форм тор­та. То је оно што во­ли да за­ме­си ше­зде­се­то­смо­го­ди­шња пен­зи­о­нер­ка Све­тла­на Чон­ка. Ова…
Треће доба
27.12.2017 у 22:00
Београд је од данас богатији за још један клуб за старије. Двадесетседми по реду кутак за разоноду сениора, уједно је и највећи пензионерски клуб у главном граду. Објекат се налази на Врачару, у…
Какав је положај старијих у урбаним срединама Србије? У каквим условима они живе? Колико су им доступне услуге транспорта, социјалне и здравствене заштите? На који начин заједница може да побољша…
Треће доба
Треће доба
20.12.2017 у 20:20
7
У све­ту жи­ви 901 ми­ли­он осо­ба ста­ри­јих од 60 го­ди­на, а про­це­њу­је се да ће до 2050. њи­хов број би­ти ве­ћи од две ми­ли­јар­де. У Ср­би­ји они чи­не че­твр­ти­ну по­пу­ла­ци­је, док ће…
Треће доба
18.12.2017 у 20:20
2
Ра­ди­о­ни­це у Му­зе­ју африч­ке умет­но­сти не пре­ска­чем, а гру­пи сам се при­кљу­чи­ла у пр­вој по­ло­ви­ни го­ди­не. При­ја ми дру­же­ње са љу­ди­ма, а увек и на­у­чим не­што но­во о кул­ту­ри…
Треће доба
13.12.2017 у 20:20
Дом за ста­ре „Бе­жа­ниј­ска ко­са”, јед­на од че­ти­ри др­жав­не ку­ће за тре­ће до­ба ко­је при­па­да­ју Ге­рон­то­ло­шком цен­тру „Бе­о­град”, на­ред­не го­ди­не обе­ле­жи­ће три и по де­це­ни­је…
Треће доба
11.12.2017 у 20:20
3
Он је углед­ни уни­вер­зи­тет­ски про­фе­сор, ино­ва­тор, до­бит­ник број­них свет­ских при­зна­ња... Има 69 го­ди­на и ви­ше од че­ти­ри де­це­ни­је рад­ног ис­ку­ства. По си­ли за­ко­на тре­ба­ло…
Треће доба
Треће доба
06.12.2017 у 20:20
„Ка­да има­те 96 го­ди­на и бо­ли вас ко­ле­но, по­бољ­ша­ње се не мо­же оче­ки­ва­ти, ни­ти је ле­кар у ста­њу да вам по­мог­не. Али, оно што ми мо­же­мо је­сте да ство­ри­мо та­кву ат­мос­фе­ру да се на бол за­бо­ра­ви.” Ове ре­чи Гее Сијп­кес, управ­ни­це „Ху­ма­ни­та­са”, до­ма за ста­ре у хо­ланд­ском гра­ду Де­вен­те­ру, спрем­но ће по­твр­ди­ти и ста­на­ри. От­ка­ко су до­би­ли сту­ден­те за су­се­де, чи­ји је сме­штај бес­пла­тан, ма­ње при­ча­ју о бо­ле­сти­ма и уми­ра­њу. Ви­ше во­ле да чу­ју од мла­дих ка­ко се про­во­де, ку­да из­ла­зе, има­ју ли де­вој­ке или…
Треће доба
04.12.2017 у 20:20
5
У већини градова Србије пензионери имају обезбеђен бесплатан градски превоз или барем повлашћену цену аутобуске карте. Такву привилегију нажалост…

Треће доба
29.11.2017 у 22:00
1
Аутор: М. Р. Б.
Старијим материјално угроженим особама без ближих сродника, који су центру за социјални рад поднели захтев за смештај у неки од геронтолошких…
Треће доба
29.11.2017 у 22:00
6
У четвртој години студија активисти генерације 1967. на Економском факултету успели су први пут да изаберу продекана. То је у исто време био и први студент продекан на Универзитету у Београду. Изабрани Владан Божић касније је постао редовни професор Економског факултета. Активисти су покренули и…
Треће доба
22.11.2017 у 20:20
20
Да ли не­до­ста­так пен­зиј­ског ста­жа до­но­си ума­ње­ње пен­зи­о­ног че­ка?…

Треће доба
20.11.2017 у 20:20
6
Љу­ди у сед­мој, осмој или де­ве­тој де­це­ни­ји жи­во­та че­сто не­ма­ју…

Треће доба
15.11.2017 у 22:00
5
У Суботици живи више од 24.000 старијих људи, што значи да четвртина…

Треће доба
Треће доба
13.11.2017 у 22:00
1
До краја ове године геронтолошки центри и домови у 12 градова Србије биће опремљени бројним рачунарима. Реч је о донаторској акцији Војвођанске банке која је за сваки кутак за старије и одрасле  обезбедила укупно 190 компјутера. Опрема није нова, али је, како су нагласили надлежни из банке,…
Треће доба
08.11.2017 у 20:20
1
Да­ни­ца Хра­мов (82), ак­ту­ел­на је пред­сед­ни­ца Скуп­шти­не ко­ри­сни­ка…

Треће доба
06.11.2017 у 22:00
12
Ста­ри­ји су ме­ђу нај­че­шће дис­кри­ми­ни­са­ним осо­ба­ма у на­шој зе­мљи,…

Треће доба
01.11.2017 у 22:00
6
„Највише ми смета нехигијена. То није заслужио мој Нови Београд, да буде…

Треће доба
01.11.2017 у 22:00
10
​ Како се постаје шампион математике? Одговор на ово питање крије се у књизи „Пут до шампиона математике”, стотом уџбенику Владимира Стојановића који је премијерно представљен на прекјуче завршеном  62. Сајму књига у Београду. Да не буне забуне, математика није баук, каже Стојановић, а зашто је тако објашњава стиховима Мирослава Антића кога је цитирао у уџбенику за пет разред основне школе: „Свако дете има крила, само да се сети где му расту…
Треће доба
25.10.2017 у 20:20
7
„Кућ­ни љу­бим­ци су пра­во бла­го за љу­де у го­ди­на­ма. Не са­мо за­то што су уз њих ак­тив­ни­ји, већ и због то­га што се­ни­о­ри на тај на­чин…

Треће доба
23.10.2017 у 22:00
Јед­ном пре­ки­ну­та ис­пла­та по­ро­дич­не пен­зи­је не зна­чи да на­след­ни­ци ви­ше не мо­гу да на­ста­ве да је при­ма­ју. Пи­та­ње је са­мо шта…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља