субота, 28.11.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа

Таг: грип

12.01.2019 у 23:30
06.12.2018 у 13:15
20.03.2018 у 12:02
29.01.2018 у 22:00
Грип је у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји од­нео 149 жи­во­та, а про­це­не струч­ња­ка по­ка­зу­ју да је симп­то­ме бо­ле­сти са­мо у то­ку јед­не не­де­ље у овој зе­мљи има­ло чак 8,3 ми­ли­о­на Бри­та­на­ца. И у су­сед­ној Хр­ват­ској грип од­но­си пр­ве жр­тве. До са­да су због ви­ру­са у овој др­жа­ви пре­ми­ну­ла 23 гра­ђа­ни­на, од че­га је тро­је би­ло мла­ђе од 50 го­ди­на. По­ја­ва гри­па је за­ка­сни­ла у мно­гим зе­мља­ма по­пут Аустра­ли­је. По за­вр­шет­ку зи­ме ове го­ди­не на ју­жној хе­мис­фе­ри у сеп­тем­бру се­зо­на гри­па је уме­сто да бу­де у опа­да­њу, до­жи­ве­ла вр­ху­нац, што је нај­ве­ћа за­бе­ле­же­на пан­де­ми­ја још од 2009. го­ди­не. Иако се на­во­ди да са­ма ин­фек­ци­ја ни­је би­ла озбиљ­ни­ја у од­но­су на прет­ход­не, за­бе­ле­жен је ве­ћи број смрт­них слу­ча­је­ва. Као глав­ни кри­вац за та­кво ста­ње на­во­ди се не­е­фи­ка­сност вак­ци­не про­тив гри­па јер је до­шло до му­та­ци­је ви­ру­са...
14.02.2017 у 15:29
03.02.2017 у 21:25

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља