четвртак, 18.01.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 16:47

Таг: изложбе

16.01.2018 у 22:00
Сва­ка сре­да, тер­мин у 17 са­ти, по­чев од да­нас па до сеп­тем­бра 2018. ре­зер­ви­са­на је у Исто­риј­ском му­зе­ју Ср­би­је за струч­но во­ђе­ње кроз за­ни­мљи­ву про­фе­си­о­нал­ну и при­ват­ну би­о­гра­фи­ју Ђор­ђа Ста­но­је­ви­ћа, на­уч­ни­ка ко­ји је за­слу­жан за елек­три­фи­ка­ци­ју Ср­би­је, јед­ног од рет­ких ко­ји је са Те­слом при­ја­те­ље­вао, за­пам­ће­ног, из­ме­ђу оста­лог, и по пр­вој у нас сни­мље­ној фо­то­гра­фи­ји у бо­ји. Из­ло­жба „Ђор­ђе Ста­но­је­вић – чо­век ко­ји је осве­тлио Ср­би­ју” је­дан је од про­је­ка­та ове ку­ће (аутор­ка из­ло­жбе Ште­фи­ца Рад­ма­но­вић, аутор мул­ти­ме­ди­је Бор­јан По­брић) ко­ји спа­ја бо­гат до­ку­мен­тар­ни фонд са са­вре­ме­ним тех­но­ло­ги­ја­ма: мул­ти­ме­ди­јал­ни ка­рак­тер по­став­ке при­бли­жа­ва на при­јем­чив на­чин све­стра­ну лич­ност овог фи­зи­ча­ра, про­фе­со­ра, рек­то­ра, па­си­о­ни­ра­ног фо­то­гра­фа чи­ја се сто ше­зде­се­та го­ди­шњи­ца од ро­ђе­ња обе­ле­жа­ва упра­во у овој го­ди­ни.
12.01.2018 у 22:39
12.01.2018 у 13:40
11.01.2018 у 22:00
09.01.2018 у 22:00
07.01.2018 у 18:00
30.12.2017 у 13:15
24.12.2017 у 20:53
Почетна / Тагови

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља