четвртак, 13.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа

Таг: српски језик

16.11.2017 у 14:00
13.11.2017 у 09:00
У про­у­ча­ва­ње и не­го­ва­ње основ­ног ору­ђа кул­ту­ре јед­ног на­ро­да, ге­не­ра­ци­је са­рад­ни­ка Ин­сти­ту­та за срп­ски је­зик угра­ди­ле су се­дам­де­сет го­ди­на ра­да. По­во­дом зна­чај­ног ју­би­ле­ја, у СА­НУ ће пре­ко­су­тра би­ти одр­жа­на све­ча­на ака­де­ми­ја. Ин­сти­тут је фор­ми­ран при Срп­ској ака­де­ми­ји на­у­ка 1947, на те­ме­љи­ма Лек­си­ко­граф­ског од­се­ка, ко­ји је 1893. уста­но­ви­ла Срп­ска кра­љев­ска ака­де­ми­ја. Де­фи­ни­сан је као цен­трал­на на­уч­на уста­но­ва за про­у­ча­ва­ње на­шег је­зи­ка, ње­го­ве про­шло­сти и са­да­шњо­сти. Ко­ли­ко је ве­ли­ко и бо­га­то то по­ље ис­тра­жи­ва­ња, ефект­но је опи­сао до­ско­ра­шњи ди­рек­тор Ин­сти­ту­та др Сре­то Та­на­сић: „Све што смо ство­ри­ли и све што нам се до­го­ди­ло, чу­ва се у је­зи­ку, за­то је је­зик нај­по­у­зда­ни­ји чу­вар исто­ри­је и иден­ти­те­та.”

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља