петак, 18.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа

Таг: вулићевић-марина

28.05.2019 у 12:43
29.10.2017 у 13:59
Овај са­јам књи­га по­твр­дио је још јед­ном да је књи­га зла­то срп­ске кул­ту­ре, да је на­ша кул­ту­ра уте­ме­ље­на на књи­зи, ре­као је Зо­ран Авра­мо­вић, пред­сед­ник Од­бо­ра Ме­ђу­на­род­ног бе­о­град­ског сај­ма књи­га, при­ли­ком све­ча­ног за­тва­ра­ња 62. по ре­ду ма­ни­фе­ста­ци­је књи­ге, а град­ски се­кре­тар за кул­ту­ру Иво­на Јев­тић оце­ни­ла је да је Бе­о­град још јед­ном оправ­дао ре­пу­та­ци­ју кул­тур­не пре­сто­ни­це овог де­ла Евро­пе. Та­ко­ђе, Отво­ре­на књи­га Бе­о­град­ског сај­ма је из ру­ку ово­го­ди­шњег по­ча­сног го­ста че­ти­ри зе­мље и јед­ног не­мач­ког је­зи­ка, пре­шла у ру­ке сле­де­ћег по­ча­сног го­ста Кра­ље­ви­не Ма­ро­ка. Зо­ран Авра­мо­вић по­но­вио је те­жње са­јам­ског од­бо­ра ко­ји пред­ста­вља, а оне се са­сто­је у очу­ва­њу тра­ди­ци­је ове кул­тур­не ма­ни­фе­ста­ци­је
16.06.2017 у 07:00
02.05.2017 у 19:54
26.02.2017 у 16:00
22.10.2016 у 14:00
21.10.2016 у 13:15

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља